Munkaügyi Közlöny, 1978 (22. évfolyam, 1-14. szám)

1978-01-27 / 1. szám

XXII. évfolyam 1. szám 1978. január 27 Kiadóhivatal: Szerkesztőség: .... LAPKIADÓ VÁLLALAT 1370 Budapest. Szabadság tér 15. Előfizetési díj Budapest. VII., Lenin korút 9-n. Telefon: 121-779 negyed érre 21,- Ft Levélcím; 1905 postafiók: 221 Megjelenik szükség szerint Telefon: 221-285 t Felelős1 kiadó: Siklósi Norbert » Oldal Jogszabályok 4711977. (XII. 21.) MT a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről — — — — — — — — — 1 4SI1977. (XII. 21.) MT a nyugellátások és egyéb el­látások évenkénti rendszeres emeléséről szóló rendelkezések módosításáról — — — — — 2 49/1977. (XII. 21.) MT az öregségi nyugdíjra jogo­sultságot szerzett dolgozók továbbdolgozásának Ösztönzéséről — — — —• — — — — — 3 24/1977. (XII. 28.) MüM—OM a szakközépiskolák­ban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.У Mü M—OM sz. együttes rendelet módo­25/1977. (XII. 28.) Mü M a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 13/1969. (XII. 30.) Mü M sz. rendelet módosításá­ról — — — — — — — — — — — — 10 2E 1977. (XII. 28.) Mü M az egyes munkás szak­mákra képesítő vállalati (ágazati) tanfolyamokon folyó szakmunkásképzésről — — ,—. — — — 25 Oldal 1/1978. (I. 14.) Mü M az üzletszerzők, a propagan­disták és az ügynökök munkabéréről — — — 28 2,1978. (I. 14.) Mii M a Paksi Atomerőmű KISZ építkezésén dolgozó szövetkezeti tagok munka­végzésével összefüggő kérdéselvről — — — 29 118/1977. (Mü. K. 1978:1.) МйМ—OTSH a sport­edzők bérezéséről szóló 121/1974. (9) Mü M— OTSH együttes utasítás módosításáról — — — 29 101 1978. (Mü. K. 1.) Щй M a rendkívüli hóaltaka- rítási munkán foglalkoztatott dolgozók munkabé­réről — — — — — — — — — — — 29 102/1978. (Mü. К. 1.) MüM a Paksi Atomerőmű KISZ építkezésén dolgozó ifjúsági brigád tagjai munkavégzésével összefüggő egyes kérdések sza­bályozásáról — — — —— — — — — — 30 1/1977. (XII. 21.) SZOT a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény és a 17/1975. (VI. 14.) MT sz. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 3/1975. (VI. 14.) SZOT sz. szabályzat módosításá­ról és kiegészítéséről — — — — — — — 30 SZOT—Mü M együttes irányelv я nyugdíjkorhatárt elért dolgozók teljes munkaidőben történő to­vábbfoglalkoztatásának egyes kérdéseiről — — 31 Személyi rész JOGSZABÁLYOK Л Minisztertanács 47/1977. (XII. 21.) számú rendelete a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről A Minisztertanács a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényben'kapott felhatalmazás alap­ján a következőket rendeli. 1. S A 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet (a tor vábbiakban: R.) 75. §-a helyébe a következő ren­delkezés lép: ,,R- 75. § Az öregségi nyugdíjnak az ösztönző nyugdíjpótlékkal kiegészített összege a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnél több nem lehet.” 2. § Az R. 166. §-a a következő (2) bekezdéssel egé­szül ki: .,(2) Növelt összegű járadékra jogosító időként kell figyelembe venni azt az időt is, amely alatt a mezőgazdasági termelőszövetkezet tagja \ TARTALOM

Next

/
Thumbnails
Contents