Munkás, 1913 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

XVI. évfolyam. Pécs, 1913. január 5 1. szám. Szociáldemokrata politikai hetilap, az ipari-, földművelő és bányamunkások közlönye. Előfizetési díj ; Egész évre 4 korona A „Munkás“ szerkesztősége, kiadóhivatala Mindennemű pénzek e címre küldendők Ml fillér, félévre 2 korona 40 fillér, £s a szociáldemokrata nárttitkárság Pozseai Ferenc, Makár-utca 74. sz. negyedévre 1 korona 20 fillér, egy hóra ______ “ ' , ' _____ I Vjdéki levelek, közlemények: „Munkás" 4 0 fillér. Egyes szám ara 10 fillér. , ----------- teiCTOflSzama . J4I s/zerkesztőseee Zrinyi-u. 13. clmzéndfik Felhívás a szociáldemokrata párt Pécs és környéke összes tagjaihoz ! Folyó évi január hó 16-án, csütörtökön este 8 órakor Pécsett, Percel-utca 2. szám alatti Munkáskaszinó nagytermében :: rendes évi pártgyülés tartatik. Napirend: 1. Jelentés a le­folyt évi mozgalomról; a) Párt­pénztári jelentés; b) Munkáslap- pénztári jelentés; c) Az ellenőrző bizottság jelentése és a végrehajtó bizottság felmentése. 2. A végre­hajtó-bizottság és az ellen- őrző-bivottság ujjáválasztása. 3. A bel- és külpolitikai hely­zet. 4. Kérdések és indítványok. A pártgyülésen csak párttagok vehetnek részt. Az elvtársak teljes számban megjelenni kéretnek. Elvtársi üdvözlettel a szociáldemokrata párt pécsi szervezetének vezetősége. A magyar fónemesség utolsó felkelése az a politikai harc, amelyet a reakció folytat az ellen a de­mokrácia ellen, amely győzelme | megváltást, felszabadulást jelent 'Magyarország lakosságára az oli­garchia zsarnoki uralma alól. Közel egy évtized óta folyik már ez az elkeseredett politikai harc és ma már-nem lehet két­ség az* iránt, hogy a győzelmet az a tábor fogja aratni, amelyik­nek a zászlójára az igazi szabad­ság, egyenlőség és testvériség jelszava van felírva. És tudják, érzik ezt a régi Magyarország zsarnok urai, akik öröklött ősi jogaiknál fogva el­nyomják, kizsákmányolják az ál- lamfentartó polgári és munkás- osztályt. Tudják ezek a herék, hogy a dolgozó milliók lázadása az ő uralmuknak a végpusztulá­sát jelenti és ennek tudata terelte egy táborba mindazokat az ele­meket, akiknek léttérdeke a reak­ciós osztályuralom fentartása. A dolgozó, az államfentartó milliók zendülésére ellenforradal­mat szítottak, népellenes akciót indítottak a földesurak, a tőke­pénzesek és a papok. A katonaság szuronyerdeje kö­zött a rendőrbestiák hátamögé I bújva, önkényüleg olyan törvé­nyeket hoznak és szentesittetnek, amelyeknek minden egyes parag­rafusa egy-egy láncszem az or­szág lakosságát lenyűgöző rab­szolgabilincsen. A december 31-én beterjesz­tett s az általunk is nagyjában ismertetett választójogi „törvény- tervezet“ pedig nem más, mint egy rozsdás lakat ehhez a bi­lincshez. A bilincs és a lakat készen van és az ellenforradalmat pro­dukáló rablólovagoknak nincs már egyéb dolguk, mint béklyóba verni Magyarország dolgozó né­pét és polgárságát. Ha ez az utolsó merénylet si* kerül a nép ellenségeinek, akkor ők lesznek a győztesek, akkor hosszú évtizedekig ismét bizto­sítva lesz nyugalmunk, akkor Magyarország regenerálása befe­jezett tény lesz, akkor ebben az országban hosszú évtizedeken át álmodni sem szabad a kultúra térhódításáról, az ipar és keres­kedelem fejlődéséről, akkor ebben az országban még évek belátha­tatlan hosszú során keresztül minden szellemi és fizikai munka gyümölcsét, áldásait csak a ki­váltságos osztály tagjai fogják élvezni, éppen úgy, mint ezelőtt egy ezredéven át. Ha a népellenes magyar főne­mességnek ezt az utolsó felkelé­sét Magyarország polgársága és munkássága nem lesz képes le­olvassátok és terjesszétek a „Munkás“ lapot.

Next

/
Thumbnails
Contents