A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI 6. ÉVFOLYAM (1955)

1955 / 1. szám

-30293 S A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI A Syelvtadományi Intését fele zabádul ásónk tizedik évfordulóján. ; 'J y á ' Y. Y . YIKOGRADOY: As orosz в sin taxis alapelvei as uj orosz akadémiai leiró nyelvtanban. A.I. SZMIBHYICKIJ: A nyelv létezése objektiv valóság. O.Ss.AffllÁHOYA, B.A.SZSfiEBBEliNXIKOV, Ja.Y.KNOBOZQV, P.8z.P0P0Y, B.KÁCHEA, А.к.JEPHSMOY, M.M.ŰRbOY, A.Ja.HOZSANSZXIJ és Y.Y. VI50GBAD0Y cikkeinek kivonatos ismertetése. H i г e к : 1. Szovjetunió (Tita a ssófajokról); 2. lengyelorsság (A lengyel nyelvművelés tís éve); 3. Kémet Demokratikus Köztársaság CNemset­kSsi Szlavisztikai Kongresszus); 4. Anglia {A XXIII. Kemzetközi Orientalista Kongresszusj, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkájából :1. TOMPA J02SEP: Közönségszol­f álatunk működéséről. 2. Beszámolók, hirek(Vi­a a történeti és a leiró nyelvészetről: kandi­dátusi értekezések megvédése stb.). 3. As inté­zeti munkatársak megjelent munkái és elhangzott előadásai (1955.1.1. - IY.15.)* Szemle : Szovjet folyóiratok, évkönyvek és gyűj­teményes munkák. VI.ÉVF. 1. SZÁM 1955. Április 4 В ° U° D°A°P < ,E ° s^x tóziiAv

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents