Népnevelők Kalauza, 1865. január-szeptember (1. évfolyam, 1-26. szám)

TARTALOM. I. Vezérczikkek. Szám. — Lap. Anyagi jólét vagy szellemi művelt­ség? Dió sber ónyit öl . . 220 Az egyház és tanoda. Jutalom­nyertes pályamunka. Haraqó Jó­zseftől .... 4—10 Olvasóimhoz ... 1 Ónrajzok. I. A népboldogítók. . Sántha Mih.-tól 11 „ II. A szabad kőmivesek Sántha Mih.-tól 26 óhaj e szakközlöny béltartalma- és Szám. — Lap külalakjára nézve. Lukácsok J.-tói 22 Szerény indítvány közvetlenül a ta­nítójelöltek czélszerűbb nevelte­tése s kiképeztetése, közvetve az elemi tanügy hathatósb fölvirá- goztatása érdekében. A volgységi esperest kerülettől. . . 25 Tanítói lelkigyakorlatok. Taródy Mihálytól . . . 15—16 Tévnézetek hazánkban két fontos életpálya körül. Diósberényitől. 19 II. Élet- és korraj zvázlatok a nevelészet történetéből. Szám. — Lap. I. Overberg Bernát. . . . 1—4 II. Belgium.......................................5—6 III. Тагу Xav. Ferencz . . 9 IV. Pestalozzi J. Henrik és neuhofi intézete alapításáról. Schneider Istvántól. . . . 10—11 Szám. — Lap. V. Sailer János Mihály s némely ne­velészeti nézetek. Haragé József­től .... 12—13 VI. Springsholz József, friedlandi mintatanító s némely tanítási né­zetek. Haragó Józseftől . . 20 III. Nevelés- és oktatástani czikkek. ■/ < V- ­J: »' 'jp* Az írásbeli dolgozatok javításáról. ; щЪ Szabó Istvántól. . . í. v ff ­A mágocsi tankerületnek Mocsolá-* 1 dón tartott tanítói tanácskoznia- .'4 "" '• nya. Futaky Györgytől. . . í’jSSL.­A „Második Nyelvgyakorló- és 01- V* $ vasókönyv“ 136. olvasmányának tárgyalása. Schneider Istvántól. 239 A nyelvszaki ismeretek kezelése módjáról az elemi tanoda első osz­tályában. Fodraczlcy Beesőtől. 159 176.189.207. lap. Az oktatás az alosztályban. 20. lap. Olvasási tanmódok: A betüfoglalási vagy betüzési tan- mód. 37. lap. A hangoztatási tanmód. 38.1. Az irvaolvasási tanmód. 61. lap. A gépileg helyes olvasás. 75. lap. A logikai vagy értelmes olva­sás. 92. lap. A szép és nyomatékos olvasás. 93. lap. War да Ferencztől. A számtanra vonatkozó beszélgeté­sek a tanító és serdültebb ifjú kö­zött séta alkalmával. . . 158 A tanító mint biró. Seidel Páltól . 270 I. A tanügy általán. Mennyei Józseftől. A neve­lés és tanítás közötti viszony. Tanítás és tanoda. Lap. 4á néptanoda czélja. A néptanodának viszonya a .családhoz. 17. szám. A néptanoda viszonya a csa­ládhoz, az egyházhoz és államhoz. 18. szám. II. Neptanoda. Á néptanodai tanítás sikerülésének föltételei. A néptanoda külső szervezése. Anép- ytanodák kellő számmal legyenek. 19. szám. A néptanoda jövedelmi alapja. A tanköteles gyer­mekek iskolalátogatása. 20. szám. A néptanoda fölötti fölügyelet. A tanoda elhelyezése. A tano­daépület. 21. szám. A tanterem. A tanterem föl­szerelése. 22. szám. A tanoda benső szervezésé­nek kellékei. A tanfegyelem. 23. szám. A tanító személyisége. A szülők, elöljárók részéről jövő támogatás. A tanonczok összműködése. 24. szám. A tanodái törvények stb.25.száin. Az osztályozás ' 26. szám. A több ra jból álló osztály egyidejűleg való elfoglalásáról. Ferencsik J.-tól 105 Egy kis tudnivaló az „a“ és „az“ név­előről. Podraczky Dezsőtől. 59 Hitelemzési dolgozatok. 73. 90. 104. 119. 138. 157.175. 223. lap. Keresztény házi nevelésről. Mátyás Flóriántól. 1.13. szám. II. 14. szám. III. 21. szám,

Next

/
Thumbnails
Contents