Napi Gazdaság, 2001. május (11. évfolyam, 99-124. szám)

2001-05-02 / 99. szám

ARA: 148 Ft GEEfl csődfigyelő Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről Csődfigyelő adatbázis a NAPI Online-on: www.napi.hu www.napi.hu 2001. MÁJUS 2., SZERDA XI. ÉVFOLYAM 99. (2888.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Az International Exchange (ICE) atlantai elektronikus tőzs­de megveszi a londoni Nemzet­közi Olajtőzsdét. Az ICE megveszi... E9 Idén a BM-nél és az FVM-nél összesen 32,6 milliárd forintot fordítanak közvetlenül terület- fejlesztésre. Nő a decentralizáció... B9 Az alkatrészeket gyártó Elekt­ronikai és Mechanikai Kft. nyártól nagyobb megrendelé­sekre számíthat. Négy új gyártósort... V9 ÉRTÉKPAPÍR A magyar állampapírok elsődleges forgalmazója Magyar Állampapír biztos, értékálló befektetés • magas, fix hozam • magas likviditás Vásárolható a CIB Értékpapír Rt.-nél és a CIB Bank teljes fiókhálózatában • telefon: (1)457-6805 • e-mail: cibbroker@cib.hu • internet: www.cibertekpapir.hu • CIB24: 06-40-242-242-es kék számon Interjú az újra ABB-s Hónig Péterrel A kulcsszó a verseny, nem a globalizáció A Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkári poszt­járól tavaly év végén távozott Hónig Pétert nemréqi- ben az erőművi berendezéseket gyártó Asea Brown Bőven (ABB) magyarországi elnökhelyettesévé nevez- ték ki. A hírben voltaképpen nincsen semmi külö­nös, Hiszen a váltást fel lehet fogni úgy is, hogy a hosszú ideje az üzleti életben mozgó mérnökember - kis kitérő után - visszatért a szakmájához. Az ener­giapiaci nyitás szószólóját azonban nem a szíve húz­ta vissza a vállalati körbe, hanem az távolította el az apparátustól, hogy a piaci verseny szellemét nem tud­ta kellőképpen elfogadtatni az íróasztalok világában.- Ha az eredeti elképzelésekhez képest két évet csúszik is az árampiaci nyitás, akkor is megtörté­nik az, amire várt, amelyen két és fél évig dolgo­zott. Az nem természetes dolog, hogy valaki a cél előtt álljon ki a versenyből. Miért adta fel?- Szó sincs róla, hogy feladtam volna. És mielőtt megkérdezné, a minisztérium vezetésével is jól együtt tudtam működni, magyarán nem személyes ellentétek motiválták a döntést. Az történt csupán, hogy az utóbbi időben megváltozott a minisztérium irányvonala. Korábban az általános versenyképesség, a piaci feltételek szabályozása volt az elsődleges cél, és ebben a közegben jól tudtam mozogni. A kormány azonban időközben megváltoztatta a súlypontokat. Az új elképzelések szerint célzottabb programokkal, mint például a fejlett gazdaságokhoz képest elma­radt hazai kis- és középvállalkozások támogatásával, az új lakáspolitikai koncepcióval és a turizmus fej­lesztésével nagyobb lendületet lehet adni a magyar gazdaságnak. Azt lehet mondani, hogy a minisztéri­umban azok a területek, amelyek hozzám tartoztak, a korábbinál lényegesen kisebb jelentőséggel bírtak az elmúlt időszakban. De nem éreztem sértve ma­gam, egészen más oka volt a távozásomnak. Mivel az üzleti szférából jöttem, a gondolkodásomat in­kább ez, és kevésbé a politika határozza meg. A mi-, nisztériumtól főként azért kellett megválnom, mert az energiahordozók világpiaci árának drasztikus emelkedését valójában nem tudtuk összhangba hoz­ni a hazai viszonyokkal. Olyan mértékű emelkedés következett be, amelyet a magyar fogyasztók nem tudtak volna elviselni, emiatt tenni kellett valamit. A kérdés megoldását a döntéshozók másként képzel­ték el, mint én. A viták ebben a kérdésben azóta sem csillapodnak.- Ön milyen megoldás mellett voksolt?- Olyan mellett, amelynél az árak megállapítása jobban követi az előállítási költségeket. Ezt szükség esetén jól ki lehet egészíteni a szociális támogatási eszközök alkalmazásával. A konkrétumokról azon­ban nem szívesen beszélnék, mert ez esetleg az érin­tett társaságok érdekeit sértené. (Folytatás a 9. oldalon) MAI SZAMUNKBAN Zárt ajtók mögött tárgyalnák a százmilliárdos kártérítésről j\j) \|c Indul a magyar állam és a Postabank volt könyvvizsgálóinak pere Információink szerint csütörtökön zárt ajtók mögött kezdi meg a Fő­városi Bíróság annak a 100 milliárd forintos kártérítési keresetnek a tárgyalását, amelyet a magyar állam indított a Postabank (Pb) 1994- 1998 közötti könyvvizsgáló cégei, a Prudentia, a Deloitte & Touche és az Arthur Andersen ellen. Szakértők szerint nehéz lesz bizonyíta­ni, hogy az alperes társaságok miatt nem ismerhették meg a befek­tetők a Pb valóságos gazdasági helyzetét. A csütörtökön induló Posta­bank-perben több felperes is van, így az állam jogi képviselője mellett várhatóan megjelenik majd a Pb-ben szintén tulajdonos ÁPV Rt., a Magyar Fejlesztési Bank, Magyar Posta, a Magyar Villamos Művek Rt. és a Szeren­csejáték Rt. ügyvédje. A per kime­netelét befolyásoló egyik vitatott pont az, hogy az alpereseknek pontosan milyen feladatokat kel­lett volna végrehajtaniuk. Az al­peresek nem fogadják el a felpe­resek azon álláspontját, hogy a könyvvizsgálók egyik legfonto­sabb kötelessége a vizsgált társa­ság vezetésének ellenőrzése. Rá­adásul a bank ügyeit illetően a tulajdonosok mind az igazgató- tanácsban, mind a felügyelő­bizottságban a könyvvizsgáló cé­geknél szélesebb körű ellenőrzé­si funkciókkal rendelkeztek. (Folytatás a 4. oldalön) mn informatika- Internetgazdaság 11-12. oldal- Számítástechnika 13-14. oldal Ingatlanpiac Műtárgypiac 17-18. oldal 19. oldal Jelentősen romolhat a fizetési mérleg Márciusra 198 millió euró folyó hiányt vár a piac A NAPI Gazdaság által megkeresett kilenc makroelemző átlagosan 198 millió eurós folyó fizetési hiányt valószínűsít márciusra, a külkereske­delmi deficitre vonatkozó szakértői konszenzus pedig 240 millió euró. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) holnap teszi közzé az előzetes adatokat. A NAPI Gazdaság elemzői kon­szenzusa szerint 198 millió,euró volt márciusban a folyó fizetési mérleg hiánya. A szakértői vélemé­nyek 165 millió és 260 millió euró között szóródtak, a szélsőértékek nélkül számolt átlag 194 millió euró volt. Tavaly 145 millió eurót tett ki a folyó deficit, az idén feb­ruárban pedig a piac nem kis meg­lepetésére csupán 54 millió euró volt a hiány. Az utóbbi két hónapban az elem­zők jelentősen alul-, illetve felülbe­csülték a deficitet. Januárban a piac 182 millió eurós átlagos prog­nózisával szemben 237 millió euró volt a folyó deficit, a februári 187 millió eurós előrejelzés pedig több mint háromszorosa volt a tényleges értéknek. Amennyiben a márciusi adat nem kelt meglepe­tést, elmondható, hogy a fizetési mérleg az első negyedévben kife­jezetten jól alakult - fejtette ki prognózisunkat megismerve Nagy Márton, az ING Vagyonkezelő köz­gazdásza, aki az április és június közötti időszakkal kapcsolatban már nem ilyen optimista. (Folytatás a 3. oldalon) Derűlátóak a legfejlettebb országok Kamatcsökkentést sürgetnek Európában a hetek pénzügyminiszterei A hétvégi G-7 csúcs derűlátó értékelést adott a világgazdaság kilá­tásairól, a résztvevők egy része azonban kamatcsökkentésre szólí­totta fel az ECB-t. A bank kiváró álláspontját alátámasztja, hogy már­ciusban felgyorsult a pénzmennyiség bővülési üteme. Alig egy nappal a legfejlettebb ipari államok pénzügyminiszte­reinek és jegybankelnökeinek washingtoni csúcstalálkozóját követően ^jbb résztvevő is ka­matcsökkentésre szólította fel az Európai Központi Bankot (ECB). Paul Martin kanadai pénzügymi­niszter, aki a Nemzetközi Valuta­alap (IMF) tavaszi közgyűlésén be­szélt, kijelentette, hogy a globá­lis fékeződés veszélye miatt Eu­. répának is viselnie kell a felelős­séget, ezért ha az ECB túl sokáig kivár, azért túl nagy árat kellene fizetni. Japán kollégája, Siokava Maszadzuro aggodalmát fejezte ki az eurótérség gazdaságának lassulása miatt és a szükséges monetáris döntés pieghozatalát sürgette. (Folytatás a 2. oldalon) Még nem teljesen rendeseitek a jogi vissongok 1 . \ t( . ' í Csak néhány magyar csatorna ad a neten A világon számos ismert televíziós csatorna nézhető az interneten is, igaz, többnyire silány képminőségben, így ez egyelőre főleg az ana­lóg adás kiegészítőjének számít. Magyarországon folyamatosan csak a nemrég indult Satelit televízió proaramlátTehet online módon kő- vetni; a Duna Tv és a tv2 néhány órában teszi fel saját műsorait a világ­hálóra. Egyelőre nem tiszták az így sugárzott tartalom jogviszonyai. A hétköznapi netfelhasználó az interneten keresztül a realvideo szabvány segítségével nézhet élő televízióműsort, bár ennek a mi­nősége az átviteli kapacitástól függően még jócskán elmarad a nem internetes adásokétól. A neten több ezer mozgóképműsor fogható, de ezek jó része web- kamerás, amatőr „magánadás”, a lehetőséggel a nagyobb hagyo­mányos csatornák közül csak né­hány él. A magyar nyelvű orszá­gos adók közül kizárólag a hét hónapja működő Satelit nézhető a neten is, az analóg adással pár­huzamosan, napi 24 órában. A szolgáltatást havonta néhány ez­ren veszik igénybe - tudtuk meg Várnai Iván főszerkesztőtől. El­sősorban a határon túli magyar­ságot szeretnék elérni a webes adással. Várnai a határokon belül nem tartja a netes televíziózást a hagyományos vetélytársának, hi­szen a műsorok képminősége - az átviteli kapacitás korlátái mi­att - a hagyományos rendszerben ma még általában sokkal jobb. (Folytatás a 12. oldalon) Veszprémi beruházás Sampongyárat épít a Norit A következő három-négy év alatt több mint félmilliárd forintot kí­ván egy új sampongyár felépíté­sére fordítani a holland Norit NV, amelynek Veszprémben már mű­ködik egy gyára. A Norit Kozme­tikai Kft. 1997-ben jött létre, ami­kor a holland cég megvásárolta az Anaconda Kozmetikai Kft.-t, il­letve annak veszprémi gyárát, amelyet a Csopak Rt. adott el. Jelenleg a felületaktív anyagokat termelő új gyár építési engedélyé­re várnak - mondta a NAPI Gazda­ságnak Kriskó Nándor, a Norit Kozmetikai Kft. cégvezetője, a most is működő veszprémi finom- kozmetikai gyár igazgatója. Kriskó beszámolt arról, hogy a Norit NV, a kft. holland tulajdonosa sampont, tus- és habfürdőt, valamint folyé­kony szappant kíván előállítani a tervezett üzemben, amely a jelen­legi gyár mellett épülne fel. A Noritnak négy kozmetikai üzeme van Európában (Angliában kettő, Hollandiában és. Magyarországon egy-egy). (Folytatás az 5. oldalon) EU’agrártámogatások A szántóföld a favorit Magyarország az Európai Unió­hoz való csatlakozás után évente várhatóan mintegy 400 milliárd forintnak megfelelő agrártámoga­tást hívhat le a közösségi költség- vetésből s ennek fele a szántóföl­di növénytermesztést szolgálja majd. A Földművelésügyi és Vi­dékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM) tartozó Agrárintervenciós Központ (AIK) csaknem 30 milli­árd forint értékű agrártámogatási igazolást adott ki tavaly, ez 15 százalékos növekedés az előző év­hez képest. (Folytatás a 3. oldalon) —­X Uy seijAueij ))|3!ojd!)|n|/|| - piegajoas BdO - aPinQssaooid BdÖ e-group--------THE BUSINESS--------­www.egroup.hu MAI SZÁMUNKBAN

Next

/
Thumbnails
Contents