Népszava, 1921. október (49. évfolyam, 218–243. sz.)

1921-10-29 / 242. szám

1921 október 29. NÉPSZAVA 5 Kolumbusz tojása. f— Vidéki tudósítás. —i Községünkben serényen készülődnek arra, hogy a járá­sunk érdemekben megőszült főszolgabírójának a neve­napját kellő fénnyel és méltó lelkesedéssel, a siokásos kereteket túlhaladó módon megünnepeljék. Alkalmunk volt járásunk nevezetességét hivatalában meglátogatni. A közigazgatásunk büszkesége látogatásunk pillanatában is nagymérvű elfoglaltságának közepette lá­zas igyekezettel dolgozott azon. hogy járásunk lakosságá­nak a boldogságát olyaa rendeletek megszerkesztésével ' növelje, amelyek alkalmasak arra is, hogy őt közbámula­tunknak, valamint az utókor hálájának átadják. — Milyen szellemű lesz a legújabb rendeleti — Betiltó szellemű. Azt tudják, hogy legutóbb a szocia­lizmust is betiltottam azzal, hogy az „elvtárs" szó hasz uálatát büntetés terhe alatt kihágásnak minősítettem. Ha egyszer nincsenek elvtársak, akkor nagyon természe­tesen szocializmus sincsen. Ez a legegyszerűbb, de a leg­hatékonyabb intézkedés a szocializmus kiirtására. Nagyon csodálom, hogy eddig még nem jöttek rá az illetékes hatóságok az ilyen egyszerű, de radikális intézkedések foganatosításának a célszerűségére. — Hiszen ez valóságos Kolnmbusz-tojás. — Magam is tojásnak tartom, olyan tojásnak, amiből a keresztény ós nemzeti társadalom megerősödése fog ki­kelni. — Milyen lesz az a rendelet, amivel legközelebb méltóz­tatik bennünket megörvendeztetni t — A szelleméről már nyilatkoztam. Egyébként a rende­let a drágaság ellen fog szólni. — Be tetszik tiltani a drágaságotl — A legszigorúbban. Elrendelem, hogy a „drága" szó használatával a közönség ne éljen. Egyáltalában nem sza­bad ezt a szót használni semilyen alakban. — Szóval annak sem mondhatom, hogy drágám, akit szeretek? — Nem. Tessék más kifejezéssel élni. A szónak a hasz­nálata alkalmas arra, ho)fy a lelkekben az nzsoráskodás szellemét fölébressze és ezzel az annyira utált drágaság kifejlődését előmozdítsa. Ha egyszer nem hangoztatjuk lépten-nyomon, hogy „drága", „drágám", „drágaság", ha egyszer a használatból teljesen kivesz ez a fogalom, akkor megszűnik a drágaság, amely ellen illetékes körök annyi hiábavaló küzdelmet folytattak idáig. Lássa, csak egy rendeletbe kerül. — Igen, de ez a rendelet éppen ugy fején találja a szöget, mint a másik. — Ugy van. Legközelebb a munkanélküliség ügyében is rendelkezem. — Hasonló módónt — Nagyon természetesen. Egyszerűen beszüntetem és ki­hágásnak minősitem. E pillanatban a helybeli zsidó hitközség monstredeputá­ciója alázatoskodott a kiválóság- hivatalos -szobájába. Ugyani« híre terjedt, hogy az antiszemitizmus terén is hatalmas újításra készül Járásunk büszkesége, mégpedig ugy, hogy egysze.-üen beszünteti és kihágásnak minősiti a zsidót. Ha nem lesz zsidó, nem lesz antiszemitizmus sem és igy a társadalmi és felekezeti béke egy csapásra meg­szabadni a veszedelmétől, mint megszabadult a mustól. Tudósításunk Írásakor a hitközségi elnök még szónokol, Ml siettünk, hogy járásunk büszkeségéi.ek érdemeit mi­hamarabb a nyilvánosság előtt is elismerjük. Uraim, föl a szivekkel és le a kalappal! Róka Tóni. A Népszava a munkásságé! z Olvassátok és terjesszétek! ® PÁRTÜGYEK A rákospalotai pártszervezet vezetőség-e föl­szólítja a bátraiékos elvtársakat, hogy hátralé­kaikat a pártszervezetnél a legrövidebb időn belül rendezzék. Hivatalos órák minden vasár­nap délelőtt 10—12-ig. Akik nem rendezik hátra­lékukat, azok töröltetnek a tagok sorából. Ma, szombaton, az alább fölsorolt kerületi pártszerveze­tekben tartanak összejöveteleket: V. választókerület (Öbuda-Ujlak), Kórház-utca 13; eete 6—8-ig. VU—V111. választókerület, Visegrádi-utca 40; 5—7-ig. XXI. választókerület, Ferenc-tér 1; este 6—S-ig. Iuniói pártszervezet. Bosnyák-utca 1: este 6—8-ig. Kispest: I. kerületi csoport, hivatalos órák vasárnap délelőtt !)—12-ig a Kollár-féle vendéglőben (Üllői-nt 30). — V. kerületi csoport, Valkai-féle vendéglő (Ollői-ut 139), hivatalos órák vasárnap délelőtt 9—12-ig. — VII. kerületi csoport, Kusznvák-vendéglő (Üllői-ut 65), hivatalos órák vasárnap délelőtt 9—12-ig. Újpesti pártszervezet. Munkásotthon, Gyár-utca 41; este i—7-ig. A fönt közölt helyiségekben és hivatalos órák alatt uj belratások és tagjárulékok befizetései eszközöltetnek. Ugyanezeken a helyeken uj Népszava-előfizetések is föl­vétetnek. Elhalasztották az ausztriai pártgyülést. Grác­ból jelenti tudósítónk, hogy az ausztriai szo­ciáldemokrata párt november elejére össze­hívott pártgyiilését a bizonytalan politikai helyzet miatt elhalasztották. A csehországi német szociáldemokrata párt november 13-ára hivta össze az idei pártgyiilé­sét. A pártgyülésen, amelyet Tetschenben fog­nak tartani, a jelentéseken és az aktuális poli­tikai kérdéseken kivül a szociáldemokrata községi -politika, a mezőgazdasági kérdés és az Internacionálé újjáépítésének kérdése is tár­gyalásra kerül. Utólag napirendre tűzték még a szociális biztosítás ügyét is. SZAKMOZGALOM * * * A kárpitos szakosztály fölhívja tagjait, hogy e hó 29-én, szombaton este 7 óráig minden mű­helyből hozzák be a szakosztály titkárához a jelenlegi bérekre vonatkozó adatokat A budapesti férfiszabómunkások szervező bizottsága közli, hog-y az uj darabszámos bér­szabály elkészült ós október 29-től kezdődően kapható a szakegyesületben. A vas- és fémmunkások által szombatra hir­detett nyilvános szakgyülés — közbejött okok miatt — elmarad, A budapesti minták észi tők szakegyesülete e hó 30-ára, vasárnapra hirdetett taggyűlése — a közbejött akadályok miatt — elmarad. A cipészmunkások bizalmiférfitestülete ked­den este 6 órakor az egyesület helyiségében ülést tart. A kocsifényező szakosztály vezetősége értesiti tagjait, hogy a járulékaikat szombati napokon délután 5—7 óráig űzethetik be. ßktetSs » szakszervezetekben.' Az uj festészetről tart előadást e hó 29-én, szombaton este 7 órakor Schadl János festő, a biztosítási tisztviselők hélyi'Ségében, Vörösniarty-utca 42. szám alatt. UNKA foglalkoztatásban koronával 200— 120.­140— 135— is, hogy tartama rESJ * # * A nyomdászok uj bérmegállapodása. * E héten mar» a fölemelt pótlékokat fizeíik a nyomdákban, A nyomdászok bértárgyalásai befejeződtek s a két szervezet ujabb megállapodást kötött a munkabérekre vonatkozóan. Az uj megállapo­dás már e hó 29-én életbe lép, ugy hogy már az e heti béreket is a fölemelt pótlékokkal fizetik. A munkások eszerint a következő pótlékokat kapják: f i . , , , , Nappali Éjjeli és a) Az összes szakmunkasok vegyes (ideértve a számolószedő­ket iis) az I. és II. éves újonnan fölszabadultak kivételével — — 175.— b) Újonnan fölszabadult szakmunkások, ha a föl­szabadulásuktól számított egy év még le nem telt 105.— c) Újonnan fölszabadult szakmunkások, ha a föl­szabadulásuktól számított egf év már letelt, de a másodikat még nem töl­tötték be 122— d) Munkásnők 105.— e) Segédmunikások . 122.— A megállapodás intézkedik arról amennyiben a jelen megállapodás alatt a megélhetési viszonyok további rosszab­bodásnalk volnának kitéve, a munkásság kere­sete a rosszabbodás arányánalk megfelelő mér­tékben fölemeltetik. Viszont ha a megélhetési viszonyok könnyebbé válnak, arányosan leszál­littatik a munkásság keresete. A megélhetési viszonyok rosszabbodása, il­letve könyebbiilése kimutatásának alapjául a szerződő felek a „Pester Lloyd"-ban időközön­ként Iközzétett „Drágulási táblázat"-ot fogad­ták el. A megélhetési viszonyotk rosszabbodásánalk, illetve könnyebb ülésének „Drágulási tábláziat" adatai alapján leendő megállapítására a szer­ződő felek kiküldötteiből — esetleg a Magyar­országi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegye­sületében képviselt többd szakmák murikáltatód ós rnimkásszerveze teinek bevonásával — közös •bizottság alakittatik. A vidéki bérekre vonatkozó tárgyalások ugyanosa-k megegyezéssel értek véget. A vidéki bérekihez a® a) csoportban 150—170 korona, a b) csoportban 90—102, a c) csoportban 105—119 korona pótlék jár. A munkásnők bérpótléka 55—70 korona, A segédmunkásokra nézve a közös tárgyaló bizottság kimondotta, hogy azok is megfelelő bérj'avitáában részelitendők, még pedig leg­alább olyan összegben, mint amilyen a mun­kásnők számára xnegállapittatott. * * A fuvarozó munkáltatók is diktálják a bére­ket. A fuvaros gazdák nemrég kérték az Ár­vizsgáló Bizottságot, hogy a fuvarozási dija­kat újból állapítsa meg. Az Árvizsgáló Bizott­ság-, mielőtt az uj fuvarozási dijakat megálla­pította volna arra utasította a fuvarosokat, hogy a munkabérek dolgában állapodjanak meg a munkásokkal. Ez azonban nem törtónt meg. A munkások 35%-os béremelést kértek, a munkáltatók 25%-ot ajánlottak föl s az Ár­vizsgáló Bizottságnak is azt jelentették, hogy a munkalsoknak 25%-os béremelést adnak. Ezzel szemben az ipartársulat csütörtökön este tartott ülésén ugy határozott, hogy heti 100 koronával fogja a munkabéreket fölemelni. Ennek a határozatnak pedig — amint a fuva­rozó munkások szervezetétői értesülünk — az az oka, hogy a Közlekedési Munkás legutóbbi számában kellemetlen igazságokat mondott el arról, hogy miért nem akarnak a fuvaros gazdák kollektiv megállapodást kötni a mun­kásokkal. A munkások azonban az ilyen „haragszom rád" játékot nem fogják a bérmegállapítás alapjául elfogadni. Ha a fuvaros gazdák sértve érzik magukat, szerezzenek maguknak azért elégtételt, de a ipunkabéreket nem engedik a munkások ilyen alapon_ megállapítani. Tárgyal az amerikai kormány a vasutasok­kal. Chicagóból jelentik: A kormány értekezle­tet hívott egybe, amelyen a munkaügyi mi­nisztérium közvetítő bizottságának vezetésével kísérletet tesznek a vasutassztrájk elhárításira. Csütörtökön a pénzügyi bizottság tagjai és a vasutas szakszervezetek végrehajtó bizottságá­nak kiküldöttei ülést tartottak, amelyen a vas­utasok képviselői kijelentették, hogy a sztrájkra vonatkozó parancsot csak abban az esetben tudják visszavonni, ha megegyezést hoznak létre. (,.M. T. I.") TÖRVÉNYSZÉK ifc & A Népszava a demokráciáért harcol! (§) A vrekerletelepi munkáslakások ügye. Csütörtöki lapuinkban részletesen irtunk arról, hogy a kispesti állami munkástelepen, az úgy­nevezett Wekerletelepen lakó munkáscsaládok közül mintegy 600-nak fölmondták a lakását. A munkások a fölmondást nem fogadták el, amire az ügy az erzsébetfalvai járásbíróság elé került, ahol a fölmondás érvényessége mel­lett döntöttek. A munkások a járásbíróság ha­tározatát megföllebbezték és így került az ügy a pestvidéki törvényszék elé, ahol pénteken, délután tárgyalták azt. A tárgyalás során a munkások jogi képviselője ki fejtette, _ hogy az 1908. évi munkáslakásokról szóló törvény alap­ján a fölmondás érvénytelen, mert eszerint bárhol dolgozik a Wekerletelepen lakó mun­kás, igényjogasultsága van az állami munkás­telepen lakni, egyedül azon a jogcímen, hogy ő munkás. A bíróság a többszáz fölmondási pört csoportokra osztályozta, majd több vitás tényállást tisztázott, A tárgyalást befejezték azzal, ,hogy a bíróság a döntést Írásban közli majd az érdekeltekkel. (§) Aki a feleségének irt levélben vétett a magyar állam ellen. Mausz Rezső nyomdász a proletárdiktatúra idejében politikai megbízott volt és őt a gyorsított tanács annak ide­jén IV: évi fogházra ítélte. A büntetésének 'ki­töltése után Mausz ellen is internálást eljárást indítottak és a to­loncházba vitték. Mausz innen levelet juttatott a feleségéhez, amelyben többek között azt irta, hogy akik annak idején a proletárdiktatúra leghangosabb hivei voltak, ezek közül most sokan a mai kurzust támogatják amely rabol és gyil/kol a szent keresztény vallás nevében és hogy a két év óta tartó kurzus sokkal több hí­vet szerzett a diktatúrának, mint bármi. A le­velet elfogták és eljárást indítottak Mausz el­len a magyar állam és a magyar nemzet meg­becsülése ellen elkövetett vétség cimén. Az ügyet szombaton tárgyalta a budapesti tör­vényszéken dr. Száll© gyorsított tanácsa, amely azonlban nem hozott ítéletet az ügyben, hanem azt a rendes bíród eljáráshoz utálta át. ($) A telefonkezelőnők pöre. A budapesti törvényszéken pénteken tovább folytatták a tárgyalást azoknak a .tele­fonkezelőnőknek ügyében, akiket azzal vádolnak, hogy az októberi forradalom kitörése előtt való napokban egyes politikusok beszélgetéseit közölték a nemzeti tanáccsal. A pénteki tárgyaláson tanuképen hallgatták ki ez ügy­ben Fényes Lászlót is. Fényes vallomása során el­mondotta, hogy a telefonkezélőnőkkel 1917-betn került ösz­s»-eköttefcésbe, amikor az országgyűlésen és a sajtóban szót emelt érdekükben. Bejelentette Fényes, hogy sem ő, sem a nemzeti tanács nem érdeklődött semmiféle állami beszélgetés tartalma felől és fölszólította a megvádolt te­lefonkezelőnőket, hogy nyilatkozzanak erre vonatkozóan. Bományi Margit és társai kijelentették, hogy Fényes Lászlóval soha semmiféle beszélgetést nem közöltek. Szóm, baton tovább folytatják a tárgyalást. MÁR MEGJELENTI MAGYAR VAS- ÉS FÉMMUNKASOK ZSEBNAPTARA 1922. ÉVRE SZERKESZTI: VANCZÁK JÁNOS ÁRA 30 KORONA F^apható a Népszava-könyvkereskedésben, Budapest VII ker., jSrzsébet-körut 35. szám, a kiadóhivatalban VIII, Conti-utca 4. szám és a szervezeti árusoknál J

Next

/
Thumbnails
Contents