Népújság, 1962 (5. évfolyam, 1-23. szám)

1962-01-13 / 1. szám

Mirrszkn Szobota, 1962 január 13-án V. évfolyam 1. szám Ára 10 dinár .NÉPÚJSÁG. A Pomurjei Dolgozók Szocialista Szövetségének magyar nyelvű lapja Szerkesztőség: Murszka Szobota. Kocljeva ul. Telefon 5? Felelős szerkesztő: Vild Józse Szerkeszti a szerkesztőbizottság A LAP TIZENN EG YN APÓN KENT JELENIK MEG A POMURJEI DOLGOZÓK SZOCIALISTA SZOVETSEGENEK MAGYARNYELVŰ LAPJA A SzKSz járási vezetőségének üléséről A SZOCIALISTA KÖZÖSSÉGBEN a kommunistának kell lennie a legtevékenyebbnek a Járási népbizotlság üléstermében VT. Szobotában múlt szombaton volt a SzKSz jértsi bizottságának 8. ülése. A bizottság tag jain kívül az ülésen részt vett Adolf Arigler, a S:KSz központi bizottságának tagja is. A napirend főpontjaként az alapszervezetek évi írtekqzleteink előkészületeiről beszéltek. van Rósz. a SzKSz JB titkára be vezető­iem hangsúlyozta, hogy az alapszervezetek évi értekezleteinek előkészületeiről folyó vi­ta ulajdonképpen a bizottság utolsó ülésé­nek folytatása. mégpedig arra vonatkozólag, hogy lehet \ alóraváltani a JKSz KB 111. plé- nunán&k határozatit. Ez annyival aktuáli­sain. mert a KSz alapszervezeteinek évi ér­tekezletei előtt állunk, amelyeket január és február hónapban kellene megtartani. Arról van szó. hogy az alapszervezetek- nel kijelöljük a legmegfelelőbb tartalmi és szervezési segitségét. mondotta Rósz elvtárs — ?«• h&gv az alapszervezetek alaposan ele­in.r:k milyen a kommunisták eszmei képes­sé se és egysége, hogy vaunak felkészülve és hofy minden egyes kommunista miképpen törekszik a KSz pogra injának valóraváltá- sálian. minden társadalmi tevékenységben, a hil a komm ti n isták dolgozni kötelesnek, mist a szocialista közösség legaktívabb tag­jai A gazdasági szervezetek helyzetének elemzése alapján, vagy pedig más működési terű’etek elemzése alapján, ahol az alapszer- vetet működik, meg kell Ítélni, milyen kőn­kéit álláspontot foglalnak e problémák i- ráit az alapszervezetek mint ilyenek, a ta­gol mint egyének, és hogy sajátítják el és értik a III. plenum határozatait. A mimka- terve.kben. amelyeket már az évi értekezle­tek előkészületei során ki kell mutatni, meg kell ítélni, hogy az alapszervezet és >a kom­munisták miképp készítik elő a tagokat, hogy gyakorlatban i- végrehajtsuk a 111. plenum határozatait. Nem elég és keveset jelentene hangsúlyozta Rósz elvi ár is — ha munka­körünk problémáit csak a járási és a köz­ségi bizottságok ülésein elemezzük. Ha ezek a szervek még olyan szép és hasznos hatá- rozaíokat hoznak, ha mindezt gyakorlatban a hibák eltávolítása érdekében nem érvé­nyesítjük, ha mindezt nem lehet érezni ott. ahol ptroblémák vannak, ahol a haladásnak győzedelmeskednie kell a mar-adiság fölött, a különböző eszmei, illetve elvi eltérések felett, ha az alap szervezetek munkájukat nem úgy tervezik, hogy a kommunisták te­vékenységét az illetékes szervekben minden problémának megvitatásánál érezni lehes­sen. Rósz elvtáro végül az alapszervezetek titkárjainak és titkárságainak káder kérdésé­ről beszélt. Ha itt nem hagyjuk abba az eddigi gyakorlatot és nem biztosítjuk, hogy ezeket a tisztségeket a legtehetségesebb pártkdcr tölti be. akkor nem tettünk sem- iijit. Épp ezt kell elérnünk most. az évi ér­tei . "/.leiek előkészületei alatt. Szigorúan fel kell lépni mindennemű oportunizmus ellen: h i tagja leltél a Kommunista Szövetségnek, a szövetség rendelkezik veled. Minden esetben megbeszélésekre vain szükség, és egyes elv- társakat talán fel kell menteni máis felada­tok ah)l, ha pedig erről nem esett szó. nem is védelkezhetik senki sem a felelőség elvég- •/é«e ellen — fejezte be bevezetőjét Ivan Rósz elvtárs. Az évi értekezletek előkészületeiről ezu­tán Drage- Lugarič» elvtárs számolt be. aki többek között kiemelte a járási és a községi bizottságok állandó munkáját és segitségét az év i értekezletek előkészületeinél. Kindul- \a a feladatokból» amelyeket a III. plenum áll-it a kommunisták elé. annak a segítség­nek nem szabad lennie csak egyszerinek, ha­nem állandó munkaformának. Az idei évi értekezletekkel közelítsük meg a kommunis­ták belterjesebb és mélyebb munkáját. Lujgarics elvtárs beszámolójában még megemüteíte. hogy kommunistáink már de­cember óta tanulmányozzák a III. plenum határozatait. Azért még az évi értekezletek előtt külön elemezni kell az alapszervezetek ievék-enveégét a III. plenum határozatai­nak értelmében. A beszámoló után következő vita során az -egyes- felszólalók néhány konkrét példa alapján vázolták a helyzetet a KSz alap- szervezeteiben és a kommunisták munkáját a III. plenum határozatai értelmében. Stefan Aotalics hangsúlyozta, hogy minden egyes kommun istának érintve kell lennie minden “zooáP-taellene.s jelenség által és erre rea­gálnia kell. Rudi Rapl megállapította, hogy a KSz falusi szervezetei jobban dolgoznak mint a városiak. Bírálta a kommunisták nemtönüdöniségét bizonyos feladatok végre­hajtásánál és a fele Lőségé:r zes te 1 e nségiiket. Koloman Balázsié a kommun isták szélesebb- körii munkájáról beszélt, azaz munkájukról a kommuna szerveiben és más szervezetek­ben. Henrik Ribics felszólalásában többek között kiemelte, hogy sziszt emut ikiisabban kell kisérni minden egyes kommunista te­vékenységét és nem szabad megelégedni az­zal. hogy a kommunista valamely szervben c-ak pa-s«ziv megfigyelő legyen. Franjo So­nn ja azt javasolta, hogy a különböző anya­got a felsőbb szervek minél gyorsabban ad­ják tovább az alapszervezeteknek. Szida PodleMzek pedig hangsúlyozta, hogy a KSz évi értekezletein a saját munkaterületek ak­tuális problémáin kivid meg kell tárgyalni a termelési tervek és a községi társadalmi tervek közötti viszonyokat és külön hang- snlyt kell helyezni az uj alkotmány megvi­tatására. A vita során még T. Truden. Marija Le­var. Marija Vild, Krisztina Vertat. Borisz Verde v. Stefan T ompa, Edo K r-a ti jcsevics és Rudi C Isaeslnovics elvtársaik is felszólaltak. A SzKSz alapszervezetének egyetlen-egy értekezletét sem tarthatjuk meg alapos elő­készületeik nélkül, hangsúlyozta zálróisz-avai- han Ív an Rósz. a SzKSz járási vezetőségé­nek titkára. Hogy az alapszerv ezetek -alapos előkészületeket tegyenek, ezért a községi vezetőségek aktívái viselik a felelőséget. A III. plénum anyagának tanulmányozása nem­csak egyszeri akció, hanem bevezetés egy hosszantartó munkába. Egyes kommunisták Látják a problémákat, nem tudnak velük szemben azonban helyes -álláspontot foglal­ni. Az álláspont foglalás magában azonban nem elegendő. A problémát helyesen meg it kell oldani. A munka alapformájaként még mindig az aktívák mariadnak, amelye­ken keresztül lehet legjobban kiképezni a kommun istákat bizonyos munkák elvégzésé­re. Vannak akiiváinik, amelyeknek mind já­rási. mind községi tekintetben több figyel met kellene szentelni. Azokra az aktívákra gondolok. — mondotta R-osz eIvtárs, — ame­lyek arra hivatottak, hogy irányítják a kommuna pc! tikiját, bizonyos munkaterü­let politikáját. Ilyen aktívákat, amilyenek­nek -a kommunában nem szabad hiányozni- ok, vezessék a járási, illetve községi bizott­ságok tagjai. Emellett azonban fontos, hogy a funkciók kérdését mind az aktívában, m 1 nd az alapszervezetben kompiokszerűen tárgyaljuk, hogy elérhessük minden egyes kommunista tevéke-nvsésíét. Ezután a Kommunista Szövetségbe-való fel­vételről beszélt és hangsúlyozta, ho-gv min­den egyént csak aktiv társadalmi munkában ismerhetünk meg és próbálhatunk ki és en­nek -alapján tesszük a javaslatokat a fel­vételre. Ezután két szélsőségre utalt az iskolaügy kérdéseinek megvitatásával kapcsolatban. Az egyik az. hogy olyan vélemény uralkodik, hogy figyelembe kell venni a kommuna le­hetőségeit. amely annyit ad. amennyi van neki. a másik szélsőség pedig abban mutat­kozik, hogy egyesek törekszenek, hogy mi­li it üntetések Joszip Broz Tito, köztársasági elnök a Köztársaság napja alkalmából több személyt tüntetett ki hazánk felujáfásánál és szociá­lisba építésénél, a néphatulom és szocialista demokráció szilárdításánál és fejlesztésénél kimutatott fáradozásukért és érdemeikért, valamint külön érdemeikért gazdasági és tár­sadalmi fejlődésünkben. Ro-murjéből a következő személyeket tön tette ki: Munkarendet vörös lobogóval I vau Rósz, a SzKSz jáinási vezetőségének titkára kapott. Köztársasági rendet ezüst koszorúval — Szida Rod l eszek. a DNSzSz járási bizottsá­gának elnöke: Marija Prizmics. a JNB osz­tály vezetője: Sziavo Rapl, -a DNSzSz Mur- s/ka Szobota községi bizottságának elnöke; I I-Pitirik Ribics. a belügyi titkárság főnöke; Joztsie Szia vies, a JNB alelnökc Murszk-a Szo­bota. Köztársasági rendet bronz koszorúval — Drago I.uganeš, a SzKSz Lendava községi vezetőségének titkára: Branko Zadravec, a .1 á rá s:’ szakszervezeti tanács elnöke. Mur- s/ka Szobota. Munkarendet arany koszorúval — Stefan Anfalles, a Mezőgazdasági-erdészeti kamara elnöke: Vilko Bogus, körzeti közvádló; Ka­rc! I utar. M. Szobota községi népbizottsá­gának -elnöke; Stefan Sabj-au, M. Szobota községi népbizo-tiságának alelnökc: Bogomir Verdev. Szlaim-a Radenci gyógyfürdő igaz- ga t ó j a. Ezenkívül! jár-ásotikból! még sokan kap­tak meg a Munkarendet ezüst koszoraval, meg többen pedig Munkaóráiét kaptak. ne nagyobb személyi jövedelmet kapjanak, tekintet nélkül az elvégzett munkára. A tár­sadalom köteles fenntartani az elemi isko­lákat. Az ehhez szükséges anyagiakat meg kell keresni és meg kell adni. Nem szabad megengednünk, hogy amiatt a tanítói káder meneküljön tőlünk. Meg kell azonban ítél­ni. hogy ez mennyiben helyes (az anyagia­kat gondolom), helyesen kell értékelni a munkát és nem szabad abból kiindulni, mi­lyen anyagiakkal rendelkeznek a kommu­nák. A második szélsőségeit pedig- erélyesen keli bírálni es kiküszöbölni. Ennél minden esetre érvénybe kell jutnia a kommunista társadalmi' tevékenységének, mert ezeket a kérdésekét csak Így lehet megoldani. Rósz elvtárs végül még megemlítette, hogy az alapszervezetek évi értekezletei e- lott tisztázni kell a belső pártkérdéseket, az alapszervezetek tervének egységes állás­pontját. mert csak ezáltal lehet a következő időszakban szisztematikusan dolgozni. Mindig több televíziós készülék A murszka szobotai »Opremotehna« ke­reskedésben elmondták, hogy a múlt évben 1320 kerékpárt, 691 rádió készüléket, 76 te- levizióis készüléket. 83 hűtőt, 29 mosógépet és több mint 500 mopedot adtak el. A múlt évben főleg -a televíziós készülékek eladása emelkedett, mégpedig 1960-hoz viszonyítva több mint száz százalékkal. Jelentősen emel­kedett a kerékpárak eladása is. rádiókészü­léket ellenben kevesebbet adtak el mint az előbbi évben. Hasonló a helyzet más pomurjei üzletek­ben is, amelyek a fent említett tárgyak el­adásával foglalkoznak, pontos adatokat a- zonban egyelőre még nem kaptunk. 1 SzKSz egy értekezletét sem tarthatjuk alapos előkészületek nélkül Az Újév küszöbén

Next

/
Thumbnails
Contents