Nemzeti Ujság, 1842. július-december (37. évfolyam, 53-104. szám)

1842-07-02 / 53. szám

210 h«t szint olly kévéssé, mint test lelek nél­kül. ^ k* , ÉiielilsKolít* A pestbudai hangász­egyesület igazgatása alatti énekiskola neveti* étkeinek második félévi nyilvános vizsgálata egyesületi elnök mltgos Festetics Leo gróf ur elnöklete alatt jun. 23-án ment vég­gé. __ Az intézetnek e lefoly t félévben 41 fiú és 56 leány , öszvesen 97 növendéke volt. Vizsgálat végén a mltságos elnök gróf által az egyesület részéről pompás kötésekkel dí­szített s czélszeríí hangművekből állott 12 jutalom osztatoit-ki további szorgalom-ösztö­nül L i p o v s z k y A 1 o y s i a, F m i n g e r B o r- h á I a, B e i 1 e i t n e r Josepha, E g e d y Klára, H esz Bozina, \V e i sj® Korné­lia, Saphir Sarolta, B é s z 1 e r Ist­ván, G r ü n w a I cl Hermann, Ludvig János, \V e I d i József, s Pollak Adolf növendékeknek. Közti Mátray Gábor. Ikerváros! hírnök* Ltóbbi hirnö- kilnk első és végső pontjaira igazoló Elszó­lásokat vettünk, inellyek — sajnáljuk hogy múlt számunkból kiszorultak — nyilványt igénylenek. Az egyik im ez: — ^Ikervá­ros! hírnök. A Nemzeti Ijság közelebbi (ölik) számának ,,ikervárosi hírnök“ c/.ikkében a pestbudai hangászegyesület igazgatása alatti énekiskola nevendé- kainek nyilván is |»róbatéte endittervén, allittatik. hogy azt gyér közönség latogatá. — Ennélfogva minden balvélemény elhárítása végett szükségesnek látom nyil- vánitni , hogy dél előtt a próbatétet nem ugyan nagyon számos kö:'önség(niit azonban a szülők és éf dekletteknek i.'ggeli órákban elfoglaltságuk miatt Budapesten több- i yire minden nemíí próbatéteknél tapasztalhatni) de még is sokkal több latogatá, mint egyébkor; délután pedig annyi hallgató seregiéit öszve, hegy a terembe nem férheti én sokan haza térni, sőt a bennvoltak kö­zöl is többen a nagy sokaság és hévség miatt már a próbatét közepén eltávozni. mások ismét a csupán ne- \uiidékek.számára korlát állal elszigetelt helyre vo­nulni kénytettek. — Mátray Gábor m. k.“ *) — A másikat, noha a factumot mint újdonságot e rovatba sörözőnk, de hívek elő- szózatunklioz — politikai lapjaink köre ki­zárja; lássuk tehát „Színésze t“ czim alatt a mellékletben. — A. m. k. egyetem múlt hó 25-cn , Sznniszló Ferencz ő n.ságá- nak egyházi istenszolgálata és Birly F I ó- r ián mint ez é\ i nságos rector világi szó­noklata mellett ünnepié Maria Th erezi a 6 fölsége által történt átplakittatása év napját. FoJy ó héten az uj hid budai oldalán foglal­kozó munkások keltejét mit hitelesen túriunk, gy ászos csapás érte A czölöpverő nagy súlyú tömör vasgép azon pillanatban, midőn lero­hant, egyiknek fejét véletlenül ott kap\án, szerte zúzta, a főtől elszakasztott testtörzsök pedig egy más közelállót a vízbe taszított, ki ott a czölöpök és egyébb akadekok közöl ki nem menekülhetve sírját leié. — Múlt hó 29én taitatott az ágostai iskolai nagyobb növendékek magyar nyelv­művi társaságának orom ii n n e p e. lm! ez ifjak tisztelt hitsorsosi! lássátok, hogy ók olly b u z g ó magyarok kívánnak le n- n i, mint a z e 1 1 e n k e z ó e n sokan k ö z ő- letek buzgó tótok! A szorgalom, s je­lesség, melly az elsza\alt munkákról kilű- nék, e fiatal növendékektől alig v olt igény el­hető; szavaltak mintegy 20an részint foly ó ré­szint kötött beszédű dolgozatokat, ezeken sza­batos nyelv, illő csin , s mi legdicsérendőbb, általányos nemzeti szellem ömlött el , a tár­gyak egyébiránt erkölcsi irányúak voltak. #) Itt az iratnak minden belője. Viszály nem ellünk; az igazság azonban és önmeggyőzódésünk néhány szóra Innak föl. A kérdéses czikk - pont báni sza­vainknak ez ügybe vágó lényegét , ott kövei ke­lőkbe foglaltuk: , laniiji xalánk az énekiskolai tanulók szép haladásának és tauuja \ eliink együtt olly gyér közönség sat.“ A vizsgá­latot tudató előjelentés tudata egyszersmind az iijaknak reggeli a leányoknak délutáni órákban leendő vizsgáltatását ; e szeiinl mi jelenlevőn az ifjak próbatételén szólánk a tanulókról és nem atannlónékról, ezekről nem is szólhattuk, mint­hogy vizsgálatukban nem — bot y pedig nem vet­tünk részt, erre. úgy hisszük, dolgaink ellenében nem kötelezethetünk, sem a mindemilti jelenlét — isteni tulajdon — tőlünk mm követelhető. ^ lá­I*©jBSOiiyból, N. Szombat , jun. 18án. I | Lgy látszik felénk is közelget azon idő, melly el J j a dublini lord magasztos ihletésében hazájára bekövetkezendőnek hirdetett , minapi sza­bad gyűlésében a „római katholikusok inté­zetnek“ midőn Anglia katholikus hitre téren déset jóso ta, mit az ellenpárnak hangos ka- czajjal fogadónak. Ma egy templomunkban je­les tanúk előtt Mocsy Mihály' ismeretes je1 ességű philosoph írónk és volt református prédikátor f. t. kisaponyi Bartako vies Albert apát ur kezeibe tette le hitét, és a kai Ii. any aszentegy ház ölébe, számos liivek lelki épülésére föl fogadtatott ünnepélyes szer­tartással. E lépés bizonny ára a tiszta meg­győződés sugallata. — Időjárásunk kedvező s minden tekintetben jó esztendő elébe néz­hetünk. — Sz. Esztergom v megy ének m. U zsé vies János főispány i hely elles úr elnöklete alatt jun. 21—24-kén tartatott közgyűlésén köz­érdekű tárgyak valának: Jövő országgyűlésre komolyan , azért is idején korán készülők , a szalhmári 12 pontot egy ébb nevezetes indít­ványokkal egy választmányra bízók vélemény adás v égett, melly nek ajánlatai kellő meg­fontolásul dictaturára bocsájtatván, e köz­gyűlésünkön tárgy altatni határoztalak. S igy legelői az ősiségi) eltörlésének kérdése meghányattatott, s úgy látták a nagy számmal egy begy ült RB. hogy az ősiség alkotmányunk sarkoszopa, nemzetiségünknek pedig élete­reje, azért is ez jövő országgyűlésen követeink által, mostani állásában pártoltatni határozta- tott. — Az országos telek könyvnek szükségét úgy an nem látták, bár szép hasz­nait elismerték; ám de ennek létesitlietése körülbelül bármin ez millió forintot föl­tételezvén , melly nek kiállításában bár nem­zeti lelkületűnk nem, de erőnk igenis hibá­zik, azért ettől nemes közönségünk elállott, leendő utasításul följegyeztetvén azon régi kívánat: bogy a nemesek által viendő bár minemű ajánlatok kivetésére országos kulcs kidolgozása sürgetfessék. — Az örökös meg v á 1 tá s n a k kényszerítését nem látták ha­zánkra nézve üdvösnek Esztergom RB. — A nemesek által viendő adó is szőnyegre ke­rülvén, úgy lát'ák igazságosnak egyszersmind nemesnek nézetüket Esztergom BR., hogyha bár mennyi üdvös országos ajánlatok párto­lására és fizetésére készeknek nyilatkozának, melly lelkes készségüket valamint eddigien, ngy ezután is utasításul adandják; hanem miu­tán javaik nag) óbb részétmás adó aláengedték, s azt úrbéri rendezés alá is bocsájtották, adó alánéin hajlanak. — Szabadsajtónak, úgymint az érteJmesség hathatós mozgony ának baráti lévén a RB. azt pártolni határozák, úgy mindazonáltal, hogy' előleges könyv- vizsgálat által annak kártékony sarjadékai elfojtassanak. S nehogy egyes köny vizsgálók önkényesen monopolisálják az értelmes- séget , az országos választmány rendszeres munkálatiban ajánlott censurai elvek megál­togafó közönséget illetőleg, ez velünk, a vádirat érselniében is, csekély szánni volt; hogy több mint más iliy alkalommal, azt nem tudjuk, mert máskor ott senkit sem láttunk és bennünket senki sem látott; mv ndhatni-é azonban 30—40 vendég­ből álló személyzetet soknak ott, hol 3 — 40() egyeere készítve hely, — ezt sem tudjuk. Még egy talányt: Milly — ségből feheté föl azt fe- feléliiek t. Matrny ur, hogy a tannlónők vizsgála­tának — ön állítása szerint, sűrű vendég töme­gét — ép szemeink daczára meggyérilhetendet- tün ? — Mindezek következőké lehát, miszerint t. Máliay ur az énekiskola érdekében, mint igaz­gató ki előtt szent föladata, lépett föl; ez he­lyes! ügyszeretetre mutat. De e hiedelmünkkel sem vagyunk képesek megbarátkozni, követkéz- titok, mintha i11yféle nemzetiekről egyenetlen vé­lekedés magvait volna nézetünk hintegetni ; tan enn furdalt a a hírlapokat t. Mátray úr ? a mi­enknek „N e m z e t i U js á g‘- czinie nera — —. Egyébbiránt mi e közhasznú intézet iránti meleg részvéten szívből örvendünk. °) Az fí-iségről és adóról rövid idő múlva kifejtend- jük nézeteinkét. Szerk. lapitását, valamint egy fölebbv itelre szerke- zendö, » országgy űlésen 3-évelikint újra vá­lasztandó könyvvizsgáló collegium fölálIitan- dását határozták követeik által annak időjén sürgettetni. — Ő fölsege alázattal megké- retni rendeltetett, hogy jövő országgyűlésre a kegyes királyi propositiókba iktatni mél- tóztassék az országos kereskedésnek előmoz­dítására vonatkozó tanácskozásokat, minek előleges tárgyaltatását követeink is sürgeten- dik. — 2) Levelezések Érdeked) volt Z a- la és Telne* vinegy éknek katonai kihágá­sokat tudató, ezeknek megfeny itésere Eli- fásunkat is kikérő leveleik. Fájdalom és vé­leményükben égyiránt osztozván Esztergom RB. e valóban nemzeti ügy et meleg fölipás­sal védeni határozták! — Sáros vmegye a magányosok állal használtatni szokott elő­fogatok eltörléséi tudató levelünkre vála­szolt, s határozatunkat nem tartja hasznosnak a közlekedési eszközök roszlábon léte miatt, azért az előbbi gyakorlatot óhajtja. — F eh é r 'gye Beregnek a magyar katholikusoknak az any aszentegy ház fejétől a római pápátóli elsza- kasztásáts egy hite szakadt magyar egyház ala­pítását (»hajtó, s levélben közlött véleményét nem helyeselhetvén, erről közönségünket is ér- tesité.Lehetetlen v olt kalholikusközönségünk- nek Bereg vmegyének ezen sz. hitünk elleni törekvését nem csak nem helyeselni és rosz- szalni, sőt összehangzó lelkesedéssel, egy alá zatos Elírásban fölkéretni határoztuk aposto­li királyunkat , hogy a katholika egyházat minden hasonló méltatlan megtámadások és sérelmek ellen hathatósan védeni atyaiiag kegyeskedjék. Miről legelői Fehér vmegye is viszonyosán értesitetni határozt itott. — Gy őr vmegye levele által pártoltatni akarván azon Elírását, melly'minden tudományt reánk kö­vetkező évben magyarul kér taníttatni; aföl- szólitásnak kívánt sikere lön. — Yarasd vmegye deák levelének nehányan vissza kül­detését inditványozák$ azonban a nagyobb rész a niéltány latnak valamint is a törvényes­ségnek szeretvén hódolni, miután a törvény világosan úgy rendelkezik, hogy csak azor- szág határain belől okvetetlenűl magyarul foly jon a levelezés s Varasd csak országunk­hoz csatolt tartományban lévén kebelezve, ezen törvény által magy ar levelezésre nem kötelezteték : azért is e deák levél kellő hasz­nálatra fordittatott.— 3) Jövő közgyűlésünk határnapja sept. 13. Tői vény székek aug. 22. — 4) Az aratórész ősziből 13, tavasziból 12. — A marhahúsnak fontja 12kra szállitatott — Rend, komolyság, érteimesség, méltány­nyosság bélyegzők ezen gyűlésünk tanácsko­zásait. M. I. Szepesitől* E hónap lökán gróf C s á- ky Károly msgos főispán elnöklete alatt tar­tatott közgyűlésünk , melly nek főtárgyává a közelgő tisztválasztáskor előjövő szavazati jog, s annak gyakorlásmója iránt szóló vég­zések mikénti alkalmazása tűzetett ki Ha­tározattá lön, hogy a m főispán megkéretve a Rendektől a tisztválasztás előtt előtanácsra hívja össze a hivatalt nem kereső táblabirá- kat szabad tetszése szerint, kik a kijelelendó- ket Elterjeszteni fogják. A m. főispán e ké­relmét elfogadván megígérte, hogy a kijele- lést úgy fogja intézni, hogy a Rendek sza­badon választhassák bármelly ikét közölök. E bizalmat hálás közönettel fogadák a R és jegy zőköny v be igtattaták. S z a v a z a t i jog­gal birandanak: 1) Minden megyebeli birtokos vagy lakos, ha IS évet meghalad­ta, bár ha még szülői gondviselés alatt len­nének is és iskoláikat elvégezték. 2) Azon nemesek, kik a megy ében laknak, de birtokuk nincs s csak nemesi kiváltságok gyakorlatá­ban vannak, szavazhatnak. 3) A megyében nem lakó birtoktalan nemeseknek a szavazat megtagadtatok. 4} A két sz. k. város küldöttei által szavazhat. 5) B. kath , görögvallásu plé- bánusok és káplánok. 6) Praemonstrat rendbeliek egyenkint, t. i. mint nemesi jó-

Next

/
Thumbnails
Contents