Napi Gazdaság, 2003. január (13. évfolyam, 1-22. szám)

2003-01-02 / 1. szám

2 NAPI gazdaság NEMZETKÖZI GAZDASÁG 2003. JANUÁR 2. Idén folytatódik a sorosat Csődrekord az Egyesült Államokban Tavaly 186 részvénytársaság ment csődbe az Egyesült Államokban, amelyek együttes vagyona minden eddigi rekordot megdöntve elérte a 368 milliárd dollárt. A csődhullám oka a számviteli visszaélések mel­lett a vállalatok nagyarányú eladósodása volt. A csődök hatása idén továbbgyűrűzik, így további nagy bukásokra lehet számítani. Az Egyesült Államokban 2001 után tavaly ismét rekor­dot döntöttek a nagyvállalati csődök: a fizetésképtelenné vált részvénytársaságok vagyo­na a 2001. évi 259 milliárd után tavaly 368 milliárd dollárra rú­gott - derül ki Bankrupt- cyData.com adataiból. A világ tíz eddigi legnagyobb csődje közül ötöt ebben az évben je­lentettek be, köztük a legna­gyobb a WorldCom Inc. távköz­lési vállalaté volt a maga 104 milliárd dollárra rúgó vagyo­nával. A másik négy cég a Conseco Inc., a Global Crossing Ltd., az Adelphia Communi­cations Corp. és az UAL Corp. Az UAL kivételével a számvite­li visszaélések mindegyik cég bukásában szerepet játszottak. A valaha sebezhetetlennek tűnő nagyvállalatok bukása vi­lágszerte aláásta a befektetők bizalmát, óriási részvényva­gyont téve semmivé. Az ameri­kai bankok ennek nyomán sok- milliárdos értékcsökkenési le­írásra kényszerültek. A tavalyi csődök hatása idén továbbgyű­rűzik - mutatnak rá az elemzők -, hiszen a fizetésképtelenné vált társaságokkal különféle üz­leti kapcsolatban álló vállalatok közül sok ugyancsak tönkre­megy. A csődhullám okai nyil­vánvalóak: a 90-es évek végének példátlan tőzsdeboomja követ­keztében a befektetők és a hite­lező bankok a további növeke­désben bízva elárasztották pénz­zel a nagyvállalatokat. Tavaly azonban drámaian lelassult a gazdaság növekedése, a bankok megszigorították a hitelezést és a vállalatok készpénzhiányba kerültek. Ráadásul a 2000-ben kirobbant Enron-botrány után tavaly további könyvviteli visszaélésekre derült fény. A szakértők szerint nem vélet­len, hogy a nagy csődök és a nagy visszaélések sok esetben együtt járnak. A nagy bukta ál­talában akkor következik be, ha adott cég jelentős adósságot halmozott fel, és vezetői vagy rosszul irányították vagy csal­tak. A csődvilágrekorder World- corn például több mint 40 mil­liárd dolláros adósságot halmo­zott fel és vezetői 9 milliárd dol­lárnyi nem létező nyereséget könyveltek el. (NAPI) Nehés évet sáriak a brit vállalatok Tavaly 43 458 vállalat ment csődbe Nagy- Britanniában, 7,2 százalékkal több, mint 2001-ben - derült ki a D&B üzleti informáci­ós cég felméréséből, pedig 2000-ben és 2001- ben még csökkent a szám. Utoljára 1994-ben volt ilyen nagy a vállalati csődök száma, a 90-es évek elején tapasztalt világgazdasági recesszió következtében. Az érintett cégek több mint fele kisvállalat. A csődök magas száma annak a következménye, hogy Euró­pában és Ázsiában romlottak az üzleti felté­telek, az Egyesült Államokban pedig a várt­nál lassabb a fellendülés - állapítja meg a Financial Times és a BBC által ismertetett je­lentés. Sok kisebb cég azért kénytelen csődöt jelenteni, mert a nagyvállalatok visszafogják kiadásaikat és késedelmesen fizetnek. A D&B szerint a gazdaság lelassulása miatt idén to­vább nő a csődök száma: a nagyvállalatok csökkentik a munkahelyek számát és ez ked­vezőtlenül hat a kis- és közepes méretű vál­lalatokra. Jönnek a költségcsökkentők Megbuktak a birodalomépítők Európában (Folytatás az 1. oldalról) A német Deutsche Telekom AG vezérigazgatói posztját Kai-Uwe Ricke vette át Ron Sommertől azzal a feladattal, hogy jócskán faragja le a vál­lalatóriás 64 milliárd euróra rúgó adósságát, ami ugyan­csak főként az akvizíciók kö­vetkeztében halmozódott fel. Szintén a költségek csökken­tését és a nyereség növelését várják Josef Ackermanntól, aki tavaly májusban váltotta fel Rolf Breuert a Deutsche Chris Gentnek távoznia kellett Bank elnök-vezérigazgatói posztján. Vezércserékre persze más nagy európai cégeknél, így a nagy médiavállalatoknál is ta­lálhattunk bőségesen példát. Júliusban távozni kényszerült Jean-Marie Messier, a Vivendi Universal SA, és Thomas Middelhoff a német Bertels­mann AG éléről. De nem járt jobban Hugo Powell sem, aki az Interbrew sörgyártó csoport és Luc Vandevelde, aki a Marks & Spencer ruházati kis­kereskedelmi cég vezérigaz­gatói székét volt kénytelen fel­adni. A lemondások az utóbbi időkben is folytatódtak: alig két hete távozott posztjáról Henning Schulte-Noelle, aki 11 évig állt az Allianz AG élén (NAPI Gazdaság, 2002. decem­ber 20., 1. oldal), hogy átadja helyét Michael Diekmannak, aki végigjárta a szamárlétrát a német biztosítónál. A tulajdo­nosok azt várják az új elnök­vezérigazgatótól, hogy ke­mény leépítéseket hajt végre a veszteséges Dresdner Banknál, amelyet elődje vásárolt 2001 - ben 23,5 milliárd euróért. G. T. NAPI gazdaság I ÜZLETI ES PÉNZÜGYI HÍRLAP ta# Megjelenik ötször egy héten SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Antal László, Bartha János, Berend T. Iván, Békési László, Czirják Sándor, Dankó Ádám, Erdély Zsigmond Gábor, Hardy Ilona (elnök), Hetényi István, Kardos Péter, Köves András, Lengyel László, Simor András, Surányi György, Szálkái István, Vadász Péter, Vértes András ♦ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGIGAZGATÓ: Pölöskei Gábor 4 HIRDETÉSI IGAZGATÓ: Ránki Judit 4 MAGYAR GAZDASÁG: Domokos László, Molnár Csaba (rovatszerkesztők), Diószegi József (főmunkatárs) NEMZETKÖZI GAZDASÁG: Gáti Tibor (rovatvezető), Barabás T. János (rovatszerkesztő) MAGYAR VÁLLALATOK: Ábrahám Ambrus, Horniák Balázs (rovatszerkesztők) PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC: Korányi G. Tamás (rovatvezető), Almás Andor (rovatvezető-helyettes), Lovas András, Molnár Gergely, Eidenpenz József (rovatszerkesztők) NYERSANYAGPIACOK: Tóth László Levente (rovatszerkesztő) BEFEKTETŐ: Eidenpenz József, Lovas András, Horniák Balázs NAPI PIHENŐ: Hárs György (szerkesztő) 4 KÉPSZERKESZTŐ: Túrós-Bense Levente 4 SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR: Pajor Péter 4 VEZETŐ TÖRDELŐ: Máriás Judit 4 DOKUMENTÁCIÓ: Fazekas Márta 4 SZERKESZTŐSÉG: 1135 Budapest XIII., Csata utca 32. 4 Postacím: 1555 Budapest, Pf. 8 4 ISSN 1217-5501. 4 A grafikai tördelés Aldus PageMaker tördelőprogrammal készül. 4 A NAPI Gazdaság bármely részének másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a lap elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a kiadó írásos hozzájárulása nélkül. A lapból értesüléseket átvenni csak a NAPI Gazdaságra való hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. ELŐFIZETHETŐ a kiadónál: NAPI Gazdaság Kiadó Kft. (1135 Budapest, Csata u. 32., tel.: 350-0452), a Magyar Posta Rt. LHI Hírlapelőfizetési Irodájában (HELIR Budapest XIII., Lehel út 10/a, postacím: HELIR 1900 Budapest), a hírlapkézbesítóknél, vidéken a postahivatalokban, valamint Budapesten a kerületi ügyfélszolgálati irodákban. Árusításban terjeszti a HÍRKER Rt., a LAPKER Rt., valamint az alternatív terjesztők. ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre 39 000 Ft, fél évre 21 000 Ft, negyed évre 11 100 Ft. A NAPI Gazdaság vírusvédelmét a VirusBuster Kft, megoldásai biztosítják, VirusBuster Kft. T./F.: 240-1546, 242-2130, 430-8350 www.vbuster.hu , mail@vbuster.hu Hírháló Zuhanó fogyasztói bizalom az USA-ban Váratlanul nagy mértékben, a novemberi 84,9-ről decemberben 80,3 pontra esett vissza a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban - de­rült ki a Conference Board (CB) gazdaságkutató intézet ötezer háztar­tás megkérdezése alapján számolt indexéből. A Wall Street 85 pontot valamivel meghaladó értékre, azaz némi javulásra számított. Az index azonban majdnem az októberi 79,6 pontos, kilenc éve óta a legalacso­nyabb értéket jelentő szintre zuhant, azt jelezve, hogy a GDP kéthar­madát adó lakossági költekezés nem áll biztos talajon - írta a Bloomberg. Lynn Franco, a CB kutatási igazgatója szerint az index össz­hangban van a vegyes képet mutató makroadatokkal és elsősorban a nö­vekvő munkanélküliséget, valamint a munkaerőpiac rossz kilátásait tük­rözi, így amíg a foglalkoztatási helyzet nem javul, nem várható a fogyasz­tói bizalom számottevő erősödése. Jelenlegi helyzetüket illetően az ame­rikaiak egyre pesszimistábbak: az ezt felmérő alindex 78,3-ról 69,9 pontra, nyolcéves mélységbe zuhant. Fél év múlva azonban már minden szebb lesz - legalábbis ez derül ki abból, hogy a várakozások alindexe jóval kisebb mértékben, 89,3-ról csak 87,2 pontra süllyedt. (NAPI) Újabb szűk esztendő Izraelben Izrael fél évszázada legmélyebb recessziója valószínűleg idén is folyta­tódik, miután tavaly a második egymást követő évben zsugorodott a bruttó hazai termék (GDP) - írta a Reuters. A jeruzsálemi statisztikai hivatal előzetes adatai szerint az export és a belső kereslet egyidejű hanyatlása miatt a 2001. évi 0,9 százalékos GDP-zsugorodást tavaly 1 százalékos visszaesés követte. Az egy főre jutó GDP 3 százalékkal, 15 600 dollárra csökkent, a munkanélküliség 9,4-ről 10,4 százalékra nőtt, és az ipari termékek exportjának 7 százalékos zuhanását csak fékezni tudta, hogy a csiszolt gyémántok kivitele 20 százalékkal megugrott. A védelmi kiadások növekedése csak részben tudta ellensúlyozni a be­fektetések és az állóeszköz-beruházások csökkenését, így a jelenlegi ada­tok alapján idén a GDP további 0,5 százalékos csökkenése várható - nyi­latkozta a hivatal illetékese, míg a pénzügyminisztérium egyelőre kitart az ez évre 1 százalékos növekedést előirányzó prognózisa mellett. Az iz­raeli gazdaságot a globális gazdasági lassulás mellett az immár két éve tartó palesztin felkelés is megviseli: az idegenforgalmi bevételek, az épí­tési hajlandóság apadt, emellett az amerikai Nasdaq tőzsdeindex össze­omlása miatt visszaesett a csúcstechnológiai export. (napi) EBS3SES3M Rekorddal ünnepelt az euró Készpénzként való bevezetésének első születésnapját a dol­lárral és a fonttal szembeni rekordértékekkel ünnepelte az euró: szilveszterkor 1,0500 dollárt, illetve 65,51 pennyt is kellett adni az eurózóna közös pénzéért. Mindkét érték há­rom és fél éves csúcspontokat jelentett. Az euró azonban még így is csak értékének felét nyerte vissza ahhoz képest, hogy amikor 1999 január elsején a tizenöt tagú európai unió ti­zenegy - később'tizenkét - országának számlapénzévé vált, még 1,18 dollárt ért és azóta jegyzése megjárta a 0,8225 dolláros mélységet is. Az euró mostani erősödését a deviza- kereskedők az Irak elleni esetleges háború és az észak-kore­ai atomprogram újraindításának számlájára írták, de egyúttal arra is figyelmeztet­tek, hogy bár­mely feszültség enyhülése hirte­len dollárerősö­dést eredmé­nyez, mert a kö­zös pénz techni­kailag rendkívüli mértékben túlvásárolttá vált a gyenge ün­nepi forgalomban. A térség vezetői büszkék az euró izmosodására. Romano Prodi, az EU brüsszeli bizottsága elnöke szerint az euró min­den szempontból beváltotta a reményeket és most már fő­szerepet játszik a világgazdaságban is. Az Európai Központi Bank (ECB) az évfordulóra kiadott közleményében hangsú­lyozta, hogy az euró a világ második leggyakrabban hasz­nált pénzévé vált a dollár mögött és tekintélye egyre nő, el­sősorban a térséghez közel eső országokban. Pedro Solbes, az EU brüsszeli bizottságának monetáris és pénzügyekért fe­lelős tagja azt mondotta, hogy az erős euró a térség érdeke, mert alacsonyabb importárakat és csökkenő inflációt ered­ményez. Divatos manapság a gyengébb valuta mellett érvel­ni, hiszen rövid távon előnyöket jelent az exportőröknek, közép- és hosszú távra azonban hiba a gyenge pénz mellett síkra szállni - figyelmeztetett Solbes. Hans Eichel német pénzügyminiszter szerint az euró dollárárfolyama nem ad okot aggodalomra, mert, mint mondta, a paritás környéki jegyzés még nem veszélyezteti az exportőrök helyzetét. B. P. A. ___J------------j--------;— Cégnév:................................................. C QÜ gazda sag előfizetés □1 példány egy évre 39 000 FtNév. i l.... példány flöbb példány esetén) egy évre, példányonként 36 OOO Ft ............................................................... □ 1 példány fél évre 21 OOO FtBeosztás-. IJFCrrí (fj ' \ j szolgáltatással Cím:............................................. l Á'f'41»_*.». I bővítve □1 példány egy évre 49 OOO FtT , f □ 1 példány fél évre 25 OOO Ft........................................ E-niail:................................................. t erjesztes@napi.hu Fizetés módja: Oátutalás Ocsekk Tel.. 350-0452, fax. 350-1117 Amennyiben a számlát más névre kéri, kérjük, töltse ki az alábbi részt: Ahhoz, hogy ön hó elejétől megkaphassa Számlaíizető neve: az újságot, az előfizetési díjnak előző hónap 20-áig kell kiadónkhoz beérkeznie................................................................... Lemondás esetén előűzelői díjat Számlafizető címe: nem áll módunkban visszatéríteni! .................................................................. jyninmlnBdui • l L • s UDSOJDLUÜll 3 9 000 forintért! Internetes hozxáfeé&sef bővített éves előfizetés most mindössze 49 000 forintért! Rendelje meg most! ______________ cs pénzügyi hírlap qazd? ^ Az eunizóna if*. Költözik -n Ä ■j?** határai*, az áj’ ' ‘v*jjßp' v OÄH»i - A Pörög a lízing ; LX«.!»*ll» ,7- _ ^ A ' ip? Szerezzen magának Jr egy hasznos meglepetést |k *” a 2003-as üzleti évre! Újjászülető lapunkat mosl a régi áron rendelheti meg Központi telefonszám: 350-4349 Fax: 350-1117 E-mail-cím: napi@napi.hu Hirdetésfelvétel: 350-6128, 350-3784, 350-4349 Számítástechnika: ORG-I Bt. Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Internet: www.szikralapnyomda.hu E-mail: szikra.kervigh@szikralapnyomda.hu Felelős vezető: Balogh Ádám vezérigazgató Felelős szerkesztő: Sülé László Tiszteletbeli főszerkesztő: Dankó Ádám Lapszerkesztő: Baka Zoltán, B. Varga Judit, Szabó Márta Kiadó: NAPI Gazdaság Kiadó Kft. Ügyvezető: Sülé László, Werner Péter rmn ujj J «ne www.napi.hu ■CSSSSHI Kiadó:____________________www.Napl.hu Online Kft. Ügyvezető igazgató: ___________________Rónai Balázs Szerkesztők: Á dám Viktor, Molnár Gergely, Szabó Márta Munkatársak: Csendes Iván (tartalomszolgáltatási üz­letágvezető), Csernai Katalin (web manager), Göcsei Gábor (webmaster), Csernák Valéria (munkatárs) Cím: 1135 Budapest, Csata u. 32., telefon: 350-4349 Nyerjen egy 2 személyes amerikai borutat! a Napa Valley-be! Rendelje meg az exkluzív kivitelű, limitált példányszámban megjelent Magyar Borok Évkönyve 2003 című könyvet! Hiánypótló album látványos fotókkal, a legjobb termelők legjobb boraival. Információk, melyeket a hazai borokról máshol nem találhat meg. Megrendelhető: Andié Joresz Anikó Tel.: O6-I/35O-4349, Fax: 06-1/350-6128, mail: ajoresz@napi.hu A fenti ár a posta- illetve futárköltséget nem tartalmazza. Szállítási határidő: 1 hét.

Next

/
Thumbnails
Contents