Munkaügyi Közlöny, 1967 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1967-01-11 / 1. szám

XI. évfolyam; 1. szám. 1967. január 11, A MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAP3A Terjeszti a Magyar Posta jj Szerkesztőség: Előfizethető: Kiadóhivatal: Budapest, V.. Szabadság tér 13. LAPKIADÓ VÁLLALAT Telelőn. 121 7i0. Előfizetési díj negyedévre 18,— forint Budapest, VII., Lenin körüt »—11. Megjelenik havonta kétszer Csekkszámlaszámi Telefon: 221—283. (szükség esetén többször) egyéni: 61.028 közületi: 61.066. ~ Index-szám* 25 582 vagy átutalás az MNB. 8. fiókjánál Egyes szám ára: 3,— Ft. vezetett folyószámlára Oldal 1/1967. (I. 6.) Mii. M. Az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszony­ban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) Mü. M. számú rendelet módosításáról — — — — — — — — — 2 2/1967. (I. 6.) Mü. M. A fiatalkorúak kisegítő munkaerőként való foglalkoztatásáról — — — 12 Jogszabályok * Az egészségügyi miniszter 1/1967. (I. 6.) Eü M számú rendelete a sugárzó (radioaktív) anyagokról és készítményekről szóló 10/1964. (V. 7.) Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 1/1964. (V. 7.) Eü M számú rendelet* módosításáról A sugárzó (radioaktív) anyagokról és készítmé­nyekről szóló 10/1964. (V. 7.) Korm. számú ren­delet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felha­talmazás alapján — a belügyminiszterrel és az Országos Atomenergia Bizottság elnökével egyet­értésben — a következőket rendelem: 1* §• Az 1/1964. (V. 7.) Eü M számú rendelet 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A sugárzó anyagokra és készítményekre vonatkozó termelési, illetőleg felhasználási (szál­lítási) engedélyben meghatározott munkakörben * Lásd a Munkaügyi Közlöny 1964. évi П. számában (140. oldalon). csak olyan személyek foglalkoztathatók, akik a munkakörben megkívánt iskolai végzettségen, vagy egészségügyi képesítésen felül az engedély­ben meghatározott szakképzettséget is megsze­rezték. (2) Szakképzettséghez kötött munkakörre kivé­telesen olyan személy is alkalmazható, aki a munkakörre meghatározott szakképzettséggel nem rendelkezik. Az ilyen személy köteles azon­ban a szakképzettséget az alkalmazásától számí­tott egy éven belül megszerezni. A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazott személyt — még munkájának megkezdése előtt — a sugárvédelmi megbízott, és a kijelölt szak­képzett dolgozó szakmai és sugárvédelmi oktatás­ban részesítse. Az így kioktatott dolgozó sugárzó anyagokkal, vagy készitményekkel csak szakképzett dolgozó jelenlétében és ellenőrzése mellett végezhet munkát.” 2. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Szabó Zoltán s. k., egészségügyi miniszter TARTALOM: jogszaüaiyim; • 1 1/1967. (I. 6.) Eü. M. A sugárzó (radioaktív) anya­gokról és készítményekről szóló 10/1934. (V. 7.) Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 1/1964. (V. 7.) Eü. M. számú rendelet módosításáról — — — — — — — — 1 2/1967. (Eü. K. 1.) Eü. M. A munkaköri (szakmai) alkalmasság véleményezéséről szóló 19/1963. (Eü. K, 14.) Eü. M. számú utasítás módosításáról — 2 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents