Napi Gazdaság, 1996. október (6. évfolyam, 227-252. szám)

1996-10-01 / 227. szám

1 1996. október 1. Akadozik az adókártyák gyártása Október végére tolódik a kiküldési határidő A legfrissebb, szeptember 30-i adatok szerint a szer­ződésben rögzített 5 millió helyett eddig mindössze 860 ezer adókártyát postáztak az ügyfeleknek. Az elmúlt hét folyamán az MPC Card Systems Kft. két gépsorán a napi csúcsteljesítmény 192 ezer adóigazolvány volt. A kártyák postázásának zárónapja így október végére tolódott ki. A gyártás legfőbb problémája a műanyag fedőfólia külföldi után­pótlásának akadozása. Amennyi­ben ezt az akadályt sikerül el­hárítani, a cég újabb gépsor be­állításával növelni tudja teljesít­ményét. Információink szerint ha ez nem sikerül, akkor még to­vábbi négy hétre lesz szükség a hátralévő 6 millió kártya elké­szítéséhez. Horváth Sándor, az APEH adat­védelmi főosztályának vezetője az adatvédelmi és biztonsági in­tézkedésekről a NAPI Gazdaság­nak elmondta: a gyártási folya­matot úgy állították be, hogy az azonos postai irányítószámhoz tar­tozó adóalanyok kártyáit egyszerre készítik és postázzák. A helyszí­nen két adóellenőr felügyeli a munkát. Horváth Sándor megerősí­tette, hogy minden adat jól ol­vasható a védőfólia alatt, amelyet csak erőszakosan le­het eltávolítani. Az adókár­tyákat szeptember 23-án elsőként a fővárosi XVII. kerület, Pécs, Baja, Sopron és Zalaegerszeg adó­alanyai kaphatták meg. Mint ismeretes, a 7 millió adó­alanynak szeptember 30-ig kel­lett volna kézhez kapni a kár­tyát. Ezt a határidőt szeptember 20-án október 15-re módosítot­ták. Mindenesetre már az APEH és az MPC Kft. közötti megbí­zási szerződés értelmében is 5 mil­lió kártyát kellett volna legyár­tani szeptember 30-ig. Strbik László ENERGIAÁR-EMELÉS Október végén konkrét számok? Suchman Tamás ipari és keres­kedelmi miniszter, valamint az energiaipari befektetők hétfőn megállapodtak, hogy a Magyar Energia Hivatal és a Kari Imre által vezetett stáb számításait ok­tóber 20-áig áttekintik. Az ezt megelőző október 7-i egyezteté­sen szó lesz közel 40-50 ener­giaipari költségtényező el- vagy el nem fogadásáról. Az október 20-i találkozót követően, a már egyeztetett „végső árat” a kor­mány elé terjesztik, és annak jó­váhagyása után október vége felé teszik közzé. A miniszter a ta­lálkozót követően elmondta, hogy a Magyar Villamos Művek Rt. privatizációja az idén nem kez­dődik el, erre várhatóan az ener­giaszektor végleges tulajdonosi struktúrájának kialakulása után kerülhet sor. A belterületi földek után járó önkormányzati vagyonátadásban kulcsszerepet játszó Tocsik Márta-ügyben kezdeményezett ÁPV Rt. felügyelőbizottsági vizs­gálattal, valamint a kormányzati ellenőrzési iroda vizsgálatával kap­csolatban Suchman elmondta, hogy azokat a kormány pénteki ülésén szándékozik áttekinteni. D. Gy. A Ruhrgas is szállít a Mólnak (Folytatás az 1. oldalról) Magyarország 11 milliárd köb­méteres évi gázfogyasztását ed­dig 55 százalékban oroszországi, 45 százalékban pedig hazai for­rások fedezték. A Mól sajtóiro­dájától kapott közlemény szerint az elkövetkezendő 10 esztendő­ben évente 500 millió köbméter földgázt vásárol a társaság a HÁG vezetéken keresztül a Ruhrgaszal tavaly májusban kötött szerző­dés alapján. A megállapodás lényege, hogy az orosz mellett lehetővé teszi a nyersanyagbeszerzést norvég, né­met és dán forrásokból is, a né­met konszernen keresztül. A Ruhrgas a jövőben nemcsak tá­mogatja a magyar északi-tenge­ri gázbeszerzést, hanem kötele­zettséget vállalt arra is, hogy a keleti importbeszállítás műszaki zavarai estén kisegíti a Molt. A Ruhrgas emellett az energiaipa­ri jogszabályokat, a korszerű vál­lalatvezetési, valamint üzemvi­teli módszereket illetően is fel­ajánlotta együttműködését. A megállapodás a két cég kö­zött nemcsak stratégiai jelentő­ségű, de a térségben egyedülálló is, hiszen ez az első, széles körű, hosszú távú egyezmény egy nyugati és egy közép-európai gázipari vál­lalat között. A Ruhrgas egyéb­ként nem új szereplő a hazai gáz­piacon, hiszen a Fővárosi Gáz­müvekben 13, a Ddgázban, a dél­nyugat-magyarországi regionális gázszolgáltatóban pedig 25 szá­zalékos érdekeltsége van. A szakértők szerint a Mól egye­lőre a Ruhrgas tartalékaiból kapja a nyersanyagot. Az árról az ille­tékesek egyelőre nem nyilatkoz­tak: az a belföldi gáztarifától függ. Az viszont már ma bizonyos, hogy a nyugati megyék ellátása olcsóbb lesz így, mint ha oroszországi gázt kapnának. Információink szerint az orosz partnerek egyelőre nem aggód­nak túlzottan a piacvesztés mi­att, mert az évi 6 milliárd köb­méter körüli mennyiséggel - az import a hazai gázkitermelés fo­lyamatos csökkenése mellett évről évre növekedni fog - még min­dig domináns helyzetben marad­nak a külföldi beszállítók között. A szakértők ugyanakkor felhív­ják a figyelmet arra is, hogy az új HÁG vezeték kapacitása évi 5 milliárd köbméter körüli, va­gyis annak egyelőre csak a ti- zedrészét szándékozik kihasználni a Mól. A jövőben azonban minden az árakon múlik, hiszen ha a nyu­gati piacon olcsóbban és bizton­ságosabban juthat nyersanyaghoz a Mol mint a keletin, akkor a HAG-on keresztül vásárol. Sza­kértői vélemények szerint a be­szerzés diverzifikálása révén csök­kent a magyar gázellátás kiszol­gáltatottsága az orosz gázipari óri­ással, a Gazprommal szemben, s ez feltétlenül javít a magyar al­kupozíciókon is a jövőbeni orosz- országi gázszállításokat és azok ellentételezését illetően. Szalontay Mihály FELÜLVIZSGÁLJÁK AZ ÁPV RT. SZERZŐDÉSKÖTÉSEIT Suchman élvezi Horn bizalmát _______MAGYAR GAZDASÁG__________________ NAPI 3 gazdaság ------­LAPSZÉL Az Országgyűlés hétfői napján nagy vitát váltott ki Horn Gyula miniszterelnök napirend előtti felszólalása, amely­ben az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-vei (ÁPV Rt.) kapcsolatos kérdésekre tért ki. Horn kifejtette: az ÁPV Rt. szerződéskötéseivel kapcsolatban vizsgálatot rendelt el, amelynek elvégzésére a Kormányzati Elle­nőrzési Irodát kérte fel. A vizs­gálatot csütörtökig kell lezárni, hogy a pénteki kormányülésen megvitathassák az eredményt, (Mint ismert, az ÁPV Rt. az ön- kormányzatokat megillető belte­rületi föld értékének megfelelő üzletrész átadásával kapcsolatos teendőkkel egy magánszemélyt bízott meg, a tárgyalások ered­ményétől függő díjazás fejében.) Wekler Ferenc (SZDSZ) parla­menti felszólalásában - reagál­va Horn beszédére - leszögezte: pártja egy parlamenti vizsgáló- bizottság felállítását is támogat­ja az ügyben. Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy az ön- kormányzatok vagyonátadása 1990-től húzódik, A Fidesz válaszában leszögez­te, hogy javasolni fogja a köz- beszerzési törvény kiterjesztését az ÁPV Rt. tevékenységére, va­lamint felszólította Suchman Ta­mást, az ÁPV Rt.-t felügyelő ipari (Folytatás az 1. oldalról) Ebből 89 millió dollár értékű volt az első hét hónapban a ma­gyar export nagysága. A közel 30 százalékos exportnövekedés mellett 15,5 százalékkal nőtt a Japánból importált termékek ér­téke is, július végéig elérte a 210 millió dollárt. A két ország ke­reskedelmi kapcsolatának szoros­ságát jellemzi az is, hogy a leg­nagyobb japán beruházás - az esztergomi Magyar Suzuki Rt. - is Magyarországon jött létre - mondta Tolnay Lajos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara el­nöke. A magyar beszállítói iparág szemszögéből jelentős eredmény, hogy az esztergomi Suzuki évi 50 000 autójának 60 százaléka teljes egészében magyar termék. és kereskedelmi minisztert a tá­vozásra. A párt felhívta a figyelmet arra is, hogy az ügyben érintett Tocsik Márta ellen már folyt okirathamisítási ügyben bírósá­gi per. A miniszterelnök viszonvála­szában leszögezte, hogy a miniszter továbbra is élvezi bizalmát. Az ÁPV Rt. igazgatótanácsa - a miniszterelnök kezdeményezé­sére - hétfőn tanácskozott az ügy­A Suzuki által Magyarországon beruházott 250 millió dollár mel­lett jelentős a TDK itteni be­fektetése is. A TDK az idén 10 millió dollár invesztíciót hajtott végre, s terve, hogy Magyaror­szágon gyártott elektronikai al­katrészekkel lássa el a szórakoz­tató elektronikában érdekelt eu­rópai cégeit. Információink szerint a Sony tokiói anyavállalata jóváhagyta a gödöllői zöldmezős beruházási projektet. A 30 millió márkába kerülő gyárban várhatóan 1997 januárjában kezdődhet a termelés. A japán beruházók az elekt­ronika más területein is képvi­seltetik magukat: a számítástech­nikai cégekkel foglalkozó japán csoport, a CSK és a Nippon Finance & Investment együtte­ről. A NAPI Gazdaság részére kül­dött tájékoztatásában a vagyon­kezelő leszögezi, hogy az igazga­tóság a vonatkozó korábbi dön­téseit szakmailag megalapozott­nak, valamint az önkormányza­tok számára üzletileg korrekt komp­romisszumhoz vezetőnek tartja. Az igazgatóság a kérdés tisztázásának érdekében segíteni fogja a min­den részletre kiterjedő vizsgála­tok mielőbbi elvégzését. Az igaz­gatóság - elnökének javaslatára - egyhangúlag elfogadta, hogy a vonatkozó határozatok végrehaj­tását a vizsgálatok befejezéséig felfüggeszti. D. B. sen 7,5 millió dollárért vásárolt részarányt ez év februárjában a Graphisoftban. A vegyes válla­lat ezt az összeget egy magya­rországi információs technológi­ai park létrehozására kívánja for­dítani. Júliusban vegyes vállalati szer­ződést írt alá a magyar IMAG és a Sumitomo-csoport: az álta­luk alapított vállalat gépkocsi-ká­belkötegeket gyárt. A terméke­ket előreláthatólag a Suzukinak szállítja majd a 4 millió dollár alaptőkével rendelkező cég. A fórumon felszólaló magyar üzleti partnerek azt tanácsolták a japán befektetőknek, hogy a zöldmezős beruházások mellett vegyenek részt a már privatizált vállalatok feltőkésítésében is. S. R. ♦ FELMENTETTÉK SOÓS KÁROLY ATTILÁT, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium po­litikai államtitkárát, aki maga kez­deményezte távozását. A koa­líciós együttműködés szabályai szerint az új államtitkárra az SZDSZ-nek kell jelöltet állítania, ez azonban meg nem történt meg. Suchman Tamás ipari mi­niszter többször is megerősítette, hogy fenntartások nélkül kész elfogadni az SZDSZ jelöltjét. ♦. A KÖZPONTI BŰNÜL­DÖZÉSI IGAZGATÓSÁG (KBI) tevékenységéről számol be hétfői számában a bécsi Kurier. Meg­állapításuk szerint a Magyaror­szágon tavaly elkövetett 500 ezer bűncselekmény közül 150 ezer az új szervezet kompetenciá­jába tartozik. Az új hivatal te­vékenységétől Ausztriában azt is remélik, hogy Magyarorszá­gon a külföldi befektetők szá­mára biztonságosabb lesz a gaz­dasági környezet. 4 BALÁZS PÉTER, AZ IKM HELYETTES ÁLLAMTITKÁRA hétfőn hivatalában fogadta Rosa Diez Gonzalez asszonyt, a baszk kormány kereskedelmi minisz­terét. A felek tárgyalásukon át­tekintették a kereskedelmi kap­csolatok fejlődését: a kétoldalú forgalom az 1993. évi 11 millió dollárról 1995-re 27 millió dol­lárra nőtt. Hangsúlyt kapott a megbeszéléseken a magyaror­szági kooperációs gyártási, va­lamint beruházási lehetőségek kérdése. 4 LAKQS LÁSZLÓ FÖLD­MŰVELÉSÜGYI MINISZTER hétfőn fogadta azausztrál par­lamenti delegációt. Lakos László szólt a WTO-val folytatott vitánkról is, amely azért jelentős, mert a WTO-tárgyalásokon Ausztrália a koordinátora a tárgyaló part­nerországoknak. A miniszter na­gyobb rugalmasságot kért az ausztráloktól, hiszen elősegít­hetik egy olyan megállapodás létrejöttét, amelyben a magyar érdekeket is figyelembe veszik. A WTO-tárgyalás során a ma­gyar fél azt szeretné elérni, hogy az aláírt GATT-egyezményben vállalt 16 termékkört kibővítsék, és az exporttámogatás mérté­két magasabb szintre helyezzék. A tb-járulékalapok kiszélesítésével egy időben a minimális járulék összegét napi 150 forintban határozza meg a társadalombiztosítási alapok 1997-es költségvetésének törvénytervezete - mondta Akar László, a Pénzügyminisztérium (PM) államtitkára a gazdasági kabinet hétfői ülése után. Az államtitkár megerősítette, hogy a kormány terve szerint a tár­sadalombiztosítási alapok jövő évi költségvetése nullszaldós lesz. Ab­ban azonban a kabinetnek nem sikerült megegyeznie, hogy a gyógyí­tó-megelőző támogatásokra mennyit fordítanak, hiszen a népjóléti tárca és a tb- önkormányzatok igénye mintegy 15 milliárd forinttal haladja meg a PM elképzeléseit. A kabinetülésről távozó Kiss Péter munkaügyi miniszter elmondta, hogy a tervek szerint a helyi önkormányzatok 5 milliárd forintot kapnak a központi költségvetésből, hogy a minimáljárulék fizetése kapcsán nehéz helyzetbe kerülő kényszervállalkozókat és szociálisan rászorulókat támogathassák. Ugyanebből a célból a Munkaerőpiaci Alap 400 millió forintot kap a hátrányos helyzetbe lévő ágazatok támogatására. Hét hónap alatt 300 millió dolláros kétoldalú forgalom Magyar napok Tokióban Japán Magyarország második leg­fontosabb tengeren túli kereske­delmi partnere, itteni tőkebefek­tetései is jelentősek, a gazdasági kapcsolatok területén azonban még számos kihasználatlan lehetőség van - mondta Hóm Gyula mi­niszterelnök kedden a Japán Ke­reskedelmi és Iparkamara küldött­ségének fogadásakor. Horn sürgette a viszonosság el­vének nagyobb érvényesülését a két ország közötti árucsere-forga­lomban. Magyarország Japánba irá­nyuló kivitele ugyanis mindössze egyötöde az onnan származó be­hozatalnak. A miniszterelnök sze­rint Magyarországra ez idáig 14 milliárd dollár értékű működőtőke áramlott - aminek 90 százaléka szakmai, nem pedig pénzügyi be­ruházás -, ez az összes közép-ke- let-európai külföldi beruházás közel fele. Horn elmondta, hogy Ma­gyarország továbbra is számít Ja­pánra abban, hogy regionális ke­reskedelmi, banki-pénzügyi, vala­mint disztribúciós központtá vál­jék. Ebben eddig is aktív szerepe volt a távol-keleti országnak, ugya­nis Magyarország tartozásainak 40 százaléka Japán felé áll fenn. Japán sikeresen kapcsolódik be a magyar privatizáció hajrájába, ezt jelzi a Forum szállodára és a Budapesti Hőerőműre kiírt pályázat elnyerése - mondta az MTI je­lentése szerint Gulácsi Gábor ipa­ri és kereskedelmi minisztériumi helyettes államtitkár a japán-ma­gyar gazdasági klubok megalaku­lásának 25., jubileumi ülésén To­A valorizáció 28-29 milliárdot hozhat a büdzsének kióban. A két ország összesen mint­egy 80 cégét - köztük a legjelen­tősebb japán bankokat, kereske­dőházakat - tömörítő klubok ér­tekezletét hétfőn rendezték meg Tokióban, egy négynapos gazda­sági rendezvénysorozat első ese­ményeként. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ez alkalom­ból ismertette japán befektetők­kel többek között a Malév priva­tizációs stratégiáját. Bankokat és a még privatizálásra váró nagy cé­geket, a Rábát, a Nitrokémiát ajánl­ják megvételre. A japán-magyar gazdasági klu­bok ülésén Tarafás Imre, az Állami Bankfelügyelet elnöke az infláció várható alakulásával kapcsolat­ban elmondta, hogy a gazdaság szereplői hozzászoktak a húsz szá­zalék feletti inflációhoz, és az inf­lációs várakozások a gazdasági kö­rülmények ellenére is nehezítik az áremelkedés elleni fellépést. 4 A NÉMET KÖZÉP- ÉS KE­LET-EURÓPAI BEFEKTE­TÉSEK háromnegyed része Ma­gyarországra és Csehország­ba irányul. Németországnak a térséggel folytatott jelenlegi 125 milliárd márkás külkereskedel­mi forgalma a következő évek­ben megduplázódhat. A befek­tetőket elsősorban a németor­száginál alacsonyabb költségek vonzzák - állapítja meg a Né­met Gyáriparosok Szövetsége kutatóintézetének hétfőn közzé­tett tanulmánya. 4 A MAGYAR VILLAMOS MÜVEK RT. HÉTFŐI rendkí­vüli közgyűlése 59,78 milliárd forintos veszteséggel jóváhagyta a társaság 1995. évi konszoli­dált mérlegét. A társaság jelenlegi jegyzett tőkéje 250 milliárd fo­rint, a konszolidált mérleg sze­rinti források pedig 353 milliár­dot tettek ki. A módosított idei üzleti terv 14 milliárdos veszte­séggel számol. (Folytatás az 1. oldalról) Emelkedik viszont az alkohol tartalmú áruk többségének a fo­gyasztási adója. A borpárlat 620 forint hektoliterfokonkénti plusz 30 százalék, az árhoz viszonyított adója, egységesen hektoliterfokon­ként 860 forint lesz. A szőlőbor­ból készült pezsgő jelenlegi 20 szá­zalékos adója literenként 50 fo­rintra változik. Magának a sző­lőbornak viszont változatlanul 11 százalék marad a fogyasztási adója. A sör után hektoliterenként a je­lenlegi 2020 forint helyett 2300 forintot kell fizetni, a 15 százalé­kos árhoz viszonyított adóhányad viszont változatlan marad. A fo­gyasztási dohány adója 55-ről 75 százalékra növekszik. A cigaret­táé eddig 1390 forint plusz 65 szá­zalék volt ezer szálanként, s most 1560 forintra plusz 75 százalékra nő ezer darabonként. A szivar fo­gyasztási adója továbbra is 55 szá­zalék marad. N. G. Önnek csak egy telefonhívás Az NTN a világ egyik legnagyobb csapágygyára, hazai forgalmazó a CONFIDENZA CSAPÁGYSZOLGÁLAT Forgalmazunk továbbá NACHI, ZVL, ZKL, FLT, IKO, KBC, LYC, SBC, ZXZ, FAG, SKF csapágyakat. Gyártási és karbantartási feladataihoz 30000 fajta gördülőcsapágyból választhat: Telefon: 173-1990, 173-2414, 173-1136, 173-2073, 270-3705, 270-3706, 270-3707, 270-3708, 173-2161 Fax: 173-1990, 173-2414. 173-2073, 270-3709, 173-2161 1133 Bp., XIII. Dráva u. 7. 1133 Bp., XIII. Révész u. 9. Felhasználók részére készletet bizományba kihelyezünk

Next

/
Thumbnails
Contents