Nemzeti Társalkodó, 1844 (1-52. szám)

1844-01-05 / 1. szám

ВЁШЕТЁЗ А’ ШЖЖТЖ TÁRSALKODÓBA. Tágas terem egy fő 7s két oldalajtóra!, a’ fal zában kényelmes pamlagok. , a’ kandallóban vígan gó tűz , a’terem középén asztal, mellyen irorná- i vannak kirakva, egy magos sovány férfi nya- felgoinbolt kopott kabátban az irományokat, ren- — ar fo ajtón több vendegek lépnek be. — 1 —sö vendég, (körültekint) Elég csino- *s kényelmesen, (az asztalhoz megy a’ so- y emberhez) Nem lenne szives ön a’ fel­előt bészólitani ? Felügyelő. Szolgalatjára—az én vagyok. 1 —sö vendég, (tetőtől talpig megnézve— edve). Ön ? ’s a’ neve ? Felügyelő. Nekem nincs nevem, még csak 3tésein sincs. Ön ezt tréfának veszi? oh legkomolyabb dolog a’ világon. X*** hő minden héten estélyeket szokott adni. grófnő szép, ifjú, gazdag,, ’s miolta 0- »rszagban utazott, szenvedélyes muzsika ked- . Egy olasz énekesnő minap Kolozsvárt ott keresztül, az olasznő büszkébb volt sem a’ kolozsvári közönséget esalogányi ira méltassa. X*** grófnő szerencsés volt iiszke csalogányt megnyerni qgy estélyre 50 arany díjért. En X*** grófnő estélyeibe soha sem vágytam, de az 50 aranyos csa­logányt megvallom szereltem volna hallania Nekem a’ házhoz némi viszonyaim voltak; bi­zonyos szolgálatot tettem volt, — a’ dolog csekélység, alig érdemli a megemlítést—-a’ ki­csin gróf uríit a’ vizbehaíástól mentettem volt meg. Távolról érintettem a’ grófnő előtt hogy szeretném a’ czilrom 7s narancs berkek dalo­sat hallani, a’ grófnő erősen sajnálta hogy az lehetetlen, mert estélyeiben csak azok je­lenhetnek meg, kik frakkban ’s czipőben jő- nek ’s kiknek születésük vagy legalább nevük van. En az estélybe nem jelenhettem meg; és így csak elhiszi Ön hogy nekem sem születé­sem sem nevem nincs. Az igaz, nálam a’ má­sik foil étel is hiányzik, nincs frakkom s ezi- pőm; de hogy is hnzhassön az czipőket, ki­nek születése sincs. Akkor teljességgel nem tudott fejembe férni a’ grófnő mentsége. A lépcsők aljához érve láttam, hogy a’ cselédek egy tisztes öreg embert taszigálnak ki a’ ka­pun. Ahá! gondolám; bizonyosan ez is az o- lasz énekesnőt akarta meghallgatni s czipő és születés nélkül jött—miilyen esztelenség! Az ut- czán megszólítám az öreget s beszédbe ered­tem véle,—egy elaggott magyar színész volt ki koldulni jár. Ej ej Г X*** grófnő egy olasz énekesnőnek néhány trilláért 50 aranyat ad­ni , ’s a’ magyar színésztől egy falat kenyeret

Next

/
Thumbnails
Contents