Népszava, 1912. január (40. évfolyam, 1–26. sz.)

1912-01-30 / 25. szám

NÉPSZAVA 1912 január 28. nyiti. A j yarak megtelnek nőmunkasokkal, a nők kiszorítják a férfiak egy részét az üzemekből, ki­ísákmányolásuk hihetetlen arányokat ölt és ez a körülmény felkölti a nők szervezkedés iránt való vágyait. Másrészt a munkások érdeke is követeli, hogy a munkaviszonyok megrontásának megaka­dályozása érdekében a nők szervezkedését elő­mozdítsák. A tanult munkás látszatra könnyebben szer­vezhető, mint a tanulatlan. De csak látszatra. Az ulóbbi érdekei azonosak a tanult munkásokéval. Könnyen szervezhetők, csak meg kell őket tudni nyerni a szervezkedésnek. Csak megtalálni a mód­ját, az alkalmat a szakszervezet iránti érdeklődés fölkeltésére. Nehezebben szervezhető a segédmun­kásoknak az a része, amely gyirból-gyárba, ipar­ból-iparba vándorol. A kor is befolyásolja a szervezkedés sikerét. Bizonyos korban a munkások könnyebben hajla­nak az agitáció szavára. Az öregebbek már ke­vésbé hajlandók idősebb korukban a szakszerve­zethez csatlakozni. Féltik a munkaalkalmat a munkáltató esetleges bosszújától. A legkönnyebb és a leghasznosabb az agitáció a fiatal, a katonaságtól szabadult munkások kö­zött. A militarizmus a fegyelem szempontjából kitűnő nevelő eszköz. A munkás komolyabb lesz. A további öntudatos nevelés már a szakszervezet dolga. Általánosságban az üzem helyén, a városban lakó, a munkások többségének nyelvét értő, irni­olvasni tudó munkás könnyebben szervezhető, mint idegen befolyás alatt álló, munkástársai társadalmi életétől távol, idegen környékben lakó proletár. Különös nehézségei vannak >az analfa­béták szervezhetőségének. Szinte hozzáférhetet­len az ingatlannal, házzal rendelkező munkások tömege. A szervezhetőség nehézségei tanítanak bennünket arra, hogy az agitációnak a munkás egyéniségéhez, gondolkozásához kell férkőznie, mert csak ez az agitáció hatásos, ez teheti naggyá a szakszervezeteket. Az előadást hatalmas tapsviharral köszönte meg a hnll"atósáa. PARTÜQTEK A hetedik kerületi pártszervezet végre­hajtó bizottságát és összes csoportvezetőit fölhívja a fővárosi végrehajtó bizottság, hogy tontos ügyben jelenjenek meg szerdán, ja­nuár 31-én, este 8 órakor a „Zala"-kávéhaz­ban. A csoportok szerdára, e hó 31-ére hirde­tett összejöveteleiket megtartják azért. Csepel szervezett munkásságához ! Február 5-én Csepelen ujjái álaszlj ik a községi kép­viselőtestülelet. Figyelmeztetjük elvtársainkat, hogy a községi képviselőtestület ujjáválasztása alkalmával a szervezett munlásság is átlil je­lölteket, hogy ezeknek érdekében agitáljanak és valamennyien a szervezett munkásság listá­jával szavazzanak. — A csepeli végrehajtó bi­zotttág. A kispesti községi választások ügyében kispesti elvtársaink vasárnap delu'án sike­rült értekezletet tartottak a Munkás-Olthon­ban. Silberstein és Velemi elvtársak ismer­tették a választásban való részvétel indiló okait, ezután az értekezlet megállapodott a jelöltekben és kimondotta, hogy minden szervezett munkásnak kötelességévé teszi, bogy a választás napjáig, február 5 ig a leg­nagyobb agilációl fejtsék ki. Ez ügyben szer­dán, 31-én este 8 órákor a Munkás-Otthon­ban a kispesti famunkások, vasmunkások, építőmunkások, festők és a Hoffer-gyár mun­kásai értekezleteket tartanak. Bányai Lajos volt békéscsabai lapkezelő, vagy al<ik Bányai jelenlegi cin ét tudják, tudassák azt sürgősen a Atépszaua-kiadóhivataiával. ooo Szervezkedés* Első kerület. A pártszervezet helyiségében (I., Krisztina-korut 167, Frank-vendéglő Horváth­kerttel szemben) február 1-én, csütörtök este 8 órakor előadás lesz Szocializmus és vallás cím­mel. Előadó Weiszmayer eivtárs. Vendégeket szí­vesen látnak. Ötödik kerület. Szerdán este a pártszervezet központi helyisé éhen (V., Váci-ut 100, Weinber­ger-vendéglő) eiőod ts lesz. A bizalmiférfiak agi­táljanak, hogy minél többen hallgassák az elő­adást. — A neggi dik csoportban (V., Csáky-utca 14, Novatzky-vendé"lő) csütörtökön este 8 órakor összejövetel lesz. Je enjenek meg a csoportok tagjai és a csoportvezetőség tagjai. Hatodik terület. Az e/ s<5 csoport e hó 31-én. szerdán este 8 órakor Ó-utca 7. szám alatt levő „V ragcsokorhoz" cimzett vendéglőben értekez­letet 'art. Az értekezlet után előadás lesz, amelyet vita fog követni. A csoport területén lakó összes elvtársak lelencnek mer. — Az ö'ödik csoport szerdán esfe 8 órakor (Váci-ut 117, Fehér-féle vendéglőben) ér'ekezletet tart. Amelyen az összes biztlmiférflnk jelenjenek me :'. Hatedik kerület. A második csoport e hó 31-én. szerdán este 8 óraVnr a pártszervezet helyiségé­ben (Szövetséí-u'ca 24. Király féle vendéglő) fo'y­talólagos vita-eslétiit tart A klerikali-nmsróK — A hnrwndik csoport vezetősége e hó 31-én, szer­dán este 8 órakor az Altsf§riter-fé'c vendéglőben, O /oda-utca 42. Indománvos föl ollósait tart. — A hetedik csoportban (K^repesi-ut 50. Németh-ven­déolő) szerdán este fél 8 órakor értekezlet lesz a pi'c és betegscélyző üdvében. Nyolcadik kerület. A r 1., 2., 3., 4. 5. és 6. cso­portok összes vezetőségi fasiai, az ufc.v- és bázi­bizalmiférfiak jpipnienek meg február l én, csü­törtökön es'e V-8 órakor a rártsz"rvezet központi helyiségben (Népszinház-u'ca 16, Farsang-féle vendé lő knlön tt=rme) megtartandó összcsoport­vezetösécji ülésen. A napirend fontosságára való te­kintettel minden bizalmi tisztséget betöltő elv­társa szükség van. — A harmadik csonort összes fagiai jelentenek mep szerdán este y s8 órakor a csoprrt helyiségében íN'p czinbáz-utca 16) tartandó előadáson, amelvet Br;>ndstein Illés elvtárs tart a pártprocramirró'. Előadás után a tagok scrából egv agitáló bizottság választatik. — A mosódik csoport e hó Sl-én, szerdán este 8 órakor fontos értekezletet tart az A"g'e'ékv-utca 16. szám alatü vendégtőben. A AVpszniw-előfizetők, a szövetkcet tagjai és az összes elvtársak, akik a Köztemető-ut, Népszinház-utca, József-körut és a Rákóczi-ut kö­zötti részen laknak, okvetlenül jelenjenek meg. A kőbányai pártszervezetben (X., Martinovics­tér 3) február 7-én, szerdán este J/ s8 órakor fon­tos értekezlet 'esz. A famunkások, építőmunká­sok, festőmunl ások, vas- és fémunkások, teher- és fuvarszállitómunkások az értekez'eten minél szá­mosabban megjelenni szíveskedjenek. Előadók: Buchinger, Ladányi dr. és Báron elvtársak. — Az elvtársakat értesilik, hogv páit- és szervezeti ügyben minden este 6—8-ig, vasárnap délelő't 10—12-ig a pártirodában (X., Martinovics-tér 3) Fleischmann elvtárs ad fölvilágosit st és áll ren­delkezésre. — Minden héten szerdán este l/ a8 éra­kor a Mui kás-Otlhonban magyar és német nyelvű etöndrist tartin»k. A rákospalotai Munkás-Otthonban csütörtökön este 8 órakor fontos űovben jelenjenek meg az összes Népszava-slö&zeiők és az összes szakmák : tariai, Erzsébetfalva. A végrehajtó bizottság és a képvisel tes üleli tag-elvtársak kedden, e hó 30-án, este 8 órakor a Munkás-Otthonban közös értekez­letet tartanak, amelyen minden érdekelt jelen­jék meg. A szegedi pártszervezet február 4-én délelőtt 10 órakor tartja a Munkás-Otthonban (Laudon­utca 22) évi rendes pártértekezletét. Napirend: 1. Jelentések. 2. Szervezkedés és sajtó. 3 Fogyasztási szövetkezet. 4. Választások. 5. Inditvánvok. A szervezetek'a küldötteiket azonnal válasszák meg és jelentsék be. A resiczabányai pártszervezet február 4-én, vasárnap délután 2 órakor a Mu kás-Otthon nagy­termében évi rendes beszámoló pártértekezletet tart. Napirend: ,1. A végrehajtó bizottság jelen­tése. 2. A f >1 ment vény megadása. 3. Indítványok. Az értekezlelen az iparos párttagok a tagsági könyvvel jelenjenek meg. TÖIteMffiXk Budapest. A Saszab és Breuer csavargyár (VI., Ma­darász-utca) összes munkásai és munkásnői, 250-en, január 25 óta sztrájkban állnak, mert a gyárvezetőség a beállító lakatosok kerese­téből közel negyven százalékot akart levonni. A cég most a meginduló „Ferrum" csavar­gyárban akarja sürgős munkáit elvégeztetni, miért vas- és fémmunkások és munkásnők részére ez a gyár is kerülendő. A Magyar Benz mótor- és automobil-gyár (VII., Ilka-uica) vas- és fémmunkások részére — miután a gyár a munkásait kizárta — szi­gorú zárlat alatt van. Az egyesült izzólámpa és villamossági gyár Káposztásmegyeren vas- és fémmunkások és munkásnők részére zárlat alatt áll. OstornyélkészitőK sztrájkja. Megírtuk, hogy az Első Magyar Ostornyélgyár munkásai sztrájkba léptek, mert az eayik munkást, aki a tűrhetetlen viszonyok miatt föl mert szólalni: elbocsátották. A gyárban uralkodó kizsákmányolást semmi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a napi munkaidő 12 óra és 10—12 éves gyermekeket alkalmaznak csekély bér mellett. Önérzetes munkás kerülje «jtt a gyárat. Külföld. A belgiumi bányászsztrájk. Brüsszelből je­lentik, hogy a miniszterelnök és a munkás­ügyi miniszter vasárnap délután a monsi sztrájkvidékre utaztak és a bányamunkások képviselőivel tanácskozást folytatnak. NYILTTER. Ebben a rovatban KözölteKért nem vállal semmiféle felelősséget sem a szerKesztőség, sem a Kiadóhivatal ••• citrow«féi e fagybalzsam biztosan gyógyító szer mindennemű •Ü? at* e* «rt %s> ellen. Ara 2.— korona. •BSfSwW* Bérmentve árusítunk 1 tégelyt 2.50 korona beküldése után eifron­w golyvabalzsam (golyva ellen) (3 tégely használata után a golyva láthatólag vissza­fejlődik.) Ára 2 kor. Bérmentve szállítunk 1 tégelyt 2.50 korona. 3 tégelyt 6 korona beküldése után ftpoíheke M MARIA HEH DER KRANKEN" WIEH, XXI., Albreohtsbergergasse 25/28. (§) Elitélt uszitó. Engel Lajos szegedi nyom­datulajdonos, a szegedi kutyaszövetség vezére, afölötti elkeseredésében, hogy az általa be­ugratott kolozsvári nyomdatulajdonosok kizá­rásukkal kudarcot vallottak, még 1909 ben piszkos kirohanást intézett a nyomdászszerve­zet vezetői, főként Lerner Dezső és pL-idl Gyula elvtársak ellen. A Szegeden mepjelent, de azóta már megszűnt „Papirfeldolgozó" cimü lapjában azt állította a nyomdászszervezet vezetői­ről, hogy a szervezethez tartozók pénzét el­prédálják és a reájuk bizott pénzekkel nem tudtakotítzámplnii Elvtársaink pört indítottak Engel Lajos főuszitó ellen és a szegedi tör­vényszék hélfőn ítélkezett ez ügyben. Termé­szetes, hogy Engel Lajos piszkos vádjaiból bizonyítani semmit sem tudott és igy a tör­vényszék kétrendbeli rágalmazásban bűnös nek mondta ki, amiéit 300 korona pénzbün­tetésben és 300 korona ügyvédi költségben marasztalta el. •(§) A jobbágyság története: — izgatás. Ez igaz, de mégis furcsa, amikor az ügyészség is ezt az igazságot vallja, amint az Nagyváradon történik. i Russu Sirianu János volt román nemzetiségi képviselő „Jobagia" cimen történelmi tanulmányt irt, amelynek nagy részét Acsády Ignác „A ma­gyar jobbágyság története" cimü müvéből merí­tette. A nagyváradi ügyészség izgatást látott benne s az eljárás meg is indult a képviselő ellen, aki azonban időközben meghalt. Az ügyészség erre a tanulmány kiadóját, Lázár Kornélt, az aradi „Dieeezana" nyomdavállalat igazgatóját vonta fe­lelősségre. Az első főtárgyaláson, amelyet hó­napokkal ezelőtt tartottak meg, a biró­ság megszüntette az eljárást, mert a tör­vényszék hat hónapig nem tett intézkedést ax ügyben és igy beállott az elévülés. Az ügyész azon­ban minden áron be akart csukatni valakit azért, mert a jobbágyság története izgató — és semmi­ségi panaszt jelentett be. A Kúria ennek helyt is adott és igy a nagyváradi esküdtbíróság előtt megtartották az ügybea a második főtárgyalásl. Lázár védője, Popa Tivadar dr. kérte az egész mű lefordítását, mert csak igy lehet megállapí­tani, történt-e izgatás vagy sem. A biróság a tár­gyalást elnapolta a „Jobagia" lefordításáig. (§) Jeles magyar biró Szabó János fehér­gyarmati (Szatmár) aljárásbiró, aki 58 éves korára sem tudott járásbiró lenni. Egyre­másra mentek a nyakára az intések, hatszor meg is büntették fegjelmileg, a debreceni tábla legutóbb hivatalvesztésre Ítélte, de a Kúria megkegyelmezett amaz ősi magyar szokásjogi jogszabály alapján, hogy: varjú a varjúnak szemét nem vájja. Az öreg kolléga nyugodtan folytatta „botrányos részegeskedéseit és szemé­remsérlö cse ekedéit", amelyek miatt mosta deb­receni tábla megint hivatalvesztésre Ítélte nyolc HJidheii fegyelmi vétség cimén. A biró ur

Next

/
Thumbnails
Contents