Napi Gazdaság, 2001. június (11. évfolyam, 125-149. szám)

2001-06-01 / 125. szám

ÁRA: 148 Ft WWW.NAPI.HU Ma zárulhat a Skyjack-tranzakció Közelebb kerülhet az orosházi Mezőgép Rt. a várt Skyjack-megrendeléshez, ugyanis a tervek szerint ma zárják le a Skyjack fő tulajdonosa és a Linamar Co. közötti részvényvásárlási tranz­akciót. A Skyjack önjáró emelőkosarainak ma­gyarországi gyártásáról az elmúlt napokban a Mezőgép szakemberei Kanadában tárgyaltak. Ha megtörténik a Skyjack többségi részvénycsomag­jának adásvétele, akkor a termékek gyártása a Mezőgép orosházi üzemcsarnokában akár már az idén elkezdődhet. Ez mindenképpen jót tenne a gépgyártó társaság eredményességének, hiszen az említett termékek az autóalkatrészeknél jóval nagyobb árréssel adhatók el. A tervek szerint kez­detben az önjáró, ollós rendszerű emelőkosarak­ból évi ezer darabot állítanának elő az orosházi mezőgépgyártó üzemben, amely a dekonjunktú­ra miatt jelenleg jelentős kapacitásfelesleggel küszködik. BTSini □31 pihenő 2001. JÚNIUS 1., PÉNTEK XI. ÉVFOLYAM 125. (2914.) SZÁM gazdasag ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Az ukrán államfő utasította az új kormányt, hogy függessze fel a privatizációt a villamosener- gia-iparban. Az ukrán elnök... Az ipar termelői árai 2001 ápri­lisában az előző hónaphoz mér­ten 0,2 százalékkal, egy év alatt pedig 8,9 százalékkal nőttek. Lassuló ütemben... Hétéves haladék a külföldiek termőföldvásárlására Az importcement. minőségét firtató fideszes képviselő nem fogadja el az ÉMI-vizsgálat eredményét. Tart a vita... Vfl ÉRTÉKPAPÍR VONZÓ BEFEKTETÉS A 3 hónapos BUBOR-ral megegyező kamatot fizető CIB Classic II. kötvény aktuális kamata 2001. 04. 04.-07. 04. között évi 11.35% A CIB Classic II. kötvénye 2. sorozatrészletének aukciójára 2001. június 7-én kerül sor. Az aukció és a kötvények feltételeiről érdeklődjön a CIB Bank Rt. fiókjaiban, illetve a 214-6659-es telefonszómon, vagy a www.cib.hu internetoldalon Háromszorosára nőtt a társaságiadó-kedvezmény A következő években számos társaságiadó-kedvezmény szűnik meg, amelynek hatására az idei számításokat alapul véve 60-70 milliárd forinttal emelkedhetne a költségvetés bevétele. A napokban elfoga­dott új adókedvezmények azonban szinte teljes egészében elfogyaszt­ják a várt növekményt. A PM számításai szerint az EU-csatlakozást követően belépő új kedvezmények éves szinten 60 milliárdot von­hatnak ki a költségvetésből. Az EU-tagállamok kormányai közös álláspontként elfogadták a brüsszeli bizottság javaslatát, hogy az újon­nan csatlakozó országokban a tag­országok állampolgárai hét évig nem vásárolhatnak termőföldet és erdőt. Az Európai Parlament számí­tásai szerint a bővítés várhatóan több száz milliárd euró kiadást je­lent az uniós költségvetésben. Az EU tagállamainak nagyköve­tei tegnap elfogadták a brüsszeli bizottság javaslatát, amelynek ér­telmében az EU állampolgárai a kelet-közép-európai országok csatlakozása után hét évig nem vá­sárolhatnak termőföldet és erdőt az érintett államokban. A közös álláspont elfogadását az tette lehe­tővé, hogy Franciaország vissza­vonta korábbi javaslatát, hogy a csatlakozási tárgyalások jelenlegi szakaszában ne határozzanak meg átmeneti időszakot. Megegyezés jött létre arról is, hogy az unió ál­lampolgárai a bővítés után öt évig nem szerezhetnek második lakó- ingatlant az újonnan csatlakozó országokban. Miután egy nappal korábban elvi megállapodás szü­letett a munkaerő szabad áramlá­sának kérdésében is (NAPI Gazda­ság, 2001. május 31., 2. oldal), az EU két kulcskérdésben képvisel­het közös álláspontot a ma esedé­kes újabb főtárgyalói fordulón. (Folytatás a 2. oldalon) A Pénzügyminisztérium (PM) szerint a növekvő társaságiadó­kedvezmények, -mentességek miatt a ciklus végéig folyamato­san csökken a gazdálkodó szer­vezetek által fizetendő társasági adó a számított adóhoz viszo­nyítva. Míg 1999-ben a társasá­gok befizetései a számított adó 72 százalékát érték el, 2002-ben már csak 59 százalékos arányt vár a PM. A jövő évben azonban számos adókedvezmény megszű­nik, így utoljára ebben az évben lehet igénybe venni például az 1 milliárd forintos beruházásokhoz kapcsolódó kedvezményeket, va­lamint a kiemelt térségekben, il­letve a vállalkozási övezetekben is csak 2002-ig vehető igénybe a kedvezmény. (Folytatás a 3. oldalon) Eltérő vélemények a díjmegosztásról Ingyenessé válhatna az internet? A szolgáltatók szorgalmazzák, hogy a kormányzat mielőbb rendelje el az internethívások bevételének megosztását, amelynek eredményeként akár ingyenessé válhatna a szörfözés a világhálón. Eközben a Matáv egyelőre értelmezhetetlennek tartja a törvényjavaslatban szereplő bevé­telmegosztás kifejezést, s ha az elfogadott jogszabályban is ez szerepel, a távközlési cég kénytelen lesz átgondolni stratégiáját. Az is elképzel­hető, hogy az átalánydíj helyett percalapú számlázásra tér át a cég. Az egységes hírközlési törvény legutolsó változatának alapelvei elősegítik a távközlési verseny kialakulását, ám a javaslat egyes pontjaival továbbra sem ért egyet a Matáv. Straub Elek, a társaság elnök-vezérigazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján a javaslat egyes kifejezéseit értelmezhetet­lennek nevezte. Ezek közé sorol­ta például az internethívások be­vételének megosztását. A Matáv ugyanis csak olyan társaságnak tud fizetni, amely szolgáltatást nyújt neki. Ebben az esetben er­ről nem lehet beszélni - szögez­te le Straub. A Matáv legfeljebb „ügynöki jutalék” címen fizethet az internetszolgáltatóknak, amennyiben azok vállalnak ilyen, illetve ehhez hasonló, például marketing-, ügyfélszolgálati tevé­kenységet. Az unióban nem isme­retlen az a gyakorlat, miszerint az internetes cég részesül a táv­közlési költségből, ott azonban a vállalat telekommunikációs szol­gáltatást nyújt a távközlési társa­ságnak. (Folytatás a 7. oldalon) Peren kívüli megállapodást írtak alá tegnap az ÁPV Rt., a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI), vala­mint az - 1996-ban, a Dunaferr ak­kori, azóta részben leváltott mene­dzsereivel alakult - Acél-XXI. kép­viselői. A peren kívüli egyezség a Dunaferr 2000 decemberében fel­mondott, de 1996 októbere és 2000 vége között hatályban lévő vagyonkezelési szerződésére vo­natkozott. A szerződés hatályáról a legutóbbi időkig vitatkoztak: a kormány kérésére történt, 2000. Áprilisi fizetési mérleg A várt hiány 77 millió euró A NAPI Gazdaság által megkér­dezett 9 makroelemző válaszai­ból számított konszenzus a folyó fizetési mérlegre vonatkozóan 77 millió eurós hiányt valószínűsít áprilisra. A Magyar Nemzeti Bank kedden teszi közzé az adatot. (Folytatás á 3. oldalon) Baa2 után A3 Felértékelte a BB-t Moody’s A Moody's Investors Service a Budapest Bank (BB) Rt. hosszú távú betéti besorolását az eddigi Baa2-ről a magyar szuverén hosszú távú besorolásnak megfe­lelő A3-ra emelte - jelentette be csütörtökön a nemzetközi hitelmi­nősítő Londonban. A besorolás ja­vítása összefüggésben van azzal, hogy a GE Capital az év folyamán 28,4-ről 91,74 százalékra növelte részesedését a magyar hitelintézet­ben. A bank rövid távú Prime-2 betéti és C mínusz pénzügyierő- osztályzata nem változott. Az összes besorolás kilátása stabil. Az amerikai cég a bank 1995. évi privatizációjakor szerezte ré­szesedését, pénzügyi befektetőtár­sa az EBRD volt. A GE Capital az idén nyilvános ajánlattétel kereté­ben megvásárolta az állam 23,76 százalékos pakettjét és a kisbefek­tetőktől is 6,1 százalékot, majd külön tranzakció keretében az EBRD 33,57 százalékos pakettjét is. A GE Capital a BB-t deklarál­tan stratégiai befektetésnek tekin­ti, mint többször kifejezte, eltökélt szándéka, hogy a bankot világ- színvonalú pénzügyi szolgáltató­vá fejlessze. B. Zs. NAPI Közös álláspontra jutottak az EV-tagországok Amennyit veszít, annyit nyer a büdzsé Tőzsdék-piacok BÉT: élénkülő forgalom Visszatérni látszik az élet a budapesti parkettre, csütör­tökön öt részvény forgalma is meghaladta az egymilliárd forintot. Európa tőzsdéi nem követték a szerdán 4 száza­lékot zuhanó Nasdaqot s Budapesten is felfelé mozdultak el az árfolyamok. A BUX a 6970 pontos nyitást követó'en meredeken kapaszkodott föl a 7080 pontos szintre, amit egész nap stabilan tartott. Az index záráskor 7104 pon­tot mutatott, 98 ponttal, 1,4 százalékkal többet szerdai értékénél. Tegnap - akárcsak az előző napokban - reme­keltek a gyógyszeripari részvények, az Egis 4, a Richter 1,4 százalékkal drágult. A Matáv 939, a Mól 4350, az OTP 15 900 forinton forgott záráskor. Pénzpiac: erős maradt a forint Ingadozó kereskedés után végül a szerdai szintnél mind­össze egyetlen bázisponttal gyengébben, a sáv erős olda­lán a sávközéptől 7,34 százalékra zárta a napot a forint a bankközi devizapiacon. Az államkötvény-aukciók mérsékelt túljegyzés mellett nem hoztak számottevő piaci mozgáso­kat, a referenciahozamok többnyire csak 2-3 bázisponttal mozdultak el. A bankközi forintpiacon kissé csökkent az overnight kamat, de péntekre emelkedést vár a piac. Külföld: újabb eurógyengülés Csütörtökön lapzártánkkor - az elmúlt napok vesztesé­geit némiképp korrigálandó - felfelé tartottak a tenge­rentúli tőzsdemutatók, bár ezt sem az amerikai makroadatok, sem pedig a céghírek nem indokolták. A pá­rizsi index kisebb, a frankfurti nagyobb nyereséggel zárt, míg a Footsie értéke gyakorlatilag nem módosult. A Nikkei- 225 még a szerdai New York-i esést követte. Az euró ár­folyama nem bírta a magaslati levegőt, s dollárral szem­beni kurzusa 85 cent alá esett. BÁT: árcsökkenés a gabonapiacon A búza a legtávolabbi kivételével már minden terminre ol­csóbb lett, 50-100 forinttal, a takarmánybúza azonban szeptemberre 100 forinttal tovább drágult. A takarmány- kukorica decemberre és júliusra változatlanul, a többi ha­táridőre viszont 80-290 forinttal lejjebb zárt. A többi ter­mény elszámolóára az előző napi szinten maradt, az am- mónium-nitrát jegyzése kínálati nyomás hatására limittel, 800 forinttal zuhant. Irodaszer-nagykereskedelmi céget alapított a holland Buhrmann Belép a magyar piacra a Corporate Express Mérföldes léptekkel terjeszkedik a magyar piacon a holland Buhrmann-csoport, amely a Budapesti Papír Kft. felvásárlása után most irodaszer-nagykereskedelmi céget alapított Corporate Express Hungária Kereskedelmi Kft. néven. Az egyelőre értékesítési hálózata kialakítását szervező új cég idén 350, jövőre 700-1000 millió forint forgalmat vár, saját szállítmányozói részleg, valamint raktárbázis lét­rehozását tervezi és szóba kerülhet a világcég Classic márkanevű ter­mékeinek itthoni gyártatása is. Már két magyarországi cégben is érdekelt az amszterdami szék­helyű Buhrmann International B. V., amely a szintén a holland fővá­rosban bejegyzett Corporate Exp­ress Benelux B. V.-vel közösen megalapította magyarországi le­ányvállalatát, a Corporate Express Hungária Kereskedelmi Kft.-t (CEHK). A nagykereskedőként működő új társaság irodaszerek, irodai papírok, nyomtatványok, kisgépek és berendezések, vala­mint ezekhez kiegészítő termékek országos forgalmazását végzi. Ha­marosan kialakítják a társaság ér­náló cégeknek eljuttatott) forgal­mazási mód mellett a második fél­évtől bevezeti az online eladási rendszerét is. (Folytatás a 7. oldalon) tékesítési részlegét, amely a b2b (business-to-business, lényegében a megrendelt termékeket a nagy- kereskedőtől közvetlenül a felhasz­A BUHRMANN ADATAI (millió euró) 1999 2000 Árbevétel 5834 9603 Üzemi eredmény (EBIT) 199 491 EPS (euró) 0,84 1,90 Foglalkoztatottak száma' (fő) 25639 26296 * az év végén, 28 országban Forrás: o cégcsoport közlése Tulajdonosváltás a Dunaferr-leányoknál? Megegyezett az ÁPV Rt. és az Acél-XXI. Pont került a Dunaferr Rt. sokat vitatott vagyonkezelési szerződésé­re: az ÁPV Rt. tegnap megegyezett a vagyonkezelést 2000 végéig végző Acél-XXI. Kft.-vel a jogviszony lezárásáról. A felek egymással szemben a továbbiakban semmiféle követelést nem támasztanak, vi­szont hivatalosan meg nem erősített információink szerint a megegye­zés előkészítheti a tulajdonosváltást a Dunaferr leányvállalatainál. december 22-i ÁPV-felmondás mi­att az Acél-XXI. perrel is fenyege­tett, de végül elállt a vagyonkeze­lői szerződés jogi úton való érvé­nyesítésétől. A tegnapi megállapo­dás rögzíti, hogy az 1997-es év zá­rásáig érvényesített, eddig kifizetett, a vagyonkezeléssel kapcsolatos dí­jakat az Acél-XXI.-nek nem kell visszafizetnie. Ugyanakkor az ezt követő időszakra vonatkozóan a tu­lajdonosi jogokat gyakorló szerve­zeteket nem terheli díjfizetési kö­telezettség. (Folytatás á 8. oldalon) 9 9 771217 550053 0 112 5 I NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 7104,47 pont (+97,82) 1 euró (Budapest) 253,80 Ft (+0,14) 1 USD (Budapest) 300,10 Ft (+4,40) FTSE-100 (London) 5796,10 pont (-0,80) Xetra DAX (Frankfurt) 6123,26 pont (+82,04) Euró/dollár 0,8463 USD (-0,0106) Font/dollár 1,4180 USD (-0,0081) Arany (1 uncia) 267,50 USD (-3,50) Brent (1 hordó) 28,77 USD (-0,37)

Next

/
Thumbnails
Contents