Népújság, 1960 (3. évfolyam, 1-25. szám)

1960-01-16 / 1. szám

Víurs/ka Szobota, 1960 január 16-án III. évfolyam 1. szám A POMURJEl DOLGOZÓK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK MAGYARNYELVŰ LAPJA Ára 10 dinár »NÉPÚJSÁG. A Pomurjei Dolgozók Szocialista Szövetségének magynr- nyedvü lapja Szerkesztőség: Murszka Szobota, Kocljeva ul. 7 Telefon 53 Felelős szerkesztő: Vild Józse Szerkeszti a szerkesztőbizottság A LAP TIZENNÉGY NAPONKÉNT JELENIK MEG Választások a DNSzSz alapszervezeteinek vezetőségeibe A DNSZSZ TAGJAINAK 94.6 %-a VETT RÉSZT A VÁLASZTÁSON — 1882 TAGOT VÁLASZTOTTAK MEG - A VÁLASZTÁSOK NAPJÁN 121 ÁLLAMPOLGÁR LETT A DNSZSZ TAGJA — A VÁLASZTÓHEL YISÉGEK SZÉPEN FEL VOLTAK DÍSZÍT­VE - A PETROVCI-SALOVCI KÖZSÉGBEN 12 ÓRAKOR BEFEJEZTÉK A SZA­VAZÁST Járásunkban vasárnap voltak a választások a DNSzSz alapszer vezetőinek igazgató és felügyelő bizottságaiba. Egyúttal megválasztották a községi értekezlet küldötteit. Az értekezlet előreláthatólag február második felében lesz megtartva. A választások a Szo­cialista szövetség tagjainak politikai öntudat jelképezik, valamint falvaink és városaink haladó erőjének erős politikai öntudatát mutatták meg. Az ünnepélyesen feldíszített vá­lasztóhelyiségek és a választók hangulata azt bizonyította, hogy a DNSzSz tag jaj nagy jelentőséget szentelnek az alapszervezetek vezetőségei választásának, főleg azért, mert a szervedet jelentős feladatokat tűzött magának ki, amelyeknek végrehajtása elsősorban a vezetőségek tevékenységétől fog függeni. Tito elnök újévi üdvözlete Vasárnap a Szocialista szövetség alap­szervezetei vezetőségeinek választásain a tagok 94.6 %-a vett részt; jogosan távol ma­radt a választók 4.8? °/o-a, akik munkán, ka­tonáknál vannak, vagy beteget stb. A rész­vétel egyes községekben a kö­vetkező volt: Beltinci 97%, G. Radgona 95%, Petrovci-Salovci 94%, Murszka Szobota 93.8% és Lendava 93.5 %. Az alapszer fezetek igazgató bizottságaiba 1882 tagot válasz­tottak. Ezek közül 858-an már is­mételten lettek megválasztva. A megválasztottak szociális hely­zetük szerint 462 munkás, 802 paraszt, 483 tisztviselő, 10 diák (ezelőtt nem volt egy sem) és 125 más foglalkozású. Erősen emel­kedett az ifjúság sz.áma (151-ről 213-ra), a Harcosok szövetségé­nek száma (89-ről 137-re), a kom­munista szövetség száma (jelen­leg 315), és a nők száma. Minden bizonnyal örvendetes az, hogy több mint 1000 választó pont az alapszerve­zetek vezetőségeibe való választások napján kérte a felvételét a Szocialista szövetségbe, kv ezen a napon 1021 uj választó lett a DNSzSz tagja. Kétségenkivül ezek szerint már előre megállapíthatjuk, hogy a sok pro­Lendaván sem akartak lenni az utolsók között A Nafta vállalatnál alkalmazott munká­sok még mielőtt munkára indultak volna, már leszavaztak. Trimlinin 8 órára fejez­ték be a választást, nem sokkal maradtak el a többi falvakban sem. Egyes falvakban a választók csoportosan érkeztek választani és még a dolgavászi hegyekben is jól folytak a választások, habár a lakóházak meglehe­tősen szét vannak szórva. A választóhelyek mindenhol fel voltak díszítve, Lendaván pe­dig ki voltak tűzve a lobogók. Csentiben is hamar befejezték a szava­zást. A községi bizottsági tagok kijelentet­ték, hogy az év folyamán tűzoltó otthont épí­tenek, hiszen akár az öregek, akár a fiata­lok feltétlenül használnak egy az összejöve­telekre alkalmas helyiséget. Remélik, hogy a DNSzSz újonnan választót alapszervezeti bizottságával karöltve ezt el is érik. A vá­lasztásokon sok uj tag is részt vett, Dobrov- nikon például 18-an. ASzNKKéiviselöházánakiüése Csütörtökön ült Ljubljanában egybe a Sz'ovén Népképviselőház mindkét tanácsa. Az ülésen megvitatták az 1960 évi köztársa­sági társadalmi terv javaslatát és egyébb törvényjavaslatokat. Az ülés lefolyásáról jövő számukban adunk beszámolót. blémát, amelyek társadalmi és gazdasági éle­tünk szocialista átszervezése terén kerülnek elénk, a jövőben sokkal könnyebben és eredményesebben oldhatjuk meg, mint ed­dig. A községi választóbizottságon már reggel fél nyolc órakor értesültek, hogy Kramaro\- cin a választást 7.15 órakor fejezték be. A Szocialista szövetség tagjai már 7 óra előtt nagyobb csoportkoban érkeztek a választó- helyiségre, amely szépen fel volt díszítve és rekord idő alatt befejezték a szavazást. Kilenc órára már 45 választókerületben fejezték be a szavazást, az egész község te- eületén pedig eddig a Szocialista szövetség között fejezték be a szavazást. Ezen a napon az összes választóhelyisé­gen uj tagokat vettek fel a szocialista szö­vetségbe. így az szocialista szövetség eddig 10 ezer tagjához még 368 uj tag csatlako­zott. Különösen ünnepélyes választásokat ren­deztek Kosarovcin, ahol ezen a napon tar­] Szilveszterkor Pomurje sok egyesülete, elsősorban a Partizán testnevelési egyesület, szilveszteri estélyeket rendezett, néhol vi­dám műsorral, amelyet a zene kellemes üte­mei mellett adtak elő. Murszka Szobotába.i a Partizán otthonban több mint 500 ember várta meg az uj évet. Sokan a szállodákban szilvesztereztek. Nagyobb vidám rendezmé- nvek voltak még Ljutomerben, Radgonán és Lendaván. Pomurje kisebb helyein is megtartották a szilveszter estét. Grádon körülbelül 600 Joszip Broz-Tito, Köztársasági elnök öí perccel az uj év kezdete előtt most is üdvöz­letét intézett Jugoszlávia polgáraihoz. Ez al­kalommal utalt a legfontosabb feladatokra, amelyeket a folyó évben keill végeznünk. Többek között a következőket mondotta: A tizenötödik újév, amelyet szabad Ju­goszláviában ünnepelünk, egy ország életé­ben rövid időszak, azonban kevés nép járt meg olyan kinos, keserves utat ebben az idő­szakban, mint a mi népünk. Ezért valóban büszkélkedhetünk a mai napig elért ered­ményeinkkel. Rendkívül nagy eredmények­kel hagyjuk magunk mögött a múlt évet, miután a teljes siker koronázta ipari és me­zőgazdasági dolgozóink erőfeszítéseit és al­kotó munkáját. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tavály szerzett tapasztalatok igazol­hatják és szavatolhatják a legjobban, hogy helyes utón járunk és ezen az utón tovább haladva még nagyobb eredményeket érünk el és ezzel lehetőséget teremtünk dolgozóink és általában polgáraink életszintjének gyor­sabb emelésére. Társadalmi és gazdasági tevékenységünk­ben a múlt évben némi fogyatékosságok és hibák voltak, amelyeket a jövőben követ­kezetesen ki kell küszöbölnünk. Külön gon- dott kell fordítani az emberekre, az ember­re; ez a gondoskodás nincs meg mindig kel­lő mértékben az alsófoku szervek, a külön­féle bizottságok és kommunák munkájában. Ez elsősorban a meg nem értés és nemtörő­dömség miatt fordul elő. Munkaközösségeink előtt a következő év­ben rendkívül nagy feladatok állnak. Még jobban tökéletesiteni kci'l isazgatási rend­szerünket, tökéletesiteni kell a javadalma­zási rendszert, növelni kell a munkaterme­lékenységet, úgy, hogy ebből elsősorban tották meg a villanyvilágitás megnyitását is. Ez különösen nagy ünnepet jelent a falu számára, azért nem véletlen, hogy az elsők között fejezték be a szavazárt. Tíz órára már 83 választókerületben vol­tak készen. Szelóban a nép nehezen várta a választások végeredményét. A DNSzSz összes alapszervezeteiben a vasárnapi választásokon több fiatal embert választottak meg, ami ezeknek a választá­soknak különös hangsúlyt és jelentőséget ad. A vasárnapi választásoknál kitűnt, hogy a vá­lasztásokon való részvételre nem volt szük­ség semmi különösebb propagandára. A szo­cialista szövetség tagjai kimutatták öntuda­tosságukat. Ezt a község választóeredményé­nek száma — 94%-os részvétel is bizonyítja. ember gyűlt egybe a szövetkezeti otthonban, hasonlóképpen Radencin^ Yerzsejen, Csren- szovein és Turniscsén is. v Sokan az uj évet odahaza a rádió, illetve televíziós készülékeknél várták meg, egye­sek pedig felkeresték a poherjei és más si- terepeket. A számítások szerint legalább 50 e-sr ljubljanai lakos is úgy töltötte az uj évi ünnnepeket. Tito, köztársasági elnök a szilveszter es­tét legnagyobbrészt a Szerb Képviselőház helyiségeiben töltötte. Reggel felé Tito el­maguknak a termelőknek legyen hasznuk. Ebben a tekintetben sok vállalatban már szép eredményeket értek el. A munkakö­zösségeknek a szakszervezet segítségével gondosan 'elő kell készíteniük az uj javadal­mazási rendszer bevezetését, felhasználva az ezen a téren mostanáig elért eredményeket. Ugyan ez érvényes a mezőgazdaságra is. Tavaly a mezőgazdaságban rendkívül jó eredményeket értünk el, 1960-ban pedig még erősebben kell haladnunk és ezzel be kel! bizonyiianunk a foganitositott uj intézkedé­sek teljes értékét. A magas színvonalú ipari és különösen mezőgazdasági termelés termé­szetesen parancsolóan megköveteli a szűk garat kiküszöbölését a szállításból és a ter­mények tárolásából. A felelős vezetők a jö­vő évben erre a problémára fordítsák a leg­nagyobb figyelmet. 1960-ban az eddig legnagyobb eszközö­ket ruházzuk gazdaságunkba. A rendelke­zésre álló eszközökkel való tékozlás, vagy a beruházások tervenkiviili fokozása csak újabb nehézségeket okozhat. Ami a nemzetközi helyzetet illeti, azt hi­szem, több bizakodással tekinthetünk a jö­vőbe és nyugodtan a szocialista hazánkat épitő alkotó munkának szentelhetjük magun­kat. A világszerte vívott békeharc, amely még mindig folyik, már eredményekkel jár és ez még jobban felbátorít bennünket, hogy minden békeszerető országgal együtt foly­tassuk a harcot azoknak az elveknek a meg­valósulásáért, amelyek "megteremtik a békét és a népek békés együttműködését. Jugoszlávia polgárainak, városaink és falvaink minden dolgozójának, ifjúságunk­nak, a pioníroknak, a néphadsereg és a biz­tonsági szolgálat tagjainak a legszivélyeseb- ben boldog uj esztendőt kivánok. Uj sajtótermék Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a »Pomurszki tiszk« sajtó és könyv­kiadó vállalat kiadásában hamarosan meg­jelenik a »Szép Vida« c'mii szlovén népbal­ladák magyarnyelvű fordítása. A balladá­kat szükebb hazánk szülöttje dr. Pável Ágos­ton fordította művészien magyar nyelvre. Egyúttal közöljük, hogy még e hónap fo­lyamin az említett vállalat kiadásában meg­jelenik egy magyarnyelvű szövetkezeti nap­tár, amely ismert gazdaság-politikai szak­embereink hasznos cikkeit, prózai és dirikai olvasmánvt, valamint sok egyébb hasznos tudnivalót közöl. Ne mulasszák el e két sajtótermék be­szerzését! nóK feleségével, Jovan Veszelinov és Ljubi- sa Jovano ics, a beográdi nemzeti szinház tagjával sétára indult Beográd utcáin, ahol a főváron lakosai lelkesen üdvözölték, ke­zeltek vele és rózsacsokrokat nyújtottak ne­ki át. Ezután Tito elnök még ellátogatott a »Majest-’c- étterembe és később a »Metro­pol« szállóba. Az első választók A murszka szobota! községben Kramarovcin voltak az elsők Az emberek jókedvben várták meg az uj évet Vidékünk már néhány nappal december 31-e előtt az uj év jellegében volt. Né­mely kereskedelmi vállalatok, főleg gyerm ik ruhákat árultak árengedménnyel, azért ezekben a napokban sok látogató és vevő volt. Az uj évi hangulatot még Télapó jöve­tele emelte, aki a legkissebbeinket látogatta meg.

Next

/
Thumbnails
Contents