Népszava, 1923. október (51. évfolyam, 221–246. sz.)

1923-10-02 / 221. szám

1923. október 2. SÍÉ PS Z AVA 7 — Megszüntették az állami biztonsági meg­bízottak szervezetét. Igen, ilyen is volt: Állami biztonsági szervezet. A kommün után a bolse­visták szervezte házibizalmiak mintájára szervezték meg e^t a testületet Céljuk az volt vele, hogy ennek tagjai figyelemmel kisérjék az embereket és mindenkit, aki „gyanús", föl­jelentsenek. "Magyarán szólva amolyan spicli­szolgálatra berendezett testület lett volna az állami megbízottaké. Voltak, akik ezt a rendel­tetést alaposan gyümölcsöztették ós alaptalan följelentéseikkel sok embert ártatlanul tettek ki üldöztetéseknek. A belügyminiszter most hatályon kivül helyezte azt a rendeletet, amely ezt a szervezetet létesítette és intézkedett ennek megszüntetése iráni Kívánatos lenne, hogy a politikai spicliskedés szervezetével ennek rendszerét is megszüntetnék. Mert enélkül ez is csak amolyan kifelé adresszált kirakat­intézkedés. — A „Badius"-gépgyár rajzai. A kispesti Teudloff és Dittrieh-gépgyár vezetősége be­jelentette a rendőrségen, hogy a gyár speciá­lis készítményeiről váló műszaki rajzokat va­laki ellopta. A nyomozás során megállapították, hogy a gyár vezető mérnöke, Kovács Lajos, a nyáron társult egy gépgyárossal és „Radius" címen gyárat alapítottak. Ebben az üzemben a lopott rajzok alapján nagyon sok olyan gé­pet készítettek, amelyhez csak Teudloff­Díttrichéknek volt joguk. A rendőrség letar­tóztatta Kovács Lajos mérnököt, társát pedig őrizetbe vették. A megkárosított Teudloff­Dittrich-gyár 300,000.000 korona erejéig bün­ügyi zárlatot kért Kovács és társának a va­gyonára. — Egy szál gyűjtő 4 korona, ebből 1 korona 50 fillér a kincstáré. Vasárnapi lapunkban hirt adtunk a legújabb állami drágításról, amely ezúttal a szükségleti cikkek egyik legfonto­sabbikát, a gyújtót érintette. Eszerint az 56 szálas doboz után a kincstár 79 korona 90 fil­lér részesedést számit, ami 10 fillér adóval együtt kerelcen 80 koronával terhel meg egy do­boz gyújtót az állam javára. A kincstári része­sedés^ emelését az Árvizsgáló Bizottság jóvá­hagyásával nyomon követi most a gyújtó drá­gulása. Hétfőtől kezdve a gyújtó ára 70%-lcal emelkedett. Az adóval és kincstári részesedés­sel együtt egy doboz gyújtó gyári ára 160 koro­nára, a fogyasztói ár pedig 220 koronára drá­gult. A 220 koronás ár azt jelenti, hogy egy szál gyújtóért kénytelenek vagyunk 4 koronát fizetni, amiből a kincstár 1 korona 50 fillért tart meg magának. — A kloroformos Faragó már beszól. (Még egy jó fogási csinált a rendőrség.) A Népszava vasárnapi számában megírtuk, hogy a rendőr­ség elfogta Faragó Andrást, akit egész Európa rendőrsége különböző bűncselekményekért köröz. Faragó egy állítólagos Baumgart­ner Alfréd nevü bécsi kereskedővel érke­zett Budapestre, öt is előállították a főkapi­tányságra és ekkor kiderült, hogy tulaj don­képeni neve Solymosi Jenő, aki három évvel ezelőtt egy barátjától .900.000 koro)iát sikkasz­tott és a pénzzel külföldre szökött. Solymosi külföldön megismerkedett egy szélhámos tár­sasággal és utazó zsebtolvaj leit belőle. A rendőrségen most állítják össze Solymosinak a külföldön elkövetett bűncselekményeit. Fa­ragó András két napon keresztül mindent tagadott Hétfőn vallani kezdett. Kiderült, hogy édesapja Freund volt és a Faragó név magyarosított név. Magyarországról külön­böző szélhámosságok elkövetése után szökött meg. Bevallotta, hogy Horváth Menyhért nevü társával . együtt fosztották ki Párisban az amerikai énekesnőt, akit azonban nem kloro­formmal kábítottak el, hanem leitatták. Fa­ragó vallomásáról részletes jegyzőkönyvet ké­szítenek és ezt megküldik a külföldi rendőr­ségeknek is. — Revolverrel igazoltatták a detektívek. A Wesselényi-utca és Izabella-utca sarkán lévő vendéglőben szombat este három fiatalember botrányosan viselkedett A szomszédos aszta­lok közönségét lezsidózták és hangos megjegy­zéseket tettek mindenkire. Az egyik asztalnál három ember ült akik megunták a fiatalembe­rek lármáját és el akartak távozni a helyiség­bőL Amikor ki akartak menni a vendéglőből, a lármázok leghangosabbja elállta a kijáratot és rákiáltott a három távozóra, hogy „Büdös zsidók, igazoljátok magatokat!" A távozók között volt Schultz József államrendőrségi detektív, aki a kijáratot elálló fiatalembert el akarta tolni az útból, amire ez előrántotta revolverét, de Schultz és két barátja lefegy­verezte a garázdálkodót. Azután bevitték a VII. kerületi kapitányságra, ahol megállapí­tották róla, hogy Kovács András 23 éves köz­gazdasági egyetemi hallgató. Az ébredő fickó a főkapitányságon azzal védekezett, hogy ittas volt. Megindították ellene az eljárást. — A monstreküldöttségek. A háztulajdono­sok nem nyugosznak. Zajos és színpadiasan megrendezett küldöttségjárásukról a polgár­mesternél, már irtunk. Most, hir szerint, több­ezer résztvevővel, háziuri monstredeputációt terveznek a miniszterelnök elé, aholis a laká­sok fölszabadítását és az arany paritásos lak­béreket akarják követelni. Mi lenne, ha a házi­urakkal egyidejűen egy másik monstredepu­táeió is megjelenne: Kilencszázezer lakó/.., .. — Fölemelték a hatósági liszt árát. A hiva­talos lapban vasárnap megjelent kormány­rendelet közli az újonnan megállapított, föl­emelt hatósági lisztárakat A rendelet a búza­dara és a finomliszt árát 80.000 koronában, a főzőlisztét 50.000 koronában, a buzakenyérliszt árát és az egységes rozslisztet vagy ezek keve­rékének árát 2-1.000 koronában állapította meg. A rendelet hétfőn lépett életbe és a malmok, tekintet nélkül a kiutalás időpontjára, a fönti árakon szolgáltatják ki a hatósági lisztet. — A főváros tanácsa értesiti a közönséget és a hatósági liszt árusításával megbízott keres­kedőket hogy a vasárnap megjelent 6940. számú kormányrendelet folytán október 2-től kezdve a piros szinü rendes lisztjegyek és barna szinü pótjegyek ellenében kiszolgálta­tott hatósági liszt és kenyér árai a következők: 1 kilogram finom, tészláliszt 900 korona, 1 kilo­gram főzöliszt 580 korona, 1 kilogram kenyér­liszt 300 korona, 1 kilogram fehérkenyér 610 korona, 1 kilogram barnakenyér 410 korona. A kék szinü. lisztjegyek ellenében kiszolgál­tatott liszt és kenyér árai pedig a következők: 1 kilogram főzöliszt 1000 korona, 1 kilogram kenyérliszt 800 korona, 1 kilogram fehérkenyér 920 korona, 1 kilogram barnakenyér 780 korona. Gapami £t*m&t apszzígosszn StSpözik* Meg kell hagyni, egyre tisztul Magyar­országon a nemzetközi becsületünk: a kon­szolidáció. Állítólag ezen épül a nagy nemzet­közi kölcsön gyönyörű vára is, egyelőre lég­vára, da megjön majd ez a jó és vele minden egyéb jó, ha továbbra is oly ügyesen és si­kerrel konszolidálódunk. Egy jelentékeny lépés tehát kényes világhírűnk érdeke felé, hogy Garami Ernő elvtársunkat, a mi moz­galmunk nemzetközi tekintélyét, Magyar­országon körözik, börtönbe akarják csukni egy könyv, a „Forrongó Magyarország'' miatt, amelyben Garami elvtársunk történe­tet irt Magyarország utóbbi éveiről. A ma­gyar ügyészség segit ilyenformán Bethlen­nek, hogy genfi társalgó barátai, a civilizált országok államférfiai higyjék azt a fránya konszolidálódásunkat és az ügyészség vád­iratot szerkesztett Garami Ernő ellen, a könyvo miatt és az ügyész minden hatósági komolysággal előadja, hogy a mi emigrált elvtársunk megszökött és ezért ajánlatos lenne az általános köröztetése. A genfi­Bethlen másik támogatója, a vizsgálóbíró, az ügyész esdeklését meghallgatta és meg­tette az indítványát a körözés kiadására. Tehát a szituáció a jelen pillanatban az, hogy országos körözés alatt állanak a Dohány-utcai gyilkosok, Kopinits, a valuta­zseni, az ekrazitos fajvédelmiek — és Garami Ernő! A hatóság megkövetelheti a maga számára a respektnst; hát mondjuk másért, de röhögünk. A buzgó balkéz balog mozdu­lataira kevés a csöndes mosoly. Azután az is a tréfával csiklandoz, hogy körözik azt, akit annyian visszavárnak. Egyszer majd csak hazajön. Ha magyar földön sem jár könyvért a dutyi..* — A Kovács-testvéreket is szabadlábra he­lyezik? Még junius elején történt, hogy a rend­őrség leleplezte a „Nemzeti Multunk" cimü úgynevezett kultur-bünszövetkezetet, amely­nek vezetői a Keismann-gyilkosság révén hír­hedtté vált Kovács-testvérek voltak. Ez a társaság több lakásban ekrazitot helyezett el és ezzel a robbanószerrel akartak „kultúrát" fejleszteni. A rendőrség ebben az ügyben 20 embert vett őrizetbe, akik közül csak 17-et szállítottak át az ügyészségre. Pár héttel ez­előtt a 17 emberből 9-et szabadonbocsátottak és most dr. Mann Hugó vizsgálóbíró azt in­dítványozta, hogy a még fogvalevő Kovács­testvéreket és társait „megnyugtató bizonyí­tékok hiányában" szabadlábra helyezzék. Az aggodalmaskodó vizsgálóbíró végzése ellen az ügyész fölfolyamodást jelentett be. — ValatacsKiiipésző Ügyvéd. A belügyminisztérium nyomozói a külföldre utazókat rendszerint megkérdezik, hocry mennyi magyar koronát visznek magukkal, mert etnj kormányrendelet értelmében a külföldre vilietö ősz­tea maximuma men van állapítva. Az egyik utas a clítektivek fölszólitására azt felelte, hofry 70.000 koronát ..(fit Bécsbe. Az utas gyanúsan viselkedett, amire meg­- otozták. A belső zsebében 20,000.000 koronáról szóló át­Iitalójegyzékűt, valamint 335.000.000 korosa értékű szokolt találtak. Az utas útlevele dr. Fodor Géza kereskedő ne­vére vo't kiáilitva. A megmotozás után kiderült, hogy Fodor nem kereskedő, hanem ügyvéd. A 335,000.000 ko­rona értékű valutát elkobozták és az ügyvéd ellen meg­indították az eljárást. mmmmmmm * # * A német Kormány tárgyalni Kíván a snsanHa fölvételéről. (Paris, október L) A „Petit Párisién" berlini tudósítója arról értesül, hogy Maltzahn állam­titkár a francia nagykövetnél tegnap tett lá­togatása alkalmával közölte a német kormány­nak azt a kívánságát, hogy tárgyalásokba lépjen a francia kormánnyal a munkának a Ruhr-vidéken való ujrafölvétele kérdésében. — Hajók pusztulása a ködben. Londonból je­lentik: Áz Anglia és Írország déli partvidéke környékén elterjedt hatalmas köd következté­ben számos hajcszerencsétlenség történt. A köd oly óriási volt, hogy a hajó végéről nem lehe­tett a hajó elejéig látni s igy a nagy köd kö­vetkeztében több hajó el is sülyedt. A Cunard Line társaság „Seythia" és White Star Lino társaság „Cedrie" nevü gőzöse Írország déli partvidéke közelében vasárnap reggel össze­ütközött. Mindkét hajó könnyen megsérült. A „Seythia" óvatosságból visszatért Liverpoolba. Ezenkívül az angol Csatorna-szigetek környé­kén még körülbelül 12 hajóösszeütközés tör­tént, amelynek következtében 2 hajó elsülyedt, 3 pedig megfeneklett. Emberéletben szeren­csére csak egy esetben ^történt kár; ugyanis a „Lattrens" nevü dán gőzös utasai közül négy az összeütközés következtében életét vesztette. A következő külföldi hajók részben elsülyed­tek, részben pedig elsülyedőben vannak: „Lau­rens" dán gőzös, „Brobonne" és „Dermelle" francia gőzösök, „Vassilios Destounis" görög gőzös, „Hill" norvég gőzös és „Gasfeld" német gőzös. — A dohánykisárusok mozgalma. A Dohány­kisárusok Országos Szövetsége szeptember 30-án délelőtt 11 órakor az Irányi-utcai Sas­körben gyűlést tartott. A gyűlésen megjelen­tek csaknem az összes fővárosi dohányárusok. Számos vidéki város is képviseltette magát ki­küldötteivel. A választmány által elfogadott pontokat az országos gyűlés teljes egészében magáévá tette. A gyűlés elhatározta, hogy a pénzügyi kormányhoz montsre-küldöttséget meneszt, amely a következőket kéri a pénzügy­minisztertől: 1. A már hónapok óta húzódó áruhitel kérdésének kedvező elintézése. 2. A dohányáruk legközelebbi emelésének alkalmá­val az első heti áruigénylésnek régi áron való beszerzési lehetősége. 3. Fölnientés a kötelező bélyeataríás alól. 4. Magasabb bélyegszázalék megállapítása. 5. A tőzsdebér elengedése. 6. A bélyeggel házaló egyénektől a trafikjog meg­vonása. 7. A hiányos vagy penészes áruk vis­szaváltása a nagytrafikok által ­— A csecsemő védelem kiterjesztése. Még a háború folyamán a kormány elrendelte, hogy Budapesten az anyakönyvi hivatalok mindeu születési esetről értesítsék a Stefánia Országos Anya- és Gyermekvédő Szövetséget, hogy az védőnőivel minden egyes csecsemő fölnevelését ellenőrizhesse. A belügyminiszter most ezt a rendelkezést kiterjesaéette az egész országra. A rendelet értelmében valamennyi anyakönyvi hivatal tartozik 2á órán belül értesíteni a szü­letési esetekről az Amerikai Vöröskereszt és a Stefánia-Szövetség csecsemőgondozó fiókjait. A csecsemőgondozás munkájáról mindig megvolt az elismerő véleményünk kapcsán ama fölfogá­sunk, hogy önmagában, a szülöttre kiterjedő szociális gondoskodás, a munka védelme ós a teljes értékű közegészségügy nélkül csak fél eredménnyel kecsegtet A vidéki, még a fővá­rosnál is .rosszabb viszonyukat tekintve, a bel­ügyminiszteri rendelettel szemben hasonló vé­leményt kell alkotnunk. — A főváros megint megdrágította a temetkezést. Legutoljára szeptember 16-án emelte föl, súlyos mértékkel, a Községi Temet­kezési Intézet a temetések árát. A főváros tanácsa pedig alig néhány napja a sírhelyek árát. éspedig 50%-kal. TJgy látszik, ha a korona a fülét sem mozgatja Zürichben, ez a tény a fővárost nem izgatja, ellenkezően, most már kéthetenként drágít. A főváros tanácsa leg­utóbb a temetések árát a következőkben álla­pította meg: A legolcsóbb, úgynevezett C. osz­tályú temetés ára 100.000 korona, a B. osztályú temetés ára 170.000 korona, az A. osztályú te­metés 300.000 koronába kerül. A II. osztályú 550.000 korona, az I. osztályú pedig 800.000 ko­rona. Jellemző erre a képtelen drágításra, amely egyenesen katasztrófába dönti azt a családot, amely a halottját nem akarja a fő­város ismert gratistemetése utján elf öld eltet ni, jellemző, hogy a magántemetkezési vállalatok, amelyek fölé kellett emelni a „közérdekű" köz­ségi vállalkozásit immár ismételt ajánlataikban 50Vo-kal olcsóbban készek elvégezni a temetke­zéseket, mint a községi vállalat. E,z a szégyen is csak egy ilyen „várospolitikát" érhet. — Maítasich-Keglevieh Géza meghalt Vala­mikor sokat emlegették a nevét Mattasich­Keglevich Gézának, az egykori osztrák-magyar hadseregbeli főhadnagynak, aki a dinasztiával jutott összeütközésbe közeli kapcsolata miatt Kóburg Lujza hercegnőhöz. Mattasich Kegle­vich Géza, amint Párisból jelentik, ott szomba­ton egy. kis szállodában meghalt * I 4

Next

/
Thumbnails
Contents