Nemzeti Ujság, 1840. július-december (35. évfolyam, 53-104. szám)

1840-07-01 / 53. szám

*2<iik félév. IVIiiideii szerdán és szombaton egy egy iv nemzeti megtisztel­tetések , kinevezések, hazai ’s külföldi poli— ticai tndósitások gyor­san közültetnek lap­jainkban. Ki ló i mi ié punt fin lioritékkal 4 penijn forint. PEST NEMZETI US AU HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOKBÓL. Alapító IÁ alt só r István táblabiró, kiadja özvegye. Szerkeszti Dr Hagy Pál» táblahiró. ( Minvininczötödik év.) Julius 1-jén. 53. szám. Hasznos mulatságokban felvétetnek mindennemű tudós értekezések, a’ nép­nevelési, alapítványi, mű­vészeti, mesterség!, lite­ratúrai , és más mulatva oktatói kórból. A’ neinhivatalos levelek­nek /jer in cnl ex küldetése kéretik. IS'IÖ. TARTALOM. Magyarországi kinevezések, és balálozat, magyar tudom, kir- egyetem alapításának emlékünnepe, magyar primás ó hgsegének esztergam- bani megérkezése, váezi egybazimegye örömünnepe gr. Nádasdy Ferencz nagylelkű püspök szerencsés megérkeztén, kis-szebenyi k. tanoda százados ünneplése, hevesmegyei példás közgyűlés, jászberényiek kettes örömnapjai, erdöbényei nagy zápor, cs. kir. hadseregnél történt változások, portugalliai és spanyolországi adatok , londoni kormány pártoltatása, francziaországi rendeletek, Syria és Egyptom , gabonaár ’s hirdetések. _______ M a ^aromág. C) cs. ’s ap. kir. Felsége Kuschevvich Aurélt a’ m. kir. ud­vari Cancellaria’ fogalmazó gyakornokát Horvátország’ levéltárno­kává méltóztatott legkegy elmesebben kinevezni. Ö cs. s ap. felsége, Grobetty János ny ugalmazása által a’ m. kir. udv. kamránál üresedésbe jött lajstromzói ’s expeditori hely­re, az ugyanotti számvivói ’s számolói tisztet Murmb Pált, sok- évekig tartó ’s hű szolgálata tekintetéből, kegyelmesen kinevezni méltóztatott. Jun. 18kán délutáni négy órakor szenderült jobb életre át Futaki Hadik András gróf, élete’ ?6dik évében, Marczaltőn Yesz- prém megyében. A’ jeles férfiúnak, buzgó ’s lelkes polgárnak, jótékony földesurnak ’s feiejthetlen atyának hosszú sorozatú eré­nyeit ’s ritka tulujdonait kevés sorokba fogalni nem lehet, állja­nak itt csupán, vitézsége, bugaima eredményei, mellyekkel az érdem pályáján jutalmaztaték. A’ boldogult volt cs. kir. valóságos belső titkos tanácsos, cs. kir. kamarás, a’ franczia becsülrend’ nagy mestere, a’ polgári érdemrend nagy keresztese, a’ bajor ko­rona- ’s würtembergi Fridrik-rendek vitézé, lovasság’ generálisa, és a’ würtembergi király nevét viselő 6-dik számú ezred’ másod tulajdonosa. Halálát főleg kesergik Futaki Hadik Mária grófné, született Raszler és Gammerschwangi német-római birodalmi bá­róné, csillagkeresztes dáma, a’ boldogult neje, Hadik Gusztáv cs. kir. aranykulcsos, a’ szicz. Szentgyörgy’ rendének vitéze, császár ő felsége nevét viselő 1. számú huszárezred alezredese, Ka­rolina , gr. Amadé hitvese, és Mária gr.nők , az elhunyt gyerme­kei. — A’ megholt tetemei 21kén Marczaltőn takaríttattak el; a’ sz. misék ugyanott, és Pozsonyban több sz. egyházban később fog­nak tartatni. — Béke poraira! Pest. Semmi jobban az emberiséget nem bélyegezheti mind a’ háladatosság ; e’ dicső és mindenhalandótói méltán követendő erénytől lelkesítve a’ magyar kir. tudományos egyetemi négykar fényes készületéi szertartással ünnepié jun. 25én az évenként elő­forduló, boldog emlékezetű nagy Maria Theresia magyarok legne­vezetesebb királynéja által J 777ik év jun. 25én örökévekre alapí­tott, és kir. kegyelme által megerősített magyar kir. tudományos egyetem virágzandó létét. Az elvett jótéteményért szentelendő hál- adatos emlékünnep, fényes egy házi szolgálattal bemutatott sz.mise áldozattal kezdődött 9 órakor; honnét magv ar díszruhában öltözött számos úri vendégek, és a’ 40. számot meghaladott tudós tanító urak az egyetemi tanuló ifiak kíséretében , az egyetemi nagy te­rembe seregehén, jó eleve kinekkinek vágyait kielégité, a’fényes kir. veres bársony arany bojtokkal csillogó menyezet alatt, ékesen v eres bársony nyal behúzott asztalon, veres bársony v ánkosra hely- hezett magyar sz. korona mássa, jobbról arany alma, balról kir. páleza helyhezve, körülié a’ négy uradalomról szólló oklevelek ta- ! nusiták az örökhálát érdemlő jótéteményt. A’ menyezet alatt most uralkodó Y. Ferdinand király, kinek jobbján boldog emlékezetű atyja, annak jobbján nagy Maria Therésia, uralkodónk balján pe­dig szeretett nádorunk, ennek balján, a’ nagy Maria Theresia férje Ferencz császár mellképeik aranyzott rámákban, mint annyi feje­delmi jótévők benső meghatással tűntek a’jelen vendégek szeme­ikbe, kik között vezércsillagként ragyogtak gr. Teleky József ko­rona őr, b. Mednyánszky Alajos kincstári alelnök ő excjok, Der- csik János püspök, Lzovics János k. tanácsos ő mságuk mint ta­nulmányi igazgatók, számos egyházi és világi mságok, mint annyi valódi tudósok becsülői, szép tudományok kedvelői, és szemmel látott tanúi azon hódoló mély tiszeteletnek , mellyet a’ kir. egye­temi tanítók és magyar nemzet hálaérzeteit cicerói szavalattal nyil- vanita a’ jelenkori nságos rector, főtisztelendő Osvald Xav. Ferencz hittudományi tanár és tanító ur, híven fejtegetvén mikép első sz. kirá­lyunktól kezdve jelen kegyelmesen uralkodónk nagylelkű királyun­kig mindenkor értelmileg érzelmileg és erkölcsileg a’ nemzeti bol­dogságra , simultságra, és mivelődésére vetélkedett törekedéssel szentelték éltüket’s uralkodásukat; melly örökhálát érdemlő jóté­teményt,a késő magy.ivadékok által is, ezen nemzetileg alakított év es ünnepléssel kívánják örökíteni emlékét a’ m. kir. egyetem koszo- ruzott haladatos hiv polgárjai s társas egyénei. Melly ünneplés vigalmául, a’ szoszolló nagyságos rector ur, magyar szivű áldo­más gyanánt, az angol királynéhoz czimzett v endéglőben, számos úri rangú vendégei között, a’ kir. egyetemi professor urakat pom- pásan megvendégelni szíveskedett, hol a’ tudományokat határta­lanul kedvelő koronás királyunkért, és az uralkodó ház minden tagjaiért, szerencsés életük virágzásáért ’s hazánkban a’ tudomá­nyok előhaladásaért örömpoharak ürítettek. A’ pesti művészeti egyesület f. e. július 5kén likőr nagy gyű­lést fog tartani, a’ nemzeti casino termében; mellyre az egyesü­let tagjai ezzel megjelenésre kéretnek. A’ p. m. egyesület igazgató választmánya. Esztergám, jun.27. Szeretett országunk prímása Kopácsy József ő hgsége e’ f. év jun. 25kén Nagyszombatból Érsekújvárra érkezvén, jeles kiküldöttség által fogadtatott, ’s megköszöntetett. Jun. 26án Bajtson ebédelvén ns Esztergammegye közgyűlés vég­zése szerint első alispán nságos Héja Imre ur vezérlése alatt, egy jeles küldöttség által fogadtatott, ’s ottan ugyan első alispán ur által ékes beszéddel megtiszteltetett, mellyre ő hgsége viszonti be­széddel felelt. Innét több uraságoknak kísérete mellett, Eszter­gámba estvéli 7 fél órakor megérkezett; palotája előtt tisztel­ted ve állottak sz. Tamás városa formaruhás polgárjai. A’ mozsa­rak valamint a’ duna partján úgy a’ várban is folyvást durrogtak, ’s igy végre szüntelen éljen kiáltások között beért ő hgsége palotá­jába, hol is palotájának teremében, ns Esztergammegye rendéi által méltóságos és főtisztelendő desseri báró B u d n y á n s z k y Samu, esztergami kanonok ur vezérlése’s szónoklata mellett, ő hgsége rövid de velős beszéddel üdvözöltetek. O hgsége szokott lelkes válaszát adta. Ma az az 27én a’ ns káptalan , Kollár István püspök ’s nprépost vezérlése alatt délelőtti 10 órakor ő ligségének tiszteletére mentek. Y á c z. Az élet rendszere a* társas összehangzásnak és szoros egybefüggésnek rendületlenségén alapulva, e’ rövid emberi pályán is szülhet kellemes édent ’s a’ görög-róma képzelődések olympu- sát valódi alakba öntheti, ha a’társas alkotmány feje bölcseséggel, ’s a’ körülte munkálódó segédtársak iránti szeretettel párosítja azon méltóságot, melly mint az egyesület középpontja hatalmas rugó­ként izgatja az egyeseket kiszabott kötelességeik teljesítésére , és mint a’ jótévő napsugári ezer teremtményeket ápolván, rengeteg ereje nem félelmet, hanem bámulással elegy hódoló érzelmeket varázsol ki az alatta élő testekből;— úgy az egyesitett testületek­nek kormányzó feje, a’nagy természet változásai közt ápolt em­bereknek egyesülete köréből a’ háladatos érzetet éleszti fel , ’s a’ nagyság hatalmában jótévő atyát ismerve tömjénzeni siet annak minden alá rendelt lény, ’s a’ közös viharok életkorát kellemes órákkal édesiti. így érzett Yácz egyházi megye akkor is: midőn annak iidvteljes főpásztora nmgú nádasdi gr. Nádasdy Paulai Fe­rencz cs. kir. val. bel. tit. tanácsos ur ő excja, a’ haza boldogitá- sára ezélzott munkássága után hódoló kebelébe visszatért: a’ szere­tett főpap szerencsés megérkeztén örvendő szivek húrjait megpen­díteni,’s a dús érzéseket anyagi hangszerek által tolmácsolni óhajt­ván, és midőn az egyházi főnök hódolatot, ’s üdvezlést nyere, akkor egyszersmind a’ szépművek ápolója ’s megye atyja a’ han- gászat országába vala emelendő; a’mint is sz.íván havának 11 én a’ megye Nestorának főtisztelendő Gabrielli Tamás tiszt, kanonok urnák ez ünnepély re készült hangászati műve olympust emelt, melly a’váezi papi nevelőházban ragyogó fénybe Öltöztetve, minden szépművek kedvelőit eléidézé. A’ lélekből ömlő törekvés sikerült, a’ nagy hangászati testületet főtiszt. Gabrielli Tamás ur vezető, a’ ki 82ik évében is bámulandó vala, mint fejté ki azon erőt, melly muzsikai talentumába rejtve nagy tehetséget árula el. Több nem­zeti’s más hangművek gyönyörködteték a’jelenlevőket, de kiv ált­képen elfogá az örvendő sziveket azon jelenet, midőn a’ hangá- szat agg Orpheusa a’ magyar nyelv tökéletes tulajdona nélkül is honi nyelven hangászkar kísérettel (recitatio modorban) szives fohászt emelt a’ menyei legfőbb hatalomnak, ki közszereteté egy­házi főpásztorunk drága életéta’haza’s fejedelem javára megtartá. Yégre pedig a’ papi növendékek karéneke menyei parnaszt emelt, ’s következő versezetben ümledezett megyénk atyjának: „Örvendjünk főpásztorunknak — Yisszatérti ünnepén, „Zengjünk dalt legjobb atyánknak — Hálás szivünk énekén. „Zengjük őt ki messze tőlünk — Honunk hős atyáival ,,A’ közjót elősegéllé , — Bölcs nyomos tanácsiv al. „Távul volt, de mig a’ honnak — Aldozvák ott napjai, „ITű övéit sem felejték — Nagy lelkének gondjai. „Hald meg isten szent imánkat — Yillám fényes székedből! „Önts atyánkra tenger áldást — Jóvohod bőségéből! „Aid meg őt, és benne minket! — Üdv lebegjen napjain,

Next

/
Thumbnails
Contents