Nemzeti Kalendáriom 1859 (45. évfolyam)

Emlékeztető kérelem. bt* emxeti KalendáriomunknaH 45-ik éti folyamalját adjak a’ tiszt. Olvasó-Közönségnek az 1859-dik esztendőre, — reményi vén, hogy az eddigi pártolást jövendőben is fentartandja. A' Tiszt-Kalendáriomiák azon részére nézve, melly a’ Hatóságok, úgy mint a’ megyei főnökié gok,városok,mezővárosok'n rendes tanácicsa-I ellátott helységeknek tisztvisolöjit foglalja magában, megujji ti az előbbeni érékben nyilránitott óhajtásunkat, arra kérjük a' tiszt. Hatóságok Főnökit, hogy a’ Tisztr selőknek Hereit, lakásait, a’ szükséges beigtatás régeit, (a’ ne talán időközben történendő ráltozásol kai egygyütt) a’Pesti Medárdi Vásárra béküldeni ne terheltessenek, hogy Tiszti lajstromunk a’ legujal ráltozások elősorolásáral kitüntethesse magát — ’s a’ Közönségnek, ralamint eddig, úgy ezután is, bizb Útmutatóul szolgálhasson. Egy tökélletes Vásári Lajstromnak elkészítésére! csak úgy boldogulhatunk , hahogy az Illető megtekintrén országos vásárjaik napjait - ’s ha azokat hibásoknak találják - az iránt bennünket ele figyelmeztetnek — a* szükséges kiigazításokat azonnal megteszszük. Trailner én Károlyi, Könyvnyomtatók Pesten nri és gránátos utcza 4í3. Könyvek, mellyek Tralíner é* Károlyi Könyvnyomó -Intézctéb ín áru Itatnak Ceziist pénzen.') Ügyvédi Meghatalmazás (58oHmací;ten für 3lbbofaten) 1 kr. pgö darabja. Magyar Hadi Nyelvtan a’ cs. kir. Osztrák hadsereg tisztjei számára, magyar-német és német-magyar szótárral kötve 2 fr. Trattner és Károlyi új kis képes Kalendárioma 1859-dik érre 8-rét. (100-za) •• 9 fr. Srattner’8 neuer Sßefibet <Sc£)tet6= unb ^au8=Äaienber mit SBilbern auf ba§ 3afyr 1859. in 44o (baS 100) 9 frt. Magyar és Német LEVELEZŐ-KÖNYV. — Un0arifc&*©eiitf$et: *ti effle II er. 1 fr. Vasváry, új SZAKÁCSKÖNYV. .. .. .. •• 1 ír. 5 'liare. Aurei. Antoniuus ELMÉLKEDÉSEI. XII Könyvben. Görögből fordította P e r 1 a k y S. \h A' political Ellenhatások A’ Fejedelem. Irta Machiarelli Miklós, ford. Perlaky Sándor Irinyi l^aiikaós’ Munkái velin papiroson •• •• HÁRMAS KIS TÜKÖR kötve........................................... A' taposstaU Dlnnyrtermeaitő, irta Vörös József. l836dik évi Torvénycxlkkclyeik. ................................ 1 840dik ,, ,, ,, ,, ,, •• •• •• *• I844dik ,, ,, ,, ,, ,, •• •• •• •• 1808dik i fr. *0 kv iJuuuia » V y* » . Á Az 1841/8. pozsonyi Országgyűlési Törvényczikkelyek •• ••................... ,. -íu *r,\ V arjú István Helv. hitv. Heidelberg! Káté rendszerében foglalt kér. hitágazatokra kidolgozott 56 úrnapi , és ünnepélyekké is fordítható Elmélkedések ...................................................................................2 frt. Fényes Elek Magyarország t8sa«fa«ikája fáz az: magyar hazánk’ alap-erejének, polgái szerkezetének és kormányzásának R a j zola ta.) Velin papiroson, I. II.III. kötet •• •• 6 for, A’ keresztény vitéznek Paizsa Tábori Imádságos Könyv 2-dik javított kiadás kötve..........................10 t Uj ref. halotti Énekes temetkezési alkalmakra. (Horkai A.) 7 kr.| Imádságos könyv mind a’ két felek. ev. cs. k. hadfiak sz. 8 kr. Perlaki David. Régi és újabb Egyh. Beszédek 54 kr. Katona Dienes-Gyümölcsfák nemesítése iro­gatással, és Dinnyeterm. • 12 kr. „ „ Növény-Honositás . . . Fényes’ Magyarorsz. GEOGRAPHIAJA (Földleírása) 6 kötet egy egy kötet , , Vezerle Ignácz: a’nyilvános isteni tisztelet Barkóczy László (báró) Székesfejérvári 30 kr. for, for. megyés püspök „NÖNEVELE8“ Gyors és könnyű számvetö-könyv 2 köt. ... 48 kr. (Természet vizsgálása Bonnet után 3 köt . . 1 fi. 36 kr. Fáy András a’ mai nevelés két nevezetes hibájiról 36 kr. Illés (Edvi) Pál Elszórl költészetei . . 50 kr. Ilié* [Edvi] Pál Egy egész esztendőre szolgáló eredeti közérthető keresztyén Prédikácziok. Négy füzei, egy egy füzet •• *.................54 kr, Edvi Illés Pál Téli és Nyári Postilla, vagy Ke­resztyén erkölcsi Prédikátziók, 2. kötet 2. for, [Kis Ádám’ Egyházi Beszédek, 1. II. III. IV darab. 30 kr.ll egy egy kötet 54 kr

Next

/
Thumbnails
Contents