Népszava, 1992. augusztus (120. évfolyam, 181–205. sz.)

1992-08-28 / 203. szám

NÉPSZAVA 199 2. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK 11 Sport Kupasorsolás Nettomélkül Időrendi sorrendben a fel­gyorsult kézilabdás menet­rendben először az európai kupák sorsolása következett. Bázelben — hála a Bramac SE Veszprém nagyvonalúsá­gának és az Elektromos ru­galmasságának — nem keve­sebb, mint hét magyar csa­pat neve került a nevezettek közé. (A Bramac ugyanis a BEK helyett, mint KEK- győztes ez utóbbi sorozatot választotta, s csak ez esetben indulhatott még egy csapat a kupagyőztesek között.) A veszprémieket a papírforma alapján előre várható módon kiemelték, s ugyanígy járt az Építők KC is, amely tavalyi kiemelkedő BEK-szereplése jutalmául nem játszik selej­tezőt. A másik öt, már az első menetben szerephez jutó ma­gyar gárda sorsolása teljesen vegyes. A férfi bajnokok kö­zött az Elektromos a bolgár Petries ellen kezd; papíron egyértelmű esélyesként. A ro­mán Minaur Baia Maré régi kuncsaftja a magyaroknak, legutóbb a Bramac SE ejtette ki őket a KEK-ben, most ugyanebben a kupában a győriekkel mérkőznek, egyen­lő esélyekkel. A Tisza Volán a Steaua Bukarestet kapta az IHF Kupában; a románok nyilván teljesen megfiatalí­tott gárdával1 rendelkeznek, ettől még sötét lovak. Ugyan­ez a helyzet a nőknél a BEK-ben induló Vasas CNC esetében is, akik a Hypobank mögött nevezett második, ugyancsak nem megvetendő játékerejű WAT Fünfhaus/ WAT Atzgersdorf gárdájával kerülnek szembe. Az IHF Kupában startoló Debreceni VSC a tavalyi, gyomorfertő- zéses török kaland után most mindjárt ugyanott kezd, mégpedig az Anadolu elleni, a győzelem reményében. * Egy órával a sorsolás után máris megváltozott a kupára még Építők KC-ként nevezett népligeti együttes neve. A hányatott sorsú, gazdag ha­gyományokkal rendelkező kilub rangjához méltatlan kö­rülmények között, amolyan kocsmai hangoskodássá fajult, sajtótájékoztatónak nevezett összejövetelen tudatta, hogy a Netto Pénzügyi és Befekte­tési Kft., vailamint a Netto Kereskedelmi Rt. vállalta a támogatásukat, innen az új név: Nettó-Építők KC. (jocha) Kapusrangsor A Nemzetközi Labdarúgó Történeti és Statisztikai Szö­vetség (IFFHS) körkérdései alapján az 1991—1992-es sze­zonban a Manchester United dán kapusa, Peter Schmeichel lett a világ legjobbja, meg­előzve a spanyol Zubizarre- tát és a holland Van Breu- kelent. Építő- és tüzelőanyag-kereskedés MALAKY MIHÁLY Budapest XV., Rákos út 173. Telefon: 163-5674 HA építkezik, HA fázik, csak egy telefon, és MALAKY máris szállít! Mindenféle építő- és tüzelő­anyag: tégla, cement, mész, homok, sóder, E-jelű gerenda, szigetelő- és tetőfedő anyagok, mezőtúri burkolótéglák, fűtőolaj, szén, tűzifa, faszén nagy választékban kaphatók. Házhoz szállítással is! Megközelíthető: 25-ös, 70-es autóbusszal. Nyitva: h.-p. 7-17, sz. 7—12-ig. Már most 10 cm vastag a Zemplényi-dosszié Az úszószövetség tiszta Sugár Vili és Horváth Menyus nyomdokain „Vérszagra” gyűltek a média képviselői csütörtökön délután a Komjádi uszodában. Hogy egészen pontos legyek, a Magyar Üsző Szövetség első emeleti tanács­termében. A terítéken nem más, mint Zemplényi György, akit a honi szélhámos szakma Sugár Vili és Horváth Me­nyus után (talán még emlékeznek az idősebb olvasók, e két úriember volt az, aki annak idején eladta a Rot- tenbiller utcát...) a legnagyobbjai közt tart nyilván a jövőben. Telt ház a közepes méretű tanácsteremben, ha be­lépőt szednek, némileg talán enyhül az úszószövetség gondja ... A pulpituson Széchy Tamás, jobbján Jakó­né Szalma Borbála, balján dr. Krizsevszky Jenő ügyvéd. MIÉRT ÉPPEN Z A csütörtöki Mai Napban Zsíros Géza országgyűlési képviselő ekképpen nyilatkozott: „Végre a magyar futball saját rend­szerváltásának is meg kell történnie.” Ebben egyetértünk. Engem még az is érdekelt, hogy mi­ért részesült abban a megtiszteltetésben a politikus: ő végez­hette el a magyar—ukrán barátságos labdarúgó-mérkőzésen a kezdő rúgást. Gyors, érdeklődő telefon Nyíregyházára: az el­nök úr éppen gazdasági ügyekben tárgyal, sőt telefonon is beszél, ráér viszont Sziklay László elnökhelyettes: — Én is csak az utolsó pillanatokban tudtam meg, hogy Zsíros Géza végzi a kezdő rúgást, pedig részt vettem az elő­készületekben. Kérdezze az MLSZ-t, ők döntöttek így — adja a jó tanácsot. Így teszek. Berzi Sándor főtitkár a kérdés hallatán rög­tön azt mondja, a kérdéssel Laczkó Mihály elnökhöz for­duljak, ő az illetékes. Azért hozzáteszi: egyáltalán nem biz­tos, hogy árt, ha egy politikus feltűnik a labdarúgás világá­ban. Közbevetem: a pfujolás és a fütty bizonysága szerint mégsem szerencsés. S felvetem, ha valaki, úgymond megvásá­rolja a kezdő rúgást, fizetnie kell. Vajon mekkora összeget fordított erre Zsíros Géza? — Tudomásom szerint, semmit, de erről is az elnököt kérdezze. Az én dolgom az volt, minden legyen rendben, a döntő pillanatban a labda ott volt Zsíros Géza lába előtt. Csak bele kellett rúgni... Persze, keresem az elnök urat, ám balszerencsémre Lacz­kó Mihály már nincs a helyén. Kedvesen mondja a titkárnő­je: hívjam pénteken reggel telefonon. Én meg csak azon gondolkozom, mit is tanácsolt nekünk Zsíros Géza, az MLSZ vendége? (riskó) Brockhausertől és Eszenyitől tartanak Verdi hagyományőrzői S ettől kezdve peregjen a film (amelynek színvonala mindenképpen a várakozás alatt maradt). Széchy Tamás programon kívüli bevezetőjé­ből megtudtuk, hogy jelenle­gi kondíciója némi kívánni­valót hagy maga mögött, melynek oka, szerdán rom­lott szilvát fogyasztott, és hát az ugye ... Becsületére vál­jon a jeles mesternek, ennek ellenére kiállt megvédeni a mundér, azaz a Magyar XJszó Szövetség becsületét, ahe­lyett, hogy megérdemelt pi­henőjét töltené valahol... Az előzményekhez tarto­zik, hogy néhány nappal ez­előtt Széchy Tamást az el­nökség tagjai ideiglenesen a szövetség elnökének válasz­tották. Az „öreg” (tanítvá­nyai csak így nevezik Szé- chyt) megbízott elnökként szokásos vehemenciájával csapott a munkába, kiadva a jelszót: szigorú belső reví­zió, tiszta vizet minden po­hárba! így aztán az elmúlt hét szerdájától e hét hétfőig éjt nappallá téve serényke­dett a kisszámú, de annál el- hivatottabb apparátus, hogy feltárja annak a zavaros pénzügyi helyzetnek hátterét, amit Zemplényi György „ál­dásos” menedzsertevékeny­sége hozott a magyar úszó­sportra. Sietett kijelente­ni Széchy Tamás, amiket ő itt most a nyilvánosság előtt elmond, azok tények és nem feltételezések. Tehát, amit Zemplényi menedzser „le­nyelt”: 35 millió forint (ter­mészetesen ez az összeg csak az úszószövetségtől „eloro­zott” meny iség). Majd Szé­chy Tamás ugyanezzel a len­dülettel át is tért formabon­tó lapszemléjére. Néhány lap­társunk, amelyek részlete­sebben foglalkoztak Zemplé­nyi György életével a napok­Tudom, vérbeli totósnak egy­szerűen tilos tanácsot adni, most mégis megteszem. Igaz, csak annyit jegyeznék meg szerényen, hogy mindenki készítse a tollát, hamarosan nyakunkon lesznek az olasz labdarúgó-mérkőzések! S még azt a titkot is elárulom, hogy a magam részéről idén, az ikszekre „nem hallgató” írószerszámot szedem elő. Persze azzal is tisztában va­gyok, hogy ez nagy kockázat, de változnak az idők. Mert hol van már az a kor­szak, amikor az ember csak 1-esben vagy X-ben gondol­kodott? Ugye, milyen egysze­rű volt a séma? Ha a tabella elején álló csapat látogatott idegenbe, akkor megvolt a fix X, míg ha a menők otthon játszottak, országos 1-est ír­hattunk a szelvényre. Emlék­szem, voltak olyan hetek, amikor szinte kizárólag 0-0-s eredményeket kopogtak vi­lággá a hírügynökségek. Ma viszont szinte teljesen kiszámíthatatlan a déliek pontvadászata. Nem hiába lett az olasz labdarúgó-baj­nokság Európa legizgalma­sabb és legszínvonalasabb derbisorozata. Mert kérem, azért az nem semmi, ha már a kiváló angol, német és fran­cia labdarúgók is úgy nyilat­koznak, hogy teljesült álmuk netovábbja: az azzurrik baj­nokságában szerepelhetnek. ban, feddésben részesült. No nem elsősorban „Gyuri bá­csi’’ ügyeinek, manipulációi­nak feltárása miatt, hanem azért, amiért az ő szemé­lyével azonos helyen, több kiváló embert is hírbe hoz­tak ... Kevés konkrétum, viszont rendkívül sok „érdekes” epi­zód volt jellemzője a tájé­koztató ezen időszakának. (Néhány kondícióhiányban szenvedő kollega ebben a szakaszban adta föl és távo­zott a helyiségből...) Persze, többen voltunk, akik maradtunk, hiszen ha már odamentünk, szerettünk volna valamit megtudni... No, nem csodára vágytunk, teszem azt arra, hogy egyszer csak betoppan Zemplényi György. Nem. De mégis va­lami konkrétumra gondol­tunk. Hiszen amiket Széchy Tamás tegnap elmondott, azokat már néhány első ele­mista kisgyerek is kívülről fújja az uszodában. Hogy egyik szavamat fö­löslegesen másikba ne ölt- sem, álljon itt Széchy hosszú, kerek mondatainak a lénye­ge: Zemplényi szélhámos, aki soha egyetlen fillért nem adott a Magyar Üsző Szövet­ségnek, viszont vitt 35 mil­liót, s a világon mindenkinek tartozik. Nekem nem! — a szerző). Később nem szé- gyellte bevallani Széchy Ta­más (s talán ez enyhít vala­mit a sok-sok naiv kölcsön vagy uszorakamatra Zemplé- nyinek pénzt adók nagy fáj­dalmán), hogy bizonyos idő elteltével ő is rokonszenve­zett a menedzserrel... A sokáig némaságra ítélt joviális ügyvéd, dr. Kri­zsevszky Jenő is szóhoz ju­tott, de mint kiderült, ő csak néhány napja foglalkozik a * MUSZ jogi problémáival. Anyit azért elmondott, hogy Ügy tűnik, Olaszországban a legkifizetődőbb sportág lett a foci, aki itt fektet be, an­nak szinte eleve nyert ügye van. (Szegény magyar labda­rúgás, hol van még ettől?) A klubokban és a hátországban irdatlan mennyiségű pénzek forognak, s természetesen a befektetőnek busásan megté­rül minden. Kis túlzással pe­dig azt állíthatom, hogy nem­csak Európa, de a világ lab­darúgóelitje is a csizmaszá­ras országba igyekszik. Ennek persze nem túlzot­tan örülnek a hazai játéko­sok. De a menedzserek ezzel nem sokat törődnek. Nekik az a fontos, hogy minél több külföldi sztárt gyűjtsenek be. Bár a szabályok szerint egy­szerre csak három külföldi szerepelhet egy mérkőzésen, egyre nő azoknak az egyesü­leteknek a száma, amelyek négy-öt csillagot is fizetnek. Sőt a Milan mindenkin túl­tesz, a tavalyi bajnokcsapat nem kevesebb, minit hat kül­földit tart el. így könnyen el­képzelhető, hogy nemcsak a hazai—külföldi, de a külföl­di—külföldi párharc is egyre élesebb és elkeseredettebb lesz. De mindez nem fontos, amíg hatalmas csatákat vív­nak a gárdák, amíg potyog­nak a gólok, s persze amíg dől a kasszába a rekordbe­vétel. Sz. Cs. • • • Széchy: Engem is megtévesz­tett ... a Zemplényi-ügy jelenleg nyomozati szakaszban van. A minősítése pedig lehet lo­pás, csalás, vagy sikkasztás. Mindenesetre a Tolnai La­jos utcában már most tíz centiméter vastagságú a Zemplényi-féle dosszié. Csak emlékeztetni szeret­ném az olvasókat, hogy ezen írás a sportoldalon olvasha­tó ... Folyt, folyt a szó, kérdez­tek az újságírók, válaszoltak az érdekeltek, egyszercsak e sorok írója is felállt. S nem­csak felállt, el is jött. A hu- szonkettes csapdájába esett ugyanis a sajtótájékoztató ... Különösebb illúziók nélkül indultam el csütörtökön dél­után a szerkesztőségből a fenti sajtótájékoztatóra, így aztán nagyot nem is csalat­koztam. Sajnálom is, meg nem is azokat, akik felültek Zemplényinek. Akár sporto­lók, akár civilek. Egyrészt sajnálom ugye, mert oda­veszni látszik a „verejtékas munkával” összerakott pén­zük (1,5 millió forinttól 267 millióig bezárólag beszél a város az egyes kölcsönöket illetően), másrészt azért nem sajnálom, mert beszélik azt is a városban, hogy a köl­csönadók jelentős része uzso­rakamatra adott pénzt Zemp­lényinek. Cinkosává válva ezzel az évszázad egyik leg­nagyobb magyar szélhámo­sának. Veszni látszanak a milliók, de ameddig nem bizonyosodik be Zemplényi bűnössége, addig nem vész el a „becsület”. Nyugi, annak is eljön az ideje. Buzgó József Miskolcon is adidas Csütörtökön Miskolc bevá­sárlóutcájában, a Széchenyi úton az ország hetedik adi- das-márkaboltját nyitották meg. Az ünnepélyes megnyi­tón a bejáratnál elhelyezett selyemszalagot a város új­donsült olimpiai bajnoka, Repka Attila vágta át. Az ötödik vidéki bázis 100 négyzetméterrel rendelkezik 15 milliós árukészlettel várta a vásárlókat, akik egy óra alatt 150 ezer forintot költöt­tek az új boltban. Sokszoros jugoszláv váloga­tott kosarazónőt igazol a Diósgyőri KSK SeM. Wild Eleonórát, aki történetesen szabadkai, és beszél magyarul is (23 éves, 181 cm magas). Olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérme magáért beszél. Eleonóra már a diósgyőri hölgyekkel edz, csakúgy, mint Bakai Eszter, aki az új idényben Miskolcra költözik. A ven­dégjátékost csütörtök dél­utáni edzése előtt értük utol a Dimag vendégházában. — Arra lennénk kíváncsi­ak, hogy miért éppen Ma­gyarországot választotta? — Eleinte a görög, az olasz, sőt még a német bajnokság is vonzott, de végül a diós­győriek ajánlata tetszett meg Szeptember derekán lép fel az Újpesti TE a Kupa­győztesek Európa Kupájá­ban az olasz Parma ellen, idegenben. Egy csapatot már az is minősít, ha meg­nyeri az olasz kupát, rá­adásul nem is akármi­lyen sorozattal. Mi mégis többre voltunk kíváncsiak, ezért feltárcsáztuk Giorgio Gandolfi urat, a Parma sajtóosztályának vezetőjét, aki az egyesület külkap- csolataiért felel. A beszélgetés folyamán ki­derült, hogy a város nevét viselő csapatot 1913-ban ala­pították, méghozzá Giuseppe Verdi emlékére rendezett fo­citorna alkalmából, hiszen az ismert zeneszerző is a kör­nyék szülötte. Évtizedeken át küzdöttek a különböző alacsonyabb fo­kozatokban, míg hozzájuk nem került Sacchi mester, a Milánnal bajnokságot is nyert edző, aki pillanatnyilag az olasz válogatott élén áll. — Sacchi kezenyomán meg­indult a szekerünk. Az 1989/ 90-es idényben Nevio Scala lett az edző, kicsivel előtte Gian Battista Pastorello ke­rült az igazgatói posztra. Ez a kettős vitte be végül az el­ső osztályba a csapatot a 90/91-es idényben. Első ne­kifutásra az ötödik helyen végeztünk, az elmúlt baj­nokságban pedig egy hellyel hátrább. Mind a két év nyo­mán kijutottunk a nemzet­közi porondra, először az UEFA Kupában, majd most a KEK-ben — mondta kész­ségesen Gandolfi úr. A Parma stadionja közvet­lenül a történelmi városrész mögött, zöldövezetben talál­ható. A tulajdonosok most döntöttek a lelátó bővítése mellett. A bajnokság első for­dulójára befejezik a munká­latokat, és akkor 29 000 nézőt tud majd befogadni. A ne­ve: Tardini stadion. — A játékosállományból kiket emelne ki? — Mindenekelőtt a svéd Brolint, aki az olimpián saj­a legjobban. Az okot, hogy miért kerestem külföldi szer­ződést, gondolom tudja. — Fogalmazzunk úgy, hogy sejtem. Tehát? — A Kis-Jugoszlávia elle­ni embargó miatt a váloga­tottban és klubcsapatomban sem tudok nemzetközi mécs­eseket játszani. Nem mehet­tünk Barcelonába az olim­piára és a BEK-ről is távol­marad a Crvena Zvezda. — Már hosszabb ideje a belgrádi csapat tagja volt? — Igen, hat évet játszot­tam a Zvezdában. Most szin­te teljesen szétesett a csapat, javarészt Olaszországba men­tek az egykori csapattársak. — A jugoszláv válogatott­ban hány alkalommal ját­szott? nos megsérült és a bajnok­ság elején, valószínűleg az Újpest ellen sem játszhat majd. — Brolin nem lép fel az UTE ellen? — Igen, jól hallotta. De itt van Alessandro Melli, igazi cannoniere, gólerős csatár. Vagy a portier, a brazil Clau­dio André Taffarel, mellette a második kapus sem kutya­ütő, Ballotta volt a Juventus elleni kupadöntő hőse. Mi- notti, a csapatkapitány nem­csak kitűnő középpályás, ha­nem jótékonyságáról ismert ember, elsősorban a mozgás- sérülteket segíti. És el ne fe­lejtsem a kolumbiai Aspril- lát, ő szintén ott volt az olim­pián, csakúgy, mint Melli és Matrecano az olasz színek­ben. — Hogyan nyerték meg az olasz kupát? — Legyőztük a Genovát, a Sampdoriát, és végül a dön­tőben a Juventust is. Még­hozzá saját szurkolói előtt, Torinóban. — Ismerik-e az újpesti gárdát? — Természetesen ismerjük és nagyra értékeljük őket. A válogatottból ismerős szá­munkra Brockhauser és Esze- nyi. Ez utóbbi gólerősségé­től tartunk. (A válasz kissé meglepő volt, hiszen egyik játékos sem az UTE tagja már, de meghagytuk ebben az illú­zióban beszélgetőtársunkat.) — Hogyan készülnek az Újpest ellen? — Lényegében mérkőzé­seken készülünk. Szerdán játszottuk az olasz kupa első fordulóját (a Lecce ellen nyertek l:0-ra), vasárnap a Milan elleni Szuper Kupa következik, majd a Leccével a kupavisszavágó és az Új­pest előtt befér az első baj­noki meccs is. — Milyen tervekkel rajtol­nak a KEK-ben? — Tavaly az UEFA Kupá­ban gyorsan kiütöttek ben­nünket bolgár ellenfeleink. Az idén szeretnénk beleszól­ni a kupák kupájáért folyó harcba. Ehhez kell tartania magát az Újpestnek ... Pósa Árpád — Pontosan nem tudom, de közel 100 mérkőzésen vi­seltem a címeres mezt. A vi­lágversenyeken csak arany­érmet nem nyertem. — Ismeri korábbról a ma­gyar játékosnőket? — Elsősorban a válogatott keret tagjaival ismerjük egymást. Bakai Eszterrel például most csapattársak leszünk, vagy Balogh Judit­tal, meg Nagy Dórával még kadett korunkból. — Az üzletet nyélbe ütöt­ték már? — Nem, mert Belgrádból még nem érkeztek meg a szükséges papírok. Remélem, hogy erre is mihamarabb sor kerül, és akkor egy eszten­deig a diósgyőrieket segítem. P. Á. Jönnek az olasz totómeccsek! Külföldi—külföldi párharc Wild olimpiai ezüsttel jött

Next

/
Thumbnails
Contents