Árva Judit - Gyarmati János (szerk.): Közelítések az időhöz - Tabula könyvek 3. (Budapest, 2002)

A Néprajzi Múzeum a század-, illetve ezredforduló alkalmából nagyszabású, egy éven át nyitva tartó kiállítást rendezett Idő- liépek—Millenniumi kiállítás címmel, mely 2000. december 31-e éjjelén nyílt meg. A kiállításhoz katalógus készült, továbbá megjelent egy, a nem­zetközi antropológiai kutatásokat bemutató fordításgyűjte-mény, valamint egy tanulmánykötet, mely a kiállítást meg-alapozó kutatások eredményeit foglalja össze, kiegészítve több, az emberiség időszemléletét taglaló tanulmánnyal. A bemutatót több rendezvény kísérte, többek között egy tudo­mányos-népszerűsítő előadássorozat is, mely nem pusztán ma­gyarázta a kiállítás által felvetett gondolatokat és problémákat, hanem értelmezések további lehetőségeinek is teret adott. A Közelítések az időhöz a kiállítást kísérő előadásokból nyújt válogatást. Az itt olvasható tanulmányok az emberi történelem egyes kultúráinak az időhöz való viszonyát hozzák közelebb, vagy ahogyan az előadássorozat címe is hirdette, közelítik mai szemléletünkhöz. A válogatásban az ősi nagy civilizációk felfo­gása mellett helyet kapott a későbbi koroké is. Több tanulmány pedig az időnek a magyar kultúrában játszott szerepével fog­lalkozik. A kötet, melyet most a kezében tart az olvasó a Néprajzi Múze-um millenniumi publikációinak sorát is zárja. /

Next

/
Thumbnails
Contents