Napi Gazdaság, 2001. április (11. évfolyam, 76-98. szám)

2001-04-02 / 76. szám

ÁRA: 148 Ft A németországi székhellyel műkö­dő, ipari karbantartási anyago­kat forgalmazó THF leányvállala­tot hozott létre Magyarországon. Magyar leánycéget... d Az USA-recesszió és a feltörekvő piacok Gyakran emlegetik a szakemberek egy esetle­ges „kemény földet érés”, recesszió lehetőségét az Egyesült Államokban, és találgatják ennek le­hetséges hatásait a világ többi országára, a fel­törekvő gazdaságokra. Sokéves adatsorok azt mutatják, hogy az összefüggés a feltörekvő or­szágok és az USA gazdasági teljesítménye kö­zött nem egyértelmű. Egy tengerentúli recesszi­ónak többféle hatása lehet; egyrészt az import­kereslet szűkülésén keresztül valóban visszaveti a többi ország gazdaságát, másrészt viszont tő­keáramlás alakulhat ki a fejlett piacokról a fej­lődők felé. Az adatsorok szerint mindenesetre egy USA-beli tőzsdei visszaesést majdnem biz­tosan a többi tőzsde is alaposan megérezné, de amott az esés a meginduló tőkebeáramlás miatt átmenetinek bizonyulhat. Valószínűleg nem azoknak a feltörekvő országoknak a tőzsdéi fog­nak a legjobban teljesíteni, amelyeknél eleve erős a külföldi alapok jelenléte, hanem inkább azok, amelyek egyelőre felfedezésre vagy legalábbis új­rafelfedezésre várnak. Befektető melléklet Az árampiaci nyitás a választások utánra marad A magyar árampiacot a jövő évi választások előtt nem nyitják meg - erősítette meg lapunknak Hegedűs Éva, a Gazdasági Minisztérium (GM) helyettes államtitkára, ugyanakkor cáfolta, hogy a két ügynek köze lenne egymáshoz. A 2003-as piacnyitás látszik valószínűnek, ami Magyaror­szág feltételezett 2004-es európai uniós csatlakozása miatt nem szeren­csés. A túlpörgetett liberalizáció ugyanis átmenetileg drasztikusan emel­heti a fogyasztói árakat. A GM illetékese szerint a viliamosenergia-tör- vény parlamentbe kerülése késlekedésének szakmai okai vannak. Az Európai Unió legutóbbi, stockholmi csúcsértekezletén az árampiaci liberalizáció koráb­ban elhatározott 2004-es befeje­zését feloldva a határidő nélküli megoldást választották. Ennek oka nem a piacnyitás idejének későbbre halasztása volt, éppen ellenkezőleg: a csúcson részt ve­vők tudomásul vették, hogy az unió egyes államainak nem dik­tálhatnak azonos ütemet, hiszen szinte mindenütt eltérőek a tu­lajdonosi viszonyok, szabályozá­si és szervezeti feltételek. A pi­acnyitást legjobban ellenző fran­Tatabányára települ a dán Coloplast? «— ■ — ———» Cégbirodalom áll a magyar plazák mögött Működik Magyarországon egy cégcsoport, amelynek jól ismert a neve, kevésbé köztudott viszont vállala­ti, tulajdonosi háttere: a Plaza Centers (Europe) BV- ről és az anyacégről, a Europe Israel (M.M.S.) Ltd.- ről van szó. A Plaza Centers 60 bevásárlóközpontot kíván építeni Kelet-Közép-Európában, amelyek össz­értéke 2,5 milliárd dollár. A cégnek 9 plazája van Magyarországon és egy Lengyelországban. A Europe Israel az orvostudományban, a hi-tech- és a szállo­daiparban, valamint ingatlanüzletekben tevékenyke­dik. Nemrégiben Magyarországon járt Motti (Mordechai) Zisser, a Europe Israel legnagyobb rész­vényese, aki interjút adott a NAPI Gazdaságnak. ™ A 45 éves Motti Zisser elnöke, alapítója és legna­gyobb részvényese a Europe Israel (M.M.S.) Ltd.-nek. A Europe Israeli a tel-avivi tőzsdén jegyzik, és a tár­saság részvényeinek 79 százaléka a Control Centers Ltd. kezében van, amely Zisser családi vállalkozása. A Europe Israelnek négy nagyobb divíziója van: szál­lodaipar, bevásárlóközpontok, egyéb ingatlanüzletek és az orvostudományi tevékenység. (A csoportnak azonban vannak hi-tech-, szoftveripari és internetes érdekeltségei is.) Motti Zisser hangsúlyozta: számukra az összes ága­zat fontos, de talán az egyik legizgalmasabb projekt­jük az IGTx nevű cégüknél folyik. Az IGTx új orvos- tudományi eljárásokat dolgoz ki, amelyek az embe­ri testbe való „behatolás” nélkül teszik lehetővé mű­tétek végzését. Ultrahangos technikájukkal emberi szöveteket lehet szétroncsolni, ami a rák gyógyítá­sában, az agytumorok kezelésében lehet sikeres - ha eredménnyel járnak a kísérletek. E kísérleteket a Harvard Egyetemen folytatja egy magyar származá­sú professzor. (Folytatás a 4. oldalon) I COLOPLAST-FORGALOM Üzleti év Nettó árbevétel (Mrd Ft) 1995/96 70,6 1996/97 85,7 1997/98 97,4 1998/99 109,5 1999/00 128,7 Forrós: Coloplast cég bejegyzése is, amely az új gyár alapításához kapcsolódik. A Coloplast által gyártott egész­ségügyi felszerelések között van­nak katéterek, műtétek után szük­séges gyógyászati segédeszközök, sebkötések, kötözőanyagok, illet­ve bőrápolási termékek. A cég fő piacai Európa és az Egyesült Ál­lamok, de képviseletei révén min­den kontinensen (Afrikában és Ausztráliában is) jelen van a dán vállalat. Dán koronában számítva a Co­loplast csaknem megnégyszerez­te forgalmát az elmúlt tíz évben: 991-ről 3603 millió koronára (csaknem 130 milliárd forintra, 1 dán korona=35,73 forint) növel­te nettó árbevételét. A cég utolsó negyedévi adózás előtti eredmé­nye idén 100 millió dán korona volt, ami éves szinten 12 százalé­kos emelkedés, míg az eladások 15 százalékkal növekedtek, 944 millió koronára. (Az egy évvel az­előtti negyedéves forgalom 820 millió volt.) Ennek magyarázata, hogy a cég csaknem valamennyi üzletágában fokozta eladásait. Áz aktuális üzleti évben a Coloplast 10-12 százalékos forgalombővü­lésre számít. (napi) , CIB ÓVATOS PORTFÓLIÓ C!B Részvény Alap CIB Pénzpiaci Alap ™ 10% CIB-KINCSEM Alap 80% “dák is - nem utolsósorban az EU-s bírság hatására - belevág­tak az átalakításba. Korábban úgy volt, hogy a magyar piac megnyitása idén ja­nuárban indul, majd 2002 janu­árjára, legutóbb pedig 2003 ele­jére tolódott a kitűzött időpont. (Folytatás a 3. oldalon) További Inlormáclékárt forduljon a CIB Bank Rt. Hohhalóaatáhoa # hu hu • CltM QMO-ttt-ro« m u«mor> MAI SZÁMUNKBAN Menedzserkereső 6. oldal Agrárium 7. oldal Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiac! oldalakkal Jugoszlávia hitelt kaphat Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök tegnapi előzetes letartóztatá­sa nyomán megváltozhatnak az or­szág gazdasági kilátásai is - mond­ják az első kommentárok. Jugoszlá­via már a múlt hét közepén közöl­te, hogy sikeresen befejezte tárgya­lásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF) küldöttségével, ám az IMF további feltételeket szabott a pénzügyi tá­mogatás legkorábban májusra vár­ható megkezdéséhez. Az ENSZ szerint háborús bű­nökkel vádolható, odahaza egyelő­re főleg korrupciós vádakkal ille­tett Szlobodan Milosevics letartóz­tatása megnyithatja az utat Jugo­szlávia előtt a nemzetközi gazda­ságba való bekapcsolódáshoz, il­letve megkönnyítheti a hozzáfé­rést az IMF- és világbanki hitelek­hez - állapították meg elemzők, miután a volt jugoszláv elnök meg­adta magát. Ezeket csak az USA tá­mogatásával nyerhetné el - emlé­keztetett a Dow Jones -, így pénz­ügyi szempontból csupán formális jelentősége volt annak, hogy Wa­shington Milosevics letartóztatásá­hoz kötötte 100 millió dolláros se­gélycsomagja második, legalább 50 millió dolláros részletének fo­lyósítását. (Folytatás a 2. oldalon) A piac előrejelzéséhez való közeledésként, illetve az első két hónap fo­lyamatainak tudomásulvételeként értékelték a lapunk által megkérde­zett elemzők Varga Mihály pénzügyminiszter pénteki bejelentését, mi­szerint nem tartható az idei 5-7 százalékos éves átlagos inflációval szá­moló kormányprognózis. A Pénzügyminisztérium (PM) előrejelzésének megváltoztatása a szakértők szerint nem nevezhető különösebben meg­lepőnek, és csak mérsékelten gerjeszti az inflációs várakozásokat. előrejelzéshez való közeledés­ként, illetve az utóbbi két hónap folyamatainak tudomásulvétele­ként értékelték az elemzők. (Folytatás a 3. oldalon) Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken azt nyilatkozta lapunk­nak, hogy a Pénzügyminisztérium elemzése szerint az infláció csök­kenése 2001-ben valószínűleg a tervezettnél lassabb ütemben va­lósul meg. A tárca - Járai Zsig- mond jegybankelnökhöz hasonló­an - az év végére 6-7 százalékos 12 havi pénzromlást vár (NAPI Gazdaság, 2001. március 31., 1. oldal). A NAPI Gazdaság által megkérdezett elemzők nem tart­ják meglepőnek, hogy a PM mó­dosította az idei évre vonatkozó, 5-7 százalékos éves átlagos inflá­cióval számoló prognózisát, miu­tán a piac azt már régóta nem tart­ja reálisnak. A minisztérium állás­pontjának megváltozását a piaci .Célegyenesben a Digép-eladás ­Alapbérrel félszáz dolgozót kül­dött a mai nappal kényszerszabad­ságra a Diósgyőri Gépgyár (Digép) cégcsoport üzemeiből a többségi tulajdonos Magyar Befektetési és Vagyonkezelő (MBV) Rt., illetve az MBV tulajdonosa, a Magyar Fej­lesztési Bank (MFB). Azt továbbra sem tudni teljes bizonyossággal, hogy létrejön-e az adásvételi szer­ződés azzal a befektetővel, aki egyedüliként jelentkezett a cég egészére a tavaly december köze­pén lezárult pályázaton. Ha nem jön létre az ügylet, nagyarányú el­bocsátás és részleges gyárbezárás várható. (Folytatás a 4. oldalon) www.napi.hu 2001. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ XI. ÉVFOLYAM 76. (2865.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP NAPI AUAPKCZCljö Alakítsa ki egyéni portfóliáját befektetési alapjainkból! Az Allianz biztosító felügye­lőbizottsága tegnapi ülésén jó­váhagyta a Dresdner Bank tel­jes felvásárlását. Az Allianztól mehet... KI Az idei költségvetési többletre pá­lyázók száma bizonyosan szaporo­dik azután, hogy a PM felfelé mó­dosította inflációs várakozásait. A vártnál magasabb... B1 Magyarország már az EU társult tagjaitól is lemaradt Infoline: 06 40 373-333, www.ieb.hu Inter-Európa Bank Rt. ______________________________________________A-^MXOftHVn -*port lirsu); tagja näM www.napi.hu nline napindító «fww.napi.hu Gazdasági hírek. Azonnal. a NAPI Online Gold a NAPI Gazdaság előfizetésével megrendelhető pluszszolgáltatás. A NAPI Online Gold szolgáltatással - minimális többletköltség fejében - előfizetőink a www.napi.hu site-on található összes információhoz és szolgáltatáshoz hozzáférhetnek! Rendelje meg most! WWW.napi.hll (előfizetés] VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS A NAPI Gazdaság információi szerint hamarosan Tatabányán kezd gyárépítésbe a Coloplast Group A/S dán egészségügyi felszerelése­ket előállító cég. A Coloplast várhatóan a helyi önkormányzat mai tájékoztatóján közli elhatározását, hogy nem Csehországban, hanem Magyarországon, mégpedig a KomáromÉszt ergon. megyei ipari park­ban hozza létre legújabb termelőegységét. Egyelőre hivatalosan senki nem erősítette meg, hogy Tatabányán építi fel új gyárát a Coloplast Group A/S dán cég. A Coloplast nem nyilatkozott az ügyben, ugyanakkor megtudtuk: ezen a héten közlik a koppenhágai tőzs­dével, hol épül az új üzem: Cse­hországban vagy Magyarországon. Igen valószínű, hogy a befektetés Magyarországra irányul majd, s a leendő telephely szinte bizonyo­san Tatabánya lesz. A Coloplastnak már jelenleg is van magyarországi kereskedelmi képviselete, de értesülésünk sze­rint folyamatban van egy másik ÉV/ÉV INFLÁCIÓ Állásidőn ötven dolgozó Interjú a Europe Israel elnökével Egészségügyi felszereléseket állít majd elő a magyar gyár Nem irányadó a kormány áremelkedési várakozása Az elemzők szerint várható volt az inflációs prognózis módosítása Milosevics letartóztatása

Next

/
Thumbnails
Contents