Munkaügyi Közlöny, 1983 (27. évfolyam, 1-17. szám)

1983-01-20 / 1. szám

XXVII. évfolyam 1. szám 1983. január 20. Szerkesztőség. 1373 Budapest, Roosevelt tér 7--S. Telefon: 327-320 Megjelenik szükség szerint Előfizetési dfj: egy évre 204.— Ft Kiadóhivatal: LAPKIADÓ VÁLLALAT Dudapest.VII.. Lenin körút 9—11. Levélcím: 1906 oostafiók: 223 Telefon: 221-285 Felelős kiadó: Siklósi Norbert TARTALOM Oldal Jogszabályok * 1049/1982. (XII. 15.) Mt. h.—SZOT számú együttes határozat a munkahelyi demokrácia egyes kér­déseiről — — — — — — — — — — 1 3/1982. (XII. 29.) ME .számú rendelet az ipari szö­vetkezetek tagjainak és alkalmazottainak mun­kavégzésére vonatkozó szabályoktól — — — 5 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezmé­nyekről — — — — — — — — — — 8 98/1982. (XII. 27.) PM számú rendelet a munkába­járással kapcsolatos utazási költségtérítésről — 9 2/1981. (X. 31.) ÁBMH számú rendelkezés — a kis­vállalatok és kisszövetkezetek bérszabályozásáról, valamint dolgozóik anyagi érdekeltségi rendsze­rének egyes kérdéseiről — 1983. január 1-én ha­tályos szövege — — — — — — — — 10 3/1981. (X. 31.) ÄBMH számú rendelkezés — a ré­szesedési alap felhasználásáról — 1983. január 1-én hatályos szövege — — — — — — 12 4/1981. (X. 31.) ÁBMH számú rendelkezés — a vál­lalatok magasabb vezető állású dolgozóinak anya­gi érdekeltségi rendszeréről — 1983. január 1-én hatályos szövegé — — — — — — — — 14 8/1982. (XII. 27.) ÁBMH számú rendelkezés a fo­gyasztási szolgáltató tevékenységet végző válla­latok bérkedvezményéről — — — — — — 17 Iránymutatások 6.006/1982. (K. É. 30.) BkM számú állásfoglalás az üzletek elszámolási formái és a leltárfelelősségi szabályok összefüggéseiről — — — — — 18 Az 1983. január 1-én hatályos MüM—ÁBMH irány­mutatások jegyzéke (4157/1982. VI/6.) — — — 19 Jogszabály mutató — — — — — — — — 23 Tájékoztatások — — — — — — — — — 24 JOGSZABÁLYOK A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége 1049/1982. (XII. 15.) számú együttes határozata a munkahelyi demokrácia egyes kérdéseiről A munkahelyi demokrácia érvényre jutása és folyamatos fejlesztése társadalmunk lényegéből fakadó követelmény. Része a szocialista demokrá­ciának, megvalósítása társadalmi, gazdasági előre­haladásunk fontos feltétele, eszköze. Céljaink el­érése, a feladataink megoldása az egyszemélyi fe­lelős vezetés érvényesítése mellett csak a dolgozók alkotó, kezdeményező közreműködésével valósít­ható meg. Ezért a vállalatok, hivatalok és intéz­mények vezetői kötelesek biztosítani, hogy min­den dolgozó kellő tájékozottsággal résztvehessen a döntések kialakításában és a végrehajtáshoz szükséges feltételek megteremtésében. Ugyanak­kor tudatosítani kell, hogy a munkahelyi demok­rácia nemcsak jogot jelent, hanem felelősséggel is jár. A munkahelyi demokrácia fórumainak fontos szerepe van a különböző érdekek feltárásában, képviseletében és egyeztetésében, valamint a kö­zösségi szellem fejlesztésében és az olyan munka­helyi légkör kialakításában, amely elősegíti a dol­gozók véleménynyilvánításának, kezdeményező készségének kibontakozását, észrevételeinek, ja­vaslatainak hasznosítását, a vezető és a vezetése alatt álló kollektíva kölcsönös megbecsülésén ala­puló alkotó együttműködését. L A munkahelyi demokrácia gyakorlásában és fejlesztésében a következőket kell érvényesíteni: 1. A vállalatok, továbbá a nem vállalati rend­szerben működő szervek (hivatalok, intézmények) vezetői az egész kollektívát vagy annak széles kö­rét érintő döntéseik előkészítésébe, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésébe fokozottan vonják

Next

/
Thumbnails
Contents