Kalauz, 1865. október - 1866. szeptember (2. évfolyam, 1-52. szám)

1865-10-06 / 1. szám

zók, festők, ivóművészek hol laknak ? Mind e rovatba illő dolgok lesznek. Nem különben: az életbiztosító-társulatokat, gazdasági eladásokat és vevéseket is szintén e rovatba veendjük föl. * Kötelességünk itt még azt is megemlíteni, hogy a „Kalauz“ belbecsének eme­lése tekintetéből a jelen 1865/6. tanévben 20 db. aranyból álló pályadijat tüzünk ki jutalmazandó dolgozatokra. E rövid átnézetből mindenki meggyőződhetik, miszerént hetiközlönyünk nem­csak tanodaigazgatók és tanítók, hanem községi elüljárók és szülők használatára is leend szerkesztve. Hetiközlönyünk a közkívánathoz képest a „Családi Lapok“ 1853. évfolya­mához hasonlólag nagy nyolczadrétalakban rendesen egy-egy ivén minden héten pénteken fog megjelenni és a második évfolyam a jelen 1865/6. tanévvel vette kezdetét s előfizetési ára egy évre 4 ft., fél évre 2 ft. oszt. ért. Az előfizetési pénzeket kérjük legfölebb f. é. október hó 15-éig, — bérmentve megküldeni, melyek beérkezése után a lapok azonnal el fognak küldetni. МГ Pályadij a gyűjtők §xá»iára! **ЩВЩ Igen tisztelt gyűjtőinknek 9 példány után egy ingyen példánynyal kedveskedünk és azon három gyűjtőnknek, kik f. ó. október hó 15-éig huszonöt példányon fölül legtöbb előfizetőt szerzendnek, az elsőnek egy szép és értékes ezüst bilikommal; a másodiknak egy szép ezüst Író­szerrel; a harmadiknak egy szép ezüst kézi gyertyatartóval fogunk kedveskedni. Minden műbe e fülirat leend vésve; „A nevelés- és tanügy ba­rátjának emlékül.“ * Igen kívánatos, hogy magyar népünk is megismerkedjék nevelészeti közlö­nyünkkel. Evégből fölkérjük a t. ez. lelkész, tanító és jegyző urakat, szívesked­jenek oda közreműködni, hogy e hő óhajtásunk teljesülésbe menjen ! Kérjük az eddig tapasztalt részvétet! Kelt Pécsett, október hó 6-án 1865. Warga Ferencz, Szauter Antal, főmunkatárs. a „ Kalauz“ felelős szerkesztője s kiadótulajdonosa. Nevelés- és oktatástani czikkek. „Köteles-e a tanító nevelési szempontból az iskolán kívül is a kisdedekre felügyel­ni és mennyire terjed e felügy elés?“ Tanitótanácskozmányi föladvány. A mágocsi kerület tanítói által megfejtve. Minthogy a tanítói tiszttel a neve­lői tiszt elválaszthatbdáS#»öa4)s kapcso­latban áll: igen természetes, hogy ne­velési szempontból a tanító nemcsak az iskolában, hanem ezen kívül is köteles a kisdedekre felügyelni, ha az egyház- és államnak jó erkölcsű, becsületes és hasznos polgárokat akar nevelni. Hiszen a tanoda csak útmutatója annak, mit a gyermeknek az életben tenni vagy el­hagyni kell; és azért csakis úgy éretik el a kívánt czél, ha a tanító figyelmét és felügyeletét a gyermekekre a tanodán kívül is kiterjeszti, annál inkább, mert

Next

/
Thumbnails
Contents