Nemzeti Kalendáriom 1852 (38. évfolyam)

turnet i Kttlendf’arit tttvjiknak 38-ik évi folyamalját adjuk a’ tiszt. Olvasó-Közönségnek az 1852-dik esztendőre, — remébymn, hogy az eddigi pártolást jövendőben is fentartandjS. A’ Tiszti-Kalendáriomnak azon részére nézve, melly a’ Hatóságok,u.m. d Kerületek,Fő-Ispánságok, — városok, mezővárosok ’s rendes tanácscsal ellátott helységeknek tisztviselöjit foglalja magában, megujjitva azelöbbeni években nyilvánított óhajtásunkat, arra kérjük a’ tiszt. Hatóságok Főnökit, hogy a’ Tisztvi­selőknek neveit, lakásait, a’ szükséges beigtatás végett, Ca’ ne talán időközben történendő változások­kal egygyütt) a’Pesti Medárdi Vásárra béküldeni ne terheltessenek, hogy Tiszti lajstromunk a’ legújabb változások elősorolásával kitüntethesse magát — ’s a’ Közönségnek, valamint eddig, úgy ezután is, biztos Útmutatóul szolgálhasson­Egy tökélletes Vásári Lajstromnak elkészítésével csak úgy boldogulhatunk, hahogy az Illetők’ megtekintvén országos vásáijaik napjait — ’s ha azokat hibásoknak találják — az iránt bennünket eleve figyelmeztetlek — a* szükséges kiigazításokat azonnal megteszszük. Trattner és Károlyi, könyvnyomtatók Pesten úri és gránátos uteza 453. Emlékeztető kérelem, * könyvek, mellyek Trattner és Károlyi Könyvnyomó-Intézetében áruitatnak: (tz üti p t'n x * n,) Magyar és| Német LEVELEZO-JKÖNYV. — Ungarifcf):®cutftf>er ©riefftctler. 1 fr. 20 kr. Vasváry, új SZAKÁCSKÖNYV. .................................................................................. 1 fr. 50 kr. Ö SISÉG. Gosztonyi Miklóstól. •• •; ...................................................................................40 kr. Mare. Aurei. Antoninus ELMÉLKEDÉSEI. XII Könyvben. Görögből fordította Perlaky Sándor. .................................................................................................................. 1 fr. A ’ .political Ellenhatások •• *................................................................................. .. .. 20 kr. A ’ Fejedelem. Irta Machiavelli Miklós, ford. Perlaky Sándor..................................................50 kr 5 SjrÍHyi ifSifelos’ Muti&ái vetin papiroson .................................................................. 2 fi L egújabb HÁRMAS KIS TÜKÖR. .. .............................................................36 kr. A’ tapasztalt Dlnnyetermesztő, irta Vörös József. •• •• •• •• •. »• 20 kr. i836dik évi TSrvényezikkelyek ** *................................................. ** •• •• 50 kr. 1840dik ,, ,, ,, ,, „ •• •• ** *• •• * * •• •• " •• I fr* — — 1844dik „ „ „ „ „ .......................................... ..................................20 kr. A z 1841/8. pozsonyi Országgyűlési Törvényczlkkelyek •• •• .. .. .. .. 20 kr. Deák - ülagyar - Szókönyv...................................... ............................................................................... t f". F ényes Elek Magyarország Statlstlkája (azaz: magyar hazánk’ alap-erejének, polgá:- szerkczetének és kormányzásának Rajzolata,) Velin papiroson, I. U. III. kötet •• •• 6 for. Fényes’ Magyarorsz. GEOGRAPÍÍIÁJA (Földleírása) 6 kötet egy egy kötet , , 2 for. Királyi Kúriai Törvénykezési SZÓTÁR , 30 kr. Barkóczy László ,(báró) Székesfejérvári megyés püspök „NŐNEVELÉS“ , , . 30 ki. Aszalay KLELIA, v, Vichnyének emlékezete 84 kr Balásházy J. 0K03 GAZDA.....................ifi kr. Ba lásházy. Az adó és' még valami. 8r. •• 30 kr. Bogyó Mihál Halotti Predikacziók „Feltámadás; és Viszontlátás“ czim alatt .................. 54 kr. I llés [Edvi] Pál Fgy egész esztendőre szolgáló eredeti közérthető keresztyén Predikácziok. Négy füzet, egy egy füzet .....................................54 kr. E dvi Ülés Pál Téli és Nyáry Postilla, vagy Ke­resztyén eritölcsi Prédikátziók, 2 kötet 2 for Kolmár József [R. Komáromi esperest 's pred. Keresztyén kathedrai Tanítások a’ ne vendék néptanítók kedvéért, és a’ pallérozottabb kö zönség házi buzgósázának segedelméül. 2 k. 3f.i2k, Kis Ádám’ Egyházi Beszédük. >. II. ili.lv. dara! egy egy kötet ............................................................ 54 k,

Next

/
Thumbnails
Contents