Napi Gazdaság, 2000. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-03 / 1. szám

ARA: 128 Ft www.napi.hu Felemás évet zárt az értékpapírpiac Több kisebb-nagyobb megrázkódtatás után vé­gül is kedvező évet zárt a hazai értékpapírpiac. Az állampapírok esetében összességében megva­lósult az inverz hozamgörbe által jelzett trend, a papírok lejáratától függően 3-4 százalékponttal mérséklődtek egy év alatt a hozamok. A részvény- piac hektikus mozgások után végül is az év végi hossznak köszönhetően szintén elfogadható árfo­lyam-növekedést produkált. A nagy vesztes a Mól volt, amely a gázár-szabályozási bizonytalansá­gok miatt végül is kiesett a befektetők kegyeiből. Az egy éve még kedvencnek számító olajipari rész­vény árfolyama 17 százalékot csökkent éves összehasonlításban. Mintegy harmadával növekeV dett az év során a nyílt végű alapokban lévő tőke, elsősorban a kötvényjellegű alapoknak köszönhe­tően. A befektetési jegyek tulajdonosai is része­sedtek az óév utolsó részében bekövetkezett rész­vény- és kötvénypiaci hosszból, az alapok hoza­mai ebben az időszakban ugrásszerűen megemel­kedtek. vwvHBnOTfnnvv Romániában csökkentették a társasági nyereségadót és egy­kulcsossá tették az általános forgalmi adót az év elejétől. Életbe lépett... El Magyarországon semmilyen fennakadást nem okozott az ezredváltás a számítógépes rendszerekben. Eddig zavartalan volt... ^ roií . Interjú Járaí Zsigmond pénzügyminiszterrel Időnként szembe kell menni a piaccal t~.\ A magyar gazdaság különösebb egyensúlyi problémák nélkül el tudna viselni a tervezettnél maga­sabb államháztartási hiányt is, de a piac és a hitelezők szigorú fis­kális politikát várnak Maavaror- szágtól - vélekedik a pénzügymi­niszter, aki szerint tartós export- orientált növekedésre kell beren­dezkedni^ hiszen a belső piac ki­csi ahhoz, hogy igazi húzóerővé váljon.- A kormányváltás óta ag)k- daiági stratégia arra épül, hogy minél előbb teljesítsük a maastrichti kritériumokat, ami kedvezően befolyásolhatja az EU-felvételt is. Valóban ennek a célnak rendelnék alá a magyar gazdaságpolitikát?- Nem így gondolkodunk. Azért csináljuk, amit csinálunk, mert a hitelezők és a piac ezt vár­ják tőlünk. Ha ez egybeesik a kri­tériumok teljesítésével, akkor jó, de meg kell mondanom, én né­hány dolgot másképp látok, mint a piac. A magam részéről - és eb­Az államháztartás hiánya a GDP 3,9 százaléka lett az óév­ben, az elsődleges többlet pedig 2,6 százalékon zárt. A terven belül maradt... KI Befektetési lehetőseik magyar és külföldi! értékpapírpiacokon NÉMET A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. Telefon: (+36-1)327-0540/81 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46) 500-170 Interjú Surányi György {jegybankelnökkel Magyarország középtávon tőkebeáramlásra van ítélve ő\1 \ ben tökéletesen egyetértettünk Chikán Attilával - úgy látom, hogy a magyar gazdaságnak nincs szüksége a GDP 3,1 száza­lékára rúgó elsődleges többletre, viszont a jelenleginél magasabb belső fogyasztást is elviselne. Az .tehát, hogy az idei költségvetés úgy néz ki, ahogy, részünkről kompromisszum a magunk és a piac gazdaságpolitikai elképzelé­sei között. De ez így is van rend­jén. Vannak helyzetek, amikor szembe kell menni a piac elvárá­saival, ilyen volt a múlt év elején az, hogy nem voltunk hajlandók megszorító csomagot csinálni.- Még egy kicsit kardoskod­nánk. A külgazdaság áttelepítése a Külügyminisztériumba mégis­csak arra utal, hogy inkább meg­felelni akar a gazdaságpolitika, mint dacolva belső érdekeket ér­vényesíteni. Lesz-e olyan harcos az EU-csatlakozásban talán leg­inkább érdekelt külügy a dero- gációk érvényesítésében, mint a Gazdasági Minisztérium? (Folytatás az 5. oldalon) Ideális esetben egyszerre történne meg a forint árfolyamsávjának szé­lesítése és a nemzeti valutának az euróhoz rögzítése - állapítja meg lapunknak adott interjújában Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Az árfolyamsáv szélesítése a forint felértékelődéséhez vezet- i/\ ne, és ezt a hatást nem tudná semlegesíteni az ily módón nagyobb ' mozgástérhez jutó kamatpolitika sem - véli a jegybankelnök.- Látia-e valószínűségét a gaz­daságpolitika változásának a kormány átalakítása kapcsán?- A jövő évi kolLStígveléSt az Országgyűlés elfogadta, és ezzel megszabta a gazdaságpolitika kereteit. A büdzsé előirányzatai teljesíthetőek, és ha a bérmegál­lapodások megfelelően alakul­nak, az alapot ad az infláció csök­kentésére is. Ami az MNB-t illeti, a jegybanktanács elfogadta a mo­netáris politika irányelveit, ez ki­jelöli a kamatpolitika kereteit, il­letve a kormánnyal való együtt­működés kondícióit az árfolyam­politikában.- Nem tart attól, hogy néhány külső tag visszahívása döntés- képtelenné teheti a jegybankta­nácsot?- Nem kell visszahívni a külső tagokat. A jegybanktörvény szerint a kinevezés pillanatában kell fenn­állnia annak a feltételnek, hogy a “külső tagok száma eggyel megha­ladja az alelnökökét, vagyis nem kell visszahívni senkit, jelenleg pedig döntésképes a testület.- Azt hittük, a monetáris poli­tika irányelveinek megszünteté­sére irányuló kezdeményezése mögött is az állhat, hogy a tes­tület esetleg nem tud hasonló do­kumentumot elfogadni 2001-re.- Erről szó sincs. A monetáris politika irányelveit mint műfajt még a tervgazdaság időszakából örököltük, mára elavult. A jegy­bank tevékenységéről és szándé­kairól sokkal több és részlete­sebb információt tartalmaznak a negyedéves inflációs jelentések, mi már ezeket tekintjük a jegy­bank „irányadó” kiadványának. (Folytatás áz 5. oldálon) Heimann Zoltán az agrárcég vesetője Van vezérigazgatója a Bábolna Rt.-nek Heimann Zoltán, a Béres Rt. egykori vezetőié lett a BáboínaRt. vezérigazgatója - tájékoztatta lapunkat Székely Csaba, a cég igazgatóságának elnöke. Heimann Sz. Kis Lászlóval együtt „igazolt át” a gyógyszergyártótól az agrárcéghez. A társaság rész­vényeinek 96 százalékát kezében tartó ÁPV Rt. a nye­reség növelését várja az új vezetőtől. 0' Bábolna Rt. igazgatósága pénteki ülésén Heimann Zoltánt választotta meg vezérigazgatónak. Az igazgatósági tagok közül a stratégiai és vállalat­fejlesztési vezérigazgató-helyettesi posztra Sz. Kis Lászlót nevezték ki. Az eddigi megbízott vezérigaz­gató, Sárfy Péter ismét élelmiszer-ipari és kereske­delmi vezérigazgató-helyettes lett. Vajai László - akit a sajtóhírek szerint a Független Kisgazdapárt lá­tott volna szívesen a vezérigazgatói poszton - a cég felügyelőbizottságából került át az igazgatóságba, helyét Pásztor Tamás vette át. A gazdasági vezérigaz­gató-helyettesi posztra az igazgatóság Birkás Zoltánt nevezte ki. Az eseményt követő sajtótájékoztatón Heimann (millió forint) 1997 1998 MéHegqcWolr Befektetett eszközök 14899 16634 Forgóeszközök 11671 18 705 Követelések n. a. 8973 Aktív időbeli elhatárolások n. a. 248 Sóját tőke 13357 17778 Jegyzett tőke 8711 12906 Tőketartalék n. a. 3608 Eredménytartalék n. a. 1187 Céltartalék nTä 2875 Kötelezettségek 11892 14397 Passzív időbeli elhatárolások n. o. 537 Eredménykimutatás Nettó árbevétel 22527 39103 Üzemi eredmény 370 757 Pénzügyi eredmény -617 —1044 Vállalkozási eredmény -247 -287 Rendkívüli eredmény -826 531 Adózás előtti eredmény -1073 245 Adózott eredmény -1073 77 * Az adatok jelentős eltérését az okozza, hogy a Bábolna Rt. 1998. január 1 -jén a békéscsabai és a kecskeméti baromfifeldolgozót beolvasztotta. Forrás: Bábolna Rt. időt kért annak érdekében, hogy áttekintse a cég működését. Cáfolta, hogy a Béres Rt.-től a Bábolna rt.-beli kinevezés reményében távozott volna. Más forrásból megtudtuk, hogy Heimann és Sz. Kis távo­zásának bejelentése után kereste meg az ÁPV Rt. a két menedzsert. Hivatalos cégforrások cáfolták a po­litikai nyomásról szóló híreket: az igazgatóság ülé­sén a koalíciós pártok javaslatai nem kerültek szó­ba. Éder Tamás, az igazgatóság tagja, az ÁPV Rt. ag­rárgazdasági ügyvezető igazgatója, kérdésünkre el­mondta, hogy azért esett Heimannra és Sz. Kisre a választás, mert a Béres Rt.-t családi cégből néhány év alatt középvállalkozássá fejlesztették. (Folytatás a 3. oldalon) (Folytatás áz 1. oldalról) A Kel-Feder Kft. is tulajdonos lett a baromfi-feldolgozó cégben Teljes vezetőcsere az orosházi Merian Rt.-nél Gyors személyi változásokat ho­zott az új tulajdonos a Merian Orosháza Finom Szárnyas Külön­legességek Rt.-nél. A német Appel & Frenzel kezében lévő Merian Feine Geflügelspezialitaten GmbH-tól novemberben a buda­pesti székhelyű Haker Plusz Kft. vásárolta meg az orosházi barom­fi-feldolgozó cég 75,1 százalékos tulajdonrészét (NAPI Gazdaság, 1999. november 16., 7. oldal). A Haker Plusz már az akvizíció előtt is érdekelt volt a Merianban 10,91 százalék erejéig, ez a részvénycso­mag az újabb vásárlás kapcsán a kelebiai Kel-Feder Kft.-hez került. Jelcin váratlan lemondása nyo­mán pénteken 18,46 százalékkal, 177,71 pontra nőtt a moszkvai RTS index, amit az elemzők egy­behangzóan azzal magyaráztak, hogy a piacok stabilitást remél­nek a vártnál hamarabb megtar­tandó elnökválasztástól, nem tar­tanak a tőke további menekülé­sétől, sőt a nyugati befektetők A Meriannál a napokban tartott rendkívüli közgyűlés után közös megegyezéssel távozott a cégtől Bonyhádi István vezérigazgató A MERIAN ADATAI (millió forint)__________1995 1996 1997 1998 Teljes árbevétel 4050 4873 6484 7223 Üzemi eredmény 147 3 -338 136 Adózás előtti eredmény 123 9 -299 42 Sajáttőke 964 991 ÍÜÖ 1183 Forrás: Merian Rt. és két helyettese, Bartos András és Varga Artúr, akik a hivatalos indoklás szerint nem kívánták vállalni a struktúraváltással járó kötelezettségeket. A korábbi ve­visszatérését várják. Az orosz nagyvállalatok részvényeit meg­testesítő amerikai letéti jegyek (ADR) árfolyama átlag több mint 10 százalékot erősödött New Yorkban. Elemzők szerint Jelcin, függet­lenül a politikai megfontolások­tól, szerencsés időpontban adta át a hatalmat: az orosz gazdaság zérigazgató a Békés Megyei Nap­nak nyilatkozva a közgyűlés nap­ján cáfolta, hogy gazdasági okai lettek volna a távozásának. Mind­ezzel párhuzamosan lemondott a Merian felügyelőbizottsága is. A cég igazgatósága hattagúra bővült, elnöke a Haker Plusz résztulajdonos ügyvezető igazga­tója, Harangi Tibor lett, aki egy­ben a vezérigazgatói posztot is betölti, az előzetes tervek szerint 2000 májusáig. Az igazgatóságban helyet kapott még Kutni József (ő szintén tulajdonos a Hakerban), Kollár János (ő a Kel-Feder tulaj­donos-ügyvezetője), Elekes Lajos, Purgel Attila és Michael Bommers. A felügyelőbizottság elnöke Mónos Péter lett. (Folytatás a 3. oldalon) jobb állapotban van, mint az utóbbi években, s a magas nyers- anyagárak - mindenekelőtt az olajé és a gázé -, párosulva a gyenge rubellel, segítenek fenn­tartani ezt. Az 1999. évi növeke­dés feltehetően elérte az 1,5 szá­zalékot, ezen belül a harmadik negyedévben 5,6 százalékkal nőtt a GDP az előző év azonos idősza­kához képest (ebben persze a ta­valyelőtti válság miatti alacsony bázis is közrejátszott). A jegybank tartalékai a december 24-ével zá­ródó héten 700 millió dollárral, 12,7 milliárd dollárra - 1998 ok­tóbere óta a legmagasabb szint­re - nőttek. (Folytatás a 2. oldalon) Évszámváltás Még nem csinált bajt azY2K Az első jelek szerint a reméltnél is simábban ment végbe a 2000- es évszámváltás: újévkor nem áll­tak le a számítógépes rendszerek, és nem érkeztek hírek számotte­vő közlekedési, szolgáltatási vagy más fennakadásokról sem. Az óvatosabb elemzők azonban fi­gyelmeztetnek: a tőzsdei, pénzin­tézeti, vállalati rendszerek csak a hét első napjaiban kezdenek éles­ben működni, s még előfordul­hatnak kellemetlen meglepetések. Az évszámváltás koordinálásá­ra felállított washingtoni Nem­zetközi Y2K Együttműködési Központ munkájában részt vevő 170 országból vasárnap reggelig 133 jelezte, hogy all megfigyelt szektorban - beleértve az áram­szolgáltatást és a távközlést - lé­nyegében zökkenőmentesen áll­tak át a számítógépek 1999-ről 2000-re. Csak két spanyol, illet­ve négy japán atomerőműből je­lentettek kisebb, azonnal meg­oldható hibákat: a pesszimista előrejelzésekben sűrűn szereplő ukrán, illetve orosz atomerőmű­vekből sima átmenetet jelentet­tek. Nem voltak fennakadások a légi, illetve a szárazföldi közleke­désben, valamint az olajszállítá­sokban sem, s a távközlési háló­zatoknak is csak az újévi jókíván­ságok miatt megugró forgalom okozott nehézséget. (Folytatás a 2. oldalon) 9 || SU Hl I 2000. JANUÁR 3., HÉTFŐ X. ÉVFOLYAM 1. (2486.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP A tulajdonosváltást követően a napokban tartott közgyűlésen telje­sen kicserélődött az orosházi Merian Rt. vezetése. Távozott a vezér- igazgató és két helyettese, míg a cég elnök-vezérigazgatója az új több­ségi tulajdonos Haker Plusz ügyvezetője, Harangi Tibor lett. A befektetők ünnepelték Jelcin lemondását Putyin szabályozott piacgazdaságot akar Másfél éves rekordon zárt a moszkvai tőzsdeindex pénteken azt kö­vetően, hogy Borisz Jelcin elnök bejelentette lemondását. Az ügyve­zető elnöki posztot átvevő kormányfő, Vlagyimir Putyin - Jelcin ki­szemelt utóda - elemzők szerint viszonylag kedvező helyzetben levő gazdaságot vehet át, amelynek fejlődését a szabályozott piacgazda­ság útján képzeli ei. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) illetékese már közölte, hogy az új helyzet nem változtat a szervezet Oroszországgal kapcsolatos politikáján. *

Next

/
Thumbnails
Contents