Népszava, 1912. január (40. évfolyam, 1–26. sz.)

1912-01-30 / 25. szám

1912 januái 30. NÉPSZAVA 11 fölebbczett a Kúriához, bizva abban, hogy a Kúria nem ismer olyan botrányos részeg­séget és olyan szeméremsértő cselekedetet, amely miatt egy bírót el lehetne csapni a hivatalából. A Kúria szerint: a magyar igazságszolgáltatásnak az ilyen ember is jó. X)e azért a jogkereső közönség, a vádlottak As alperesek tiszteljék a magyar bíróságot. Annyira könnyen tisztelhetjük, mint a Kúria. (§) A téglacsalás egyik terheltje, Bród Ernő téglagyáros már szabadlábon van. Igaz, hogy nem ingyen. Negyvenezer korona óvadék el­lenében a vádtanács szabadlábra helyezte. Franki Bernát fuvarozó még előzetes letartóz­tatásban maradt. (§) Nem szeretem én ax uram." A népdal­nak ez a sora csendül ki abból a hajdú­böszörményi családi drámából, amelyről már megemlékeztünk. Mintegy két hete Kiss Gyula hajdúböszörményi malomtulajdonos hálószo­bájában egy revolverlövés dördült el s pár perc múlva már a felesége jajveszékelt az ágya mellett. A dolog mindjárt gyanús volt s a gyanú kiterjedt a szép asszony kocsisára, Konyári Antalra is. A débrecenl ügyészség letartóztatta Kiss üyulánét, aki a vizsgálóbiró elölt tagadta, hogy az urát meg akarta volna ölni s azt hangoztatta, hogy férje öngyilkosságot kisé­rclt meg. A férj ezt tagadta, de nem vádolta, nőt mentegette a feleségét. Vasárnap jelentkezett a fogházörmesternél Kissné, hogy vallani akar. A vizsgálóbiró előtt be is vallotta, hogy férje ellen a merényletet ő követte el. A férje ágya fölött levő revolvert előre elkészítette s ami­kor férje elaludt a szobában, a sötétben rá­lőtt. A lövés után kiszaladt az udvarra s csak akkor jött be, amidőn a férje fájdalmában föl­ordított A revolvert az ágy szélére tette, hogy Kiss Gyula apjával is elhitesse az öngyilkossági kísérletet. Tagadja, hogy bűntársa volt. A gyanúba vett Konyári Antal kocsist aznap nem is látta. Ez különben a böszörményi rendőrség előtt igazolta magát. Hát miért követte el a merényletetV — kérdezte a biró. — Nem szerettem az uramat — mondta az asszony. A megsebesült férj a debreceni szanatórium­ból hazakívánkozott Böszörményre. Kérését leljesitetlék s napokig oly válságos állapot­ban feküdt a lakásán, hogy kezelőorvosai le­mondtak életéről. Állapotában ujabban javu­lás állott be s most már tul van a veszélyen. (§) A pornográfia ellen oly hévvel harcol a rendőrség és bíróság, mintha annál nagyobb ve­szedelem nem fenyegetné a társadalmat a tör­vénysértések nagy erdejéből. De azért ezek a csiklandós képek és nyomtatványok mégis állan­dóan forgalomban vannak, hiaba csuknak be néha-néha egy-egy elcsípett titkos kereskedőt. A legutóbb elfogott román báró és társai ügyé­ben hétfőn hozott Ítéletet Farkas járás­bíró, még pedig olyan szigorúan, mintha a pornográfia nagyobb bün lenne az emberölés­nél. A vádlottakat a fogházból vezették elő és el­i üe a biró szemérem elleni vétség miatt Chau­miel de Stella Albert bárót és Böhm Antalt hat­hat hónapi jogházra és tiz koronára, Wrba Joze­fát pedig hélnapi fogházra és hasz koronára. Az ítélet jogerős. A büntetés kitöltése után a bárót és Böhm Antalt a bécsi rendőrségnek adják ki, mert hasonló vétség miatt Bécsben is elitélték őket hat-hat hónapi fogházra. (§) Kabátokat s cím- és lakjegyzékeket lopott Böhm Elemér, egy 18 éves foglalkozás nélküli ifjú. Bement a kávéházba egy kis útitáskával s u^után az ismert vaskos könyvvel, esetleg egy kabáttal, de mindenesetre fizetés nélkül távozott. Egy antikvárius gyanúsnak találta, amikor ilyen cim- és lakjegyzéket akart eladni, rendőrt hívott, de Böhm elszaladt, később elfogták és a követ­kező esetei derültek ki: Az Opera kávéházból ellopta Löwy Rezső fel­öltőjét, a Deák Ferenc-szálloda kávéházából egy budapesti cim- és lakjegyzéket és Hoffmann Már­ton főpincér esőköpenyegét, a Chapaux Rouge kávéházból Leurovicz Lajos felöltőjét, a Schuller­étteremből Szűcs Lajos főpincér sétabotját, a Vi­gadó kávéházból, a Hangi kioszkból, az Astor kávéházból, az Adria kávéházból, a Vígszínház kávéházból, Groszmann Mór kávéházából, a Mo­dern kávéházból, a Miramare kávéházból, a Ri­viéra kávéházból, a Keleti kávéházból. Vasalta György étterméből és a Magyar Világ kávéházból iopott el egy-egy budapesti cim- és lakjegyzéket. Csakis L( wy Rezső felöltőjének ellopását ismerte be, a cim és lakjegyzékek ellopásáról azon­ban mit sem akart tudni s a hétfői főtárgyaláson megmaradt tagadása mellett. A kihallgatott nagy­számú kávéházi személyzet azonban fölismerte benne azt a fiatalembert, aki rendesen a déli órákban ment be a kávéházba karján felöltőjé­vel és kezében egy sárga utazó táskával. A kávé­házban rendesen a cim- és lakjegyzéket kérte és rövid időzés után egy észrevétlen pillanatban föl­tünés és fizetés nélkül távozott el. A bíróság egy rendbeli (!) folytatólagosan elkövetett lopás bűn­tettéért egy évi és hat hónapi börtönre Ítélte, amelyből négy hónapot és két hetet kitöltöttnek vett a vizsgálati fogsággal. Az ügyész a büntetés súlyosbítása végett fölebbezett, a vádlott pedig enyhítés végett (§) Magzatelhajtás miatt, mint megirtuk, a rendőrség letartóztatta Aulich Györgyné, született Frisz Erzsébet szülésznőt és Grünhut Henrik ven­déglőst, mint fölbujtót. A följelentés szerint Grün­hut Henrik egy P. Mariska nevű 16 éves szövő­gyári munkásnőt, akinek K. Sándor szövőgyári cégvezetővel viszonya volt, elvezette Aulich György­néhez, aki aztán tiltott operációval megszabadí­totta a leányt a „szégyene-tői. A szülésznőt és a vendéglőst a rendőrség átkísérte az ügyészség fog­házába s a vizsgálóbiró Grünhut Henriket védője, dr. Blauner Mór előterjesztésére szabadlábra he­lyezte. TESTEDZŐ Labdarúgás• jEgy elsöosztályu bajnoki, egy másodosz­tályú és néhány barátságos mérkőzéssel megkez­dődött vasárnap az idei labdarugó-szezon. A hideg idő és a mérkőzések másodrendű volta ellenére is minden pályán meglehetős számú közönség nézte végig a mérkőzéseket A vasárnapi mérkő­zések részletes eredményei a következők: TTC— Törekvés (I. osztálga bajnoki) 1:0(1:0). A TTC az egyszer megsemmisített mérkőzést, nem kis goalarányban bár, de végleg megnyerte. A Tö­rekvés legjobb csatárja, Volensky hiján, képtelen válta TTC győzelmét megakadályozni. FTC—BEAC 8:0 (i: 0). Barátságos mérkőzés. A legjobb for­mában lévő FTC játszva győzte le az egyéb­ként is gyönge, vasárnap pedig két tar­talék hátvéddel játszó BEAC csapatát Külföldi körútja után ez volt az FTC első .szereplése itthon. Lelkes közönsége ez alkalommal hangos ovációk­ban részesítette a pályára vonuló csapatot. URAK —MATC 1:0 (II. osztályú bajnoki). MTK—NSC 5:0 (3:0) barátságos mérkőzés. Az MTK játékán meglátszott, hogy a téli pihenőt sem töltötte tét­lenül és erősebb ellenféllel is bátran kiálhatott volna a porondra. 33. FC—BTC 0:0 (Barátságos). Vas- és Fémmunkások Sportköre—Nyomdászok Testedző Köre 3: t (1:1). BAK—Főv. TK 1:1 (1:0). A válogatott angol vasutas-csapat való­színűleg május 5-én a bécsi magyar-osztrák mér­kőzés napján játszik Budapesten a Törekvéssel. Előzőleg egy válogatott magyar vasutas-csapat lesz az angolok ellenfele. Eddig a „Spori hírlap" értesítése. Most még a „válogatott" magyar vas­utas-csapal összeállítására leszünk kíváncsiak. Torna, Budapest bajnoksága. A BTC vasárnap tar­totta országos versenyét, amelynek keretében elölt el Budapest összetett tornász bajnoksága. A Markó-ulcai tornacsarnokban nagy közönség előtt lefolyt verseny eredménye: Képzett tornászok versenye Budapest székesfőváros bajnokságáért (Korlát, nyujto, ló és gyűrű) 1. Pászthy Elemér (BTC). 2. Krizmanich János (BTC). 3. Herczeg Ist­ván (Szegedi TE). Kezdők versenue. (Korláton.) 1. Tuli Géza (BTC). 2. Pédery Árpád (NTE). Hala­dók versenye. (Nyújtón.) 1. Here/eg I. (Szeged). 2. Pédery Árpád. 3. Fleck Samu (BTC). Birkózás, Magyarország északi kerületi bajnok­sága cimért rendezendő versenyt a Debreceni Munkás Testedző Egyesület és a Nyíregyházai Atlétikai Club is kérte. A MASz birkózó-szakosz­tálya az utóbbira bizta a verseny megrendezését. Ha ez visszalépne a versenytől, akkor a Debreceni Munkás TE fogja a versenyt rendezni. A Törekvés vasárnapi versenye látogatott­ság szempontjából már eleve is sikeresnek Ígér­kezik. Eddig mintegy 86 nevezés érkezett a ver­senyre. A vidék : Debrecen, Kolozsvár, Szolnok, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Szeged 15 taggal képviselteti magát, mig'a fővárosi egyletek: Test­vériség, BAK, MTK. UTE, KAOE, MAC, MTE, MÁV Gépgyár, Postás, Törekvés 71 taggal. Kvantitás dolgában sikerrel biztat e névsor, a kvalitás ügyé­ről majd a verseny után beszélünk. Egyesületi hírek, A JJebreceni Munkás TH vezetősége Barna­utcai helyiségében csütörtökön esle 8 órakor ülést tart. A vezetőségi tagok pontos megjelenését kéri az elnökség. GYŰLÉSEK. Budapesten: Budapest lakatos-, szögezőlakatos-, redőny és fölvonógyári munkásaihoz a szervező bízott­ság a következő fölhívást intézi: Ez évi február 1-én lesz egy éve annak, hogy Budapest lakatos­munkássága bosszú, elszánt küzdelem után dia­dalra vitte a követeléseit. Február elsejével letelik a munkáltatókkal kötött szerződésünk első esz­tendeje. Egy év után körül kell néznünk a saját táborunkban. Meg kell néznünk, együtt van-e még a lakatosok tábora. A győzelem napján együtt voltunk mindannyian. Hogy csapatszemlét tarthas­sunk, a szerződéskötés évfordulója alkalmából február 4-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor a szövetségháza (VII. kerület, Thököly-ut 56. szám) földszinti dísztermében nyilvános lakatosmunkái­gyűlést tartunk. Szaktársak! Ezen a csapatszemlét! ott lesznek a munkáltatók képviselői is, tehát mái csak ezért is ennek a gyűlésnek hatalmasnak, impozánsnak kell lenni. Jöjjön el tehát minden egyes lakatos, szögezőlakdtos és Jölvonógyári munkás. Szaktársak! Ezen a gyűlésen fogjuk iga­zolni, hogy Budapest lakatosmunkássága nemcsak a harc, de a béke idején is együtt van. Szaktársi üdvözlettel: a bizalmiférfitestület és a szervező bizottság. OKTATÁS Pártszervezetek előadásai: V. kerület, a Váci-ut 100. szám alatti Weíu­berger-vendéglőben, 31-én, szerdán este. VI. kerület, a Szondy-utca 57. szám alatti Szentistván-vendéglőben, 31-én, szerdán este. To­vábbá a Kartács-utca 2. szám alatti vendéglőben, 31-én, szerdán este. X. kerület, a Martiovics-tér 3. szám alatt levő Munkás-Oithonban, szerdán este. Erzsébei/'alván, a Munkás-Otthonban 31-én, szerdán a III. kerületben Vőrösmarthy- és Nagy Sándor-utca sarkán levő vendéglőben. Kispest, a Munkás-Otthonban február 6-án, kedden este. Rákospalota, a Bocskay-utca 74. szám alatt, február 1-én, csütörtökön este. Újpesten, a Munkás-Otthonban, február 2-án, pénteken este. A famunkások V—VI. kerületi csoportjában (VI., Váci-ut 53, I. emelet 13) kedden, helgesiró- és számoló-tanfolyam kezdődik. Azok, akik eddig beiratkoztak, legkésőbb 8 órára jelenjenek meg a tanfolyamon. A beiratkozni kívánók Fleischer elvtársnál a csoport irodájában jelentkezzenek. A tanfolyam teljesen ingyenes. Más szakmához tar­tozó elvtársak is beiratkozhatnak. Helyisegret keres egy budapesti szervezet 100— 150 taggal valamelyik nagyobb szervezetnél. Eset­leg kisebb szervezettel közösen roagánhelyiségel bérelnének. Ajánlatok Horváth Mihály címére: Újpest (Gyár-utca 41, Munkás-Otthon) küldendők. EGYLETI HÍREK A paszományos csoport február 4-én, vasár­nap délelőtt 9 órakor, a VII., Izabella-utc 29. szánj alatti vendéglő külön helyiségében tartja meg évi rendes közgyűlését. Napirend: 1. A vezetőség je­lentése. 2. Pénztári jelentés. 3. Könyvtári jelentés. 4. A fölmentvény megadása. 5. Az uj vezetőség választása. 6. Indítványok. E napon a befizetések 8 órakor kezdődnek. Tagsági igazolvány elho­zandó. A böröndösök szakegyesületében január 30-áru hirdetett egészségügyi előadás a nyilvános gyűlé­sek miatt elmarad és február 1-én, csütörtökön este 8 órakor tartják meg. A szervező bizottság­nak keddi napon tartandó ülése, a nyilvános gyű­lések miatt elmarad. Az árszabályvédő bizottság e hó 31-én, szerdán este 8 órakor a szokott he­lyen fontos ügyben ülést tart. Az aradi Munkás-Otthon Egyesület évi ren­des közgyűlését február 11-én délelőtt 10 órakor tartja a Teleky-uton 28. szám alatt levő helyisé­gében a következő napirenddel: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése. 3. Je­lentések. 4. A választmány lemondása. 5. A vá­lasztmány választása. 6. A Munkás-Otthon építési ügye. 7. Indítványok. Az alapszabályok értelmé­ben csak azok az indítványok tárgyalhatók, ame­lyeket a közgyűlés megkezdése előtt 4 nappal az elnökséghez benyújtottak. Az egyesület vezetősége ezúton is fölhívja azokat az ipari és kereske­delmi alkalmazottakat, akik az egyesületbe rendes tagul be óhajtanak lépni, hogy ezen kívánságukat Csatlós Lászlónál (Teleky-utca 28) este 7—8 óra között jelentsék be. A famunkások V—VI. kerületi csoportjának uj vezetősége esütörtökön tartja alakuló ülését. Az V—VI. kerületi famunkások bizalmiféríiai e hó 31-én, szerdán este 7 órakor tartják meg ülésüket. A bizalmiférfiak 7 óra előtt jelenjenek meg.

Next

/
Thumbnails
Contents