Napi Gazdaság, 1997. május (7. évfolyam, 101-124. szám)

1997-05-02 / 101. szám

1997. május 2. MAGYAR GAZDASÁG Nyikos kinevezését támogatják a bizottságok Csökken a baden-württembergi tartományi hitel kamata? A szakszerűség és a nyilvánosság lehet a jövőben az Állami Szám- vevőszék (ASZ) két legfontosabb fegyvere. Az ÁSZ tevékenységé­ben hangsúlyváltás várható, va­gyis az államháztartás folyó kia­dásainak ellenó'rzése mellett a tar­tósan állami tulajdonban mara­dó vagyon kezelésének vizsgála­ta is kiemelt szerepet fog kapni - mondta Nyikos László, az ÁSZ elnökjelöltje a kinevezés eló'tti országgyűlési bizottsági meghall­gatáson. Az Országgyűlés költségvetési és számvevőszéki bizottságai együt­tes ülésén az ÁSZ jelenlegi alel- nöke kifejtette, a jövőben a meg­előző jellegű ellenőrzésekre he­lyezik a hangsúlyt, és továbbra sem érzik feladatuknak a bűn- cselekmények feltárását. Nyikos kifogásolta, hogy a pénzügyi tárca felső vezetésével - mint a leg­főbb ellenőrzöttel - szinte egyál­talán nincs kapcsolata az ÁSZ-nak, szakértői szinten pe­dig gyakorta feszült a viszony. Kinevezése esetén - ami 12 éves mandátumot jelentene - je­lentősebb szerepet szánna az elem­ző munkának, amivel több háttérinformációt tudnának nyúj­tani a képviselőknek. Ennek sze­mélyi feltételei adottak, de eh­hez hiányzik a költségvetés GFS rendszerű informatikai rendsze­re, aminek segítségével meg le­Mint ismeretes, a 2,751 milli­árd forintos jegyzett tőkéjű vál­lalat pályázati dokumentációját 6 cég vásárolta meg (egy-egy né­met, dán és szlovák, illetve há­rom magyar), ajánlatot azonban csak kettő, a német Max Aicher GmbH&Co. és a 85 százalékban a Kelet-szlovákiai Vasmű által birtokolt VBSZ Invest Kft. nyúj­tott be. Az ÁPV Rt. igazgatósá­ga legutóbbi ülésén az Ózdi Acél­művek Kft. privatizációjára ki­hetne határozni például a BM-fe- jezeten belül, hogy mennyit köl­töttek bűnmegelőzésre, illetve rendfenntartásra. Az ÁSZ számára az EU-hoz való közeledés nagy kihívást je­lent, ezért Nyikos két fejlődési irányt nevezett meg: az egyik a könyvvizsgálati jellegű revíziók növelése, a másik pedig a köz­pénzek felhasználásának teljes kö­rű teljesítményvizsgálata. Nyikos úgy véli, hogy a jelen­legi 400 főnél nagyobb appará­tusra nincs szükség. Egyébként ha az ÁSZ kötelező feladatai tovább nőnek, akkor szükség lesz éven belüli bontásban ezek tu­datos szelektálására, mivel a ta­pasztalatok szerint az Országgyűlés képtelen érdemben 40-50 ÁSZ-je- lentésnél többet megtárgyalni. A két parlamenti bizottság meg­tárgyalta az ÁPV Rt. 1995-ös te­vékenységét és az erről készült ÁSZ'jelentést is, melyben az egyik legfőbb kifogás az volt, hogy a privatizációs tevékenység során vállalt állami garanciák és sza­vatosságok 390 milliárd forintos összege túl magas. A jelen lévő Csiha Judit privatizációért fele­lős miniszter ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a valóságban ezen garanciáknak a töredékét sem váltották be, a lehívott összeg átlagban nem haladta meg az évi 3-4 milliárd forintot. S. L. írt pályázatot eredményesnek mi­nősítette és a pályázat nyertesé­nek a Max Aicher céget nyilvá­nította. A pályázat nyertese ahhoz a Max Aicher-csoporthoz tartozik, amely - más üzletágak mellett - jelentős acélipari érdekeltsé­gekkel (acélművek, hengermű­vek, csőgyár, továbbfeldolgozás és a többi) rendelkezik Néme­tországban és Csehországban. Az OAM Kft. termelési profilja - a A baden-württembergi tarto­mány és Magyarország között 1995-ben megkötött 250 millió márkás hitelkeret-megállapodás új­ragondolását tervezik a közeljö­vőben a felek - mondta Lotz Ká­roly közlekedési, hírközlési és ví­zügyi miniszter szerdán, miután megbeszéléseket folytatott Hermann Schaufler tartományi környezet- védelmi és közlekedési miniszterrel. Az említett összegből a közle­kedési tárcához tartozó infrast­rukturális beruházásokhoz még nem használtak fel egyetlen márkát sem; jelenleg előkészítés alatt áll a pé­csi regionális repülőtér fejlesztő­(Folytatás az 1. oldalról) Az éves átlagos infláció figye­lembevételét Medgyessy Péter az­zal indokolta, hogy egyébként nem lehetne eldönteni, melyik hónap év/éves adatait használják. Az 1999-es nyugdíjemelést a reálbér-növekedés függvényében hajtják végre. 2000-ben 70 szá­zalékban a bérek, 30 százalék­ban az árak függvénye lesz az emelés, 2001-től ez az arány tar­tósan 50-50 százalékra módosul. Ha egy magánnyugdíjpénztár hengerhuzal és a betonacél ter­mékcsoportokban és ezek méret- választékában egyaránt - gya­korlatilag hiányzik a palettáról, ezért illeszkedik a Max Áicher-cso- port struktúrájába. A cég ajánlatában a vételár kifizetése mellett pénzügyi szem­pontból arra vállalkozik, hogy for­góeszköz biztosítására és a fej­lesztések finanszírozására, azaz a termeléshez szükséges alapanya­gokra és beruházásokra összesen a OAM Kft. jelenlegi jegyzett tőkéjét meghaladó összeget for­dít, amelynek egy része 1997. de­cember 31. előtt esedékes. A nyertes üzleti tervének alap- koncepciója - a társaság hosszú távú működtetését alapul véve- egy új, 400 000 tonna évi ka­pacitású, hulladékbázison üzemelő, 70 tonnás elektrokemence meg­építésével és 1999-től történő be­indításával számol, amelyet a rúd-drót hengermű mellé, zöld­mezősen telepítene. Ezzel meg­valósul az önálló acélgyártásra támaszkodó, úgynevezett mini hengermű változat. Az elektrokemencét technológiai sor­rendben egy üstkemence köve­ti, majd egy 400 000 tonna évi kapacitású folyamatos öntőmű, amely képes más ózdi kohászati társaságok bugaigényeinek egy ré­szét is kielégíteni. A jelenlegi 300 000 tonna/év hengerműv i ka­pacitást korszerűsítenék, ugyanak­kor a termékek értékesítésénél- a belföldi piaci részesedés nö­velése mellett - az export foko­zását is tervezik. Az alapkoncepcióhoz kapcso­lódó foglalkoztatási elképzelések szerint a jelenlegi létszámban - az acélmű megépülésével - összes­ségében csak kisebb mértékű csök­kenés következik be. A, vételárról nincs információ, az ÁPV Rt. azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes kötelezettségvállalásainak telje­sülése esetén - tekintettel az Ózdi Acélművek Kft. további működ­tetésére - a most jelentkező va­lamennyi közvetlen és közvetett teher átvállalása gyakorlatilag az értékesítendő jegyzett tfekének megfelelő összegben számszerű­síthető „bevételként” jelenik meg az ÁPV Rt.-nél. (NAPI) se, amelyre - PHARE-segély be­vonása mellett - 20 millió már­kát kíván felhasználni a tárca. A megállapodás értelmében a hitelt jelenleg csak német több­ségi tulajdonú cégek vehetik igénybe. Egyebek mellett ennek a pontnak a törlését tervezi a magyar kormányzat. Medgyessy Pé­ter pénzügyminiszter közeljövő­ben esedékes stuttgarti megbe­szélésén azt is el szeretné érni, hogy a jelenleg Fibor + 2,9 szá­zalékos kamatfelárral folyósított hitel kamata Fibor + 0,5 száza­lékra csökkenjen, összhangban az ország javuló pénzügyi rnegíté­csődbe jut, a létrehozandó Ga­rancia Alap magára vállalja a teljes befagyott követelést. Amennyiben ez meghaladná le­hetőségeit, akkor az állam vál­lal fedezetet - ismertette a komp­romisszum részleteit a pénzügy- miniszter. A normajáradék-ga- rancia elfogadásával a kormány azt vállalta, hogy a tőkefedezeti pillérből származó nyugdíj lega­lább a felosztó-kirovó pillérből származó 20 százalékát teszi ki. Ha egy pénztárban nem terme­lődik ilyen mértékű hozam, a kü- lönbözetet az állam állja. A tőkefedezeti pillérbe a 30 százalékos járulék egyötödét, 6 százalékot kell fizetni 1998-ban, 7 százalékot 1999-ben és 8 szá­zalékot 2000-től. A tőkefedezti járulékot önkéntes alapon mind­végig ki lehet egészíteni 10 szá­zalékra, ezt adókedvezmények­kel támogatja a kormány. Megegyezés született arról is, hogy a korengedményes nyug­díjazás és a rokkantnyugdíjazás rendszere egy évig még nem vál­tozik - mondta Medgyessy Pé­A következő 10 évben 120 ki­lométer hosszú autópálya és 265 kilométer autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út épül Magyaror­szágon - egyebek mellett erről is döntött a kabinet, amikor el­fogadta a közlekedési, hírközlé­si és vízügyi miniszternek az au­tópálya-program megvalósításá­ról, finanszírozásáról és a díjpo­litika^ elveiről szóló előterjeszté­sét. így a meglévő és az épülő utakkal együtt 2007-ben körül­belül ezer kilométer hosszú gyors- forgalmi úthálózattal fog rendel­kezni Magyarország. A tízéves program keretében elkészül az M3-as autópálya Nyí­regyházáig, s a többi autópályát - M5, M7 - meghosszabbítják az országhatárig. Az M7-es ese­tében új fejlemény, hogy egy sza­kaszon túl csak autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út épül. Információink szerint az M7-es autópálya építésére éppen ezért új koncessziós szerződést kell ki­írni. Az említettek mellett a kö­vetkező 10 évben elkészül a fő­város körüli MO-ás körgyűrű M5-ÖS és M3-as közötti szaka­sza is. Mindezek forrásigénye 1997. évi áron összesen 312,8 milliárd forint. Ezen belül az 1998-2000 közötti években 42,5 milliárd fo­rintot - 1998-ban 15,5 milliárd forintot - kell a költségvetésből és az Útalapból az autópálya-prog­lésével. A Lotz-Schaufler meg­beszéléseken az is szóba került, hogy a jelenleg Stuttgart-Buda­pest közötti Lufthansa-járatot a Delta bevonásával Atlantáig meg­hosszabbítja a két repülőtársa­ság. A németek emellett azt is ter­vezik - hangoztatta Hermann Schaufler -, hogy bekapcsolód­nak az új budapesti metróvonal építési munkálataiba. A Duna hajózhatóságának megvalósítása érdekében német-oszták-magyar együttműködést sürgettek a részt­vevők. tér. Kedvező változások lépnek életbe az öregségi nyugdíjra vo­natkozóan a szolgálati idő terü­letén: az anyáknak 1998 után született gyermekeik után - amennyiben legalább tíz év biz­tosítási idejük van - két év szol­gálati időt jóváírnak. A tartósan állami tulajdonban maradó agrártársaságokkal kap­csolatban az a döntés született a szerdai kormányülésen, hogy az állami tulajdon mértékét a pri­vatizációs törvény mellékletében rögzített 75 százalékról 50 szá­zalék plusz egy szavazatra indo­kolt csökkentéi - mondta Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hiva­tal közigazgatási államtitkára. A privatizáció során a társaságok munkavállalói 10 százalékos tu­lajdonrészt szerezhetnek. A kormány jóváhagyta a Budavári Szent György tér re­konstrukciójának tervét. Erre a beruházásra a költségvetés ­1997-es áron - 4,5 milliárd fo­rintot fordít, emellett vállalko­zói tőke bevonását is tervezik. M. D. ram finanszírozására biztosítani. A kormány a finanszírozás te­kintetében a vegyes finanszíro­zási rendszer mellett döntött, va­gyis a koncessziós beruházások­nál is jelentős - legalább a fi­nanszírozás felét elérő - állami szerepvállalással számol a kon­cepció. Az Útalap forrásának nö­velése érdekében a kormány el­rendelte, hogy az üzemanyag ér­tékesítéséből származó Útalap-hoz­zájárulást a jelenlegi fix összeg helyett az üzemanyagár - negye­dévente kiigazított - növekvő szá­zalékában kell megállapítani. Értesülésünk szerint jövőre az üzemanyag árába épített adó 15 százaléka folyik^ be az Útalap kasszájába. Az Útalap inflációs rátát esetleg meghaladó ütemű forrásbővítése az üzemanyagok árában lévő fogyasztási adó ará­nyos csökkentésével valósul meg, így önmagában nem okozhat inf­lációt. A beruházásoknál az állami for­rások jelentős aránya a terv sze­rint a jövőben biztosítani fogja - a koncesszióba adott szaka­szok esetében is -, hogy az au­tópálya használati díjai igazod­janak a felhasználók jövedelem- viszonyaihoz. A NAPI Gazda­ság úgy tudja, hogy autópá­lya-használati díjat a jelenleg nem koncessziós szakaszokon is csak azok felújítása után kell fizetni. Diószegi József + MÁRCIUSBAN 25 SZÁ­ZALÉKKAL TÖBB VALUTÁT vásárolt a lakosság, mint feb­ruárban. Az MNB adataiból ki­tűnik, hogy az év harmadik hó­napjában a februári 29 millió dollár után 36,5 millió dollár ér­tékben adtak el konvertibilis va­lutát. Márciusban egyébként összesen 73 ezer vásárlást re­gisztráltak, azaz egy-egy alka­lommal átlagosan 500 dollárt adtak el turistacélokra. Az év első három hónapjában össze­sen 108,5 millió dollárt vásá­rolt a lakosság, míg az elmúlt év hasonló időszakában 96,5 milliót. + A DÁN-MAGYAR KERES­KEDELMI KAPCSOLA­TOKRÓL is szó lesz Horn Gyula miniszterelnök ma kezdődő dá­niai útján. A magyar-dán ke­reskedelmi áruforgalom 1996- ban elérte a 176,9 millió dol­lárt. A magyar export 59,2 millió dollár, az import pedig 117,7 millió dollár volt. A Dániába irá­nyuló magyar export 55 szá­zalékát a feldolgozott termé­kek tették ki tavaly, arányuk azonban 1995-höz viszonyít­va 8 százalékkal csökkent. + A FOGLALKOZTATÁS CSÖKKENÉSE MEGÁLLT, a munkalehetőségek száma fo­lyamatosan bővül a gyorsuló gazdasági növekedés következ­tében - jelentette ki Kiss Pé­ter munkaügyi miniszter a szak­képző iskolák fórumán. A mi­niszter szerint részben a nem­zetközileg is elismert magyar szakképzésnek köszönhető, hogy a fiatalok aránya a mun­kanélküliek között a tavalyi 14 százalékról 8 százalékra esett. + KEDDEN NYÍLIK AZ IFABO ’97 KIÁLLÍTÁS. A régió leg­jelentősebb kommunikációtech­nikai és irodaszervezési szak­vásárán 28 ország 456 kiállí­tója mutatja be termékeit csak­nem 19 ezer négyzetméteren. + TÍZ MAGYAR CÉG VEZE­TETT BE NEMZETKÖZI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI rend­szert a most befejeződött ma­gyar-francia minőségfejlesztési program keretében. Nyolc cég ISO 9001, illetve 9002, kettő pedig TQM minőségi rendszert vezetett be - jelentette be Hegy­háti József, az IKIM helyettes államtitkára. + KAMATTÁMOGATÁSSAL SEGÍTI A TURISZTIKAI BERUHÁZÁSOKAT az Orszá­gos Idegenforgalmi Bizottság (OIB). Az idei 4 milliárd forint­nyi idegenforgalmi alapból 1 mil­liárd jut a beruházások támo­gatására, elsősorban a vállal­kozók által felvett hitelek ka­matterhének átvállalása útján - mondta Katona Béla, az OIB elnöke. A kamattámogatás a törlesztés első két évében 100 százalékos, a második két év­ben 60 százalékos lehet. + A VIDÁMPARK PRIVA­TIZÁCIÓS TÁRGYALÁ­SAINAK lefolytatására öttagú delegációt választott a főváro­si közgyűlés tulajdonosi bizott­sága. + A PETŐFI RÁDIÓT HÉTFŐTŐL BUDAPESTEN a nyugati normájú URH sáv (CCIR) frekvenciatartományá­ban, a 94,8 MHZ-es hullám­hosszon is sugározza egy 1 kilowattos adóval az Antenna Hungária. Napi Profit hétfőtől péntekig 22*, másnap 6“, 730 órakor PÁLYÁZATI FELHÍVÁS X, A CONTACT NORD Kft (1054 Budapest, Aulich u. 7.), mint felszámoló nyilvános pályázaton értékesíti a TOP TV Kft. F. a. (1034 Budapest, Flórián tér 4-5.) alábbi vagyonelemeit:- Fast Video Machine hybrid utómunkarendszer - 1995-ös beszerzés,- Micronics PC (VM kiszolgáló rendszere) - 1995-ös beszerzés,- telefonkészülékek, asztali írógép, hűtőszekrény, bárszékek, színes székek, színes asztalok, HF 138A fax, egyéb kisértékű irodai berendezések, stb. - 1995-ös beszerzés, erősen használtan,- követelések - peresítés alatt, ill. elsőfokon elutasítva,- videokazetták, Beta 10,20,30,60,90 perces, VHS 195 perces, DAT, U Matic - vegyesen 1800 db, három éves beszerzés, erősen használt,- műholdas vevő berendezések (vevő egység, kültéri parabolatükör, 12 Ghz fej, dekódoló, tartószerkezet, stb.) letelepítve 96 kábelhálózathoz - 1995-ös telepítés. A pályázaton meghirdetett vagyoni elemekről és a pályázat feltételeiről részletes tenderfüzet készült, amely (15.000,-Ft + ÁFA áron) munkanapokon 9-14 óráig megvásárolható a Contact Nord Kft. 1054 Budapest, Aulich u. 7. II. em. 6. szám alatti irodájában. Telefonon történő általános érdeklődés: 302-5195, 302-5196, 302-5197. Érvényesen csak az az érdeklődő pályázhat, aki a vagyontárgyakról készült tenderfüzetet megvásárolta és az abban leírt feltételekkel nyújtotta be pályázatát. A pályázónak vételi komolyságának igazolására bánatpénzt kell fizetnie a tenderfüzetben leírt módon és helyre. A bánatpénz összege a vételi aján­lat minimum 15%-a + ÁFA, amely összeg a vételi jogosultság elnyerése esetén foglalónak minősül és a vételár részét képezi. A pályázatokat a tenderfüzetben leírt módon, cégjelzés nélküli, lezárt borítékban kérjük beadni, legkésőbb 1997. május 12-én 11 óráig. A benyújtás helye: Contact Nord Kft. 1054 Budapest, Aulich u. 7. II. em. 6. szám alatti irodájában. A borítékra kérjük ráírni: "TOP TV Kft. F.a. Pályázat 1." Amennyiben a pályázó az ajánlatát nem személyesen nyújtja be (pl.: postai úton), úgy csak a pályázat leadási határidejéig a felszámolóhoz beérkezett pályázatokat tudjuk érvényesen elbírálni. A kiíró fenntartja a jogot, hogy bármelyik pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az eladó felhívja a felszámolás alatt lévő cég és az értékesítendő vagyoni elemek vonatkozásában elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy elővásárlási jogukkal ezen pályázat keretében élhetnek a pályázat leadási határidejéig a felszámolóhoz írt írásbeli nyilatkozat leadásával. Contact Nord Kft., mint felszámoló, V A németeké az Ózdi Acélművek Kft. Megvalósul a mini hengermű A német Max Aicher-csoport szerezheti meg az Ózdi Acél­művek (OAM) Kft. 90 százalékos üzletrészét - derül ki az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. közlemé­nyéből. A társaság 10 százalékát a munkavállalók ked­vezményes tulajdonszerzésére különítették el. D. J. Jövőre reálértéken 6-7 százalékos nyugdíjemelés mmmmmmmmmmsmmm Új autópálya-finanszírozási alapelvek Erőteljesebb kormányzati szerepvállalás mellett épülnek a jövőben az autópályák és gyorsforgalmi utak. A finan­szírozási igény részbeni fedezésére - a benzin árában lévő fogyasztási adó rovására - növekszik az Útalapba befolyó összeg.

Next

/
Thumbnails
Contents