Népujság, 1963 (6. évfolyam, 1-49. szám)

1963-01-12 / 1. szám

VI. évfolyam 1. szám Murszka Szobota, 1963 január 12-én Ára 10 dinár Tito elnök újévi köszöntöje Megkönnyebbülten tekintünk az elmúlt esztendőre ELvtársak és elv társnőik! Jugoszlávia polgárai >és ,polgárnői! Az uj észt emelőibe llépve, megikönny ebül ten tekinthetünk vissza az elinuii 1%2. év veszélyes időszakára, amikor az emberiség rettegéssel várta sorsán A legiszörnyühb következményekkel járó háborús katasztrófa szélén voltunk. Mégis, ezúttal is győzedelmeskedett a világbéke megóvásáért legleleilősebb tényezőik józan emberi értelme. Az egész békeszerető világ hálás inekik ezért, és ép* ,pen ez a hála írója rájuk a legiélelősség,teljesebb kötelességek hogy a jövőben is a béke megóvása legyen a legtöbb gondjuk, éberen és komoly figye­lemmel kisérték az emberiség óriási többségének békés törekvéseit, és külpolitikájukban ezt az i- rányt kövessék. Azok az erők, amelyek a béke politikáját, a népek közötti békés és építő koeg- zisztenoia politikáját követik és fogj.ák követni, teljes joggal és bizalommal számíthatnak a világ összes bákeszerető erőinek támogatására. A világ többi el nem kötelezett és más béke- szerető erőivel a békéért és a békés nemzetközi együttműködésért vívott harcban hazánk politiká­ja teljes mértékben kifejezésre jutott nemzetközi síkon, főképpen az Egyesült Nemzetek Szerveze­tében. Ennek folytán még jobban növekedett ha­zánk tekintélye a világban. Külpolitikai tevékeny­ségünket annak a gondnak kell áthatnia, hogy dolgozóink nyugodtan apithessék boldogabb jö­vőjüket, abban a meggyőződésben, hogy alkotó munkájuk eredményét semmi sem fogja veszé­lyeztetni. Külpolitikánknak összhangban kell len­nie békés aktiv koegzisztencia elveivel, a minden országgal való békés együttműködés elveivel, tár­sadalmi rendszerük különbségére való tekintet nélkül. A békeharcban még jobban egybe keli hangolnunk akcióinkat az el nem kötelezett orszá­gok akcióival, és rntég jobban, ki kell bővítenünk sokoldalú együttműködésünket ezekkel az orszá­gokkal. Ha ilyen alapokra helyezzük külpoliti­káinkat, akkor járulunk hozzá legnagyobb mér­tékben,, a viliágbéke megszilárdításához és a nyu­galom megteremtéséhez hazánk szocialista építé­sében. Mi úgy véljük, hogy az ertőpolitíka, a nem­zetközi viszályok erővel vagy fegyveres leszámo­lással való megoldásának politikája a mai időkben a legreaikciósabb felfogás, bármelyik részről is származik. (Folytatás a 4. äs 5. oldalon) Miha Marinko újévi üdvözlete Tito elnöknek Joszip Broz Tito elnök sok újévi üdvözletei kapott mindenfelől. Miha MARINKO, a Kom­munista Szövetség szlovéni­ai vezetőségének titkára többek között ezt táviratoz- ta. »Népünk az 1962. évben nagy bizalommal tüntette ki a Jugoszláv Kommunista Szövetséget, amely ez alka­lommal is — a Te felbe­csülhetetlen segítségeddel és hozzájárulásoddal — si­keresen teljesítette szaka­datlan társadalmi és gazda­sági fejlődésünk nehézségei leküzdésének nagy felada­tát. A dolgozók abban, a- mit Tetettél, biztositékái látják annak, hogy egyesült erővel uj győzelmeket ér­nek el a szebb és boldogabb jövő építésében. Sok sze rencsét kívánok az uj esz­tendőben«. 1 H1M0 lendavai üzemének újabb munkaeredményei 1962. december 30-án a maribori Himo gyár lendavai üzemében jelentős ünnepséget tartottak. Ivan Horvat, a lendavai községi népbizottság elnöke átadta rendeltetesenek az uj uzemrészleget, amelyben nagy 100 kg-os mosógépeket állítanak elő. Az ünnepségen a községi politikai fórumok képviselőin kívül részt vett Ales Ticsar, a Himo gyár vezérigazgatója és ,a központi vállalat több más vezető embere Joszájp Biro, a lendavai ü- zam munkástanácsának el­nöke üdvözlőbeszédében többek között elmondta, a munkaközösség rendkívül meg van elégedve, amiért a községi népbizottság és a központi vállalat segitsé­mel'lett, a lendavaii; Himo üzemben az említett napon megünnepelték a mulit évi gazdálkodás eredményeit is Az ünnepségen elhangzott 'beszámolóból ugyanis meg­állapítható, hogy az üzem összjövedelme tavaly 100 valahány százalékkal növe­kedett az 1961-es évi jöve­delemhez viszonyítva. Eb­ben az évben a munkakö­zösség bekapcsolódott a mariboiri Himo gyár ter­melésébe és a gyárral va­ló együttműködés meghoz­ta a kivánt eredményeket. (Folytatás a 2. oldalon) KÉT MARIBORI GYÁR EGYESÜLÉSE A mairibori Himo hütő- szekrénygyár és a Tolbi vil­lanytűzhely gyár munkás- tanácsa úgy határozott, hogy a két üzemet egyesíti Az egyesült üzemek neve: EM. Az egyesített két üzem idei termelésének értéke megközelíti a tízmidliárd dinárt. V.: MUTASSÁK MEG A »NÉPÚJSÁGOT« ISMERŐSÜKNEK, SZOM­SZÉDJUKNAK, BARÁTJUKNAK, AJÁNLJÁK NEKIK, HOGY FIZES­SENEK ELŐ A »NÉPÚJSÁGRA«. MÉGEGYSZER, KÖZÖLJÉK, HOGY TETSZIK A »NÉPÚJSÁG« AZ UJ RUHÁBAN. A »NÉPÚJSÁG« A MAGUK LAPJA, MŰKÖDJENEK VELE KÖZRE! J A POHORJEI ZÁSZLÓALJ EMLÉKÜNNEPE ■ gével, valamint közremű­ködésével sikerült a kitű­zött határidőre felépíteni az uj objektumot. Azonfe­lül hangsúlyozta, hogy a dolgozók az építkezéssel 1 párhuzamban megismerked tek, jobban mondva elsajá­tították a nagy mosó és szá­rált ó gépek termelési folya­matát, s ez az eredmény fontos szerepet játszik a . község gazdaságában és to- . vábbfejiődésében is. Az uj; üzemrészleg meg- , nyitása és a mosó, valamint száritó gépek téhnológiai ; folyamatának elsajátítása í Mariborban kedden tar tották meg a pohorjei zó. szlóalj emlékünnepét. / zászlóalj katonái — min ismeretes — a németekké folytatott ütközetben mim egy szálig elestek, csupái azok maradtak életben, a kik az ütközet napján va lamilyen feladat végrehaj­tása miatt távol voltak. At ünnepélyen Dusán Kveder külügyi államtitkár he­lyettes a pohorjei zászlóalj egyik osztályának parancs­noka mondott beszédet.

Next

/
Thumbnails
Contents