Napi Gazdaság, 2001. október (11. évfolyam, 227-248. szám)

2001-10-01 / 227. szám

ARA: 178 Ft www.napi.hu NAPI Kormányköltekezéssel a recesszió ellen? Az uralkodó nézet szerint a New York-i és wa­shingtoni terrortámadások a gazdaságban elmé- lyítik a recessziót, de vannak ellenvélemények is. A Harvard egyetem egyik neves professzora, Robert J. Barro a Business Week hasábjain in­kább úgy véli, hogy a terrortámadások utáni ál­lapot inkább az Egyesült Államok recessziójá- nak végét fogja okozni. A Pearl Harborral való párhuzam szerinte ebben az esetben megállja a helyét, az USA belépése a háborúba 1941-ben ugyanis gazdasági növekedést hozott. A megnö­velt kormányzati kiadások a magántőke kiterjedt bevonásával valószínűleg megakadályozzák majd a recessziót. Ilyen kiadás lesz például a lerombolt épületek újjáépítése, a katonai kiadá­sok növelése vagy a belföldi repülés biztonsági rendszereinek kormányzati segítséggel történő korszerűsítése. ■PW9PWC9MP70WI----- ÚüiüdSi A RINGIER LAPOK PELDANYSZAMA* (értékesített, ezer db) Akcióban a magyar Ringier-leánycég Az oldalszámbővüléssel együtt tartalmilag is változik októbertől a Magyar Hírlap, amelyet a Ringier magyar leánycége tavaly vásárolt meg a Blikkbe olvasztott Mai Nappal együtt. Három év múlva a kiadó a Magyar Hír­laptól már 11,5 millió svájci frank árbevételt, 60-65 ezer eladott példányt és nyereséget vár. Mostantól önálló­an is megjelenik az a műsorújság, amely a Ringier-la- pok melléklete. A Ringier az itthoni perek mellett fon­tolgatja. hogy a Szmoc Mai I apnt Lia/ln HíH Rflfljft Rt. amerikai anyacége ellen is keresetet nyújt be a mai na­pos védjegyek jogosulatlan átvételére hivatkozva. Holnap jelenti be Budapesten Michael Ringier, a svájci Ringier AG médiavállalat tulajdonosa azokat a változásokat, amelyeket cége magyarországi leányvál­lalatánál az elmúlt fél évben - a Magyar Hírlap (MH) és a Mai nap kiadójának megvásárlását követően - végrehajtottak. Nemcsak gazdasági, hanem újabb kül­politikai oldalakkal is gyarapszik októbertől az ezzel együtt tartalmilag is megújuló Magyar Hírlap - tudta meg a NAPI Gazdaság. Christoph Tonini, az MH-t is megjelentető Ringier Kiadó Kft. vezérigazgatója la­punknak elmondta, hogy bár eredetileg idén nyár kö­zepére tervezték a változtatások bevezetését, üzleti megfontolások miatt inkább az őszi időpontot válasz­tották. E hónaptól kezdetben 28, majd 32 oldalon je­lenik meg a megújuló MH, melynek létszáma - a ter­vek szerint - mintegy 30 új munkatárssal gyarapszik. Kérdésünkre Tonini cáfolta azt a szakmai körökben felröppent hírt, hogy a megújulással párhuzamosan új főszerkesztőt neveznének ki az MH élére, hiszen meggyőződése szerint Kocsi Ilona véghez tudja vinni azokat a változtatásokat, amelyektől a kiadó eredmé­nyeket vár. Ezt a mostani várakozások szerint három éven belül kell felmutatni: az üzleti terv szerint ak­korra mintegy 11,5 millió svájci franknak megfelelő éves árbevételt, valamint a jelenlegi napi 35-37 ezres eladott átlagpéldányszám helyett legalább átlag 60- 65 ezret kell elérni. (Folytatása5. oldalon) Az EU brüsszeli bizottságának készülő jelentése szerint a fel­vételükre váró országoknál túl sok az állami segély.­Túl sok az... • B1 Az automatikus leértékelés be­végezte pályafutását: segítségé­vel nagyobb áldozat nélkül lett egy számjegyű az infláció. Mától a múlté... A vámszabad területté nyilvá­nítás körüli mizériák miatt csúszik a japán SMK békéscsa­bai ütemének beindítása. Csúszik a japán... FI Az ING-csoporté lesz a volt MSZOSZ-székház is A NAPI Gazdaság információi sze­rint a Duna Plaza Kft.-től hamaro­san a^nagyar ING csoport fuíájdo: nába kerül az egyTTöriMSZUbZ-- székház. Aj új tulajdonos várha- tóan lebontja a Dózsa György úti épületet, s a telken egy, az összes ING-érdekeitségnek helyet adó irodaházat épít. Az ING korábban már vásárolt nagy múltú szakszer­vezeti ingatlant, az Édosznak a szomszédos telken lévő egykori székházát, amelyet hamarosan felújítva ad át. Lapunk értesülése szerint vár­hatóan a jövő év elején megkez­dődhet az az ingatlanberuházás, amelynek eredményeként Bu­dapesten, az egykori Felvonulá­si téren álló volt MSZOSZ-szék­ház helyén új irodaház épül. A Dózsa György úti ingatlant ugyanis hamarosan megvásárol­ja a magyar ING-csoport a Duna Plaza Ingatlanfejlesztési (DPI) Kft.-től. (Folytatás a 6. oldalon) Októberben szabadul az Ybl Bank volt vezetője Információink szerint október 7-én kitölti börtönbüntetését a felszá­molt Ybl Bank Rt. volt vezetője, 0. Nagy Imre, akit 1996 decembe­rében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan el­követett hűtlen kezelés miatt jogerősen négy év végrehajtandó sza­badságvesztésre ítélt a bíróság. 0. Nagy szabadulását követően egy nappal részt vesz a Tiszta Kezek polgári jogi társaság rendezvényén. Az egykori szakszervezeti központ A jogerős ítélet szerint O. Nagy és három társa ötmillfárd forint kárt okozott azzal, hogy 1992 so­rán a bankelnök 2,5 milliárd fo­rint hitelt folyósított vállalatai­nak, a mintegy harminc társaság­ból álló Hepta-csoportnak. A bank vezetőjét 1996 decemberé­ben különösen nagy vagyoni hát­rányt okozó, folytatólagosan el­követett hűtlen kezelés miatt jogerősen négy év végrehajtandó A nagy cégek.jól járnak 'X' \ ‘X, A könnyűipar a minimálbér vesztese A minimálbér kormány által tervezett ötvenezer forintra emelése a versenyszférában 487 500 alkalmazottat érint, akiknek bére átlago­san 14,3 százalékkal emelkedik. A legnagyobb mértékben a halá­szat, a textilipar, valamint a bőripar bérköltsége nő. Az emelés nyer­tesei a legalább 300 főt foglalkoztató vállalkozások, körükben ugyanis a munkáltatói tb-járulék átlagosan egy százalékponttal csökken. A GM bérpolitikai főosztályá­nak felmérése szerint a minimál­bér tízezer forintos növelése csaknem 488 ezer alkalmazottat érintene a magánszektorban. Ez a létszám a teljes vállalati alkal­mazotti kör mintegy negyede. Bérük átlagosan 14,3 százalékkal nőne 2001-hez képest, ha végül a kormányjavaslatban megfogal­mazott 50 ezer forint lesz a mi­nimálbér. Az intézkedés a válla­lati szférának 36,7 milliárd forint többletterhet jelent az adó- és já­rulékkiadások emelkedése miatt. A tárca részletes elemzésében a legalább öt alkalmazottat foglal­koztató vállalkozások adatait gyűjtötték egybe. A szűkített rendszeres kereset alapján számolva - ez az összes bér a rendszeres pótlékok nélkül- a vállalati szféra által fizeten­dő többletbért szinte pontosan kompenzálja a kormányzat által a jövő évre tervezett 2 százalékos munkáltatói járulékcsökkentés. Aggregáltan tehát - a GM szerint- nem keletkezik többletteher, ám az egyes iparágak helyzete igencsak eltérő. (Folytatás a 3. oldalon) I AZ ÖTVENEZER FORINTOS MINIMÁLBÉR HATÁSA* Érinteti létszám Szükséges bérnövelés Érintett létszám Szükséges bérnövelés (ezer fő) (Mrd Ft/év) (ezer fő) (Mrd Ft/év) Mezőgazdaság 36,0 2,6 Járműgyártás 2,4 0,2 Halászat 0,8 0,1 Építőipar 49,3 3,8 Bányászat 0,6 0,1 Kereskedelem 112,9 8,7 Élelmiszeripar 30,6 2,2 Vendéglátás 31,3 2,5 Textilipar 41,3 3,4 Posta, távközlés 27,7 1,8 Bőripar 7,4 0,6 Pénzügyi tevékenység 1,9 0,1 Fafeldolgozás ~ Tol “ 0,9 Gazdasági szolgáltatás 41,9 3,3 Papírgyártás 10,1 ÖT Oktatás 1,9 0,2 Gépgyártás 9,8 Ö7~ Egészségügy 2,6 0,2 Villamosgép-gyártás 14,8 0.9 Vállalkozási szféra összesen 487,5 36,7 * szü kitelt rendszeres kereset szerint Továbbra sincs döntés a támogatásokról (q ^ Évről évre mélyül a borágazat válsága Több szakértő szerint a szőlő-bor ágazat többlettámogatásra szorul, ám a kormányzat eddig csak a készletektől duzzadó Tokaj Kereskedőház Rt.-nek - közvetve Tokaj-Hegyaljának - segített. Eközben egyre nehe­zebb megtartani a magyar borok exportpozícióit. A termelőalapok stabilitásának megteremtésével, a minőségi ter­melés, illetve termékek garantá­lásával, célratörő marketinggel vissza kell szerezni a magyar bo­rok korábbi nemzetközi piaci pozícióit - hangoztatják a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban (FVM). Ennek el­lenére továbbra is csak a borága­A vártnál nagyobb a GDP-bővülés Zuhant az amerikai fogyasztói bizalom Az Egyesült Államokban szeptemberben a feldolgozóipar teljesítmé­nye tovább zsugorodott, a fogyasztói bizalom pedig közel nyolcéves mélypontra zuhant. A végleges adatok szerint a második negyedév­ben éves összevetésben 0,3 százalékkal nőtt a GDP, amit az IMF po­zitív jelnek, a Fehér Ház azonban aggasztónak tart, s a kormány gaz­daságélénkítő csomagterven dolgozik. .A nemzeti beszerzési társaság (NAPM) szeptemberi felmérése szerint a feldolgozóipar teljesít­ménye immár 2000 .októbere óta folyamatosan zsugorodik, ami ezt megelőzően az 1990-91-es re­cesszió idején fordult elő utoljá­ra. A fogyasztói bizalom alakulá­szabadságvesztésre, négy év köz­ügyektől eltiltásra és tízmillió fo­rintos vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. O. Nagy 1998 nyarán kórházi kezelésre távozott a bün­tetés-végrehajtási intézetből, ám ezt követően nem tért oda vissza. A szökésben lévő bankárt egy bé­csi magánlakásban tartóztatta le az osztrák hatóság, és ezt követő­en kiadták. (Folytatás a 6. oldalon) Új fejeset a távközlésben Indul a DoCoMo 3G-s mobilja ^ ^ Fontos dátumként vonulhat be a technológia és a távközlés történe­tébe 2001. október 1. - a japán NTT DoCoMo Inc. ma kezdi meg harmadik generációs (3G) Aobilte- lefon-szolgáltatását. A jelenleginél sokszorosan gyorsabb adatátvitelt lehetővé tevő rendszert a vállalat reményei szerint 2004-re már 6 millióan fogják igénybe venni. A DoCoMo eredetileg májusban akarta beindítani a 3G szolgálta­tást, ám a technikai nehézségek miatt akkor inkább a próbaüzem mellett döntött. Tacsikava Keidzsi elnök-vezérigazgató szerint azon­ban már sikerült kiküszöbölni a legtöbb problémát, így ma a vilá­gon először kezdetét veheti a 3G-s szolgáltatás. (Folytatás a 7. oldalon) Ma nem nyitnak ki zat válságának vannak látványos jelei. Londonban például néhány hete nem lehetett tokaji bort vá­sárolni a szupermarketekben, sőt más magyar bort is csak nehezen, egyik-másik áruházban eldugva, valahol hátul, a legalsó polcokon, pedig a magyar borászokat el­adatlan készletek terhelik. (Folytatás a 3. oldalon) sában még inkább tükröződik a terrortámadás hatása: a michigani egyetem indexe az augusztusi 91,5-ről közel nyolcéves mélység­be, 81,8 pontra zuhant. A jelenle­gi kilátások alindexe 101,2-ről 94,6 pontra csökkent, és a fél évre előretekintő várakozásokat felmé­rő alindex még kedvezőtlenebb képet mutat: 85,2-ről 73,2 pontra esett. (Folytatás a 2. oldalon) Lezárul a BA-CA és a Hypo fúziója Október elsejével a terveknek meg­felelően lezárul a Bank Austria Creditanstalt (ba-ga) es a HyjptT Vereinsbank fúziója, s ezzel letri- jön az ötödik legnagyobb mér- legfőösszegű magyarországi hitel- intézet. A fúzió költségéről egyelő­re nem ad tájékoztatást a bank, viszont azt megtudtuk, hogy az egyesült bank székháza a másfél éve 3,2 milliárd forintért megvá­sárolt egykori MTV-székház lesz. Ma zárva tart a BA-CA-Hypo- Vereinsbank, de kedden már új nevén, HVB Hungary Rt. cégér alatt nyitja ki kapuit. A két hitel- intézet fúzióját 1999-ben határoz­ták el a bankok tulajdonosai, és az a terveknek megfelelően ez év ok­tóber elsejével be is fejeződik. (Folytatás a 7. oldalon) Tematiku^ oldalaink: Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal Reklám - marketing/Média. Csődfigyelő, NAPI informatika (számítástechnika, intemetgazdaság) NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) NAPI pihenő Városbemutató, Ipari parkok Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánló _______________wn rt________t 2001. OKTÓBER 1., HÉTFŐ XI. ÉVFOLYAM 227. (3014.) SZÁM gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Lakáshitel akár évi 6%-os kamattal ’ + 1,75% kezelési költség Infoline: 06 40 3733 33 Intef-EUTOpa Batik Rt. www.ieb.hu asm**»»«! Lebontják az egykori szakszervezeti ingatlant O. Nagy részt vesz a Tiszta Kezek rendezvényén Amerikai pert fontolgat a kiadó 9 771217 550015 0 12 2 7 Forrós: MATESZ ‘neavedéves adatok

Next

/
Thumbnails
Contents