Népszava, 1970. július (98. évfolyam, 152–178. sz.)

1970-07-14 / 163. szám

GERGELY MIKLÓS: KEDD, JÚLIUS 14. A Nap ke! 4 órakor, nyugszik 19 óra 39 perckor. A METEOROLÓGIAI INTÉZET JEI*ENTI Várható időjárás kedd es­tig: kevés nappali felhőkép­ződés, valószínűleg eső nél­kül. Mérsékelt, időnként megélénkülő délnyugati, nyu­gati szél. A meleg tovább tart. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 27—32 fok között. — A Duna Buda­pestnél : 350 cm. Szeretettel köszöntjük névnapjukon E ö R S nevű kedves olvasóinkat. fi_n2 HÉ***’ siere A nap kérdése: Strauss azért szeretne előtérbe kerülni, hogy ő intrikálhasson a háttérből? Jó reggelt! Olvasom a Népszavában, hogy automata vendéglő nyílt Balatonfüredcn. Automata vendéglő, ez igen, ez egy lépéssel (ven­déglőről szólva, egy hosszú, lépéssel) előbbre van a fejlő­dés útján, mint az önkiszol- gálós vendéglő, felteszem, hogy az automata vendéglő­ben úgy étkezhetek, mint egy tökéletes automata, egy­szerűen bedobom magamba a finom ételt és megszűnik minden bosszúságom és rossz érzésem, az önkiszolgáló ét­teremben még van — csöke- vény szerűen — egy icipici érintkezésem az emberiség­gel, de az automata vendég­lőben már csak ketten va­gyunk egymással kapcsolat­ban, én meg az automata, szerényebben az automata meg'én, az automata, amely túl becsületes — vagy túl bu­ta — ahhoz, hogy különbsé­gét tegyen vendég és vendég között, az automata, amelyet úgy szerkesztettek meg, hogy nem tud nem oda figyelni, az automata, amely nem tud negligálni és fumigálni, egy automata nem is ismer ilyen cifra idegen szavakat, de le­gyünk tárgyilagosak, az én számomra az automatának még külön varázsa is van, mert én egyhangú vélemény szerint — ez az egy hang az én hangom — jólelkü, meleg­szívű ember vagyok. S mint ilyen, rendkívül megnyugtatónak találom azt, hogy az aiAomata idegeit nem tudom tönkretenni a szeszélyeimmel és a türel­metlenségemmel. L Kertcfímozaík J ff ELPUSZTULT A FEKETE-VÍZ HALÁLLOMÁNYA A Vajszlőn működő ormánsági HorgászegyesOJet veze­tői a múlt hét végén Jelentették a Baranya megyei Tanács Halászati Felügyelőségének, hogy a Fekete-vízen tömeges halpusztulást észlelnek. A helyszínre érkező szakembere­ket megdöbbentő kép fogadta. A tekintélyes dél-baranyai vízfolyás halállománya gyakorlatilag megsemftitsűlt. A vizs­gálat megállapította, hogy a szennyező anyag az Almás* patáikból feljut a Fekete-vízbe, márpedig ez a patak Szi­getváron folyik keresztül. Ezért bizonyosra vehető, hogy a város ipari üzemei felelősek a súlyos károkért. A víz­minőségi felügyelet szakemberei széles körű vizsgálatot kezdtek.-LVUilÖLtJ V CLL nak 20. évfordulója tisz­teletére a fiatal városban rendezték meg, s vasár­nap ünnepélyes keretek között nyitották meg az 1970. évi országos fotó- művészeti kiállítást H Országos horgászbajnokság Vasárnap Dunaújvá­rosban a kikötőöbölben rendezték meg az idei kishalfogó országos baj­nokságot. Magyarország 1970. évi felnőtt horgász­bajnoka Nagy Ferenc. 207 halat fogott ifjúsági hor­gászbajnok ifj. Takács András, 52 hallaL H Bő vizű kút <Boldogkőváralján A Zempléni-hegység egyik legszebb vidéke az ősi váráról nevezetes Bol­dogkőváralja. Természeti értékekben gazdag, víz­ben azonban szegény. Az észak-magyarörszági Ku­tató-Fúró Vállalat most több mint 300 méter mélységben egészséges ivóvizet talált. Az új kút- ból percenként több mint 500 liter vizet lehet tar­tósan kiemelni. B Atommeghajtású kereskedelmi hajó Az Ishikawajima-Ha- rima Heavy Industries Hajógyárban hétfőn To­kióban átadták tulajdo­nosának Japán első atom­meghajtású kereskedelmi hajóját, amely a Mutsu nevet viseli. NÉPSZAVA Á 197 0. júlins 14 Évfordulók LAWRENCE TIB BETT amerikai baritonénekes, a Metropolitan Opera volt tag- ja és a hangos filmek első korszakának egyik legnép­szerűbb énekes művésze IC esztendeje hah meg. KIS JANKÓ BORI mintaíró asszony, a népmű­vészet mestere, a matyó hímzés-hagyomány egyik leg­nagyobb továbbfejlesztője halálának 16. évfordulója. NICOLAE BALCESCU, az 1848-as román forradalom vezéralakja 151 esztendeje született. KONSZTANTY1N PAUSZTOVSZKIJ kiváló szovjet író halálának 2. évfordulója. ALFRED KRUPP német acélgyáros, az „ágyú- király”, az öntött acél tö­megtermelésének megterem­tője 83 esztendeje halt meg. VASVÁRI PAlt politikus, történetíró, író szü­letésének 144. évfordulója. | Kiss Árpád | Utoljára mintegy két hónappal ezelőtt, a rádió nyilvános sajtókonferen­ciáján találkoztunk vele. Az egyórás adás alatt fia­talos fáradhatatlansággal válaszolt a konferencián részt vevő újságírók zá­porozó kérdéseire. Az Or­szágos Műszaki Fejleszté­si Bizottság sokrétű mun­káját igyekezett bemutat­ni a zömében laikus rá­dióhallgatóknak, s az is­meretterjesztés közben mindig volt egy-egy olyan megjegyzése, amely kriti­kailag elemezte vagy mél­tatta a szóba kerülő ága­zatok műszaki fejlesztési koncepcióját. Fáradhatatlan volt egész életében. Iskoláit jeles eredménnyel fejezte be s mint a Ganz Villamossági Gyár konstruktőre — ahol 1938-tól a háború miatti kényszerű megszakítások­kal 1950-ig dolgozott —. ugyancsak már fiatalon is kiemelkedőt produkált. Közben fáradhatatlanul dolgozott a közösségért is: 1943 januárjától mint a Szociáldemokrata Párt tagja, annak mérnökcso­portjában, illetve sashal­mi szervezetében tevé­kenykedett. A felszabadulás utáni évékben ugyancsak sok­oldalú munkát .végzett: változatlan energiával vett részt a munkásmozga­lomban, eredményesen látta el feladatát a rábí­zott különböző posztokon. 1950. március 21-én ki­nevezték a Nehézipari Minisztérium műszaki fő­osztályának vezetőjévé, majd négy évig a könnyű­ipari tárca vezetőjének tisztét töltötte be. Ered­ményes szakmai tevékeny­ségéért 1954-ben a Kos- suth-díj ezüst fokozatával tüntették ki\ 1954 októbe­rében vegyipari minisz­ter, 1956. augusztus 1-én pedig a Műszaki Fejlesz­tési Tanács elnöke lett. Ugyanezen év végén meg­bízták az Országos Terv­hivatal vezetésével, ahol 1961 szeptemberéig dol­gozott, majd miniszteri rangban kinevezték az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság elnöké­vé, mely tisztségében tra­gikus hirtelenségű halá­láig tevékenykedett. 1964 szeptemberétől a kormány az Állami díj és a Kossuth-díj bizottságá­nak elnökhelyettesévé ne­vezte tki, 1967. december 5-én az Országos Atom­energia Bizottság elnöke lett. A Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Vili. és IX. kongresszusán ismé­teltén a Központi Bizott­ság tagjává választották. Kiss Árpád elvtárs ki­emelkedő szakmai tudá­sát, áldozatos munkáját, a nép ügye iránt tanúsí­tott odaadó hűségét nép- köztársaságunk számos ki­tüntetéssel ismerte el. De nem kisebb értékű elis­merés ennél az a szere­tet, mellyel közvetlen munkatársai, az ország mérnök- és technikus tár­sadalma övezte személyét. Kiss Árpádot fiatalon, 52 éves korában, ereje és alkotó készsége teljében ragadta el a halál. Emlé­két kegyelettel megőrzik, műszaki hagyatékát gon­dosan ápolják, továbbfej­lesztik mindazok, akiknek szívügyük a technikai ha­ladás meggyorsításának ügye. Jugoszláv részvéttáviratok kás-paraszt kormány el­nökének. A Jugoszláv Kommu­nisták Szövetségének el­nöksége ugyancsak rész­véttáviratot küldött az MSZMP Központi Bizott­ságának. (MTI) Elhunyt Hikádé Aladár Mély megilletődcssel és fájdalommal tudatjuk, hogy Hikádé Aladár elvtárs, pártunk alapító tagja, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemel­kedő harcosa elhunyt. Hikádé Aladár elvtárs temetése július 17-én, pén­teken fél 12 órakor lesz a Mező Imre úti temető mun­kásmozgalmi panteonjába^. Elhunyt elvtársunk családtagjai, elvtársai, tiszte­lői és harcostársai 11 órától róhatják le kegyeletüket a temető fedett diszravatalozójában. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Partizán Szövetség, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete. * Hikádé Aladár elvtárs 1888-ban, Budapesten, munkáscsalád gyermeke­ként született. Műszerész- tanonc, majd műszerész­segéd lett. Mint ifjúmun­kás, tagja lett a vasas­szakszervezetnek. 1918 no­vemberében egyik alapí­tó tagja volt a Kommu­nisták Magyarországi Pártjának, s a kispesti pártszervezet vezetőségi tagjaként tevékenykedett. A proletárdiktatúra le­verése után Korvin Ottó és László Jenő elvtársak­kal részt vett az illegális mozgalomban; elfogták és 8 évi börtönre , ítélték. 1922-ben csere útján a Szovjetunióba került. 1955-ben tért haza. A ma­gyar és nemzetközi forra­dalmi munkásmozgalom­ban való több évtizedes részvételéért, mint a párt alapító tagját — a párt megalakulásának 50. év­fordulója alkalmából —a Munka Vörös Zászló ér­demrendjével tüntették ki. (MTI) tannia, Hollandia, az NDK, Mongólia, Jugosz­lávia, Románia, Svédor­szág, a Szovjetunió és ha­zánk nyolc-nyolc tagú csapata — összesen 112 diák — kezdte meg az írásbeli dolgozat elkészí­tését. Eredményhirdetés jú­lius 21-én Budapesten lesz. (MTI) • amikor Zichy Mihály fes­tőművész a grúz nyelv, történelem és néprajz ta­nulmányozása nyomán il­lusztrációkat készített Rusztaveli grúz költő ,.Tigrisbőrös lovag” című elbeszélő költeményéhez A történetíró művében Vikár Béla életével és te­vékenységével is foglal­kozik. Vikár Béla fordí­totta először magyarra Rusztaveli említett költe­ményét. MSZBT-köldöttség utazott Észtországba A Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság észt tagoza­tának meghívására há­romtagú MSZBT-küldött- ség utazott az Észt Szov­jet Szocialista Köztársa­ságba. A delegáció Nagy Mária főtitkár vezetésé­vel részt vesz a köztársa­ság fennállásának 30. év­fordulója alkalmából ren­dezendő ünnepségeken. közéi er Irak nemzeti ünnepe alkalmából Losonczl Pál táviratban üdvözölte Ah­mad Hassan al-Bakr tá­bornok köztársasági elnö­köt. Az iraki ünnepségek­re magyar küldöttség uta­zott Bagdadba Cseterki Lajosnak, az Elnöki Ta­nács titkárának vezetésé­vel. A francia nemzeti ün­nep alkalmából Losonczi Pál Georges Pompidout, Péter János pedig Mau­rice Schumannt üdvözölte táviratban. Tóth Istvánnak, a Köz­lekedési és Szállítási Dol­gozók Szakszervezete fő­titkárának vezetésével há­romtagú küldöttség uta­zott hétfőn Olaszország­ba. A küldöttség tanul- mányútján tapasztalat­csere-megbeszéléseket folytat az olasz közleke­dési szakszervezet veze­tőivel. A magyar szolidaritási bizottság hétfői ülésén új működési szabályzatot fo­gadott el. Meghallgatták és jóváhagyták a laoszi nép támogatására, vala­mint a portugál gyarmá-'" tok népeinek támogatásá­ra rendezett nemzetközi konferenciáról szóló je­lentést, amelyet a két ese­ményen részt vett magyar delegáció vezetője. Har­mati Sándor elnök, illető­leg Kiss Károly, a SZOT alelnöke terjesztett elő. Albert E. Tomlinson, a brit nemzeti béketanács főtitkára és Diesel Felt­I ham, a brit béketanács gazdasági vezetője Ma­gyarországra érkezett. Megkezdődött ä XII. mtemtikäi diákolimpia Keszthelyen hétfőn megkezdődött a XIX. nem­zetközi mátematikai diák­olimpia. Hazánkban má­sodszor kerül sor a fia­taloknak erre az erőpró­bájára. A vendéglátóipari szak- középiskola épületében Ausztria, Bulgária, Cseh­szlovákia, Franciaország, Lengyelország, Nagy-Bri­KÖNYV MAGYARORSZÁGRÓL A Szovjetszkaja Gruzija Könyvkiadó gondozásá­ban megjelent Ilja Taba- gua neves történész műve Magyarország gazdaság; életéről, kultúrájáról po­litikájáról. A könyv egyik fejezete Grúzia és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetével foglalkozik. E kapcsolatok kezdete a XV. századra nyúlik vissza — s különösen elmélyültek a XIX. század elején, Vasamap a székesfe­hérvári István király mú­zeumban Kovács Péter művészettörténész meg­nyitotta a krakkói kép­zőművészek kiállítását. A tárlaton harminc fest­ményt, ugyanennyi grafi­kát és 70 plasztikát látha­tott a közönség. A kiál­lítás a hónap végéig tart nyitva. | Autóbusz—teherautó karambol — 17 sérült Hétfőn reggel Nyiráb- rány és Nyíracsád között a megengedettnél na­gyobb sebességgel, figyel­metlenül vezette a 4-es AKÖV autóbuszát Surá- nyi Tivadar 36 éves gép­kocsivezető, s az egyik kanyarban összeütközött egy szembejövő teher­autóval, amelyen 40 mun­kás utazott. Az autóbusz vezetője és a teherautó egyik utasa súlyosan, míg a teherautón utazó mun­kások közül tizenöten könnyebben sérültek meg. A rendőrség eljárást in­dított a baleset ügyében. — Mexikóvárosban szombaton este egy éjsza­kai mulatóban mintegy száz fiatalembert tartóz­tattak le kábítószer-fo­gyasztás vádjával. ■ ARATOVASARNAP — KOMBAJNN AGYÜZEM Az Idei nyáron első ízben volt vasárnapi nagyüzem a Békés megyei földeken. Mintegy 500 kombájn rajtolt az ősziárpa- és búzaföldeken. Megyeszerte az első ünnepi műszakban hozzávetőleg több mint ötezer holddal gyara­podott a friss tarló. A baranyai határban kombájnnaty- üzem volt vasárnap. Mintegy 400 kombájn volt üzemben és ezek nagyobb része már a búza betakarításán dolgo­zott. Baranyában vasárnap estig körülbelül 15 ezer holdra nőtt a már learatott gabonatáblák területe. Vasárnap a kedvező időt kihasználva, már a kora reggeli órákban benépesült a vasi határ. Megyeszerte aratták az ősziárpát repcét és hozzáfogtak az olaszbúza betakarításához. A Kisalföldön is nagyon sok traktor dolgozott vasárnap a határban. A friss tarlót azonnal buktatták az ekék. sok helyen vetettek, hogy a földbe került mohar, kőles és silóknkorica vetőmagja mielőbb csírázhasson. Somogybán sem szünetelt a munka e napon. A Drávától a Balatonig rendrevágök, kombájnok szorgoskodtak. B Nyílik a mézelöfa i Szombathely peremke- | rületében, a kámoni Ar­borétumban I a védett, rit­ka növények élő múzeu­mában most nyílik a Kí­nából származó, hársfa nagyságúra megnövő mé­zelőfa. — A Szolnok megyében tartózkodó tál! inni test­vérvárosi küldöttség láto­gatásának utolsó napján, vasárnap az együttműkö­dés szélesítéséről szóló megállapodást írt alá. ■ TANÁCSKOZIK A GYERMEKOTTHONOK SZÖVETSÉGE Hétfőn a Budapesti Műszaki Egyetemen ünnepélyes külsőségek között megnyitották a Gyermekotthonok Nem­zetközi Szövetsége (FICE) 22. közgyűlését és tudományos ülésszakát. Annak, hogy a FICE hazánk fővárosát vá­lasztotta a tanácskozás színhelyéül, azoknak a törekvé­seknek és erőfeszítéseknek elismerését látjuk, amelyeket államunk, társadalmunk a gyermek- és ifjúságvédelem ér­dekében kifejt, s évről évre jelentős anyagi és szellemi erőt fordít erre a célra. A társadalom gondoskodására szoruló gyermekek a nevelőotthonokban és a nevelőszü­lőknél is megkapnak minden támogatást, hogy ne kerül­jenek hátlányba a családi légkörben nevelődő társaikkal szemben. László József és Fölűesi Klára, a’ FICE? magyar tagozatának elnöke, illetve elnökhelyettese a gyermek- és ifjúságvédelem hazai eredményeit és további célkitűzésen ismertette. ■ V1RAGKARNEVAL 1970 Minden eddiginél több részvevővel rendezik meg Deb­recenben augusztus 20-án a nemzetközi virágkarnevá t A magyar kertészek remekművei mellett, osztrák, svajni, jugoszláv, román, bolgár, lengyel virágkocsik is lesznek a menetben. A virág karneváljai egyidőben ismét megren­dezik Debrecenben a kelet-magyarországi néptáncfeszti- vált. Molnár János művelő­désügyi miniszterhelyet­tes vasárnap a keszthelyi Balatoni Múzeumban ün­nepélyesen megnyitotta az V. balatoni nyári tár­latot. — A VII. TIT pedagó­giai nyári egyetemet az MSZMP Csongrád megyei bizottsága oktatási igaz­gatóságának szegedi szék­házában vasárnap ünne­pélyesen megnyitották. — Polgári védelmi na­pot rendeztek vasárnap a Vas megyei Rátót köz­ségben. ■ Cj ifjúsági park nyílik Augusztus közepén ünnepi műsorral, látvá­nyos tűzijátékkal nyitja meg kapuit a budapesti fiatalok új szórakozóhe­lye, a X. kerületi új if­júsági park, ahol a fiata­lok hetenként négyszer találkozhatnak. — Az ózdi Kohászati Üzemekben megkezdték a folyamatos acélöntőmű és rúd-drótsori hengermű építésének előkészítését. H A kánikula áldozatai Huszonnégy halottja volt Japánban a legutób­bi hétvégének. Vasárnap Tokióban 33 fokot mér­tek. Többen a tengerparti üdülőhelyeken vízbe ful­ladtak. Áldozatokat kö­vetelt a fürdőzés az olasz tengerparton is, ahol va­sárnap tízen fulladtak a vízbe. A Zalaegerszeg mellet­ti egervári várkastély, amelyet mai formájában a XV. században építet­tek újjá, immár a har­madik nyáron fiatal kép­zőművészeknek ad ott­hont. Az egervári mű­vésztelep hétfőn nyílt meg. Augusztus' nyolca­dikéig 20 fiatal képzőmű­vész, festő és grafikus, valamint szobrász dol­gozhat nyugodt körülmé­nyek között a Zala me­gyei Tanács vendégeként — A Bajai Felsőfokú Vízgazdálkodási Techni­kumban ünnepélyesen búcsúztatták a végzett hallgatókat. Az ünnepsé­gen 60 fiatal szakember vette át oklevelét H A világ leghosszabb hajója A Verolme, holland hajógyárban vízre bocsá­tották a 255 ezer tonna űrtartalmú Esso Europo- ort nevű tartályhajót, amely a világ leghosszabb hajója, 348 méter. — Elhunyt Béres Ist­ván, a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje. Temetéséről később intéz­kednek. — Elhunyt Szabó Ist-1 ván, a párt és a munkás- mozgalom régi harcosa, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje. Te­metése július 17-én, dél­után 3 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. ■ OJABB TÍZEZER FIATAL AZ ÉPÍTŐTÁBORBAN — KISZ-KITÜNTETÉS A HŐSIES HELYTÁLLÁSÉRT Az első két hét termelőmunkájának eredményei felül­múlják a várakozást — állapította meg hétfőn a KISZ kb cpltötáborozási és helyreállítási operatív bizottsága, ele­mezve a hagyományos és a Szabolcs megyében szervezeti ifjúsági építőtáborok első turnusának tevékenységét. Hét­főn a második turnus tízezer fiatalja látott munkához a táborokban. Az élet- és vagyonmentésben tanúsított hősies helytállásért a KISZ központi bizottságának titkársága 8 Szabolcs megyei fiatalnak Ságvári Endre-érmct adomá­nyozott. Qj Véget ért a nemzetközi hidrológiai tanfolyam A Technika Házában hétfőn tartották a nem­zetközi hidrológiai to­vábbképző tanfolyam zá­róünnepségét. Breinich Miklós, az OVH elnökhe­lyettese köszöntötte a 11 országból érkezett hallga­tókat, majd dr. Stelczer Károly, a VITUKI igaz­gatója, a tanfolyam veze­tője nyújtotta át a hall­gatóknak a bizonyítvá­nyokat és az okleveleket. H Ifjúsági tábor a Búbánat völgyében Vadregényes vidéken, az Esztergom melletti Búbánat völgyében hét­főn ünnepélyesen felavat­ták Komárom megyéi fia­talok új nyári táborát. — A lenini páncélautó hétfőn délután Peresznye és Répcevis között átlépte Győr megye határát és megkezdte tíznapos Győr megyei körútját. B! Hqnvédeimi nap Debrecenben Debrecen határában a katonai gyakorlótéren a Magyar Honvédelmi Szö­vetség Hajdú-Bihar me­gyei szervezete vasárnap nagy érdeklődéssel kísért honvédelmi napot rende­zett. — Nemzetközi katonai ifjúsági tábor nyílt vasár­nap Szolnokon, amelybe meghívták a magyar, szovjet, csehszlovák, len­gyel, román, bolgár és az NDK-beli néphadseregek ifjúsági vezetőinek, akti­" vistáinak képviselőit. — A szlovákiai Gomba­szögön szombaton és va­sárnap az idén is meg­rendezték a csehszlová­kiai magyar dolgozók or­szágos dal- és táncfeszti­válját. A tpbb mint 20 ezer főnyi közönség előtt bemutatkoztak a legjobb szlovákiai magyar tánc- együttesek és énekesek. Az ünnepség színvonalát emelte a Szovjetunió fe­kete-tengeri flottája mű­vészegyüttesének, vala­mint a Magyarországról érkezett Juventusz együt­tesnek és több magyar művésznek a felléDése. Q Épül Rákoskeresztúr központj Hétfőn elhelyezték a XVII. kerületi városköz­pont egyik legnagyobb lé­tesítményének, a Ferihe­gyi úton felépülő közpon­ti szakrendelőintézetnek az alapkövét. Ebben az egészségügyi intézmény­ben 22 munkahelyet ala­kítanak ki. B Forgalomkorlátozás a Krisztina körúton A Budapesti Közleke­dési Vállalat értesíti az utazóközönséget, hogy cserélik a villamosvágá­nyokat a Krisztina kör­úton, és emiatt kedden, 21 órától szerdán reggel 4 óráig a 18-as, a 44-es, a 60-as és a 63-as villamos- járatok helyett villamos- pótló autóbuszokat közle­kedtetnek a Moszkva tér és a Szarvas tér kozott. Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy Kiss Árpád elvtárs, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának tagja, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kormány tagja, országgyűlési képviselő, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, a Műszaki és Természettudományi Egyesüle­tek Szövetségének elnöke, Kossuth-díjas, folyó hó 11-én tragikus autóbaleset következtében, váratlanul elhunyt. Kiss Árpád elvtárs temetése 17-én. pénteken dél­után fél 3 órakor lesz a Mező Imre úti temető mun­kásmozgalmi panteonjában. Elhunyt elvtársunk családtagjai, munkatársai, elvtársai és barátai délután 2 órától róhatják le ke­gyeletüket a mauzóleum előtti ravatalnál. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Minisztertanács, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. Kiss Árpád tragikus el­hunyta alkalmából Mitja Ribicsics, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztár­saság Szövetségi Végrehaj­tó Tanácsának elnöke rész­véttáviratban fejezte ki együttérzését Fock Jenő­nek, a forradalmi mun-

Next

/
Thumbnails
Contents