Napi Gazdaság, 2001. július (11. évfolyam, 150-175. szám)

2001-07-02 / 150. szám

ARA: 148 Ft WWW.NAPI.HU I 2001. JÚLIUS 2., HÉTFŐ Partner. !SÍfe3| kölcsön Jelzálog alapú kölcsön kisvállalkozóknak Infollne 06 40 117 33 1J ♦ wwt.leb.hu Inter-Európa Rank Rt. Az intervenciós sáv széle sem irreális cél? A forint jegybanki intervenciós sávjának má­jus eleji kiszélesítése óta fizetőeszközünk folya­matosan erősödik, a jól működő derivativ piac hiánya miatt a bankrendszer nem volt képes eny­híteni a forintkereslet okozta hullámzásokat. Fel­merül a kérdés, hogy jó irányba halad-e az ár­folyam, nem ellentétes-e ez az ország fundamen­tumaival, és végül fenntartható-e a folyamat, nem várható-e később az árfolyam hasonló sebessé­gű és mértékű romlása. A Balassa-Samuelson- elmélet és nemzetközi tapasztalatok szerint a fel­zárkózó országokban természetesnek tekinthető a nemzeti valuta reálárfolyamának növekedése. Ebből az is következik, hogy a hazai inflációt nem érdemes leszorítani, hiszen ez a produkti­vitás növekedésének gátját képezné és visszavet­né a gazdaságnak az EU-hoz történő felzárkó­zását - véli cikkünk elemző szerzője. A gazda­ságpolitikai célok valóraválásának azonban fon­tos feltétele, hogy a reálfelértékelődés okozta ver­senyképesség-vesztés miatt ne romoljon vészesen a külső egyensúly.--------------------------------------------------------------J^ÉiÉÉIÉÉÉBÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ* A hajtóművek már megeírkezték Tisztázatlan a MiG-ügy pénzügyi háttere A magyar MiG-29-esek élettartam-hosszabbítása újabb 60millió dollár _elköltásét”~jeleiitlieir a Ma­gyarországgal szemben még fennálló orosz állam- adósságból. Az ügylet során eddig egyetlen szó sem esett az ellentételezésről (off set), holott az egymilli- árd forint feletti külföldi katonai beszerzéseknél ezt rendelet írja elő (függetlenül attól, hogy Magyaror­szág ez esetben nem készpénzért, hanem az orosz adósság rovására vásárol). A gépek körüli politikai botrány ellenére a hajtóművek már megérkeztek, s a szerelés is elkezdődött. Információink szerint egy közbeszerzési eljárás keretében a MiG-29-esek élettartam-hosszabbításá­hoz szükséges hajtóművek egy része már megérke­zett Magyarországra, hogy azokat a hadsereg kecs­keméti javítóbázisán beépítsék a gépekbe, holott a tárgyban politikai döntés még nem is születet. Az összesen alig 1200 óra repülésre tervezett sugárhaj­tómű a repülő legdrágább részegysége. A MiG-ügylet üzleti részét az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV) Rt. intézi, amely a tárgya­lások során - nem kis optimizmussal - a fennálló orosz államadósságból 400 millió dollár készpénz­ben történő visszaszerzését tűzte ki célul, míg a fennmaradó összegből a MiG-ek élettartam-hosszab­bítását végeznék el. Ez ad jogosítványt a további működtetésre, ami nélkül jövőre már fel sem száll­hatnának a hazai MiG-29-esek (NATO-kódjuk Fulcrum). Az ÁPV Rt. elzárkózott azon kérdésünk megválaszolása elől, hogy mekkora a teljes orosz ál­lamadósság és a vadászgépek élettartam-meg­hosszabbítása kapcsán mekkora összegről tárgyal­nak. Lapunk a Magyar Nemzeti Banktól megtudta, hogy az adósság ma 460 millió dollár. Ebből az kö­vetkezne, hogy Moszkvának a MiG-projekt keretében 60 millió dollár tartozást enged el Magyarország (egyébként a DASA korábban 77 millió eurós aján­latot tett). (Folytatás az 5. oldalon) NAPI online napindító A VEZETŐ ÜZLETI HÍRSZOLGÁLTATÓ PORTÁL! Percenként frissülő gazdasági hírek Csödfigyelés Tőzsde) társaságok részletes adatai Bankkártya-választó www.napi.hu Kattintson ránk! XI. ÉVFOLYAM 150. (2938.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP A török kormánykoalíció párt­jai megegyeztek a Turk Tele­kom igazgatótanácsáról, ami az IMF-hitel feltétele volt. Törökország az IMF... KM A GKI prognózisa szerint a má­jus eleji sávszélesítést követően nagyon erőssé vált forint ősztől kissé gyengül. A GKI szerint az év... B1 Az elektronikai berendezéseket előállító BERU-csoport 75,1 százalékos tulajdont szerzett a Remix Rt.-ben. Német cég ... VI * CIB ALAPKEZELŐ A 300 legnagyobb európai vállalat piaci értéke 6000 milliárd USD Mi ezekből választjuk befektetéseinket CIB Európai Részvény Alap www.cibalap.hu A kormány hatályon kívül helyezte határozatát Július végéig értékelik az ajánlatokat Módosult a sztrádaépítés finanszírozása? A kormány hatályon kívül helyezte azt a korábbi határozatát, amely­nek értelmében az állam kezességet vállalt volna a gyorsforgalmi út­hálózat fejlesztéséhez felveendő 60 milliárd forint visszafizetésére. Az nem ismert, hogy mi késztette erre a kabinetet. Elképzelhető, hogy időközben megváltoztak a beruházással kapcsolatos finanszírozási elképzelések, s a hitelfelvétel lekerült a napirendről. A kormány legutóbbi ülésén hatályon kívül helyezte a gyors- forgalmi úthálózat fejlesztéséről szóló, ez év márciusi határozatát - tudta meg a NAPI Gazdaság. A kormány az említett tavaszi hatá­rozatában készfizető kezességet vállalt az úthálózat fejlesztéséhez felveendő 60 milliárd forint bel­földi forinthitelre és a hozzá kap­csolódó kamat- és egyéb járulé­kos költségek megfizetésére. A készfizető kezességet a gyorsfor­galmi úthálózat fejlesztésére vo­natkozó, kedvező feltételek mel­lett megkötendő beruházási és hitelszerződés teljesítéséhez fű­ződő érdek indokolta - érvelt ko­rábbi határozatában a kormány. (Folytatás a 3. oldalon) Lezárult a Hungaropharma tenderének első köre A Hungaropharma Rt. privatizációjára kiírt nyilvános, kétfordulós pályázat első köre június 29-én lezárult. A beérkezett ajánlatok szá­máról és arról, hogy közülük hány volt érvényes, Kerényi Éva, az ÁPV Rt. kommunikációs vezetője nem kívánt nyilatkozni, csupán annyit mondott: július végéig értékelik az ajánlatokat. Információ­ink szerint nem egyértelmű, hogy a második fordulóban milyen konk­rét szempontok alapján döntenek a győztesről, akit legkésőbb ok­tóber elejéig kell megtalálniuk. Lezárult az ÁPV Rt. által a Hungaropharma részleges priva­tizációjára kiírt pályázat első köre. A privatizációs szervezet idén május 30-án hirdette meg a Hungaropharma 50 százalék plusz 1 szavazatnyi részvénycso­magját. A pályázatra elsősorban A NAPI Gazdaság konszenzusa a fizetési mérlegről Enyhe romlást várnak az elemzők A meglepően kedvező áprilisi adatok után a tavaly májusinál rosszabb eredményt várnak a la­punk által megkérdezett elem­zők: a folyó fizetési mérleg hiá­nyát átlagosan 111 millió euróra, a külkereskedelmi mérlegét pe­dig 166 millió euróra valószínű­sítik. A folyó deficittel kapcso­latban jelentős a bizonytalanság abban, hogy miképpen hatott a forint felértékelődése a külföldi vállalatok jövedelemrepatriálásá­ra. A NAPI Gazdaság konszenzusa szerint májusban 111 millió euró volt a folyó fizetési mérleg hiánya. Ez magasabb, mint a ta­valyi deficitre ilyenkor adott 30 millió euró, a tényleges tavalyi 80 millió euró hiánytól azonban nem tér el lényegesen. Az elem­zői vélemények 22 és 200 mil­lió euró között szóródtak, a szél­sőértékek nélkül számolt átlag szintén 111 millió euró volt. Az elemzők egyetértenek ab­ban, hogy a forint felértékelődé­se májusban még nem fogta vissza az exportértékesítést - a kiviteli mennyisé­geket és feltételeket jelentős részben még korábban meghatározták. A forint euróval szem­beni felértékelődése önmagában sem az euróbán kimutatott kivitel, sem a beho­zatal euróösszegét nem módo­sítja, hiszen a forint árfolyamá­tól függetlenül a külföldi fizető- eszközben meghatározott szer­ződéses összeget kell átutalni - jelezte Nagy Márton, az ING Va­gyonkezelő elemzője. (Folytatás a 3. oldalon) 12 HAVI KUMULÁLT EGYENLEGEK Nincs döntés a deficit módosításáról stratégiai befektetők jelentkezé­sét várták (NAPI Gazdaság, 2001., május 31., 6. oldal). Lapunknak arra a kérdésére, hogy hány érvé­nyes pályázat érkezett, Kerényi Éva, az ÁPV kommunikációs ve­zetője nem kívánt válaszolni. (Folytatás az 5. oldalon) Feljött a régi gazdaság Idén is a GE a listavezető Átrendeződött a világ vállalatai­nak rangsora: a Business Week most közzétett ezres listáján a piaci érték tekintetében többnyi­re hátrább szorultak a csúcs­technológiai és távközlési válla­latok és a végrehajtott fúziók nyomán előretörtek a régi gazda­sághoz tartozó cégek, valamint az olajárak emelkedése miatt az olajtársaságok. Tavaly óta jelentős változáson ment át a világ vállalatainak pi­aci értéken alapuló ezres listája, amit a Business Week tesz köz­zé évről évre. A General Electric megőrizte tavalyi első helyét a listán, de mögötte jelentős válto­zások történtek a sorrendben. (Folytatás a 6. oldalon) Megugrott a lengyel folyó mérleg hiánya Nőnek az exportkvóták Meglódult a baromfiágazat A lengyel folyó fizetési mérleg hiánya májusban a tavalyi szint közel kétszeresére emelkedett, jóval meghaladva a várakozásokat is. A kor­mány ismét elhalasztotta a döntést az idei költségvetés módosításá­ról, mivel a múlt szerdai kamatcsökkentés új helyzetet teremtett. Májusban 708 millió dollárra nőtt a lengyel folyó fizetési mér­leg hiánya az áprilisra kimutatott 519 millióról és a tavaly májusi 405 millióról, így jóval megha­ladta az elemzők által várt 470- 520 millió dollárt, és a Dow Jo­nes szerint ez egyúttal arra utal, hogy megakadt a folyó fizetési mérleg hiányának több mint egy éve tartó mérséklődése, mert a túl erős zloty egyre érzékenyebben érinti az exportot. A külkereske­delem hiánya, ami egy évvel ko­rábban 903 millió dollár volt, a varsói jegybank pénteken közzé­tett jelentése szerint az áprilisi 708 millióról májusban 1,12 mil­liárd dollárra emelkedett. (Folytatás a 2. oldalon) Mintegy ötvenmillió forint a Ke fognak okozott kár Gyújtogatásra való felbujtással gyanúsítják a tűzoltási szaktekintélyt A Kefag Rt. 55 hektárnyi fenyvesének május 17-1 fel­gyújtására való felbujtással gyanúsítja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a kecskeméti Matkó- Airport bérlőjét, az Erdők védelméért kiemelten köz­hasznú alapítvány elnökét. Vlaszák Lajos - az erdő­tüzek helikopteres oltásának egyik hazai szaktekin­télye - megalapozatlannak nevezi a gyanúsítást. A megyei rendőrség gazdaságvédelmi osztálya kü­lönösen nagy kárt okozó rongálás bűntette miatt foly­tat nyomozást, mert fennáll annak gyanúja, hogy Vlaszák Lajos egyik alkalmazottját megbízta a Kecs- kemét-Matkópuszta területén található fenyveserdő felgyújtásával, aminek Újvári Attila május 17-én ele­get is tett. A szakértők szerint a Kefag Rt. tulajdon­ban lévő 55 hektáros erdőterületben több mint öt­venmillió forintos kár keletkezett. Az Erdők védel­méért kiemelten közhasznú alapítvány elnöke, Vlaszák Lajos szerint - aki részt vett az oltásban - arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy a kérdéses időpontban a helyszínen forgató RTL Klub felvételen a tűzoltásban részt vevők közt látható az ellene valló volt alkalma­zott, aki így nem gyújtogathatott és nem is olthatott egy időben. Újvári szavahihetőségét pedig erőteljesen megkérdőjelezi, hogy bűncselekmények miatt eddig hat ízben volt büntetve - mondta Vlaszák, aki tíz éve az erdőtüzek helikopteres oltásának egyik hazai veze­tője és a témával foglalkozó szakkönyv szerzője. A me­gyei főkapitányság szóvivője, Ferenczy László lapunk­nak elmondta: nem a Matkó-Airport bérlőjének bűnös­ségét akarják bebizonyítani, hanem csupán az igaz­ság kiderítése a céljuk. D. P. Jelenleg mintegy 25 százalék­kal nagyobb az élő csirke felvá­sárlási ára, mint egy évvel koráb­ban, a takarmányárak azonban ennél nagyobb mértékben, 40-45 százalékkal növekedtek. Idén az első öt hónapban 8,7 százalékkal több baromfit vásároltak fel a fel­dolgozók, mint az előző év azo­nos időszakában. (Folytatás a 3. oldalon) MAI SZAMUNKBAN NAPI befektető ingatlan- és műtárgypiac! oldalakkal

Next

/
Thumbnails
Contents