Oktatásügyi Közlöny, 1955 (3. évfolyam, 1-25. szám)

1955-11-01 / 22. szám

Is И.—IV.; Növénytani gyakorlat 8 ó ra 12 óra Állattani gyakorlat í óra 12 óra Kémiai gyakorlat 8 óra____— óra összesen: 24 óra 24 óra (3 nap), Sulán Béla s. k;, főosztályvezetői Tankönyvpályázatok eredményének közzététele Az Oktatásügyi Közlöny 13. és a Köznevelés 13. számá­ban közzétett felhívásra beérkezett tankönyvpályázatok elbírálása folyamatban van. A bíráló bizottságok az anya­got még nem tudták feldolgozni, a tankönyvpályázatok eredményét csak a következő számunkban közöljük. (842/ 852—104/3/1955. V. OM. sz.) Kiss Gyula s. k. miniszterhelyettes Tankönyvpályázatok eredménye A Tankönyvkiadó Vállalat az Oktatásügyi Közlöny 1955. március 15-i, 6. számában pályázatot hirdetett szép- irodalmi jellegű olvasmányok írására az alsótagozatí ol­vasókönyvek számára. A bírálóbizottság a tankönyvekben való közlésre a következő pályázatokat fogadta el; I. osztály: 1. Édesanya keze. Jelige: Panni néni. Szerző: Dr. Takács Gyuláné, Kecskemét, II., Külső Szabadság út 7: 2. Új ruhát kaptam. Jelige: Bocskai. A szerző jeligés borítékot nem küldött be. Kérjük, hogy jelentkezzék. II. osztály: . N / 3. Szocialista építésünk eredményei! Jelige: Újítói Szerző: Kiss József, Murony, Békés m. 4. összefogás. Jelige nélkül. Szerző: Krassó Vera, Bu­dapest, VI., Lenin krt. 98. 5. A dolgozó édesanya. Jelige nélkül. Szerző: II. oszti munkaközösség, Hatvan, I. sz. ált. isk. 6. Márton bácsi születésnapja. Jelige: Szép szó. Szerzőt Seres József, OM. főelőadó. Budapest. III. osztály: 7. Üttörőavatás. Jelige nélkül. Szerző: Kövér Lászlóné, Jászberény, ált. leányiskola. 8. Kitüntetés. Jelige: A legszebb hivatás. Szerző: Leitner Etelka, általános iskola h. igazgató. Letenye, József Attila utca 34/a. 9. Színház a faluban. Jelige: G. E. Szerző: Gergely Ernő, Vép, (Vas m.), általános iskola. IV. osztály: / 10. Az utolsó csengetés. Jelige: Hajagos. Szerző: Nyer­ges Béla, Budapest, VII., Dob utcai általános fiúiskola. 11. Május 1. Jelige: Hőskor I. Szerző: Sztrókayné Mándi Teréz, Budapest, II., Mártírok útja 40. 12. Gál Pista bácsi szekere. Jelige: Baranya. Szerzőt Lemle Géza tanár, Pécs, Üj-meszes 17/1. I. 6. . 13. Irénke szolgálatba megy. Jelige: Megváltozott vi­lág. Szerző: Szűcs Jenőné, Budapest, V., Szalay utca 3, II. 5. 14. Tóth Jani is a mélybe szállt. Jelige: Tanítónéni. Szerző: Árkossyné Szabó Margit, Budapest, XII., Csaba utca 7/b. lő. A hős bányászok. Jelige: Szuhakálló. Szerző: Hegyi Füstös István, Gyömrő; Kossuth tér 13. 16. A társadalmi tulajdon megbecsülése és becsület dolga egy olvasmányként. Szerzők: Óhegyi Vilmos, Buda­pest, XIX., Báthori utca 142. és Szűcs Jenő tanító, Ócsa-, 17. Kenyérgyár. Jelige: Az áru útja II. Szerző: Sztró­kayné Mándi Teréz, Budapest, II., Mártírok útja 40. A szerzők olvasmányonként 400 Ft honoráriumban ré­szesültek. A pályadíjat nem nyert kéziratok a főszerkesztőségen .átvehetők, TANKÖNYVKIADÓ VÄLLALAT, Pályázati hirdetmény Az Oktatásügyi Minisztérium 14/854—1/56/1955. sz, Utasítása alapján pályázatot hirdetek a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karához tartozó Műszer- és Finommechanikai tanszéken betöltendő egyetemi tanári, valamint a Gépészmérnöki Karhoz tartozó Vegyipari Gé­pek és Mezőgazdasági Iparok tanszéken betöltendő egye­temi tanári állásra. A kinevezendő tanár kötelessége lesz tudományszakát a Villamos-, ill. a Gépészmérnöki Kar mindenkori prog­ramjának megfelelően előírt óraszámban ás terjedelem­ben előadni, a szükséges gyakorlatokat, vizsgákat megtar­tani, általában a tanszéken folyó oktató-nevelő és tudo­mányos munkát irányítani, valamint a tanszéket igaz­gatni, ill. ez utóbbi feladatokban résztvenni. A betöltendő állások után a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1952. évi október hó 24-én hozott hatá­rozata alapján közzétett 322—1/1952. К. M. sz. utasításban közölt megfelelő illetmények járnak: A pályázatokat mellékleteikkel együtt 1955. évi novem­ber hó 19-ig kell a Villamosmérnöki Kar (Bp., XI. Stoczek u. 2. T épület), ill. a Gépészmérnöki Kar dékáni hivata­lába (Bp., XI. Budafoki út. 4. К. I, 14.) benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: i 1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besoro­lását és fizetését; 2. Eddigi szakmai munkájának és a munka eredmé­nyeinek részletes ismertetését. 3. Tudományos és oktatómunkájának részletes ismer­tetését. 4. A pályázó által írt könyvek és tanulmányok pontos felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor és hol jelentek meg. 5. A pályázó tudományos és oktatómunkájára vonat­kozó jövőbeni terveit. A pályázathoz mellékelni kell: 1. Részletes önéletrajzot 2 példányban 2. Az oklevelek hiteles másolatát 3. Születési anyakönyvi kivonatot (Ш. a Személyi Iga­zolványt bemutatni) 4. A pályázattal kapcsolatban az • illetékes kar dékáni hivatalától beszerzett, pontosan kitöltött kérdőívet. A pályázatra vonatkozóan részletes felvilágosítást a Villamos-, ill. a Gépészmérnöki Kar dékánja, ill. a dékáni hivatal vezetője ad munkanapokon a hivatalos órák alatt, Hajnóczy László s. k, rektor h. « oktatásügyi közlöny. Megjelenik minden hó 1 én és 15-én. A kéziratokat legkésőbb elózó hó 23-áig, tlletve a hó l-átg küldjük be az Oktatásügyi Minisztériumi Titkárság Jogi Osztá­lyára: Budapest, V., Szalay-utca Itt—M. IV. I. Felelős szerkesztő: Rajnai Rudolf, ai Oktatásügyi Minisztérium Titkárságának vezetője. Kiadja a Tankönyvkiadó Vállalat. Budapest V.. Szalay-utca 10—14. Felelős kiadó: a Tankönyvkiadó Vállalat Igazgatója. Előfizetés és reklamáció: POSTA KÖZPONTI HÍRLAPÍRÓD A Budapest, V., József nádor tér 1- Telefon: ISO—lit Előfizetési ára, egy évra И.— Ft 14753/2 — vörös Csillag Nyomda, Budapest, Felelős: Poroszka L.

Next

/
Thumbnails
Contents