Népújság, 1965 (8. évfolyam, 1-50. szám)

1965-01-16 / 1. szám

A ^VtAAAÍtHT-------5----------­A dolgozó Nép Szocialista Szövetsége lendavai és Murska Sobota-i községi bizottságának hetilapja — Felelős szerkesztő Gustav Luthar — Szerkeszti a szerkesztő bizottság — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Murska Sobota, Kidričeva 4, telefon 21-064 — Egészévi előfizetés belföldön 600, külföldön 1000 dinár — Folyószámla 605-11-1-365 NB M. Sobota — Nyomja a ČZP Pomurski 'tisk nyomdája — Igazgató Stefan Antalié — Murska Sobota, 1965. január 16-án Vili. évfolyam, 1. szám — Ára 20 dinár V. _____________________________________________ J TITO elnök • r • 1 •• •• j f» • „ újévi köszöntője Elvtársak, polgárok, nagy feladatokkal lépünk az uj esztendőbe, de egyúttal az e feladatokra vonatkozó vi­lágos határozatokkal is, amely eknek végrehajtását a Jugo­szláv Kommunista Szövetség VIII. kongresszusa és a Szö­vetségi Képviselőház köteles­ségünkké tett. Meggyőződé­sem, hogy psszes dolgozóink és felelős embereink kitartó erőbevetésével fokozatosan megbirkózunk mindezzel. Ép­pen a vezető káder, a vezető emberek viselik a legnagyobb felelősséget azért, hogy min­dez megvalósuljon, elsősorban ők kötelesek egységesen végre hajtani a Jugoszláv Kommu­nista Szövetség VIII. kongresz szusának irányelveit, azokat a határozatokat és feladatokat, amelyeket a Kommunista Szövetség elébünk, tagjai elé kitűzött, s amelyeket hazánk összes dolgozói elfogadtak és üdvözöltek. Mert nekünk kell példát mutatnunk a goridolat- és akcióegységből, ha meg a- karjuk óvni a nép bizalmát. Az elműt évben sok tekin­tetben meg lehetünk elégedve, mert főképpen a termelésben valóban nagy eredményeket ér tünk el, gazdasági fejlődésünk ben, nem kevésbé hazánk nem zetközi téren való szerepének további erősítésében. Az elmúlt évben megnyilvá­nult különféle fogyatékossá­gokról és e fogyatékosságok egész társadalmi fejlődésünk­re való káros hatásáról már sokszor beszéltünk. A követ­kező időszakban minél előbb ki kell küszöbölnünk a múlt­nak ezt a káros hagyatékát. Nem szabad azonban felülete sen és rögtönözve végeznünk mindannak kiigazítását, ami munkánkban és szocialista tár sadalmi viszonyaink fejlődésé­ben károsnak bizonyult. (Folytatás a 2. oldalon) Hó és zúzmara fedi a tájat. A rajongó halászok azonban most is felhasználnak minden allkalmat n horgászásra. Hátha épp most ragadja meg a horgot?! Viktor Avbelj újévi üdvözlete TITO elnökhöz Josip Broz Tito köztársasá­gi elnök az alábbi táviratot kapta Viktor Avbeljtól, a Szlo­vén Végrehajtó Tanács elnöké tői: Tisztelt Tito elvtárs, enged­je meg, hogy az újév alkalmá ból a Szlovén Végrehajtó Ta­nács nevében és a magam ne­vében minden jót kívánjak, mindenek előtt jó egészséget és boldogságot- Szeretném, ha az Ön boldogsága egyenlő len ne a miénkkel, azzal, amely elárasztott bennünket a JKSŽ VIII. kongresszusán, amikor beszédében megerősített min­ket abban a meggyőződésünk ben, hogy az önigazgatás és a szocializmus útja, amelyet kö vetünk, nemcsak eredeti és humánus, hanem a minden­napi gyakorlatban egyre in­kább megvalósítható, és meg is valósul. Befejeződött a képviselőjelölt-javaslatok evidentálása: Kevés a javaslat Csütörtökön a sobotai községben is befejezték d jelölt javaslatok evidentálását. lendvai, radgonai és ljutomeri községben már napok előtt végeztek ezzel a munkával. Még néhány nap, aztán itt a félévi szünidőt Az idei választási előkészü­letek Pomurje községeiben minden esetre valami újat je­lentenek. Hiszen ezidáig még nem fordult elő, hogy a válasz tók ilyen szabadon fejezzék ki véleményüket a képviselőjelöl­tekre vonatkozólag. Észre le­het azonban venni, hogy min­denütt nem találták magukat fel. Ezt különösen a sobotai községben állapíthatjuk meg, mert több választók gyűlésén a javaslatokat nemis jegyzték fel, igy tehát a jelölteket a je­lölési gyűléseken kell majd ja­vasolni, s igy természetesen a javaslatokat nem lehet majd szélesebb körben igazán ala­posan megvitatni. Kitűnik az is, hogy kevés az előzőleges javaslat és hogy egyes választó egységekben megegyeztek egy 14 BÁNYÁSZ HALÁLA A BEOMLOTT TÁRNÁBAN Súlyos szerencsétlenség //^A kétnyelvű iskolákról Ušce szénbányában szóló törvény módosítása A Kraljevótól negyven kilométerre fekvő ibari szénme­dence Ušče nevű bányájában vasárnap este súlyos szeren­csétlenség történt- • A jelentések szerint felrob­bant egy kompresszor és a nagy légnyomástól az 1600 mé tér mélységben levő járat egy 30 méteres szakasza beomlott. Ezen a'szakaszon 16 bányász és szerelő dolgozott. Ezek kö zül kettőnek sikerült a felszín­re jutni. Hiába érkeztek mentőoszta­gok az egész országból és egy­mást felváltva igyekeztek el­érni a föld alatt rekedt szeren­csétlen bányászokig, nem sike rült nekik. Emberfeletti erő­feszítéseik hiábáválóak voltak, a bányában ugyanis tűz. is ke­letkezett és az abból kiáradó szénmonoxid nem engedte vé gezni a rendes mentői munká latokat és valószínűleg idő e- lőtt megfolytotta a bányában rekedt tizennégy bányászt is. A bánya előtt hiába várakoz­tak a szerencsétlenül jártak hozzátartozói, közöttük 34 el­látatlan gyermek is. A szerdán délben kapott legutóbbi jelen­tések szerint ráakadtak az el­ső hét bányász holttestére. A többiek kiását még folytatják. A szerencsétlenség okát eddig még nem sikerült megállapí­tani. A legújabb értesüléseink szerint 11 szerencsétlenül járt bányász holttestét találták meg és már el is temették őket. A három még hiányzó holttest megtalálására alig számítanak, mert azon a he­lyen ahol a -három bányász tartózkodott, tűz keletkezett és még mendig ég, igy több mint valószínűnek- ..tartják, hogy elégtek. ’ ÍRSASÁGI ISKOLA-ÜGYI TITKÁRSÁG ÜLÉSE Szlovén Szocialista Köztársaság Végrehájtó Tanácsa a napokban több törvénymódosítási javaslat mellett megvitat­ta a kétnyelvű és nemzeti iskolákról szóló törvény módosítá­si javaslatát. Ezt a törvényt ugyanis egy­behangolják az alkotmánnyal és egyben kiegészítik, figye- lembevéve a kétnyelvű iskoláz tatásban az utóbbi évben elért eredményekkel. A módosítási javaslat előké­szítése idején a köztársasági iskolaügyi titkárság tanácsko­zásokat tartott az olasz és a A Kommunista Szövetség alapszervezeteinek ülése Leadván Lendván a KSZ alapszerve­zeteinek ülései folyamatban vannak, melyeken evidentál- ják a jelölteket az SZKSZ V- kongresszusára és előkészüle­teket tesznek a községi köz­gyűlésre, valamint a köztár­sasági kongresszusra. Ezenkí­vül tanulmányozzák a JKSZ VIII. kongresszusának anya­gát. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a kongresz- szusi anyag feldolgozásának módjában változás állott be. Nem fejezetről fejezetre és együttesen tanulmányozzák mint eddig, hanem a tagok in­dividuálisan áttanulmányoz­zák és csak ezután, egyes'kér­dések szempontjából rendez­nek vitát. így például a téli iskolai szün időben az iskolaügyről tarta­nak vitát (a VlII-kongresz- szus határozatainak kapcsán), ahol részt vesznek az összes tanügyi munkások, tehát a nem tagok is. Később, hasonló szellemben a mezőgazdaság­ban is szerveznek ilyen vitá­kat. K. J. magyar nemzetiség tagjaival, valamint a koperi és a mari­bori járás képviselőivel, és azok közreműködésével készí­tette elő az uj törvényjavasla­tot. Ennek megfogalmazásá­nál abból az alapvető állás- > pontból indultak ki. hogy a Szlovéniában élő mindkét nem zetisógnek egyenlő jogai van­nak. Ä kétnyelvű iskolák és az olasz, illetve magyarnyel­vű iskolák, vagyis az elemi és másodfokú iskolák a törvény szerint védelmi-nevelési intéz-' mények. Ilyen iskolákat ala­píthatnak ä községi és járási képviselőtestületek, illetve a munka és társadalmi szerveze tek. A Köztársasági Végrehaj­tó Tanács a módosítási javas^, latot jóváhagyás végett a ^ viselőház elé fogja térj javaslatban, ami természete­sen kevés. Ilyen jelenségeket azokban a választó egységek­ben is lehetett észlelni, ahol előzőleg több jelötről volt szó. A másik ilyen jelenség az, hogy a választók a köztársa­sági és szövetségi képviselők­re vonatkozólag olyanokat ja­vasoltak, akik az előbbi idő­szakban is már tagjai volták a képviselőháznak- Nagyon ke­vés uj névre akadunk. Ez a ká derezés gyengeségeire is utal, hiszen előfordul, hogy egyes polgárokat több szervbe is ja­vasolják. Ezekre igy csak több funkció hárul, amelyeket az­tán nem tudnak rendben vé­gezni, sőt némelyiket el is ha­nyagolják. Ezt nagyon szépen láthatjuk a községi képviselő- testület ülésein, ahol nagyon sokan hiányoznak, rrjert vala­mi mással vannak elfoglalva. Ezért ezt a tényt figyelembe kell vennünk, hiszen számíta­nunk kell arra, hogy a külön­böző . községi tanácsokba is sok polgárt kell majd válasz­tani. A választáselőtti tevékeny­ség kezdetén úgy látszott, hogy a községi képvísélőtestü- letbe főleg az eddigi tagokat fogják javasolni, akik már két évig voltak ä képviselő­testület tagjai. Ez azonban nem sok helyen fordult elő, hiszen legtöbbütt uj javasla­tok hangzottak el. A javasla­tok között azonban - nagyon kevés nőt találunk, különösen falun. A munkaszervezetekben valamivel több nőtt javasol­nak. A jelöltek kiválasztásának uj módszere nehézségeket is o- kozott- Egyes helyeken a vá­lasztók nem értették meg a különbséget az evidentálási, azaz előjegyzési és a jelölési gyűlések között és ezért azon­nal csak egy teljesen szűk ke­retre határozták magukat el. Egyes választóegységekben e- rősen törekszenek arra, hogy a képviselőtestületi tag kizá­rólag saját szükebb körükből kerüljön ki. A javaslatokat a- zonban jól és alaposan meg kell még vitatni, és a jelölési gyűléseken azután olyan jelöl­teket állítani, akik valóban megérdemlik a bizalmat és a- kik~ kötelezettségüknek igazán eleget is fognak tenni. r SZERVÍ NEHI A Szocialista Szövetség lend­vai községi vezetőségében, hal lőttük, hogy a Szocialista Szö­vetség hídvégi és lendvai szer­vezete nehezen tudja összehív­ni a tagságot az évi értekezle­tre. Az évi értekezletek határ­ideje december 15 volt, s mint újabban értesültünk, Lendván csak kedden, tehát január 12- én tartották meg, míg Hidvég- ről nem kaptunk semmi jelen­tést. K. J. JELÖLŐGYÜLÉS DOBRONAKON ÉS LENDVÁN Vasárnap, január 17-én je- lölőgyülést tartanak Lendván és Dobronakon, tehát a lend­vai község első és második köztársasági jelölő egységé­ben, melyen a köztársasági képviselő jelöléséről, valamint a szövetségi képviselő jelölé­séről (akit öt más községgel egyetemben választanak) lesz szó, és evidentálják a jelölte- kgté^Az értekezletet minden falószinüség szerint délelőtt bonyolítják le, éspedig Dob- ronakon az iskola épületében, Lendván pedig a Nafta vagy Park szálló nagytermében­Dobronakon a következő fal­vak lakói tartanak értekezle­tet: Göntérháza., Radamos, Kámaháza, Zsitkóc, Strehovci, Kobilje és Dobronak. Lendván az alábbi falvak la­kói tartják értekezletüket: Be- nica, Csente, Pincefalu, Pince­major, Völgyifalu, Petesháza, Hármasmalom, Lendvahegy, Hosszufaluhegy, Hosszufalu, Hidvég, Bánuta, Alsó-Lakos, Felsső-Lakos. Gyertyános, Kót, Kapca és Lendva. KEDVES OLVASÓINKl Megkapták hetilap­juk uj évfolyamának első számát. . Az újévi ünnepek és más ügyek miatt, amely eket eközben rendez-, tünk, az 1965 évi első szám valamivel későb-. ■ben jelennik meg, mint r ahogy valószínűleg vár- . ták. Meg vagyunk győ- . ZŐdve, hogy ennek elle­nére megelégedéssel és szetettel fogadják. . ■ Első számunkban kö­szönetét mondunk min-, dazoknak, akik már ed­dig is akármilyenképpen segítették a Népújsá­got, de különösképpen pedig a Szlovén SZK Végrehájtó Tanácsának, illetve az illetékes köz- társasági szerveknek kö szönjük, hogy szubven­ciókkal lehetővé tették a lap megjelenését. Reméljük, hogy a Nép újság az idén is eredmé­nyesen fejlődik és bőví­ti olvasóinak körét. A szerkesztőség J IDŐJÁRÁS Január 19-ike és 72-ike kö­rül havazás, általában pedig száraz és hűvös idő várható.

Next

/
Thumbnails
Contents