Napi Gazdaság, 2002. december (12. évfolyam, 231-249. szám)

2002-12-02 / 231. szám

rrm gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP Az OTP letett a BCR-ről Az OTP Bank nem nyújtott be szándéklevelet a legnagyobb román bank, a BCR 51,88 százaléká­nak megvásárlására a pénteki határidőig. A BCR minden bizonnyal kérő nélkül maradt, mert a szep­temberi első nekirugaszkodás idején az OTP part­nereként fellépő német-osztrák HVB-csoport is szo­lidárisnak bizonyult. A francia Euliát pedig annak idején többségi állami tulajdonban lévőként minő­sítette alkalmatlan AZ OTP A BET-EN vevőnek a román kormányzat. Wolf László, az OTP ve­zérigazgató-helyette­se az első forduló ta­pasztalataival és a körülményekkel in­dokolta az OTP tar­tózkodását, de jelez­te, hogy a magyar bank nem tett le a romániai ak­vizíciókról és jelenleg is több célpontot vizsgál. Nem­rég Csányi Sándor OTP-elnök a zöldmezős bank- alapítás ötletét is felvetette, így az OTP romániai kalandozása aligha zárult még le. Ugyanakkor e lé­pés azt is jelzi, hogy az OTP vezetését pillanatnyi­lag a BCR-nél jobban foglalkoztatja a DSK-ra, a leg­nagyobb bolgár bankra kiírt és jövő tavasszal lejá­ró privatizációs pályázat. Tőzsdék-piacok BÉT: csak a gyógyszerrészvények drágultak A hét utolsó kereskedési napján lefelé tartott a vezető' részvények zömének árfolyama, az indexet csak a két szá­zalék felett dráguló gyógyszerpapírok mentették meg. A hét többi napjához hasonlóan a BUX pénteken se mozdult a 8 ezer pont körüli tartományból. Az amerikai piacok ne­gatív nyitása aztán a BÉT-en is éreztette hatását, 7945 pontra, csütörtöki értékénél 0,6 százalékkal mélyebbre szorítva a mutatót. Devizapiac: 14 százalék alatt a forint A hét utolsó két napján 14 százalék alatt zárt a forint jegy­zése, sőt pénteken 13,71 százalékon állt a kurzus. Meg­figyelők ezért elképzelhetőnek tartják, hogy a jegybank a mai ülésén sem nyúl az irányadó kamatokhoz. A forintpi­acon ma nyílik az új tartalékolási periódus, így pénteken már csak néhány alultartalékolt bank volt jelen a piacon. Megbízásaiknak köszönhetően az 0/N kamatok közel egy százalékponttal 9,00/9,50 százalékig nőttek. Az állam­papírpiacon a két leghosszabb termin kivételével 2-9 bá­zisponttal emelkedtek a referenciahozamok. Külföld: nyolcadik hete nő a Dow Jones New Yorkban bágyadt kereskedés mellett enyhe mínuszban zártak az indexek: a Nasdaq 0,6, a S&P-500 0,3, míg a Dow Jones 0,4 százalékos eséssel fejezte be a napot. Ez nem aka­dályozta meg a Dow Jones indexet abban, hogy sorrendben a nyolcadik hetét is nyereséggel zárja, amire négy és fél éve nem volt példa. Európában az amerikai mintát követve eny­he mínuszban zártak a mutatók: a FTSE-100 0,4, a CAC- 40 0,1, míg a DAX 1,2 százalékkal csúszott lejjebb. I NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 7944,86 pont (-46,46) BÁT-búza (december) 21910 Ft (+30) BÁT-kukorica (december) 22 260 Ft (+290) 1 euró (Budapest) 237,80 Ft (-0,20) 1 USD (Budapest) 239,23 Ft (-0,18) FTSE-100 (London) 4169,40 pont (-16,00) Xetra DAX (Frankfurt) 3320,32 pont (-40,44) Euró/dollár 0,9941 USD (+0,0003) Font/dollár 1,5555 USD (+0,0052) Arany (1 uncia) 319,05 USD (+1,45) Brent (1 hordó) 25,16 USD (+0,15) Végsőkig harcolnak az agrártámogatásokért Összefognak a visegrádi EU-tagjelöltek Az EU-csatlakozási tárgyalások végső szakaszában a visegrádi szer­ződés négy belépni szándékozó országa egyeztetett álláspontot kép­visel a nem elfogadhatónak minősített agrártámogatások ügyében, hogy a legjobb feltételeket tudják elérni a koppenhágai csúcstalál­kozón. A négyek tegnapi budapesti tanácskozásán a lengyel minisz­terelnök spekulációnak minősítette azt a lapértesülést, amely sze­rint kormánya elutasította volna a végső dán ajánlatot. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia egyeztet­ve harcol a közvetlen agrártámo­gatások kényes kérdése ügyében az Európai Unióval folyó tárgyaláso­kon, de a pénzügyek szélesebb kö­rét illetően továbbra is saját külön érdekeiket képviselik. A részletek­ről a visegrádi négyek tegnapi bu­dapesti tanácskozásán a miniszter- elnökök nem nyilatkoztak, annyi mindenesetre ismertté vált, hogy megállapodtak: vezető francia, né­met és brit lapokban közös cikket Medgyessy Péter jelentetnek meg álláspontjukról még ezen a héten. Az EU soros el­nöki tisztét betöltő Dánia a csatla­kozásról dönteni hivatott decem­ber 12-13-i koppenhágai csúcs előtt még rendelkezésre álló idő­ben ki akarja préselni a megálla­podást, a jelek szerint azonban a visegrádi négyek közül senki nincs időzavarban. Az első évben 25 százalékos közvetlen agrártámogatást túl ala­csonynak, az uniós agrárgazdálko­dóknak nyújtott összeg 100 száza­lékának elérésére ajánlott tízéves időszakot túl hosszúnak tartják a jelöltek. Dánia múlt héten előter­jesztett, 40 százalékos maximális arányra vonatkozó kezdeményezé­se üdvözlendő fejlemény - áll a közös nyilatkozatban. (Folytatás a 3. oldalon) Érdemben mérséklődött a forintra nehezedő nyomás jegybank A piac szerint ma nem vág a Nem vár kamatcsökkentést a jegybank monetáris tanácsának mai ülé­sétől a lapunk által megkérdezett elemzők többsége, amit elsősorban a forintra nehezedő nyomás mérséklődésével, a regionális folyama­tokkal és az illetékesek nyilatkozataival magyaráznak a szakértők. A NAPI Gazdaság által megkér­dezett hét makroelemző közül hat szerint nem változtat mai ülésén az irányadó kamatokon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris ta­nácsa. A jegybankárok két héttel ezelőtt a soron kívüli ülésen 50 bá­zisponttal csökkentették az alapka­matot, amit akkor a forint túlzott erősödésével magyaráztak. Egy héttel ezelőtt az MNB megtréfálta a piacot: az 50-100 bázispontos kamatvágást prognosztizáló elem­zői várakozásokkal ellentétben nem módosult a kamatszint. A szakértők közül többen is követke­zetlennek nevezték a jegybank legutóbbi döntését, ugyanis a fo­rint nem gyengült számottevően, sőt a jegybank elnöke által meg­határozott 238-242 forintos sávon is kívül volt az eurókurzus. (Folytatás a 3. oldalon) Az indokoltnál magasabbak lehetnek a magyarországi hitelterhek Növekszik a bankok jövedelmezősége A magyar pénzintézetek az első háromnegyed évben az eddigi adatok alapján ismét kiugróan jó eredményekről adhattak számot. Gondot jelent ugyanakkor, hogy a betétek még a magas kamat­szintnél is csak csurdogálnak a bankokhoz. A forráshiány azon­ban szakértők szerint még növel­heti is majd a nyereséget, a túlkereslet ugyanis a hitelek re­latív drágulásához vezethet. A hazai bankok számottevően növelték eredményüket 2002 harmadik negyedévében is - de­rült ki azon pénzintézetek adata­iból, amelyek publikálták már szeptember végi főbb számaikat. (Folytatás a 4. oldalon) REÁLKAMATOK ÉS BETÉTÁLLOMÁNY Egy hete regisztrálta a csatornát az ORTT Egyelőre szűk kör számára fogható a Hír Tv Mától elindul a Hír Tv országos kísérleti adása, s miután a kábeltele­víziós társaságok szövetsége valószínűleg rövidesen megállapodik a Hír Tv Rt.-vel, belátható időn belül a széles közönség számára is el­érhetővé válik a csatorna. A televízió kezdetben hatórás adást sugá­roz majd, amit idővel 12 órára fognak növelni. Az AMOS műhold már fogja a Hír Tv jelét, vagyis a legutóbbi be­jelentéseknek megfelelően mától elkezdődik a csatorna országos kí­sérleti adása. Egyelőre kódolás nélkül sugározzák a jelet, azaz a programot mindazok nézhetik, akik erre alkalmas egyéni digitá­lis vevőantennával rendelkeznek - értesült lapunk. Ez most csupán korlátozott kör, a szélesebb kö­zönség számára akkor válik majd elérhetővé a csatorna adása, ami­kor megjelenik a kábeltévé-társa­ságok kínálatában. Az ennek érde­kében folytatott intenzív tárgyalás megállapodás közeli állapotba ju­tott a mintegy 230 szolgáltatót tö­mörítő Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSz) és a Hír Tv Rt. között - mondta la­punknak Rajkai László, a szövet­ség elnöke. Ez azért is figyelemre méltó - s egyben a projekt előkészítettsé­gét is jelzi -, mert a televíziót csupán egy hete regisztrálta az Országos Rádió és Televízió Tes­tület (ORTT). (Folytatás a 4. oldalon) Támogatás adó nélkül Jól járnak a gazdák Az agrárgazdálkodók duplán is jól járnak az adósságkonszolidá­ciós programmal: amellett, hogy a hiteleik egy részét az állam fi­zeti ki helyettük vagy a kárukat téríti meg, adót sem kell fizetni­ük a felvett támogatások után, holott ez az agrártámogatások jó része esetében megszokott. Múlt péntek óta a gazdálkodók nem kérhetnek már olyan igazo­lást a földművelésügyi hivatalok­tól, amely az agrárkonszolidációs program támogatásainak igénybe­vételére jogosítja fel őket. A meg­kapott igazolásokkal viszont de­cember 6-13. között fordulhatnak AGRÁRHITELEK* a támogatásokért az APEH-hez. Lapunk értesülése szerint az agrár­tárca ezen a héten adja ki azt a rendeletet, amely az agrárkonszo­lidáció pénzügyi oldalát is tisztáz­za majd a kormány 215-ös számú rendeletében meghirdetett techni­kai részletek után. A Medgyessy- kormány az agrárkonszolidációs program révén összesen 60 milli­árd forinttal segít az önhibájukon kívül adósságcsapdába került vagy elemi kárt szenvedett mezőgazda- sági termelőkön, összesen csak­nem 150 ezer családon. (Folytatás a 3. oldalon) Odébbállhat az VTBC Hiába fúj a szél Küngösön A Balaton-törvény, valamint Veszprém megye rendezési tervé­nek előírásai szerint magas épít­mény - például széltorony - a Ba­laton háttértelepülésein sem épít­hető, ezért kútba eshet az UTEC- Thomsen Magyarország Kft. óriásberuházása. A német tulaj­donban lévő cég egyenként mint­egy 300 millió forintos költséggel legalább 120 erőművi blokk fel­építését tervezte Polgárdi, Papkeszi, Küngös, Ősi és Berhida térségében, amelyből eredetileg csupán hét esne Küngös területé­re. Az ügyben érintett balatoni te­lepülések már kezdeményezték a túl szigorúnak tartott törvényi előírások módosítását, ám eddig nem sikerült eredményt elérni. Ha a törvényi akadályok miatt a szélerőműpark terve nem valósul meg, csupán Küngös évi többmil­liós adóbevételtől esik el, amit más forrásból nem tud pótolni. (Részletek az 5. oldalon) 9 ÁRA: 178 Ft www.napi.hu Ukrajna keveset profitál Jövőre változatlan marad Nemsokára visszatér az Európai Unió az ötvenezer forintos Romániába a távvezetéket közelségéből wm minimálbér gyártó Fux Rt. vv (milliárd forint) Éveit belüli 138,95 Éven túli 194,8 Összesen 333,75 *2002. júliusi állomány Forrás: NAPI Gazdaság 2002. DECEMBER 2., HÉTFŐ XII. ÉVFOLYAM 231. (3306.) SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents