Napi Gazdaság, 2005. január (15. évfolyam, 1-21. szám)

2005-01-03 / 1. szám

A CSATLAKOZÁS ÉVE: BEJÖTT A KONVERGENCIA Négy évvel a leg­utóbbi, akkor a nem­zetközi e-eufória ál­tal táplált tőzsdei hossz után, két na­gyon rossz és egy mára magára talá­lást jelentő évet kö­vetően 2004 egyér­telműen a hossz éve volt a BÉT-en. A BUX a 2003. végi 9380 pontról 2004. szil­veszterére 14 743 pontra emelkedett; az 57 százalékos árfolyam-emelke­déshez nagyságrendileg hasonló forgalom- és eredmény- növekedés is járult. A magyar befektetők évekig várták a „konvergenciahosszt”, sokat beszéltek róla, de kevesen hitték, hogy az EU-belépés ennyire megnöveli a külföldi­ek vásárlókedvét. 2003 végén a magyar részvények 71,8 százaléka volt külföldi tulajdonban, kilenc hónappal ké­sőbb viszont már 75,3 százalékuk, az év végi arány pe­dig alighanem meghaladja a 76 százalékot is. Eközben a tőzsdei kapitalizáció az egy évvel ezelőtti 3470 milliárd forintról 5190 milliárd forintra gyarapodott. Ugyanakkor a konvergencia önmagában, a javuló vállalati eredmé­nyek, pontosabban az OTP és a Mól „sztorija" nélkül nem sokat ért volna. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok ► BÉT-TŐZSDENAP: REKORDJA KÖZELÉBEN ZÁRT A BUX A rövidített, déli 12 óráig tartó szilveszteri kereskedésben az irányadó index 0,4 százalékos, 60 pontos emelkedést mutatott, és záráskor nem sokkal maradt el eddigi törté­nelmi rekordjától. Az emelkedés zöme a Richternek kö­szönhető, amely eleve magasan nyitott, majd napközben további 300 forinttal kapaszkodott följebb, ezen belül az utolsó másodpercekben vagy 150 forinttal. Hasonló je­lenséget más papíroknál is meg lehetett figyelni. A Mól 25 forintos, 0,2 százalékos erősödéssel zárt, az OTP 5570 forintos záróára fél százalékkal volt magasabb, Matáv viszont kissé esett. ► KÜLFÖLD; EZ AZ ÉV IS REMEK VOLT Emelkedéssel zárták a tavalyi évet a világ vezető indexei, igaz, az utolsó ke­reskedési nap némi esést hozott az Atlanti-óceán mind­két oldalán. A Dow Jones alig 3,1 százalékkal nőtt, szemben a többi irányadó tőzsdebarométer 8-9 százalé­kos emelkedésével. A nyersolaj New Vork-i árfolyama egyharmadával hízott az év során, az arany ára 5,4 szá­zalékkal nőtt. Az euró/dollár 1,36 körüli szintje 7,6 szá­zalékos erősödést jelent az évet tekintve, a jen/dollár kurzus 4,4 százalékkal nőtt. ► DEVIZAPIAC; ERŐS FORINTTAL BÚCSÚZOTT AZ ÓÉV Az év utolsó napjára hagyott harmadik negyedéves folyó fizeté­si mérlegadat sem tudta kimozdítani a két ünnep közötti holtpontról a bankközi devizapiacot. A mindössze félnapos kereskedésben nem történt komoly változás, az euró árfo­lyama 245,80 forint környékén zárta a 2004-es esztendőt, míg a dollár kurzusa 180,20 forinton futott ki. Minimális forgalom mellett alig néhány bázisponttal mozdultak el a referenciahozamok az állampapírok másodpiacán. A fo­rintpiacon az overnight kamat mintegy negyed százalék- ponttal süllyedt a csütörtöki 10 százalékos szintről. NAPI ADATOK A VÁRTNÁL JÓVAL NAGYOBB LETT A HARMADIK NEGYEDÉVI FOLYÓ HIÁNY Mekkorát fékez a gazdaság? KONFERENCIÁN A rosszkedvre most egyre ke­vesebb ok lát­szik DOMOKOS LÁSZLÓ MOLNÁR CSABA Bár a kormányzat továbbra is optimista, a prognoszták többsége - a jegybankkal együtt - négy százalék alatti GDP-dinamikát vár 2005-től. Az inflációt a közös PM- MNB 4,5 százalékos célnál 0,2-0,3 százalékponttal ma­gasabbra várják. A folyó fizetési mérleg hiánya azonban továbbra is magas marad, a GDP kilenc százalékáról vár­hatóan idén csupán 8,5 százalékra mérséklődik. így a 2004-es 6,9 milliárd euró után 2005-ben 6,9-7,7 milli­árd euróra rúghat. A jegybank adatai szerint a folyó mér­leg hiánya 1,729 milliárd euró volt 2004 harmadik ne­- Stabilan alacsony a fogyasztói infláció > Az unió lassulása rontja a magyar kilátásokat A folyó mérleg hiánya GDP-arányosan alig csökken gyedévében; ez jóval nagyobb az elemzői konszenzus­nál és a tavalyi hasonló időszakinál egyaránt. Elemzői vélemények szerint a hiány növekedése mögött alapve­tően a szolgáltatások és jövedelmek egyenlegének ked­vezőtlen alakulása áll, miközben folytatódik a turizmus három és fél éve tartó gyengélkedése. Tavaly az első há­rom negyedévben összesen 2,3 milliárd euró értékű kül­földi közvetlen tőke érkezett Magyarországra, ez több mint félmilliárd euróval több a 2003-asnál. A legtöbb tőke Hollandiából és Németországból származott. CIKKEINK A 3. OLDALON > A SARS-járvány többet ártott a cunaminál >• PAPP ZOLTÁN A Munich Re, a világ legnagyobb viszontbizto­sítója majd­nem 14 milliárd dollárra be­csüli a délkelet-ázsiai szökőár okozta gazdasági kárt, a bizto­sítók kiadásai azonban előre­láthatólag sokkal alacsonyab­bak lesznek. A J.P. Morgan bank szerint a régió gazdasága kevés­bé fogja megszenvedni a mos­tani katasztrófát, mint a 2003- as SARS-járványt. Kormányok és intézmények eddig kétmilli­árd dollár segélyt ajánlottak föl. A Párizsi Klub azt tervezi, hogy felfüggeszti az érintett országok adósságtörlesztési kötelezettsé­gét. RÉSZLETEK A 2. OLDALON > Veszélyben a szlovák büdzsé >• SIÓI) ZOLTÁN. POZSONY Szlovákiának a washingtoni döntőbíróság határozata értel­mében harminc napon belül közel 25 milliárd koronát kell fizetnie egy cseh banknak, a CSOB-nak. Az államháztartási hiány mintegy felére rúgó adós­ság kétes kinnlevőségek átvé­tele fejében felvett hitel nem törlesztéséből adódott. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >­Belga snackgyár a Dél-Alföldön NAPI GAZDASÁG A Vanreusel Snacks N.V. ja­nuár 15-ei igazgatótanácsi ülé­sén dől el, hogy a belga hús- feldolgozó melyik dél-magyar­országi városban építi fel új üzemét. A kezdeti, több mint harminc helyszín közül azonban jelenleg már csak három város (Gyula, Békéscsaba és Szen­tes) van versenyben a beruházásért. Az uniós piacokra belga receptek alapján készülő pásté­tomok mellett saslikot, valamint különböző konyhakész ételeket is gyártana az üzem. RÉSZLETEK AZ S. OLDALON > Kérdőjelek a vállalkozói járulék körül > BflROCZ PETRA IjÉiil Az előzetes számítások szerint 540- ■il 1 HiH 550 ezer vállalkozóra vonatkozik 2005-től a vállalkozóijárulék-fizetési kötelezett­ség. Ezt vállalkozóként fizetik majd az adó­alanyok, de magánszemélyként terheli őket, va­gyis nem minősül a vállalkozás költségének, így nem is számolható el. folytatás a 3. oldalon >• EVENTE HETVENMILLIARDDAL CSÖKKEN A HITELÁLLOMÁNY Idén felébredhet a jelzálogpiac >• VIGH GYÖRGY ZSOLT Az idén a jelzálogbankárok abban reménykednek, hogy a bruttó hitelállomány-növeke­dés, vagyis az új hitelszerződé­sek értéke mintegy 400 milli­árd forintra rúg majd. A piac lassulására a kereskedelmi bankok sem számítanak. Az Erste Bankban egyenesen fel­futással kalkulálnak, miköz­ben úgy vélik, újra sikerter­mék lehet a forinthitel. A pia­con egyébként 2005 lehet az első olyan év, amikor normális környezetről beszélhetünk '(ko­rábban a szabályozási változá­sok rángatták a piacot). Kérdés azonban, hogy ez melyik bank­ra miként hat majd, hiszen az új üzletkötések mellett más té­nyezőkkel is számolni kell. A jelzálogbankoknál a hitel­állomány minden évben csök­ken a törlesztésekkel. Ez a ter­mészetes „lemorzsolódás” a há­rom pénzintézetnél (OTP Jelzá­logbank, Földhitel- és Jelzálog- bank, HVB Jelzálogbank) már most is mintegy 65-70 milliárd forintra rúg. A tőketörlesztés az OTP Jelzálogbanknál évi 40-45 milliárd forinttal csökkenti a rüérlegben szereplő hitelállo­mányt, míg az FHB-nél megkö­zelítőleg 18 milliárddal. FOLYTATÁS Á 4. OLDALON ► WWW.NAPI.HU _____________ 2 0 0 5. JANUÁR 3. |TgT|J[ ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 22o7lH • I XV. ÉVFOLYAM 1. (3829.) SZÁM H JfT ‘ □Voazdasao végelszámolás alá g ■■■■■■■■Hl került cégekről a _ 1 ^ * NAPI Gazdaságban | gy- Juganszk: IMI Lassan, de bővül Egyre népszerűbb WgL káosz IP % az IBR jffig a svájci frank ■—BIZONYTALAN tj;/ Á"¥ A KORÁBBAN TERVEZETT ! ]| TAVALY SZEPTEMBERBEN adatbázis áT“\ az orosz Jukosz olaj- fW .JjjBf jL £"\ ötmillió helyett várhatóan ‘(MbMXí m a lakossági devizahitelek- MAPI (Inline nn­sSfc' SiBsJú w lársasá,8 elárvere- 4 3 2,5 millió lakosra terjesztik ! f\ n®l több mint 58 százalék nMMHjH] Jr zett leánycégének |HB|Ljɧ \ ki az idén az irányított ^—4» volt a svájcifrank-alapúak émtmi további sorsa t, M betegellátási rendszert LYi5öfe^_i_£k JL aránya ■■ÉÍíiraj^ MAI számunkban NYERSANYAG-ÉS ÁRUPIACOK le BEFEKTETŐ In INGATLANPIAC lu _________________________________________________| CSÖKKENŐ OLAJÁRAK __________________________________MEGMARADHAT A NYOMÁS A DOLLÁRON_____________________ÉPÍTŐANYAGOK; ÁREMELÉST HOZ A TAVASZ____________ CUNAMI-KÁR 14 BERUHÁZÁS ! >• Budapesti tőzsdeindex 14 742,57 pont (+59,94) >■ 1 euró (Budapest, 19 óra)_____245,78 Ft _____(+0,25) >• BÁT-búza (március)_________24 200 Ft_______(zárva) Ilii II 0 5 0 0 1 >• FTSE-100 (London)________4 814,30 pont (-5,80) ► 1 USD (Budapest, 19 óra) 180,35 Ft (+0,35) > BÁT-kukorica (március) 23 400 Ft (zárva) >• Xetra DAX (Frankfurt) 4 256,08 pont (+8,33) >• Euró/dollár ______________1,3554 USD (-0,0080) > Arany (1 uncia)_________ 435,60 USD (-4,65) > CAC-40 (Párizs) _________3 821,16 pont (-6,79) >• Font/dollár_______________1,9181 USD (-0,0073) > Brent (1 hordó)____________40,22 USD (+1,33) 9 7712 550015 II budapesti J ^ Áj <@peM2005. (eiiuát'5. ^et.: 302-3906, 353-1188 um no. apai a ita (. com opera Aa í(o hu. inter net , ■** -Mobile- • ■

Next

/
Thumbnails
Contents