Népszava, 1930. július (58. évfolyam, 146–172. sz.)

1930-07-30 / 171. szám

1930 julius 30. NÉPSZAVA — Horváth Menyhértet, a hírhedt nemzet­közi szélhámost Pozsonyban a rendőrség poli­tikai osztálya letartóztatta. Pozsonyi híradás szerint az ottani rendőrség politikai osztálya letartóztatta Horváth Menyhértet, a hires nem­zetközi szélhámost, aki az elterjedt hirek sze­rint Bécsből hamis útlevéllel érkezett Po­zsonyba és ott egy politikai akció szolgálatába szegődött. A letartóztatásról és annak okáról eddig még semmit sem közöltek a nyilvános­sággal. Állítólag érdekes politikai háttere van a rendőrség intézkedésének. Horváth Meny­hértet egyaránt ismeri a pesti, bécsi, berlini rendőrség és körülbelül két hónappal ezelőtt utasították ki Magyarország területéről. „Hor­váth Menyus" jellegzetes alakja volt az úgy­nevezett „uri" széihámostipusnak. Mindig a legelőkelőbb szállóiban lakott, a londoni divat­kódex szerint öltözött, nagystílű életet élt és a csekkcsalás terén nemzetközi bonyodalmakat teremtő stikliket követett el. — Aki tizennégyéves korában gyilkolt. Párás­ból jelentik: Két évig tartó hiábavaló nyomo­zás után a rendőrség most azt hiszi, hogy kézre­keritette Miss Wilson dúsgazdag ötvenéves an­gol nő gyilkosát. Wilsonnét két évvel ezelőtt tizennégy késszurással holtan találták Le Tocquet fürdőhely golfterén. A gyilkosság föl­fedezése óta állandóan folyt a nyomozás a tet­tes után, amig végre most letartóztatták egy le tocqueti rizskereskedelmi cég tizenhatéves küldöncét, aki ellen az utóbbi hetekben több följelentés érkezett, hogy bántalmazza az egye­dül sétáló asszonyokat. A fiatal küldönc a keddre virradó éjszaka a keresztkérdések súlya alatt megtört és bevallotta, hogy ő gyilkolta meg annak idején Mrs. Wilsont. mert ellen­állhatatlan kényszert érzett magában. A fiatal gyerek elmondotta, hogy ez a kényszer mosta­nában megint jelentkezett nála és ha nem tar­tóztatják le, rövid időn belül megint meggyil­kolt volna egy nőt. A beismerő vallomás után a gyerek sírógörcsöt kapott. — Revolveres részeg az utcán. A francia­országi Lilieben keddre forduló éjszaka egy ember holtrészegen jött ki a kocsmából, előrán­totta revolverét és vaktában lövöldözni kez­dett. Amikor meglátta, hogy két békés utcai járókelő a lövések zajára futni kezd, utánuk iramodott és közvetlen közelről rájuk lőtt. Az egyik szerencsétlen áldozatot két tüdőlövés érte, amelyek azonnali halált okoztak. A másik járókelő súlyosan megsebesült s életbenmara­dására nincs remény. Földerítettek egy tiz év előtt történt gyilkosságot. A fellest a csendőrség elfog (a. Az 1921. év március 21-én Bácsmadaras köz­ségben holtan találták özvegy Gajárszki Jó­zsef né kereskedőasszon yt. A vizsgálat meg>­állapította, hogy halálát két revolverlövés okozta. Bácsmadaras akkor jugoszláv meg­szállás alatt volt és a jugoszláv hatóságok öngyilkosságnak vélték az esetet és az ügy aktáit lezárták. A napokban a bácsmadarasi csendőrörsre névtelen levél érkezett, amelyben fölhívták a csendőrök figyelmét Kellér József budapesti szabómunkásra, aki ala­posan gyanúsítható a tiz év előtt történt gyilkosság elkövetésével. A csendőrség a megindított nyomozás alapján az éppen Bácsmadarason tartózkodó Kellér Józsefet elfogta. A szabómunkás beismerő val­lomást tett. Előadta, hogy ő és barátja, Ga­járszki Pál, özvegy Gajárszki Józsefnó fia a szép fiatal Suhajda Katalinnak udvaroltak. A leány a módosabb Gajárezíki Pál udvarlását fogadta el és feleségül is ment hozzá. Kellért ez annyira elkeserítette, hogy elhatározta, hogy a fiatal párt esküvőjük estéjén agyonlövi. Revolvert vásárolt és az efíküvő napján sorra­járta az összes bácsmadarasi kocsmákat. Ittas állapotban azután beállított Gajárszkiék laká­sára. Már este lehetett, a lakás sötét volt. Kel­lér lépteinek zajára kinyílt annak a szobának ajtaja, amely­ben a fiatal ember a fiatal párt sejtette, amire Kellér előrántotta revolverét és a nyitott ajtón keresztül belőtt a szobába. Az' ittas szabómunkás segélykiáltást, majd tompa, zulia>iást hallott, amire kiszaladt a ház­ból, revolverét a közeli erdőben elrejtette és másnap fölutazott Budapestre. Csak később tudta meg, hogy vetélytársa és annak fele­sége helyett az öreg Gajár«zkinét találta golyója. A bácsmadarasi csendőrség a tiz év előtti gyilkosság tettesét átadta a bajai ügyész­ségnek. Agy- és szivérelmeszesedésben szenvedő egyé­neknek a természetes „Ferenc József'-keserüviz megbicsültetetlen szolgálatot tes^ azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja el. (X) — Az uj koronaügyész hivatali esküje. Tud­valevő, ho^y legutóbb Dabasi Halász Lajost koronaügyesszé nevezték ki. Az uj korona­ügyész kedden tette le a hivatali eskiit a kúria épületének dísztermében. — Utcai verekedés közben ölték ineg a fascista szakaszparancsnokot. Milanói ujabb jelentés szerint Porcu fascistavezért, a milanói milícia szakaszparancsnokát utcai verekedés során gyilkolták meg. Gyilkosa, a 21 éves Ghelfi bőr­gyári munkás, keddre virradó éjszaka részle­tes beismerő vallomást tett. Bevallotta, hogy ö ölte meg a szakaszparancsnokot, azt állítja azonban, hogy nagy fölindultságban és önvé­delemből cselekedett. Odahaza ült és egy cipő­felsőrészen dolgozott, amikor segélykiáltást hallott az ablakon át. Kirohant az utcára és látta, hogy bátyja több ismeretlen férfivel du­lakodik. Csak később tudta meg, hogy a vere­kedők milanói fascisták voltak. A szomszéd házba szaladt, föllármázta a lakókat és kérte, hogy segítsenek bátyjának. Senkisem jött szo­rongatott testvére segítségére és ekkor besza­ladt a lakásba, fölkapta az asztalon heverő konyhakést és a verekedők közé vetette magát. Bátyja közben már elmenekült és a támadók rávetették magukat. Vadul szurkálni kezdett jobbra-balra, anélkül, hogy tudta volna, kit ér a kés. A milanói rendőrség ezzel a vallomással szemben még most is azon a véleményen van, hogy a gyilkosságnak politikai háttere van. Szerkesztői üzenet. (R. K. kereskedőnek, Szentes.) ön azt pana­szolja „Az Est"-ben, hogy Szentesen a kis­trafikosokat sorrajárta egy pénzügyőri szem­lész valami süket, állami nyugdíjas úrral és nyomatékosan fölszólították őket, hogy fizes­senek elő a két kormánylapra, mert különben a trafik- vagy az italmérési engedélyt baj érheti és elmondták, hogy ők a főispán, illetve a pénzügyigazgató nevében házalnak. A megijedt engedélyesek előfizettek. Ahol nem volt pénz, ott dohányáruban is fölvették az előfizetést. Tisztelt uram, siessen ön azonnal a szentesi államrendőrség főkapitányához és tegyen föl­jelentést ismeretlen tettesek ellen, akik a fő­ispán és a pénzügyigazgató nevében szél­hámoskodnak. Igaz, hogy mi is hallottunk már hasonló vidéki esetek fölsorolását, de nem hihetjük el, mert képtelenségnek tartjuk, hogy: 1. a kormánylapok gazdasági helyzete le­romlott volna az adófizetők gazdasági hely­zetének a posványáig és végső elkeseredésük­ben megengedték azt, hogy hivatalos fenye­getésekkel préseljék ki a vidék kisexiszten­ciáiból részükre az előfizetési dijat; 2. hogy olyan komoly hivatalnokember, mint Csongrádmegye jelenlegi főispánja vagy pénzügyigazgatója parancsot, meg­bízást adjon valakinek hivatalos fenyegeté­sekkel megspékelt vigéckedésre akármilyen lap érdekében is; 3. hogy akadjon olyan süket és magas­rangu állami nyugdíjas, aki meg ne hallaná a lelkiismeret szavát, hogy hivatalos hata­lommal való fenyegetéssel gyűjtött előfizeté­sek után járó provízió kiégeti a zsebet vagy a becsületet; 4. és végül: hogy nincs az a tényleges szol­gálatban álló m. kir. pénzügyőri szemlész, aki hivatalos minőségében bizonyos kiadó­hivatalok vigéceként lépné át a trafikok és italmérések küszöbét, mert jól tudja, hogy a fönt körülírt módon való föllépése kard­bojtjának az elvesztését vonhatja maga után. Mindezek alapján ismételten figyelmeztet­jük, hogy siessen a rendőrségre és a szóban­forgó hivatalos tekintélyromboló, kisembere­ket megtévesztő ismeretlen tettesek ellen a följelentést annyival is inkább megtegye, hogy az ilyesmivel járó fáradságtól az ártat­lanul meghurcolt kormánypárti lapok admi­nisztrációját megkímélje. — Hol istentisztelet, hol táncmulatság van a templomban. Londonból jelentik: A walesi Pontypriddben az adóügyi hatóság épületadó­val rótta meg Abercynon község római katoli­kus templomát, mert a templomban időnkint táncmulatságot tartanak. A lelkész előadta, hogy a befolyt pénzt jótékonycélra fordítják s a mulatságok alkalmával az oltárt ideiglenes válaszfallal elkülönítik a tánc színhelyétől. A föllebbezés során az adófölügyelősóg helyben­hagyta az elsőfokú hatóság határozatát. — Elitélt betörök. Ez év tavaszán egy négytagú betörőbandát tartóztatott le a rendőrség, amelynek tagjai Szamanszky József szobafestő, Huzinskó Géza, Josek Lajos és Gesneidi Henrik rovottmultu egyé­nek voltak. A társaság a fővárosban számtalan be­törést követett el, végül egy traükbetörésnél elfog­ták őket. A törvényszék kedden hojott Ítéletet fölöt­tük és a vádlottakat 10 hónaptól 2'/i évin terjedő frfirtfiw it^lt?. — Botrányos állapotok Héviz-„gyógyfürdőn". (Levél a szerkesztőhöz.) Reumás feleségem, kezelőorvosának tanácsára, Héviz-„gyógy­fürdöre" utazott. Időközben meglátogattam feleségemet és jómagam is szerettem volna megfürödni a híres gyógyvízben. Az utóbbi, években nálunk annyit beszélnek fürdőkultúra­ról és az idegenforgalom föllendítésére alkal­mas eszközök minél hatékonyabb igénybe­vételéről, hogy a helyszínen a legnagyobb meglepetést okozott az a düledező, velencei mó­don megépített korhadt, piszkos deszkaalkot­mány, ami a vízben a fürdőt jelenti. Megváltot­tam a jegyemet, amire beküldtek egy „kis ka'bin" Jba, amelyben már tizen vetkőztek és öltöztek. A helyiségben egyetlenegy fogas sem volt, ehelyett a deszkafaloil nyolc darab rozs­dás szög éktelenkedett ós már valamennyi tele volt aggatva ruhákkal. Mivel nem gondoltam arra, hogy szög ós kalapács elengedhetetlen a ,.gyógyfiirdő"diöz, kénytelen voltam ruhadarab­jaimat az elfoglalt szögek tetejére akasztani. Rövid ideig időztem az iszapos vízben, amikor tőlem távolabb nagy zajt és lármát hallottam. A férfiak káromkodva, a nők sikoltozva mene­kültek széjjel. Hamarosan kiderült, hogy a riadalmat nem ragadozó okozta. Az igazgató­ság jóvoltából az egész deszkaalkotmányban nincsen illemhely és a fürdőzők fölháborodá­sára, amikor nyakig a vizben állottak, valami á szájuk és orruk előtt lebegett el. Az egész telepen nincs egy alkalmas, széltől védett, födött hely, amelyben a meleg vizet elhagyó betegek meghúzódhatnának anélkül, hogy a hideg szél meghittemé őket. A „gyógyfürdő" jel­legét emeli Szentandrás községben a Lakies­féle vendéglő, amely világvárosi mulatóhely és semmiben sem különbözik a pesti bártól. A községben lakó betegek egész éjszaka nem tud­nak nyugodni, mert napról-napra folyik a dáridó, a táncolás, az éneklés, a duhajkodás. A vendéglős egész éjjel fogadja és viszi a ven­dégeket és a folyton jövő-menő, rettenetesen zötyögő és zakatoló gépkocsi lehetetlenné teszi a pihenést. Vasárnap három vendég egész dél­előtt a vendéglő utcáranéző terraszán cigány mellett mulatott. Ez a helyzet Héviz-„gyógy­fürdőn", Magyarországnak azon a pontján, ahol a kiváló gyógyhatású víz a legjobban csábíthatná a külföldieket. (Aláírás.) — Sikkasztott és öngyilkos lett a pap. Bukarest-* bői jelentik: A Buzau mellett fekvő Calvini község lelkésze agyonlőtte magát. A vizsgálat folyamán megállapították, hogy a lelkész 2,000.01)0 leit sikkasz­tott el az egyházi pénztárból. A lelkész az egyház­nak gondnoka is volt. Ellopták Románia telefon­os távíróhálózatának térképét. íízérHedök vagy kémek? . (Bukarest, julius 29.) A román állami posta vezérigazgatóságánál nagyarányú aktalopás nyomára jöttek rá. A telefon- és táviróosztály főnöke megdöbbenve állapította meg, hogy ' az irattárból eltűnt az ország telefon- és távíróhálózatának titkos térképe. Rövid nyomozás után a sziguramoa letartóz­tatta Staicu Staneff és Ivan Raiceff bolgár származású tisztviselőket, akikről megállapí­tották, hogy ők az aktalopás tettesei. Való­színűnek tartják, hogy a két postatisztviselő_ valamelyik szovjetkémnek adhatta el a nagyfontosságú térképeket. Az sem lehetetlen azonban, hogy nagyobb­szatoásu kémszervezetről van szó, amelynek a két tisztviselő is tagja. Az ügyben ujabb letar­tóztatások várhatók. (Bukarest, julius 29.) A román postavezér­igazgatóságnál leleplezett kémkedés ügyében a vizsgálat megállapította, hogy a letartóztatott Staicu Staneff tisztviselő tegnap táviratot ka­pott a kommunista internacionálé berlini köz­pontjától. A sürgöny _ tartalmát a hatóságok egyelőre titokban tartják. A vizsgálat a leg­nagyobb diszkréció mellett tovább folyik. Veszedelmes hajókirándulás tifuszfertőzéssel. (Wetter fa Ruhr mellett], julius 29.) Mint­egy 300 wetteri lakos kirándulást rendezett a Rajnán. Két héttel a kirándulás után több asszony tifuszgyanus tünetek Iközött megbete­gedett. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy para tífuszról van szó. Eddig 14 asszonyt szállítottak a városi kór­házba. A járvány terjedéséneik megakadályozására 111 Iefcéíkes körök megtettek mindéin intézkedést Orvosi vélemény szerint a ragályt vagy a kiránduláson igénybevett rajnai kőjws fertőzöttsége, vagy a hajón élvezett rágy­Jalf okozta.

Next

/
Thumbnails
Contents