Munkás, 1914 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. szám

XVII. évfolyam. Pécs, 1914. január 4. 1 szám. Szociáldemokrata politikai hetilap, az ipari-, földművelő és bányamunkások közlönye. ■ISIizatéai díj ■ egész évre 4 korona M tUlér, félévre 2 korona 40 fillér, negyedévre 1 korona 20 fillér, egy hóra 40 fillér. — Egyes szám ára 10 fillér. A .Munkás* szerkesztősége, kiadóhivatala és a szociáldemokrata párttitkárság --------- telefonszáma: 541„ ■ : M indennemű pénzek e címre kfildenddk Pozsgai Fsrsnc, Alajos-ufca 1. is. Vidéki levelek, kSzlemenyek: ,.Munkán“ szerkesztőség» Zrinyi-u. 13. clmzendAk Mögöttünk a múlt... Nem szükséges beszélnünk a régmúlt időkről. Csak az elszállt 1913-as esztendőről kell beszél­nünk, mert erről az egyetlen esztendőről is van annyi mon­danivalónk, hogy kibeszéljük ma­gunkat kellőképen. Ebben a letűnt esztendőben mindvégig a legkápráztatóbb ké­peit láthattuk az ország nyomo­rúságának. Ebben az esztendő- . ben a politikai kalandorkodás folytatódott Magyarországon az előbb megkezdett mederben. Ez az esztendő, a többitől nemkü­lönben bir azzal a jellegzetes­séggel, hogy hozzájárult az or­szág törvénytárának olyan gya­rapításához, amely átka az or­szágnak, pokla a dolgozó népnek, szégyene a XX. század haladott­ságának és jellemzője a Magyar politikai élet száz évvel vissza­maradt nívójának. Ez az esztendő nevezetes arról, hogy Magyarország dolgozó, ed­dig is jogfosztott népének a jog­talanságát pedig még jó időre meghosszabbították egy olyan törvénnyel, amelyet tolvajok, pa­namisták, panama és pinkapén­zen összevásárolt politikai söp­redék-párt varrt az ország nya­kába, hogy útját állja az előre­törő demokráciának és biztosítsa Magyarországon továbbra is az agrárius oligarkák, a nagytőkés bankárok és kizsákmányoló ka­pitalisták és a papok hierarkhiá- jának uralmát. Magyarország népe már úgy is ötven évvel vissza volt maradva a politikai jogok terén: ez a rablóhorda ezt az ötven esztendős hátramaradottsá- got még meghosszabbította. A jogfosztások lánczolatánok egyik sarkolata az esküdtszéki törvény tönkretétele, amely any- nyira ismeretes, hogy elég a jel-' lemzésére annyit megjegyezni, miszerint a jövőben a Lukács­fajta országos tolvajok és pana­misták nyugodtan zsebelhetnek, csalhatnak, panamázhatnak, mert ennek a korrupt rendszernek a képére reformált biróság nem fogja őket megbélyegezhetni, mert ennek a lehetőségét törvény, go­nosztevők által alkotott törvény zárja ki. Ebben a múlt esztendőben nyert törvényes megerősítést szé­les világ előtt, hogy Magyaror­szágon a legközönségesebb po­litikai kalandorok, tolvajok és gazfickók ülnek a kormány gyep­lője mellett. De bebizonyitást nyert még az is, hogy ennek az országnak ezt a züllött, szégyen- teljes állapotát még felsőbb he­lyen sem igen akarják megszün­tetni, mert a császári apszolutiz- mus katonai telhetetlensége abból él a legkitűnőbben, ha az ország nyakán olyan kalandorok ülnek, akik gonosz osztályuralmuk ál­landósításának ellenértékéért ké­szek az ország utolsó fillérét és utolsó csepp vérét is az apszolut nagyhatalmi militarista hóbort ol­tárán föláldozni. És mit értek vagy mit érnek el egyáltalán az osztrák-magyar nagyhatalmi politika külpolitikusai azzal, hogy a monarchia gazda­sági erejét messze meghaladó hadseregfejlesztést erőszakolták keresztül ? Elérték azt, hogy el­lenére a nagy, fölemelt létszámú hadseregnek és az állandó kül­politikai kardcsörtetésnek, az egész vonalon a legcsufosabb külpoli­tikai vereségek, megaláztatások sorozata volt a monarchia kül­politikájának eredménye. Az egész Balkánt a monarchia ellenségévé tették, jóllehet, hogy annakelőtte ez nem állt fenn. Elérték azon­kívül azt, hogy a dolgozó társa­dalom százezernyi részét egész esztendőkön keresztül fegyverbe tartották a „fenyegetett“ határo­kon és ezzel a készenléttel a monarchiának hatszázmillió ter­het szereztek az amúgy is roska­dozó vállára. De még valamit. Az ország gazdasági életét tönkre­tették ezzel az indokolatlan és ügyetlen, gonosz külpolitikai okoskodással. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete kétségbeejtően siralmas. Az ipar, a kereskedelem teljesen megbénult. Kereskedők, iparosok tízezrei mentek tönkre, munkások százezrei sínylődnek már hosszú hónapok óta a leg- szörnyübb munkanélküliségben, A tudomány hatalom!

Next

/
Thumbnails
Contents