Népújság, 1968 (11. évfolyam, 1-50. szám)

1968-01-13 / 1. szám

A SZLOVÉNIAI MAGYAROK HETILAPJA i«&S* -V _________' XI. évfolyam 1. szám Murska Sobota, 1968 január 13-án ____________Ára 50 para (50 régi dinár) Tartósnak Ígérkező hőtakarő Muravidékszerte Az újév kiadós havazással köszöntött be és a kezdeti, enyhe olvadás után a hét ele­jén kemény fagyok köszöntöt­tek be, majd ismét havazott. Igazi, hamisítatlan januári időjárás ez, és a meteorológu­sok véleménye szerint ez a hó­takaró tartósabb lesz mint a december közepén hullott. A hótakaró jói jött a földműve­seknek is, hiszen a száraz, ke­mény fagyok — különösen a nyirkosabb, mocsarasabb vidé­keken — kárt okozhattak vol­na az őszi búzában és a rozs­ban. A közúti és a vasúti közleke­dés Szlovénia szerte zavarta­lan, és Muravidéken sem je­gyeztek fel komolyabb közle­kedési balesetet a hó miatt. Az útkarbantartó vállalat egy­sége? a lehetőségekhez mérten tisztán tartják az utakat, a sí­kos részeket pedig apró ka­viccsal szórják fel. A közleke­dési rendőrség mégis azt aján­lj? a. gépkocsitulajdonosoknak hogy ilyen időben csak fontos ügyekben induljanak hosszabb útra gépkocsival és akkor is fokozott figyelemmel vezesse­nek, mert az utak csúszósak, helyenként jegesek. Magyar nyelvű műsor a tévén — Megszületett a Jugoszláv Televízió magyar nyelvű mű­sora — ezt a mondatot olvas j hattuk a TV képernyőjén 1968 január elsején délelőtt 9 óra­kor. A magyar nyelvű műsor megszervezése már régen idő- i szerű és ezért örömmel és bol­dogan hallgattuk Fejős I - s t v á n felelős szerkesztő ün­nepi beszámolóját. A magyar nyelvű tévé-adás rendszeresítése főleg a vajda­sági, a horvátországi és a szlo­véniai magyarok öröme. Igaz, hetente csak háromszor (va­sárnap délelőtt 9 órakor, hét­főn 16,45-kor és szerdán 17,05- kor) láthatunk ezután 15—20 perces műsort, de hisszük, hogy idővel a magyar nézők­nek is több időt szentel a bel­grádi RTV igazgatósága. A műsor munkatársai a No­vi Sad-i rádió munkatársai és riporterei, mig a két bemon­dó Milenkovics Szvetiszláv és Jankovics Ilona szintén a No­vi Sad-i magyar rádió bemon­dói voltak. Tanka Velencei Mária A JÖVŐBEN TÖBB MUNKA VAR A LENDVAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁGRA Lanyhult a békéltető tanácsok munkája Uj vendéglátóipari iskola epu Radencin, a fürdőigazgatóság közleméye szerint, tavasz­ra megkezdik az uj vendéglátóipari iskola építését. Mint ismeretes, a radenci vendéglátóipari iskola iránt i- gen nagy az érdeklődés az ele­mi iskolát végzett diákok kö­rében, azért mert az iskola el­végzése után akár az ország­ban, akár külföldön, aránylag könnyen juthatnak álláshoz. A meglévő iskola azonban már több éve szűknek bizonyul a tanulók befogadására, és ezért már tavaly, az idén pedig külö nősen sok diák felvételi kérvé­nyét voltak kénytelenek eluta­Idöiárásjelentés Január 13-tól 19-ig Január 14 és 19 között vál­tozékony idő várható gyakori havazással és olvadással. A többi napokon derült idő ke­mény fagyokkal. NÖVEKVŐBEN A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK SZAMA A lendvai községi képviselőtestület legutóbbi összejöve­telen a községi bíróság, valamint az általános és belügyi osztály múlt évi munkájáról olvastak fel beszámolót. Az összejövetelen jelen levő bizottsági tagok közül többen is elmondták, hogy az utóbbi időben érezhetően csökkent a helyi közösségek keretében működő békéltető tanácsok munkája. A békéltető tanácsok munkája — a bizottsági tagok véleménye szerint — egyrészt azért halt el, mert a községi bíróság sem szorgalmazta, se­gítette működésűket, másrészt pedig azért, mert nem mindé­Radencin sitani. Az iskolának jelenleg 109 hallgatója van, a 69 tanonc és 27 felnőtt számára csak egy rendes és egy rögtönzött tan­terem van berendezve, tehát ugyananyi mint hét év előtt, amikor az iskolának mindösz- sze 68 tanulója volt. Az isko­lában ezenkivül nincs hely a gyakorlati oktatásra sem, e- zért égetően szükséges egy uj, korszerűbben berendezett, tá­gas iskola építése. Az uj iskola beruházói a mu­ravidéki községek lesznek, a költségekhez ezenkivül hozzá­járul még a köztársasági isko­lafenntartó közösség és a ven­déglátóipari vállalatok a ra­denci fürdőigazgatósággal e- gyütt. Az uj iskola tervrajzá­nak költsége valamint az épí­tés és a berendezés hozzáve­tőleges számítás szerint mint­egy 110 millió régi dinárba ke­rül majd. A pénz begyűjtése ezidáig sikeresen folyik. nütt vették komolyan munká­jukat. A békéltető tanácsok­ban működő tagok ezenkivül nem mindig voltak tisztában hatáskörükkel és ezért a vi- szálykodó feleknek sem tud­tak mindig kielégítő választ adni. Mivel a lendvai községi bí­róság közvetlenül érdekelt a békéltető tanácsok munkájá­nak felélénkitésében, elmond­ták, hogy a jövőben a községi hivatal, a bíróság és a Szocia­lista Szövetség is hathatósab­ban támogatja majd munkáju­kat. Újévtől kezdve ugyanis — a törvények értelmében — bő­vül a községi bíróság hatáskö­re, illetve vizsgálóbírót kell majd alkalmazniok, aki pél­dául a súlyosabb közlekedé­si szerencsétlenségek alkalmá­val helyszinlelést tart, amely munkát eddig csak a miliciaál- lnmás rendőrei végezték. A bi- r :ig számára ezenkivül csalt terhet jelentenek az apróbb peres ügyek, mert hátráltat­ják munkáját a súlyosabb és több mukát igénylő peres ü- gyek rendezésénél, tehát jó volna, ha a kisebb viszályok esetén az ügyet először a bé­kéltető tanácsok vennék ke­zükbe. A lendvai községi belügyi osztály beszámolója szerint a községben az elmúlt év folya­mán 47 forgalmi bűncselek­ményt jegyeztek fel, amely a tavalyi kimutatásokhoz viszo­nyítva a forgalmi bűncselek­mények több mint száz száza­lékos emelkedését jelenti. A vélemények szerint a forgalmi bűncselekmények ilyen roha­mos emelkedését nem lehet csupán a gépjármüvek foko­zott szaporodásával magyaráz­ni. A községi képviselőtestület­ben a bíróság képviselője el­mondta, hogy az ittas gépjár­művezetőkkel eddig is szigo­rúan jártak el és hogy jövő­ben is szigorúan büntetik mindazokat, akik ittas álla­potban vétenek a közlekedési szabályok ellen. Ugyanakkor elmondták azt is, hogy a jövő­ben is nagy gondot kell fordí­tani a lakosság forgalmi neve­lésére, nemcsak az iskolákon, hanem faluhelyen, a felnőtt la­kosság körében is. HASZNALHATÓK-E A RÉGI HID TÁMASZTÓPILLÉREI? Mura-híd Lendva környékén bizonyára mindenki érdeklődéssel ki­séri a središčei Mura-hid építésének kérdését. Mint megtud­tuk, az építést a napokban kezdték meg, a havas, hideg idő azonban nemigen kedvez. A sredisčei Mura-hidat a ma­Épül a središčei ribori Tehnogradnja vállalat építi, mégpedig a lendvai Gradbenik építőipari vállalat közreműködésével. A Gradbe­nik például az építéshez köl­csönadta kotrógépeit, valamint kavicsosztályozó gépeit is, az anyagszállításba pedig a lend­vai Nafta vállalat gépparkja is besegít. Bizonyára mindenkit érde­kel az is, mikor készül el az uj hid. A régi hidat — mint is­meretes — kétizben is felrob­bantották, a támasztópillérek azonban — legalábbis szemre — épségben maradtak. A ma­ribori Tehnogradnja szakem­berei még a múlt hónap vé­gén széleskörű kutatást indí­tottak a régi pillérek állapo­tának kivizsgálására. Megmé­rik a régi pillérek horderejét, ezenkivül megvizsgálják, nem történt-e repedés az alapok­ban. Amennyiben az oszlopok használhatók, az uj hidat rá­juk építik. Ez azt jelenti, hogy a hidépitők egy nehéz és hosz- szadalmas munkától szabadul­nak meg és a hid is fél évvel a tervezett határidő ellőt, te­hát julius elejéig elkészül. Ha azonban a régi pillérek nem mutatkoznak biztonságosnak, az uj sredisčei Mura-hidat ez év decemberéig ópitik fel. ünnepi összejövetelt tartottak A LENDVAI TARSAD ALMI-POLITIKAI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI December végén közös összejövetelt tartottak Lendva társadalmi-politikai szervezetei, amelyen megemlékeztek Ti­to elvtárs jubileumáról, illetve arról, hogy 30 éve előtt állt a Jugoszláv Kommunista Párt élére. Az értekezleten ott voltak a KSZ községi vezetősége, a Szocialista Szövetség községi választmánya, az ifjúsági szer­vezet és a községi szakszerve­zeti tanács képviselői. Tito elv­társ harminc évi jelentős tár­sadalmi és politikai munkájá­ról, valamint a Jugoszláv Kom munista Szövetség fejlődéséről Jože Vidič, a KSZ községi veze­tőségének titkára tartott be­szédet. Az összejövetelen ezenkivül megtárgyalták a küszöbön ál­ló reelekcióval kapcsolatos kérdéseket is. A lendvai köz­ségben 5 gazdasági szervezet­ben és hét intézményben kell újra kiírni az igazgatói helye­ket. Az összejövetelen elhang­zott álláspontok és határoza­tok szövegét elküldték a köz­ség érintett vállalatainak, il­letve a vállalatok szakszerve­zeti vezetőségének. Az értekezleten ezenkivül a községi szakszervezeti tanács a szakszervezetben kifejtett több évi eredményes munkájú kért könyvjutalomban részesí­tett 20 dolgozót a lendvai köz­ség vállalataiból és intézmé­nyeiből. Megszűnik a Ljutomer-Radgona vasút? Mint ismeretes, a szlovén va- sutforgalmi vállalat a múlt év végén javaslatot tett, amely szerint az idén beszüntetik a ALAPOS ELEMZÉS. — A lend­vai község elemi iskoláiban e hónap 20-án kezdődik a téli vakáció. A lendvai Jože Kra­mar Juš kétnyelvű elemiben a téli iskolaszünetben alapos e- lemzés alá veszik majd a ta­nulmányi eredményeket, hogy pontosabb képet nyerjenek a kétnyelvű oktatás eredményei­ről, nehézségeiről Nemcsak általános, hanem tantárgyak szerinti elemzésre készülnek arról, hogy milyen tanulmányi eredményt értek egy-egy tan­tárgyban a szlovén és a ma­gyar diákok. forgalmat a Ljutomer — Rad­gona szakaszon, mivel a vonal üzemeltetése nem kifizetődő, ráfizetéssel jár. Természetesen a vidék lakossága, amelyen a vasútvonal áthalad, tiltakozik a beszüntetés ellen. A radgonai községi képvise­lőtestület legutóbbi ülésén ha­tározatot fogadtak el, hogy til­takozó levelet intéznek a Szlo­vén Végrehajtó Tanácshoz, a köztársasági gazdasági titkár­sághoz és a ljubljanai vasut- forgalmi vállalathoz is az em­lített vasútvonal beszüntetése ellen. o Híreink szerint a Ljutomer — Radgona vasútvonalon újév után — legalább is egyelőre — a szokott menetrend szerint folyik a közlekedés. A središčei Mura-hid — fontos „stratégiai” pont Muravidék közlekedési hálózatában.

Next

/
Thumbnails
Contents