Népújság, 1959 (2. évfolyam, 1-25. szám)

1959-01-17 / 1. szám

?»Stnina plačama v gotovini kiv3i?-n« otota A POMURJEl DOLGOZÓK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK MAGYARNYELVŰ LAPjA II. évfolyam 1. szám Murszka Szobota, 1959, január, t?-én Ára 10 dinár ____________ »NÉPÚJSÁG. A Pomurje! Dolgozók Szocialista Szövetségének magyar­nyelvű lapja Szerkesztőség: Murszka Szobota, Kocljeva ul. 7 Telefon 53 Felelős szerkesztő: Vild Józse Szerkeszti a szerkesztőbizottság A LAP TIZENNÉGYNAPONEENT JELENIK MEG Beléptünk a jubileumi évbe Sikeres, boldog uj esztendő! Tito elnök üzenete a távolból Megkezdődött a Jugoszláv Kommunista Párt jubiléumi éve. Az idén április 18. és 23.-a között ünnepeljük az »Egyesülés Kongresszusának« negyvenedik évforduló­ját, amidőn a jugoszláv proletárok megala­pították vezető szervezetüket. Négy győzel­mekkel, vereségekkel, szenvedésékkel és örö­mökkel, áldozatokkal és eredményekkel telt évtized időszaka áll mögöttünk. Egyenes és küzdelmes volt a nemzeti és szociális sza­badsághoz vezető ut, az ut, amely a jugo­szláv dolgozók tömegeit a szabad, szociali­sta viszonyok gyorsütemű kiépítéséhez ve­zette. Ez a mindvégig következetes és for­radalmi ut hozta létre a jugoszláv nemzetek között fennálló testvériséget és egyenlősé­get, hű maradva a világ haladó szellemű szo­cialista mozgalmainak nemzetközi szolidari­tásához, emellett pedig mindig a nemzetek közötti őszinte, szabad és egyenjogú viszo­nyokért küzdő erőket támogatta. A Kommunista Párt munkája az elmúlt negyven év folyamán elválaszthatatlanul összefort a jugoszláv nemzetek fejlődésével, azért tehát érthető, hogy a jugoszláv nemze­tek, Jugoszlávia dolgozó népei készülnek a jubileumi év méltó megünneplésére. Az idei jubileumi évet a harcokra való emlékezés, továbbá a Jugoszláv Kommunista Párt fej­lődésével kapcsolatos fontosabb események­ről és személyiségekről való megemlékezés jegyében ünnepeljük. A legkülönbözőbb előadások keretében tesszük lehetővé a dol­gozók tömegeinek, — főként pedig az ifjú­ságnak, hogy minél közelebbről megismer­kedhessenek a Párt fejlődésével és a Párt különböző fejlődési korszakaiban végzett munkával. Felújítjuk a múlt forrada'rni akcióit és bemutatjuk a Párt következetes, fáradságot nem ismerő munkáját. Ismertetni fogjuk a Párt számtalan harcosának életét és küzdelmeit, akik életüket áldozták a Pár­tért. Bemutatásra kerülnek azok az ese­mények és akciók, amelyekben a dolgozók tömegei egyöntetű lépésekkel haladtak azon az utón, amelyen őket a Párt__negyven évig a monarhofasiszta rendőrség és csen­dőrség a megszállók erőszakos véres nap iáin és az informbiró nyomást gyakoroló évein át vezette. A főümnepélyek az áprilisi jubileumi na­pokban lesznök. Beográdban ünnepi akadé­mia lesz, kiállítást rendeznek, a sajtó külön- (Folytatás a 2. oldalon) Elvtársak és elvtársnők Jugoszlávia pol­gárai és polgárnői. Habár ebben a pillanatban tőletek messze távol, a baráti Indonéziában járok a velem együtt utrakelt elvtársakkal, gondolatban mégis veletek együtt várjuk az uj évet. Itt, az Egyenlítőn túl, rokonszenvvel és vendég- szeretettel övezve, barátainkkal együtt szimén az uj esztendő beköszöntőt ünnepel­jük. tett fejlett szocialista hazaszeretetéről. Szemmellátható eredményeket értünk el a termelékenység növelésében, jobb termé­keket gyártottunk, nagyobb választékban. Munkásaink, mérnökeink és technikusaink méltán lehetnek büszkék az elért ered­ményekre. A mezőgazdaságban tavaly értünk el először kimagasló eredményeket, nagy bú­za- és kukoricahozamot, mert merészebben Tito elnök és felesége Jo- vanka Broz a Galeb iskola- hajó fedélzetéről kémlelik Távolkelet partjait *AZ EGYESÜLT MURSZKA SZOBOTAI KÖZSÉG KÖZSÉGI NÉPBÍZOTTSAGANAK 5r • . ' : v •• • * - ­ELSŐ ÜLÉSÉRŐL. Nagyobb község — nagyobb feladatok Az ideiglenes községi Népbizottság első ülésén, amely folyó hó 6-án volt, Hribar Janez, Kreft Iván, és Kocijancsics Borisz népképviselők, továbbá a Dolgozó Nép Szó-’ cialista Szövetség járási bizottságának elnöke. Rósz Jan is jelen voltak. Az egyesült község elnökévé Lutar Károlyt, alelnökévé pedig Sabjam Istvánt választották meg. tagok, azonnal megválasztásuk után a köz­ség két tanácsának közös ülésére gyűltek össze, ahol a volt községek e'nökei beszámol­tak a választások lefolyásáról. A Községi Néptánca elnökévé Lutar Károlyt, alelnöké­vé pedig Sabjan Istvánt választották me?. A községi nép tan ács titkárává Perhavec Edi elvtársat nevezték ki. A bizottsági tagok bizalmát megköszönve a községi néiptanács elnöke Lutar Károly hangsúlyozta, hogy az egyesitett község, amelvnek körülbelül 48.000 lakosa van sok felelőséggel járó fáradságos munkát ró a bi­zottság tagjaira, akiknek feladata, a válasz­tók minél nagyobb tömegeit bevonni a társa- ' dahni intézményeik szerveibe. Jól tudjátok, azért szántuk el magunkat erre a hosszú útra, hogy még jobban meg­szilárdítsuk kapcsolatainkat és sokoldalú együttműködésünket a világnak ebben a részében lévő országokkal. Arra törek­szünk, hogy ez alkalommal is híven tolmá­csoljuk népeink törekvéseit és rokonszen- vét a világnak ebben a részében élő népek iránt, mert a béke és a népek minél jobb együttműködésének megteremtése közös gondunk. Elvtársak és elvtársnők. Még egy évet hagyunk magunk mögött, még egv évi kitartó harcot, szocialista ha­zánk felépítéséért, dolgozó polgáraink szebb és boldogabb jövőjének megteremtéséért. Az elmúlt esztendő is bővelkedett esemény­ekben, belső életünkben és nemzetközi vi­szonylatban egyaránt. Harcunk hazánk to­vábbfejlődéséért nem volt eredménytelen. Az elmúlt évben jelentős eredményeket ér­tünk el hazánk építésében. Sok uj gyárat és más létesitménvt helyeztünk üzembe. If­júságunk nem egészen nyolc hónap alatt 80 kilométer autóutat épített Ljubljana és Za­greb között és ezzel újólag bizonyságot Törvény a házak és parcellák államosításáról Lutar Károly, köztársasági népképviselő, az egyesitett murszka szobotai Községi Népbi- zotfcság elnöke Az előző Községi Népbizottság rövid gyűlése után, kedden délelőtt az ideiglenes községi népbizottság megválasztására gyűl­tek össze Muxszíka Szobota, Grad, Martjanci és Cankova volt községek népbizottságainak tagjai. Megegyeztek, hogy az egyesült köz­ség ideiglenes népbizottságáriak 121 tagjából 75 a községi tanácsban, 46 pedig a termelők tanácsában lesz. A két tanácsban az eddigi murszka szobotai község területéről 64, a Martjanci község területéről 21, a cankovai községből 18, Grad községből szintén 18 bi­zottsági tagot választanak. Miután a négy vált község bizottsági tag­jai megegyeztek az ideiglenes népbizottság fent-i összeállításában, a volt községek Mart­janci ,Grad és Cankova bizottsági tagjai külön gyűlésen megválasztották a Murszka Szobota község ideiglenes községi népbizott­ságának tagjait. Az újonnan megválasztott népbizottsági A Szövetségi Népköztársaság két>v;se'ő- házának mindkét szerve közös ü'é'en de­cember 26-án megszavazták a lakóházak és parcellák államosításáról szóló törvényjavas­latot. A törvénv értelmében államosítva lettek mindazok a lakóházak, amelvekben k<H ren­des lakásnál, vagy három kisebb UV-snál több van. Ezek szerint tehát a JSzNK te­rületén élő állampolgárok tulajdonjoga ma­rad olyan lakóház, amelyben két rendes, illetve három' kisebb lakás van. Ami nedig az iizlethelviségek tula jdon fogát illeti, a törvény értelmében az az állaimnolgá r. aki olvan iparral, vagy más engedélyezett gaz­dasági fevékenvséggel foglalkozik, am^vhen az üzlethelyiségre, illetve műhelyre szüksége Van és az a helviség valóban alkalmas a fentemlitett gazdasági tevékenvsée A-f'"7é- sére. u:gy a helvis éget továbbra is saját tulaj­donának tekintheti. A földmivelés illetve mezőgazdasági cé­lokat szolgáló gazdasági épületeket a tör­vénv értelmében nem államosítják. Azok az épületek és épületrészek, amely­ek a törvény értelméhen nem kerülnek álla­mosítás alá. ezután is eladhatók és vehetők, tehát szabad áruforgalomban maradnak és mint ilyenek örökolhmők. A törvény értelmében államosítják a vá­ros belterületéhez tartozó összes parcellákat. A köztársasági végrehajtó tanácsok szervei fogiák meghatározni azokaz a településeket, amelyek városoknak tekintendők, a járási néptanács szervei pedig a fenti határozat alapján. a községi néptanács indítványára jelölik ki a város belterületéhez tartozó par­cellákat. A törvényjavaslat határozatai nem vo­natkoznak a város belterületén kívül eső föl­dekre. s igv nem foglalják magukba a me­zőgazdasághoz tartozó termőföldeket. Ezt szükséges kihangsúlyozni azért is, nehogy a törvényjavaslat hibás tolmácsolása zavart és félreértést okozzon. Az államosított épületekért és parcellá­kért a volt tulajdonosok kártérítést kapnak. A kártérítés fizetésének időtartamát, össze­get es módját külön bizottságok határozzák meg. alkalmaztuk és használtuk fel az agrotech­nikai eszközöket. Ez az eredmény — noha csak kis területen értük el —, meggátolta, hogy az aszályos év nagyobb károkat okoz­zon lakosságunk ellátásában. Éppen e ki­sebb terület korszerű megművelésének kö­szönhetjük, hogy teljes egészében elértük átlagos- terméshozamunkat. 1959-ben még merészebben kell előrehaladnunk a mező- gazdaságban. Társadalmunk ebben az év­ben 80 milliárdnál is többet ad mezőgazda- sági beruházásokra és ennek a nagy beruhá­zásnak a várt eredményekkel kell járni. Pa- (Folytatás a 2. oldalon) Megalakult a JXP 40-éves jubileumi ünnepségeit előkészítő járási bizottság A Szlovén Kommunisták Szövetségének járási titkársága 1958. december 28-an gyű­lést tartott, ahol kineveztek a JKP negyven éves jubileumi ünnepségeit előkészítő bisott- ság tagjait. A bizottság 19 tagból áll, elnöke: Csacsinovios Rudi, Titkára: Skoberne Franc, tagjai pedig: Jan Rósz, Miško Kranjec, Ivan Kreft, Bóján Cservics, Janko Liska, Milán Kucsen, Anton Markovira, Szida Podleszek, Rudi Rapl-Savo, Ludvik Raposa, Josko Szlávira, Franc Sebjanics, Vanek Šiftar, Jo- zse Vild, Matija Kuhar, Branko Zadravec és Milán Prizmics. Továbbá kinevezték a különböző albi­zottságok tagjait is. Ilyen albizottságok a kiállítások rendezéséről és a történelmi ada­tok gyűjtéséről gondoskodnak (elnöke Jan­ko Liska); másik albizottság az emléktáb­lák elkészítéséről és leleplezéséről gondos­kodik. (Elnöke: Josko Szlávira, titkára: Ru­di Rapl-Savo); külön albizottság körébe tar­tozik az utcák és terek átnevezése és a sajtó termékekről való gondoskodás (elnöke: Va­rtok Šiftar); az ünnepélyeket előkészítő al­bizottság elnöke Sebjanics Franc, a Szlovén Kommunista Ifjak szervezetének jubileumi ünnepélyeit pedig Podíeszek Szida vezetése alatt működő albizottság rendezi. IDŐ JÁRÁS JELENTÉS Január 18-a körül bizonytalan idő több­szöri havazással várható. Utána több napig tartó derült és nagyon hideg idő következik. Csaik január 25-ike körül következik eny­hülés, ami azonban ujahb havazást hoz ma­gával.

Next

/
Thumbnails
Contents