Napi Gazdaság, 2001. március (11. évfolyam, 51-75. szám)

2001-03-01 / 51. szám

Karcsúsít a Csopak Egyszerűsíti szervezetét a Csopak Rt., és - a teg­napi rendkívüli közgyűlés döntése alapján - ma­gába olvasztja a 100 százalékos tulajdonában lévő Csopak Vendéglátó Kft. mellett a Balaton Fiiszértet is. Utóbbi társaság 1997-ig maga is tőzsdei szereplő volt, de utána tevékenységét a pri­vatizációs pályázaton nyertes Csopak leépítette és a céget ingatlanhasznosítóként tartotta meg. A be­olvadást elfogadni nem kívánó részvényesek vá­laszthatnak: vagy készpénzért eladják papijaikat a Csopaknak (Füszértenként 3500, Csopakonként 1250 forintért), vagy a készpénz és az ingatlan kombinációjával számolnak el velük. Utóbbi eset­ben a kisrészvényesek egy - az igazgatóság által kiválasztandó - Csopak-ingatlan közös tulajdono­sai lesznek. A Csopak 2001-re kiskereskedelmi és sütőipari alaptevékenységéből adózás előtt 970 milliós nyereséget tervez. 11. oldal MAI SZAMUNKBAN r---------------------­-­L7:dl hírverő 7-8. oldal Tőzsdék-piacok BÉT: csendes esés Gyenge forgalom és csendes kereskedés jellemezte teg­nap a Budapesti Értéktőzsdét. A börze hangulatát legin­kább az amerikai gazdaság lassulását jelző makroadat, il­letve a Fed elnökének beszédét kísérő bizonytalanság ha­tározta meg. A BUX ugyan el tudott mozdulni a napi mini­mumot jelentő 7052 pontról, a kereskedést így is 0,63 százalékos eséssel, 7116,83 ponton fejezte be. A Matáv és a Mól esését az erősödő Richter sem tudta ellensúlyozni. Külföld: besszhangulat az USA-ban Forintpiac: ma kezdődik az új periódus BÁT: milliárdos forgalom I NAPI adatok MljMIIilllW Budapesti tőzsdeindex 7116,83 pont (-45,06) 1 euró (Budapest) 266,15 Ft (-0,02) 1 USD (Budapest) 289,03 Ft (-2,40) FTSE-100 (London) 5917,90 pont (-23,30) Xetra DAX (Frankfurt) 6202,20 pont (-18,28) Euró/dollár 0,9222 USD (+0,0046) Font/dollár 1,4457 USD (+0,0015) Arany (1 uncia) 266,70 USD (-1,60) Brent (1 hordó) 25,94 USD (-0,08) i Januárban mérséklődött az inf­láció az eurózónában, megnö­velve az ECB mozgásterét egy esetleges kamatcsökkentésre. Váratlanul... KI XXl$ \\k “ Az energiahordozók tavalyi drágulása Oroszországot a 4. helyre emelte a külkereskedel­mi partnerek rangsorában. Oroszország... K9 — Megjósolhatatlan annak a par­lamenti vitának az eredménye, ami a boltok vasárnapi nyitva tartása körül bontakozott ki. Megvizsgálják... KI Ötmilliárd alatt nem rentábilis a jelzálog-hitelezés Rövidesen indulhatnak a Concorde ingatlanhitelcégei Kisebb lehet a vártnál a februári hiány Vita a többletbevételek elköltéséről/*^ yij?. f Akár egy-két hónapon belül meg­kezdheti működését a Concorde- csoport jelzálog-hitelezésre alapí­tott cége^azJngaUanhitel Pfüsz Rt. A cég a napokban kért mű­ködési engedélyt a Pénzügyi Szer­vezetek Állami Felügyeletétől. A Concorde Értékpapír Rt. 140 millió forint alaptőkével megala­pította az Ingatlanhitel Plusz Rt.-t. A jelzálog-hitelezésre létrehozott társaság részvényeinek 92,1 száza­léka a Concorde, 7,9 százalék pe­dig a menedzsment kezében van - .nyilatkozta lapunknak Jaksity GtJördiTa Concorde vezérigazga- tója.Tíásonló tulajdonosi szerke- üeffel és 3 millió forint törzstőké­vel már működik az Ingatlanhitel Plusz Szolgáltató Kft., amelynek feladata a jelzálog-hitelezéssel kap­csolatos ügyviteli tevékenységek ellátása (NAPI Gazdaság, 2000. november 21., 5. oldal). (Folytatás az 5. oldalon) A költségvetési bizottság tegnapi ülésén éles vita alakult ki a Pénz­ügyminisztérium (PM) politikai államtitkára és a kormánypártok, illet­ve az ellenzék között arról, hogy törvénysértő volt-e az a tavaly de­cemberi kormányhatározat, amely 75 milliárd forint többletbevétel el­költéséről rendelkezett, információink szerint az államháztartás feb­ruári hiánya kedvezőbb lehet a PM által várt 70-90 milliárd forintnál. A PM politikai államtitkára sze­rint tavaly a vártnál magasabb inf­láció és a gyorsabb GDP-növeke- dés hatására az államháztartás bruttó 420-430 milliárd forint többletbevételt ért el, ezen belül a Kötvénykibocsátással pótolják a bevételkiesést ' > \ Q Kamatot csökkentett a lengyel jegybank központi költségvetésben 240 mil­liárd forint többlet keletkezett. Tállal András szerint megfelelt az államháztartási törvény előírásainak a múlt év végén született kormány- határozat. ./O ;,(£olytatása3.oldalon) *— í —: Későn győzött a UPC A Németkábel a győri nyertes A Legfelsőbb Bíróság (LB) teg­napi ítélete szerint törvénvsérto~ volt az á~p51vázatrámelven Győr városa értékesíteni kívánta a tulai- donában lévő Kábeltelevízió Szol- ■ gáltató Kft. t. A bíróság ugvanak- -kor elutasította a pályázaton vesz­tes s az~eíjárást kezdeményező UPC Magyarország Kft.-nek azTa" keresetét, amelyben a pályáztatás előtti állapot helyreállítását kérte. A győri polgármester szerint'eTa rendszer eladásáról kötött szerző­dés a város és az új tulajdonos Né­metkábel Rt. között. > / (Folytatás a 6. oldalon) Az MVM megnyugodhat Pert vesztett a C Bakonyi Erőmű A Bakonyi Erőmű Rt. tegnap el- vesztette azt a pert, amelyet a Magyar Villamos Művek ÍMVM1 ^Rt. ellen indított a hosszú távú energiavásárlási szerződés fel­bontása miatt. __J> A Magyar Energia Hivatal 1995 októberében engedélyt adott a Ba­konyi Erőműnek egy új inotai, 150 megawattos erőmű létesítésé­re. Az építés elkezdésének feltéte­le az volt, hogy az MVM és az erő­mű véglegesítse hosszú távú ener­giavásárlási szerződését. Az MVM 1997 júliusában írta ki az erőművi kapacitásokra vonatkozó pályáza­tokat, a Bakonyi Erőművel 1997 decemberében egyeztek meg. Az azóta többször módosított szerző­dést az érintettek számos feltétel teljesítésétől tették függővé. (Folytatás az 5. oldalon) --------------------------------------------------------­9 771217 550046 N A lengyel jegybank tegnap egy százalékponttal csökkentette az összes irányadó kamatot - ez az első ilyen irányú lépés több mint két és fél év óta. A varsói központi bank mone­táris politikai tanácsa kétnapos ülése végeztével 1 százalékpont­tal szállítottá lejjebb tegnap az irányadó kamatokat: a 28 napos repokamat ezzel 18 százalékra, a leszámítolási kamat 20,5 szá­zalékra, a lombardkamat pedig 22 százalékra mérséklődik má­tól. A bejelentés után a dollár 4,0711 zlotyról 4,0625 zlotyra erősödött a varsói bankközi de­vizapiacon, és 0,96 százalékkal feljebb ment a varsói WIG 20 tőzsdeindex. A minimális hatást elemzők azzal magyarázzák, hogy a kamat leszállításának mértéke nem elég nagy, s abban is egyetértenek, hogy az idén még több hasonló lépés várható - hasonlóan nyilatkozott a beje­lentés után Jaroslaw Baue pénz­ügyminiszter is. IA\i€lzjyt­. (Folytatás a 2. oldalon) .1 I A tengerentúli befektetők csalódással vették tudomásul, hogy a Fed egyelőre nem csökkent kamatot. A besszhangulatot tovább erősítette, hogy a technológiai szektor ismét profit warningokkal lepte meg a piacokat. Kisebb-nagyobb esés­sel zártak a vezető európai börzék is, míg a lefelé módosí­tott előzetes amerikai GDP-adat nyomán az euró dollárral szembeni árfolyama 92 cent fölé emelkedett. Bush beterjesztette költségvetési tervezetét | A Fed elnöke további lassulástól tart Mintegy 4 bázisponttal, 10,80 százalékra csökkent teg­nap az átlaghozam a 6 hónapos futamidejű diszkont­kincstárjegyek aukcióján. A másodlagos piacon alacsony forgalom mellett a hozamgörbe rövidebbik oldalán 2-7 bázisponttal, míg az éven túli lejáratok esetében ennél na­gyobb mértékben nőtt a hozamszint. A bankközi devizapi­acon erősödött a forint, a jegyzés az intervenciós sáv erős oldalán, a centrumtól számított 2,19 százalékon zárt. A forintpiac overnight szekciójában a tartalékolási periódus utolsó napján nem változott a 9 1/4 százalékos kamat. Az USA gazdaságára jelenleg a fogyasztói bizalom kiszámíthatatlan ala­kulása jelenti a legnagyobb veszélyt - jelentette ki tegnap a Federal Reserve (Fed) elnöke. A tavalyi utolsó negyedévi GDP-adat elmaradt az első becsléstől, ami ismételt kamatcsökkentést vetít előre. George W. Bush elnök abban bízik, hogy a most beterjesztett költségvetési terve­zet és az adócsökkentési program megfékezi a gazdaság hanyatlását. Az Egyesült Államok gazdaságá­nak teljesítménye a januári kamat- csökkentések ellenére jócskán az alatt van, mint amit a termelékeny­Az árak a szójadara és a repcemag kivételével mérsékelten változtak, a forgalom azonban 310 kontraktusnyi kötés nyo­mán meghaladta az egymilliárd forintot. A kukorica ára de­cembertől eltekintve minden lejáratra emelkedett, 20-400 forinttal, ezzel szemben a takarmányindex 220 forinttal süllyedt. Értékesítette zalaegerszegi Centrum-áruházát a Skála-csoport - tudta meg a NAPI Gazdaság. A buda­pesti Centrum Point Zala Kft. 410 millió forintot fi­zetett az ingatlanért, amelyben bevásárló- és szóra­koztató-központot kíván kialakítani. Zala megye egyik legnagyobb és legfrekventáltabb elhelyezkedésű kereskedelmi létesítményének érté­kesítése nem volt váratlan lépés, mivel az S&C Áru­házlánc Rt. által üzemeltetett áruház működtetése je­Folytatódik az otqjtársaság profiltisztítása lenlegi formájában nem volt gazdaságos. Az év elején végkiárusítással részben már felszámolták a lakástex­til-, cipő-, papír-írószer és lakásfelszerelési osztályt és mintegy harmincfős létszámleépítésre is sor került. A Centrum-áruház még két hónapig jelenlegi formájá­ban üzemel, s az új tulajdonos csak ezt követően ve­szi birtokba az ingatlant. A Centrum Pointot erre az ingatlanfejlesztésre alapította 30 millió forint törzs­tőkével Schreiber Tamás és Debreceni Károly. K. Zs. X C6 C A Mól Hotels a szezonig megválna szállóitól A szezonnyitásig el szeretné adni még meglévő szállodáit a Mól Hotels Rt. A szállók egy részét novemberben hirdették meg, most pedig újabb pályázati hullám indul. A Mól Hotels eddig ingatlanállományá­nak körülbelül a felét értékesítette. ; A Mól Rt. tulajdonában lévő Mól Hotels Rt. az összes szállodá­ját el akarja adni. A vállalat már­cius közepéig folyamatosan hir­deti a tulajdonában lévő létesít­ményeket, és a várakozások sze­rint szezonnyitásig értékesíti azo­kat. Az eddig felkínált és el nem kelt szállodák közül az egyik leg­jelentősebb a siófoki Aranypar­ton található háromcsillagos Ho- " tel Aranyhíd. A szálloda irányára 700 millió forint, a mellette ta­lálható két egyhektáros, beépítet­len területé pedig egyaránt 300 millió forint. p.. j (Folytatás az 5. oldalon) _' www.tanulmanyshop.gfk.hu I HUNGÁRIA B/J ÁRA: 148 Ft WWW.NAPI.HU I 2001. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK XI. ÉVFOLYAM 51. (2840.) SZÁM □221 gazdaság ÜZLETI HÍRLAP Tematikus oldalaink^ HÉTFŐ Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal Agrárium KEDD Reklám - marketing/Média, Autósvilág, Törvényalkotás SZERDA NAPI informatika (számítástechnika, intemetgazdaság) Idegenforgalom, Európai Unió/Tanácsadók CSÜTÖRTÖK NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) PÉNTEK NAPI pihenő Városoemutató MINDENNAP Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánló Bevásárló- és szórakoztató-központot alakít kta Centrum Point Zala o‘vf C.u Eladta eaerszeai áruházát a Skála-csouort ség növekedése indokolna - hang­súlyozta Alan Greenspan, a Fed el­nöke tegnapi kongresszusi meg­hallgatásán. \ (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents