Népszava, 1943. december (71. évfolyam, 272–296. sz.)

1943-12-15 / 283. szám

oldal NÉPSZAVA 1913 tfeeemfier 15, saMsfa Á városkchtpont terve a városrendezési bizottságban \ ftivai-oö városi<en;áteBési bizott­sá-ga Morvay Etuir<• alpolgármes­ter elnöklésévol 4lést tartott. Az ülés ri^pireiidjéü szerepelt az egy­szer .már előterjesztett de a napi­rendről leyétt várusközpontterve­zet, A r úgynevezett „Forum" ter­velt legutóbb módosították és ebben a formájában került most a tervezet a bizottság elé. Kertész K. Róbert megállapította, hogy a (szőnyegen levő tervek ten­gelyében az új városháza és a Bazilika' áil. Középütt kerülne el­helyezésre az. új Nemzeti Színház. — Welli.sch Andot a jN'emaeti Saínház részére más helyet kért, mert nem helyeselné ;iz Erzsébet tér kopárrá tételét. — A". Császár Ferenc vi­szont, helyesli, bogy a Nemzeti Szín­házat az Em-ébet téren helyezzék el. ami által széles Andrássy utat megfelelő épülettel zárnák le. Hozlinger István elvtárs megfon­tolandónak tartja azt a gondolatot, hogy az Erzsébet teret megszüntes­sék. Ellenkezően, minél több leve­gős, tánas zöld foltra van szükség az amúgy is zsúfoltan beépített pesti oldalon. Ugyancsak azt. kí­vánta, hogy a Nemzeti Színházat másutt helyezzék el. Csapó Sámuel elvtárs elismerés­sel nyilatkozott a Forum-tervről. Szükségesnek látja, hogy ezt a kér­dést, mint városszépítő kérdést, megfelelően oldják meg és a végle­ges terveket keltő időben készítsék elő, hogy a háborút követően ar, itt vár­ható munkálatok kellő súllyal essenek latba a várható munka­nélfeuliségellení küzdelemben. Egyébként, úgy látja, hogy az erzsébettéri park kérdést meg lehet oldani a. Nemzeti Színháznak ot­tani elhelyezése ellenére is. Min­denesetre bizonyos parkterület el­vész, tehát az általános tervekkel egyidejűen az itt elvesztett park területnek valamely más pótlásáról a közelben gondoskodni kell. A Nemzeti Színház céljaira ez a terü­let a. legnióltóbbnak te-kinthetÓ. Weichinger Károly szerint a Bel­város a tervek megvalósulásával teljesen új képet kan és a háború után várható nagyobb forgalmat is minden zavar nélkül lehet majd lebonyolítani az új elrendezéssel. Dörre Endre tanácsnok tálaszolt a felszólalásokra, majd a bizottság a tervezetet elfogadta." A továbbiak ban a, bizottság tár­gyalta az újpesti rakodóparton létesülő szabadtéri fürdő telekáten­gedési ügyét. Csapó Sámuel elvtárs helyesli a nagyobb tömegek befogadására al­kalmas szabadfürdők szaporítását. Az új fürdők megteremtését csak eiső iépésnek tekintheti, mert a főváros külterületei mindenütt sú­lyosan nélkülözik a szabad fürdés lehetőségeit. Éppen ezért megfelelő' fiirdőépitöprograiu sürgős kidolgozását tartja szük­ségesnek a főváros munkás- és kiseiuberlakta területeinek ellá­tása érdekében. K. Császár Ferenc ugyancsak el­fogadta a javaslatot, amelyet a bi­zottság elfogadott. A bizottság ezután az elhúnyt kormányzóhelyettes emlékművének fölállítására irányuló javaslatot tárgyalta. A tabáni parkban, a Czakó uccai iskola közelében állí­tanák föl a 13 méter magas obe­iiszket, tetején Géniusszal. Az obe­liszk előtt, a térből ugyancsak ki­emelkedő talapzaton állana az el­hunyt kormányzóhelyettes két és fél méteres nagyságú szobra, A műemléket úgy kívánják felállí­tani, liogy a szoborra való kilátást a környezet minden pontjáról biz­tosítják. Az idevonatkozó tervet a bizottság K. Császár Ferenc föl­szólalása után elfogadta. A bizottság még különböző va­rosrendezési ügyeket tárgyalt. JäiLi%Lizet + dalom Q, a d 0 nt á n tj Mideremkiállítás Winklerné Szilády Margit festőművész több mint 100 festői és egy sereg szobrá­szt alkotását, mutatja be. Egy-egy darab­jával különböző kiállításokon találkoz­tunk már, az • együttes bemutatkozás rokonszenves tnűvészegyónieégel tár elénk. Talán éppen azt a tulajdonságát érezzük a legvonzóbbnak, amelyet másutt éppen hibának róhatnánk fel — nála a nagy olasz klasszikusok hatása nein formai utánzás, hanem belső lelki szükségletnek őszinte átélése. Eszmény­képeinek meleg szín pompája talán ke­vésbé is érdekli, mint inkább az .alakok és a kompozíció grafikai éreje és nagy­vonalúsága. Ezt a mondhatnók férfias grafikai vénát találjuk a művésznő jel­legzetességének. A ..Kovácsok" című vásznán, sajátos rőt fényekben, szinte barokkos mozgalmassággal adja egy munkajolenet megkapó, erőtelje* kom­pozícióját. KlfOjezőformái vál toitosak, mégis leginkább a mély és meleg tónu­sok világa áll hozzá közöl, tárgyait egyébként naturális szemlélettel dol­gozza fel („Cigányszerenád", „ICol tus­család"). Talán csak a ..Mignoné" etriiü darabján hódol az elmúlt évek újolasz kísérleti stílusának, „faragó tanya" címfi magyar táján a 19. század elejének meleg romantikája szólal meg, közeli rokonságban az egykori oh. z tájfestés hangulatvilágával. Szln-s meglátással dolgoz fel néhány alakos képén ma­gyar néprajzi motívumokat. Akvurel jeí hangulatosak. Szobrász! alkotásai nagyobbrészt kifejezően, erőteljesen megoldott naturális arcmások. A kiállí­tás (VIIT, Ki'pazínlwiz ueea 17, V. eme­let 1) december 23-ig naponta 10 órától 4 óráig tekinthető meg. sz. s. (*) A MAGYAR NÉPZENBI ISME­RETEK TANÍTÁSA A ZENEMŰVÉ­SZETI FŐISKOLÁN. Seinyei Merse Jenő közoktatásügyi miniszter elren­delte. hogy az Országos Zeneművészeti Főiskola minden tanszakán a „Magyar népzenei ismeretek" címmel előadott tantárgyat az utolsó akadémiai osztály­ban a növendékek kőtelező tárgyként Karácsonyra megjelenik ! az 1944« évre Kiadó: SZEDER FERENC . A Szociáldemokrata Párt naptára. ttő tartatomS IMS o Irtai A TARTALOMBÓL» Naptári rész, ház­tartás. Cikkek, versek, novellák, tanul­mányok, mesék. Mit keil tudni a munkaviszony szabályozásáról? Munka­bér; drágasagi pótlék, legkisebb munka­bér, légi riasztás idejére járó bér, munkaidőre, gyermeknevelési pótlékra, fizetéses szabadságidőre, felmondási Időre vonatkozó tudnivalók. Egyéb munkajogi jogszabályok: kik a nehéz testi munkások, fontosabb munkaügyi rendelkezések. A tanoncjogszabályok. Ahadbavoiuilt mnnkások. alkalmazottak, mezőgazdasági munkások, valamint hozzátartozóik segélyezése és jogainak szabályozása. ÁRA: 1.50 PENGŐ Kapható a pártszerrezetekben, a munkásotthonokban és a központi párt­titkárságban. Rendeléseket a központi párt­titkárság fogad el: Budapest VIII, Oouti u. 4 hallgassák. A miniszter a Zeneművé­szeti Főiskolán a tanév megnyitásakor elhangzott beszédében már hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a főiskola minden végzett növendékének ismernie kell a magyar zenei anyanyelvet. (*) MŰSORVÁLTOZÁS AZ OPERV­HAZBAN. Svanholm Set betegsége miatt a Wagner-bérlet e hétre kitűzött, két előadását később tartják meg. Csütörtö­kön á „Walkür" helyett '/t6 órakor az „Aida", szombaton pedig (> órakor " „Bajnzzók", „Debreceni história" és „Bolero" kerül előadásra. (•) IIÖNTÖBIRÓSAOOT LÉTESÍTEM EK A MOZISOK SZAKMAI VITÁK KI­KÜSZÖBÖLÉSÉRE. A Magyar Mozgó­k ép üzem engedélyesek Országos Egyesü­leté december 15-én tartja közgyűlését. Ennek során felállítják a szakmai döntő­bíróságot és megválasztják a döntő­bírókat. Régi óhnj volt ugyanis, hogy a szakmai vitákat, ne hosszad Unus és költséges polgári peres úton, hauem a szakszerűségét, és g> orsaságo!; célzó döntőbíráskodás útján intézzék el. Most sikérült, o kérdésben megessezésro jutni és a szakmai döntőbíróság megalakul. A közgyűlés egy másik tárgysorozat! pontja a zenei jogdíj kérdi'«e. A Zene­szerzők Szövetkezete ugyanis felmondta a mozisokkal fennálló megállnpodájit és új feltételek alupján akarja rendezni a zenejogdíj kérdését-. SZÍNHÁZÍ ÉS FILMKÖZLEMÉNYEK HOGYAN SZÜLETIK A FILMTEMAf Sokan kérdez'ft, hogyan 'Sí,Öletik mcs cr iy filmténia, milyen kö ttlraéiij-ck köiüit l.vr. a témából valóságas iilui. Ezt mondja, el sok vidámsággal, a „Mesél az ólét" cíllifi új olasz film, amelyet, a® Espeiria karácsonykor nia.at be a pesti közönségnek. Egy operaénekesről szól a történet, akinek a fllün,gyárba kellene érkeznie, de útközben egy fiatal le.-'ny miatt lemarad a vonatról és olyan kalandok.!.a ke­veredik, hogy csak nagy k'?é<fcl érkezik meg a műterembe. Kéíveénak okít elmeséli a rendezőnők — ée ebből a meséből lösz a film, amely loperag a szemünk előtf. A leg­jobb olasz baritonista, Gino Bechi játssza a (•érti főszerepet, pártnernője pedig Irasema Dilian. SZELEflZKY ZITA a Scala Filmszinhá, •lénlcki órai előadásán személyesen meff­lelcnik és tnigt'ekínfi a „Xenelü malom" című filmjét. A Scala és az Omnia Film-Hzinkús n „Xrnélö malom" nany sikerére tekintettel a csütörtöki és pénteki. JnbU'lrit előadása Itt minden egyes Ictonatónak S:r­lécek}/, Síita**/!, Latabúr é* Da'/la aulo• grammal ellátott fényképeivel kedveskedik. MEGKERÜLT A „SZIÁMI MA08KA"! Bndapoet ked^enco, a ..Sziámi mac&ka" né­liány héttel ezelőtt eltfint és most. került csak ínég. Az elmúlt hetek alatt a vidéki nagyvárosokban aratott a. pestibe» hasonló hatalmas sikert Sseloczik'y Zita „Sziámi macská"-ja. A kitűnő alakítás és a paz-ur kiállítású film csütörtöktől a. Kamarában létható. KARACSONY HETÉBEN kerül felújításra a Székel// (Olympia) Filtnszínhdeban a fran­cia filmgyártás legbájosabb alkotása, a ..Rajongás", amelynek főszereplői Fernand Gravey, a kiváló jellemstiriész és a klasz­seiku* szépségű Micheliné Presle. A kis pá­rizsi kálaposleányt alakító Micheliné Presle ebben o filmben énekli a guönyörü „Patadit perdu" cintű keringőt, om' ht má már egye­rliil ebben a filmben hallható, mert hang. lemezéi teljesen elfogytok- 1 A dolgozó nő és a harisnya Egyik nőolvasónk írja: Vásárlókönyvem tanúsága szerint a folyó évben mindössze négy pár harisnyát'vásároltam. Ez a mennyi­ség, ugyebár, éppenséggel nem sok. Sőt. Harisnyára azonban szükségem van, mert évenként négy pár ha­risnya — mindenképpen kevés. Ha­risnyát azonban egyszerűen nem kapok. Dolgozó nő vagyok. A munka­helyemről nem szaladgálhatok cl tetszésem szerint az üzletekbe. De ha mégis elmegyek és ir^ha órák­hosszat sorbanállok. mire pulthoz érek, kijelentik: már nincs harisnva, mind elfogyott. Közben odavetik, bogp „itt csak törzsvásárlókat szolgálnak k1 "­Másutt egyszerűen letagadják i) z áru létezését. A harisnyaelosztást valamiképpen szabályozni kellene. Hatósági intéz­kedést kérünk, mert enélklil a dol­gozó nő hovatovább télen is kény­telen les-/ harisnya nélkül járni. Ha nincs rá, mód. bogy a harisnyák el­osztását igazságosabbá tegyék és a dolgozó nők is hozzá juthassanak munkaidő- vagy mpnkabérveszteség nélkül — mond'ák ki: dolgozó nős­nek nem jár harisnyal Miseruhában fogtak ei egy fosztogatót Kedden délután az egyik margit­körúti ismert vendéglő tulajdonos­nője rendőrért szaladt. A rendőrt a vendéglőbe vezette és két boroz­gató vendégre mutatott. Az egyik kabátja alól miseruha kandikált ki és ezt találta gyanúsnak a ven­déglösnő, A rendőr megkérdezte, miféle ruhába öltözött, atnire a borozgató vend'g zavaros válaszo­kat adott. Előállította őket a leg­közelebbi őrszobára, inajd a fő­kapitán yságiH kerültek. Kiderült hogy Fonalkó János -15 éves fod­rász és Imre Ferenc ti.'i cvos volt gépkocsivezető cipőkrémet árultak az utóbbi időben s eladókörútjukon bemenlek a Feren esek margil­körú-'i rendházába. Itt is cipő­krémet akartak árnsíumi. f!'t éved­lek a sekrestyébe é. misc'jort k rcs­tr k, högu a-t elf pj'ík, \1 isibort nem találtak, viszont egy finom anyagból készült m'se uh át le­akasztottak a fogasról és beöltöztek abba. A miseruhára azután rávet­ték a télikabátot. Csalódottan tá­voztak, hogy nem találtak bort beültek az egyik vendéglőbe. Itt azután elárulták magukat a lapott miseruhával. Mindkettő'ükét letar­tóztatták. — Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen drága jó férjem, illetve tlvérem elliúnyt.a alkalmából a hozzánk érkezett részvét,­nyilatkozatokért, valamint a Székesfő­városi Házinyomda igazgatóságának ég személyzetének a ravatalra küldött ko­szorúkért, a nyomda dalárdájának a közreműködésért és a temetésen Való megjelenésért, az Anyaegyesület és a szervezet kiküldöttének, Hadsi Vendel kollégának, a Szociáldemokrata Párt ki­küldöttének. Kertész Jenő elvtársnak. Vétek István ÓH Schümm! Antul szak­társaknak a sírnál mondott beszédekért, valamint a Kéziszedők Körének a ko­szorúmegváltásért és mindenkinek, aki a temetésén megjelent és mélységes gypszunkban vigasztalni igj ekézett, lfálás köszönetet mondunk. Özvegy Opálka Lajosné. Opálka Ferenc, Opálka Margit. Helyreigazítás. A folyó hó 12- i szá­munkban megjelent- l>r Vájná is Tán-a könyvhirdetésben a „Parti szél" szer­zőjeként szereplő Visegrády Gizella név téves. A szerző neve helyesen: Visegrádi/ Gabriella. (>') (t Olvasd a Népszavát és ^ !• szerezz uj előfizetőket! i

Next

/
Thumbnails
Contents