Népújság, 1964 (7. évfolyam, 1-48. szám)

1964-01-18 / 1. szám

MsUnsü (Sittől* Ne vegyék rossz néven, Ina az idei bevezetői ugyanazokkal a szavakkal kezdem, mint a múlt évben: ,,Bizonyára meglepődtek a Népújság első újévi szám^ felett.” Csakhogy most nem az uj forma miatt kezdtem ezekkel a szavakkal, hanem azért, mert valószinüleg nem is várták, hogy a Népújság első száma egyáltalán megje­lenjen. Nem szeretnék sokat magyrázkodni, miért történt ez a késés, azt azonban elmondha­tom, hogy nem a szerkesztőség volt az oka, ha­nem sok külső és belső tényező hatott erre a ké­sésre. Sok vita folyt akörül, megjelenjen-e a Nép­újság ebben a formában, amilyen most, vagy pedig a régi, rmgy formában. Végül is elhatá­roztuk, hogy megtartjuk ezt a kis formát, amely sokkal ízlésesebb és ne gondolják, hogy csak a Népújság jelenik meg ilyen kis formában. Mint már múlt évi bevezetőnkben is megírtam, ebben ( formában hetenként sokkal több és frissebb hirt kapnak mint az azelőtti formában. Úgy gondolom, hogy a múlt évi Népújság je­lentősen jobb volt az azelőtti évfolyamoknál. 'Mi természetesen továbbra is javítani szeretnénk a Népújság külső képét, s a tartalmát is. Termé­szetes, hogy ezt egyedül nem csinálhatjuk meg. Ezért ismét olvasóinkhoz és munkatársainkhoz fordulunk, segítsenek nekünk a lap szerkeszté­sében, mégpedig azáltal ír janak meg minden kis hirecskét, ami munkahelyükön, falujukban, tár­saságukban, egyesületükben történik. Minden okos és hasznos cikket örömmel közlünk, és természetesen díjazunk is. Ne vegyék rossz néven, hogy valamennyivel ismét emeljük az évi előfizetési árat. Ezt azonban valószinüleg nem kell különösképpen megmagyarázni. Kérjük kedves olvasóinkat és munkatársain­kat, mutassák meg a Népújságot barátjuknLk, szomszédjuknak és biztosak vagyunk abba hoay nekik is megtetszik és megszeretik a Nép­újságot és előfizetői lesznek lapunknak. Mivel műszaki okokból a múlt évfolyam utolsó számában nem tudtuk a folyó évi színes falinaptárt mellékelni, ezt ebben a számban mel­lékeljük. A. meggyőződéssel, hogy közreműködésünk valóban eredményesen fejlődik továbbra is, min- denkinek boldog 1964 újévet kíván a NÉPÚJSÁG szerkesztője. A sobotai községi társadalmi terv elkészítése előtt Előtérben az ipari termelés A jövő hónapban elkészül a sobotai község dei társadalmi tervének tervezete. A terv össze­állításával kevesen foglalkoznak és a fő voná­sokban már áttanulmányozták az alapirányzato­kat. A község lakossága a tervezetet február vé­gén vagy március elején vitatja majd meg. A folyó évi társadalmi terv az elmúlt év ered­ményein alapszik majd. Erre vonatkozólag pedig az jellemző, hogy az ipar össztermelése tavaly elő­ször szárnyalta túl a mező- gazdaságot. A számítások -v.--i -1* t✓ 'pnri termelés az idén még tovább fog emelkedni a mezőgazdaság­gal szemben. Az ipar össz­termelésének értéke a múlt évben 11,5 milliárd dinárt tett ki, a mezőgazdaságé pedig 11,3 milliárdot. Az idén, a számítások szerint, az ipar össztermelése 15,2 milliárdot (32,2 százalékos emelkedés), a mezőgazda­ságokban pedig 12,5 milliár dot (11,3 százalékos emel­kedést) tenne ki. Ezzel párhuzamosan emelkedik természetesen az ipar részesedése a község egész társadalmi össztermelésé­ben. Az ipar további emelke­dését uj beruházások is biztosítják. Jelentős azon­ban az, hogy az iparba ki­sebb beruházásokat láttak elő mint a mezőgazdaság­ba. Ezek szerint az iparba Kedden, január 14.-én, értekezletet tartott a Szo­cialista Szövetség lendavai községi bizottságának végre­hajtó bizottsága amelyen a körzeti bizottságok munká­járól és más időszerű kér­désről vitatkoztak. Az idei év első értekezletén ezenkí­vül néhány jelentős felszó­lalás hangzott el a község idei társadalmi tervének elkészítésével kapcsolatban 1 milliárd 665 millió di­nárt, a mezőgazdaságba pe­dig 1 milliárd 884 millió di­nárt fektetnek be. Maga a Pomurka kombinát 1,2 milliárd uj beruházást ter­vez. Érdekes az is, hogy az idén a sobotni községben is jobban érvényesül a ki­vitel. A számítások szerint mintegy 800 000 dollárral növekedne és elérné a 3,4 millió dollárt. A legerősebb kivitelező a Pomurka kom­binát, de mind jobban érvényesül a Mura gyár is, amely előreláthatólag 1,2 millió dollár értékű árut szállít külföldre. généi működő külön bizott­ság január első napjaiban tárgyalt a termelékenység emelésével kapcsolatos ver­seny lefolyásáról, félkere­is. Hangsúlyozták, hogy a terv megfogalmazásában a Szocialista Szövetség tagjainak is aktivan ki kell venniök részüket, mert a terv csak igy lehet hiteles tükre a község gazdasági, társadalmi és politikai cél­kitűzéseinek. Az ülésen ezenkívül a nemsokára megtartandó járási szemi­nárium előkészületeiről is tárgyaltak. Téli táj munkaszervezetekben, és megállapította hogy az eddig elért eredmények nem éppen kielégitőek. A pomurjei községekben is csak kevés ifjúsági akti­va kezdte azonnal teljesíte­ni a verseny feltételeit, azért az eredmények is gyengék. A legtöbb ifjúsági vezetőség nem vette komo­lyan a versenyt, s a községi ifjúsági vezetőségek sem szenteltek megfelelő figyel­met ennek az akciónak. Azért községeinkben csak kevés ifjúsági szervezetben kezdtek az ifjak versenyez­ni a termelékenység növe­lésének tekintetében. Ter­mészetes, hogy ez nem csak saját hibájuk, mert a vállalatok vezetőségeinek is több segítséget kellett volna nyujtaniok. Mivel eddig nem értek el megfe- le'ő eredményeket, a SZISZ járási vezetősége az akció határidejét májusról no­vember 29-éig hosszabitot- ta meg. Ülést tartott a Szocialista Szövetség lenda­vai végrehajtó bizottsága Meghosszabbították a termelékenységért folyó versenyt A SZISZ járási vezetősé- sett több ifjúsági aktívát a VII. évfolyam, 1 szám f Murska Sobota, 1964 január 18 án Ára 10 dinár

Next

/
Thumbnails
Contents