Munkás, 1921 (24. évfolyam, 1-188. szám)

1921-01-01 / 1. szám

T XXiV. évt. 1 szí Egyes szám ara : 2.— korona. Szombat, 1921, január 1. 4, “ S3»» m *v*71 aa wa a a lm ■ y — Pasics miniszterelnök lett. — Beograd, dec. 31. (Éjjeli telefonjelentés.) Tegnap délelőtt a régens magához kérette a parlament elnökét, dr. Ribárt, hogy vele a kormányalakítás kérdésében tanácskozzék. Dr. Ribár azt ajánlotta a recensnek, hogy újból Pasícsot bízza meg a kormányalakítással. Később Pasics is megjelent a régcnsnél és a megbízást elvállalta. Azonnal összehívta a demokrata és a radikális delegátusokat és azokkal egyetértésben — bár az egyes tárcák kérdésében eleinte sehogy sem birtakmegállapodni, megalakította kabinetjét. A kabinet nagyjában ugyanaz, ami az első kísérletezésnél volt Mindössze annyi változás történt, hogy az öregebb demokraták helyett néhány fiatalabbat álli' tottak be. A formaságok elintézését (eskütétel és a kabínetlista híva' talos közzététele) holnapra halasztották. (VTÜ.) Páca, décf^'!Tmíg^szági fehér terror borzalmas gyilkos­ságai, üldözései ellen Pées és a megszállt területek szocialista munkássága nem egy alkalom­mal emelte föl tiltakozó szavát 1919. augusztus óta. Szóval és tettekkel harcoltunk e véres terror s annak ide vonulása, ellen. Közönséges gonosztevők véres, gaz cselekményeinek bélyegeztük a magyar elnyomók „keresztény kurzus“ néven ismert galádural- mát és eme felfogásunknál fogva kiáltottuk világgá azt a törté­nelmi határozatunkkal is, hogy nem akarunk addig Magyaror­szággal közösségben élni, amig ott a mai véres rezsim varf m mon. Eme álláspontunk teljes fenn­tartásával és a legméltóbb prole­tár haraggal és elkeseredéssel ma is szocialista kötelességünknek tartjuk, hogy a magyar hóhér- rezsim ama legújabb gazsága ellen, melyet a népbiztosok „tör­vényes“ legyilkolásával akarnak az úri latrok elkövetni, a leg nagyobb créllyei l iltakozzunk. Telefon számok. Szerkesztőség: 5il 5Í„ kiadóhivatal i 376. ax. Szerkesztőség &« kiadóhivatal; Zrínyi-«tea 13. szám alatt.. Hivatalos cáfolat a Jugosz zavargásokra vonatkozó A tegnapi lapunkban kö; boszniai és zágrebí zavargá valamint a beográdi ált sztrájkra vorutkozó hir nézve a pécsi SHS. főispáj vatal tegnap d. e. U ói perckor a belügyminis kapott telefonértesülése a ,.p azt közli, hogy mindö: annyi történt, hogy Beogi dl 3 napos általános sztrájkot tak proklamálni, amit azt sikerült idejében elhárítani. Z rebban jelentéktelen vaklárrú egy eb nem történt, Boszn: b voltak ugyan kisebb zavarg de ettől a munkásság távol á;u . s sikerűit azokat gyorsan elfő, tani 12 tő tt 91 Ünnepi“ csend a magyar politikában. A kormány tárgyal a szociáldemokratákkal. Budapest, dec. 30. Ha a politikában két-három napos ünnepi szünet var. annak a vége rendesen csúnya összeveszés. Nincsen nemzetgyűlés, néptelcn a pártkör, ünnep van,| mindenki hazautazik a kerületébe — és min­denki beszámolóbeszédet mond. A beszámolóbeszédektíen egymás­nak esnek; szóval üjnnep után csúnyán összevesznek) Csend és békesség honol néhánfy napja a politika dzsungeljénelí lombtalan fái alatt. Ma hire járt, hogy it miniszter­elnök, ha egészségi ál lapota tel­jesen helyreállt, tárj yalni fog a szociáldemokrata mun kásság veze­tőivel a munkáskérdé s rendezése céljából. Nagy várako zással tekin­tenek Apponyi Albert gróf zala­egerszegi útja elé i* . Apponyi egyébként intervjut is adó11 karácsony előtti napon egy szegedi újságírónak. Ebben a nyilatko­zatban is hangsúlyozza, mennyi0 szüksége*1 a jogrendet rrfr" zavaró jelenségekgyökerestőHa*° kiirtása és a társadalmi bé(®aek a valóságban való helyreAbtasa- Kijelenti, hogy a mai formányt és törekvéseit támogat’**! de a kritika jogát fenntart® magának. (Ettől a kritikától természetesen nem lesz jobb a kurzus, de bele sem döglik, App»nyi ur- Ez a kritika támogatását jelentene a kurzusnak még akkor is, hogy ha Apponyi gró/ur nem hangsúlyozná külön is,‘bogy támogatni fogja az „uj“ Teleky-kormányt. Apponyi ur is együtt fog pusztulni a kurzussal.) non — I soha.Ilién Mut esztendők még un voltak Blmint a ra ítaniak. A hetedike II „buk azóta, hogj a világo lH vgstői fölfordítottá: és azótí Umhideoti ujníU amef ránkkö Hszöatőtr, .aiod idegccbb lett s ■feézdé» m-.ndenki ajka: mit hoz hoz? A legelsőkéi mi mon IBdoínik .ekét, békét végetvetni Ip borzol tas mészáriának. A ka Hr-itaíiita őrület nem karta, vagy ■axci.if bírta már isszaparan- ■cselei a főlgyujtott pólót és min- ■denűnket odaégette. De a tüa ■lángba borította őt í és a fűs ■ ölgő romok között őst a hó* Ráér fuldoklik legjobba. És most I írni mondjuk, a kapalista po- Ijkolba hurcoltak, hor: legyen M it még harc, hogy epzen meg' IStttladjon rr eddigi, loitólsó há ■l 'Oiu főtt* tője, merti béke, az ■»rrar őcne csakúgy lesoiztositva. K Ej sz ő embertelen,az egyéni ■ iüzonen rilkoló hantikat föl- BBultotia a proletáriátusmegváltó Fi re*. £« azóta enden ej ■ I mind: mozgalmasa),| mind II a hatalmasabb emények » terhes. A ksc tnínd H . :yebb, a két nag tábor ■mind tisztábban elküaül, a ’tó ösr ecsapásra a f&észült' la : mind tökéletesebb lets mind fivilágosabb a nagy cél: i fóisz*- II hadul ás, az uj világnak, munka II a fölépítése. II *tnd*n < körül foíg, nincs Haiiás kei iíjs, nincs más örténés. ■ Minden kicsi és nagy semény, ■ iB[; utolsó esztendkben le ■ zajlott, akár tagadták, ár nem, l?wLÍeC!.*gtek má«ÓI, ár nem. ■ Próbálta* és próbálnak minden ■ .íiii cs i.ílni, figyelmetItereíni, I »»Mtanlar st elaltatni, ottolytatni I mm 3llt* *hol a világhioru ki­■ .oresekor abbamaradt. Nn megy, I -;t többé. Niis többé I íy minden, ami örténik, ■ i az újról másról, jobbról, ■ igazságosabbról beszK Nincs ■ e mentség, amit ipnden uj ■ :oI kérdezni lehet, ;sak igy I» megtörténik'« a világ I Kának a dönő össze­i í világkapitali:mussal. !J •' seg: az a kérés rázza \* :s amig ez (döntve 5 ugvopontra az-mberi­* that. Aki ezzel megal' * , tud* az ki foghullani . ot hozhat az uj év. f íényebb, még mgyobb Sí l* hozott^ az dmult. . h*t tudni: nem ez az u* >“tő. Ég jaj annak, . készül, nem erre ké' ptw: gondolatban, szóban és cse­lekvésben. ,.E* a.kioek legjobban fölkeli készülni, az a proletárság. Vili- Jók forognak kockán, életről és áalalrol van szó a proletariátus Vámára s ha a főikészültség nem ^f8’elnyerése annál tohb áldozatba kerül és több uj -V; lesz még, amely újra és újra a erhes, de többé el nem ejthető kér- lest hozza: az aj év lesz e a döntő? 'mss&fä&Bp4 | Fartőnk ölzauniresfélete tegnap esti ülésén errenézve egy tilta­kozó határozatot hozott, mely bevezetője lesz a további akciónk­nak. A határozat a következő- kép hangzik: „A pécsi szocialista párt fel­háborodva tiltakozik Horthy- ni^gyaro/szág, yérbirósáca elé hurcolt népBiZtbsőIT KglálrSTtciXín: ellen. A p< i szocialista párt prole- tAt■szolidaritásból fakadó fokozott ggel el fog követni minden leh-. jt, hogy a magyar népbiz­tosok halálos ítéletének végre­jtását megakadályozza. És ha a magyar burzsoázia becstelen bosszúját a magyar proletársáp vezéreivel szemben nem adja fői és ha mégis végrehajtaná ezt a halálos Ítéletet a magyar nép­biztosokon, a megszállott terüle­tek munkássága felejthetetler martiromságúkat nem hagyja megtorlatlanul. Egyben testvéri üzenetét éí harcos fogadalmát küldi a sokai szenvedett és börtönben üli magyar népbiztosoknak.“ Bokánft Dezs^ ä magyar szocialista ■ munka galom egyik előharcosát, % puritán katonáját a veneriásgr dzsentrik, papok és egyék^: lopok bandita uraím&r üu . »karja áiHrdni. f\ vérnek és % lératkak pt » -rpnjedi^rendje‘ után ezreket fegyilkoltátott, ezreket bebörtönözött és !io lanná űzött, most a még kézé levő hóhérkötá1 utolsó foszkh val ki akar oltani egy olyar mes, gazdag és értékes el« amely millióknak nyujtottaián szóval és tollal a tudás kiicsé a harcos, forradalmár öniudai akarat útmutatóját. Most mint zönséges gonosztevővél akar gezni a grófok és nagype „keresztény“ rendje az;a! a; em bérré! és társaival, akik nem tek egyebet, mint népiig oszt^ érdekében teljesítettél rorradc kötelességüket. Él-n narsc annak a forradalo,irja^ a 3Y°‘ lem stádiumába* js' amelyne elvetették volt évtizedeken kereszti a termő mao-*»«- fl"naV- f°rrS dalomnak, ^*V tagadni mer hogy vállfán a világnak az a rendie «-dyben a profok e kanital élnek Csak azert-ho0 « 5nfiiók zsírját, vérét szivjé rnej.áu proietármiliiók él!U gj,fr életüket csak azért, vgy rófok és kapitaiisták he Nets élhessenek, dologtalanul so hassanak s kizárólagos gyakőrf. lehessenek hatalomnak, jognak minden uralkodási lehe gne Minden proletár szivi ei ne kell dobbanni, minden id ^gszáinak meg kel! feszülni annak hai ra. hogy egy Bokányit, egy Ágcsioni bitó alá akarnak hurcolr a nép nyúzok rendjének tenevadjai. Lehet e itt a megszállt terülten vagy Magyarországon öntudatos' proletár, aki nem hábo odik "ni, aki fékezni tudná indulj o . o -.át­tett hallatára! S ugyan -;koi ^ kell hallanunk, hogy E Vancákék tárgyalni • akonw. a hóhérkurzus kormányáv. Bokányi Dezső akas árnyékában. Tárgyalni a r‘°9' m'tiíAnn»n lehetne meg

Next

/
Thumbnails
Contents