A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (3. kötet, 3. szám)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztőbizottság tagjai LAKÓ GYÖRGY, SZABOLCSI BENCE, TOLNAI GÁBOR A szerkesztésért felelős LAKÓ GYÖRGY osztálytitkár Technikai Szerkesztő VARGA JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., NÁDOR-U. 12. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya a követ kező idegennyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Linguistica, Acta Orientálta. A Nyelv- és Irodalomtudományi, valamint a Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya közös folyóirata : Acta Antiqua. Az Actákban orosz, német, angol és francia nyelven (az Acta Antiquában latinul is) jelennek meg a nemzetközi tudományosságot is érdeklő cikkek a nyelv-, irodalom-, művé­szet- és zenetudomány, orientalisztika és klasszika-filológia köréből. A közlés nyelvét a szerző és a szerkesztőség együttesen állapítja meg. Kéziratok magyar nyelven, vagy a fenti nyelvek egyikén az illető Acta szerkesztőségének küldendők meg. Az Acta Linguistica szerkesztő­sége Budapest, V., Váci-u. 12., az Acta Orientalin és az Acta Antiqua szerkesztősége Buda­pest, V., Álkotmány-u. 21. A Közleményekben megjelent munkák tiszteletdíja nyomtatott ívenként 400 Ft, valamint 100 különlenyomat. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehe­tőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a kéziratok megőrzéséért felelősséget nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként (egy kötet négy füzetből áll) belföldi rímre 20 Ft, külföldi címre 30 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány-u. 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 04-878-111-48), külföldi meg­rendelések a »Kultúra« Könyv és Hirlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Sztálin-út 21, Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 45-790-057-50-032) útján eszközölhető. ^^^^^^^^ E SZÁM TARTALMA J. V. SZTÁLIN A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály felolvasó ülése 1952 okt. 27-én Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából: Kodály Zoltán: Arany János dallamgyüjteménye 215 Voinovich Géza Arany János, mint akadémiai főtitkár 221 Pais Dezső elnöki zárószava 229 Ligeti Lajos Afganisztán mongol és török nyelvei 231 Zsirai Miklós : Á Szovjetunióban élő finnugor és szamojéd nyelvrokonaink népnevének használata 249 Szabolcsi Bence: Üj kinai népdalgyűjtemények 251 Tamás Lajos: Albániai tanulmányútam. Az albán nemzeti és irodalmi nyelv kérdése 265 Szemle: 1. A magyarországi klasszika-filológia történetéből 295 2. Beke Ödön mari szövegkiadványának első kötetéről. (Hajdú Péter) 302 3. Válasz mari szövegeim első kötetének bírálatára. (Beke Ödön) 308

Next

/
Thumbnails
Contents