Népújság, 1969 (12. évfolyam, 1-49. szám)

1969-01-11 / 1. szám

SZLOVÉNIAI MAGYAROK HETILAPJA XII. évfolyam 1. szám Murska Sobota 1969 január 11-én Ára 50 para (50 régi dinár) dr. Slavko Vrbnjak Csöndesen, szerényen, éppen úgy, ahogy dolgozott is, távozott el közülünk dr. Slavko Vrbnjak, aki hosszú évekig volt a Murska Sobota-i kórház sebészeti osztályának veze: tője és a kórház igazgatója is. Szülőfalujában, Križevci, Ljutomer mellett csak két évig élvezhette a nyugdíjasok csöndes életét, csak két évig volt alkalma kipihenni a több mint negyven évig tartó aktiv munkásság fáradalmait. Dr. Slavko Vrbnjak nem csak mint sebész volt kiváló szakember, hanem mint a kórház vezetője, nagyon sokat tett e közintézmény felvirágoztatásáért, pionirmunkót vég­zett a szervezés terén is Muravidéken. Munkatársai nem­csak önfeláldozó és kitartó munkájáért, de nagy szaktudá­sáért is példaképül tekintik. A Murska Sobota-i kórházban például elsőnek vezette be az aszeptikus kezelési módot, és az egész kórházban magasabb színvonalra emelte a munkát. Dr. Slavko Vrbnjak primáriusz nyugdíjas éveiben sem volt elhagyatott, nem feledkeztek meg róla sem kollégái, sem ismerősei. És most, amikor örök nyugalomra helyez­ték, sokezer gyógyult betege őrzi az önfeláldozó sebész emlékét. A LENDVAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL — VITA AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS KÖRÜL. — BESZÁMOLÓT OLVASTAK FEL A SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDVÉDELMI TANACS MUNKÁJÁRÓL IS. A minöségesebb állattenyésztés érdekében A lendvai községi képviselőtestület a legutóbbi ülésén megvitatta az állattenyésztés problémáit, amelyről Ivanec László állatorvos készített beszámolót. A beszámolóban rámutatott egynéhány problémára, amelyek nem mindig hatnak, ösztönzően az állattenyésztésre. Véleménye szerint az állat- tenyésztésre nagyon negativ hatással van az. hogy a ma­gántermelők még mindig nem kapnak kölcsönt a befekteté­sekre, noha az utóbbi években évről sokszor szó esett. Beszá­molójában megállapította azt is, hogy az utóbbi két évi szá­razság negatívan hatott az ál­lattenyésztésre, de az állatál­lomány száma mégsem csök­kent ami azt bizonyítja, hogy a magántermelőknek még min dig leginkább az állattenyész­tés fizetődik ki- A hizóállatdk minősége fontos szerepet ját­szik a jószág értékesítésekor és erre a jövőben még na- \gyobb gondot kell fordítani. Noha már az eddigi eredmé­nyek is biztatóak, még min- éiig van lehetőség arra, hogy ezen a téren is továbbhalad­junk. Ivanec elvtárs rámutatott arra is, hogy a tejhozam egy tehén után még mindig na­gyon alacsony és ezen a té­ren még igen sok tennivaló van. Ennek az az oka, hogy a télidőben az állatok takar­mányozása igen hiányos, a ta­karmányból hiányzik a vita­min és a fehérjetartalom és ez nagyban csökkenti a téli hónapok tejhozamának meny- nyiségét. Talán ezen a téren a gazdáknak több felvilágosí­tást kellene adni arról, hogy milyen fontos az állatok mi- nőséges téli takarmányozása. A képviselőtestület jóvá­hagyta a beszámolót és azt a határozatot hozta, hogy a köz­ségi képviselőtestület földmű­velésügyi és állatenyésztésügyi tanácsa a szakszolgálatokkal együttesen dolgozzon ki konk­rét javaslatot arról, hogy ho­gyan lehetne kiküszöbölni a beszámolóban megvilágított rendkívüli közgyűlést tart a szsz lendvai községi választmánya. — Előtérben a község gazdasági helyzete és a választások hiányosságokat. A dobronaki képviselő Göntér Imre kér­dést tett fel Ivanec állator­vosnak arról, hogy mikor szándékoznak megoldani az állatorvosi problémát Dobro- nakon. Ivanec ígéretet tett, hogy ez a hiányosságot leg­később ez év március 1-ig fel­számolják. Ugynezen az ülésen a bi­zottsági tagok megvitatták a társadalom- és családvédelmi szolgálat beszámolóját is. É- lénk vita folyt a cigánykérdés megoldása körül és a képvi­selők amellett foglaltak ál­lást, hogy ezt a problémát a jövőben rendszeresen figye­lemmel kell kisémi és meg kell tenni mindent annak ér­dekében, hogy ezeket a polgá rókát is hasznos munkára szoktassuk és ezzel megélhe­tésüket is biztosítani lehet. Felmerült az a kérdés is, hogy mi lesz azokkal a meg­öregedett polgárokkal, akik munkaképtelenek. Az ilyen megöregedett személyeknek vannak ugyan rokonaik, de nem hajlandók őket segíteni. Amikor pedig arra kerül sor, hogy örökölni lehet utánnuk, valamennyi rokon előkerül. A képviselőtestület azt a hatá­rozatot hozta, hogy a helyi közösségek az ilyen problé­mák megoldására fordítsanak minél nagyobb gondot és vég ső esetben, ha a rokonok nem hajlandók segítséget nyújta­ni a munkaképtelen és meg­öregedett személyeknek, az ilyen személy vagyonát az kapja, aki hajlandó gondos­kodni eltartásukról. A Szocialista Szövetség lendvai községi helyi szervezeteiben már december hónap folya­mán igen élénk tevékenység folyt. A helyi szervezetek vezetősége, a helyi közösség vezetőivel, valamint a falvak társadalmi és tömegszervezeteinek vezetőségével megtárgyalták a küszö­bönálló választásokra való előkészületeket. Mint ismeretes, hamarosan sor kerül a Szocialista Szövetség helyi szervezeteinek vezetőségi választásaira, ugyancsak uj vezetőséget választanak majd a helyi közösségekben is, ezenkívül februárban uj bizottsági tagokat választanak majd a községi képviselőtestületbe is. Mint látható, az elkövetke­ző két-három hónap során ko­moly feladatok állnak a Szo­cialista Szövetség előtt: meg kell újítani saját helyi veze­tőségüket, uj vezetőket kell választani a helyi közösségek élére, ezenkívül össze kell ál­lítani a jelöltek névsorát a községi 'képviselőtestületbe, sőt a köztársasági képviselők megválasztására, illetve jelölé­sére is folynak már az előké­születek. A Szocialista Szövetség lend vaj községi választmánya e hónap 15 körül sorrakerülő rendkívüli közgyűlésén a töb­bi napirendi pont mellett szó lesz az előbb felsorolt »válasz­tási kérdésekről« is. A rend­kívüli közgyűlés első napiren­di pontja azonban a község gazdasági helyzetének meg­tárgyalása lesz. Az elmúlt év­ben több megrázkódtatás ér­te Lendva község gazdaságát, és múlhatatlanul szükséges­nek mutatkozik, hogy a jelen­leg sem rózsás helyzetről egy ilyen széleskörű tömegszerve­zet tagjai is véleményt mond­janak; indítványokat tegyenek a helyzet javítására. A rendkívüli közgyűlésen e- zenkivül beszámolnak és meg­vitatják a népvédelem idősze­rű kérdéseit és természetesen szó lesz a fentebb már emlí­tett kérdésekről: a választá­sok, illetve a jelölések meg­szervezéséről és icbonvolitá- sáról is. DECEMBERI TERMELÉSI EREDMÉNYEK AZ INA-NAFTABAN. SZÉP TERVEKKEL AZ UJESZTENDÖBEN Az önigazgató szervek munkájáról a lendvai INA-Naftában A lendvai INA-Nafta központi munkástanácsa decem­ber folyamán háromszor is tartott összejövetelt. A petro- kémiai üzemrészleg munkástanácsa kétizben tartott össze­jövetelt az elmúlt év utolsó hónapjában, és a vállalat köz­ponti igazgató bizottsága is többizben ülésezett. A központi munkástanács legutóbbi összejövetelén a vál­lalat idei termelési és pénz­ügyi tervét vitatták meg. A termelési tervvel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy például a nafta, a földgáz valamint a melléktermékek termelése csökken majd az 1968-as év­hez viszonyítva, ugyanakkor növelik majd a formalin és a müragasztók termelését. Az idei termelési és pénz­ügyi tervvel kapcsolatban a központi munkástanács ezen­kívül tárgyalt a beruházási eszközök használatáról is az elmúlt év folyamán. E kérdés megvitatására már az előző összejöveteleken is hangzot­tak el javaslatok. Az elmúlt évben ugyanis a beruházáso­kat ,a vállalat a saját eszközei­ből fedezte noha ilyen szem­pontból a vállalatnak inkább kevés a pénze, mint elegendő, A munkástanács ezenkívül megfelelő összeget hagyott jó­vá a munkavédelmi és tűzbiz­tonsági felszerelések beszerzé­sére, ezenkívül egy mentő­autó vásárlására. Az öszejöve- telen ezenkívül elfogadták a Szlovén Földtani Intézettel kötendő szerződés szövegét is, mely szerint együttműköd­nek majd bizonyos tervek, prototípusok és újfajta fúró- berendezések gyártásánál. A munkástanács visszautasítot­ta az úgynevezett kilométer­pénz emelésére vonatkozó ja­vaslatot azzal az indoklással, hogy e kérdés megoldása elő­zetes tanulmányozást igényel az egész vállalat keretén be­lül. A petrokémiai üzemrészleg munkástanácsának összejöve­telén az idei évi terven kívül megvitatta még az üzemrész­leg pénzügyi eredményeit is az elmúlt hónapokban. Egy külön összejövetelen ezenkí­vül technikus és mérnök gya­kornok felvételéről is döntöt­tek, a pályázat meghirdetésé­vel kapcsolatban. Megtárgyal­ták a személyi jövedelmekkel foglalkozó bizottság javasla­tait is, illetve az újonnan al­kalmazott munkások fizetését. Noha az elmúlt óv folyamán a lendvai INA-Nafta vállalat­ban nehézségekkel küzdöttek a terv teljesítése körül, az év végi eredmények láttán azon­ban mind az egész vállalat, mind az üzemegységek szép eredménnyel zárták az 1968- as évet és erőfeszítéseik az idei évben sem szűnnek majd meg. —sz. Bevonták a forgalomból a régi pénzeket Mint ismeretes, január else­jével megszűnt hivatalos fi­zetési eszköz lenni a régi öt­ezer, ezer és ötszáz dináros bankjegy. Ezeket a bankje­gyeket junius végéig a bank újra cseréli be. A kétfajta uj ötvendináros, valamint az úgy nevezett sárga ércpénz tovább ra is forgalomban marad. Idöjárásjelentés Január 11-től 19-ig Ezekben a napokban igen változékony, szeszélyes 'lesz az időjárás, csapadékkal, olva­dással, sőt melegebb szél is várható. Január 17 után de­rült idő, de kemény fagyok várhatók. Dr. V. M. MÉG EGYSZER A FÖLDMÜVESBIZTOSITOTTAK JARULÉ KANAK EMELÉSÉRŐL Kátkulacsos politika (amelynek egyébként már semmi értelme sem volt) Tragikomikus, de ugyanakkor meghökkentő dolog tör­tént a lendvai községi képviselőtestület múlt évi, legutóbbi összejövetelén. Mint már lapunkban is beszámoltunk róla, a parasztbiztositó kommunális közgyűlése december folya­mán határozatot hozott a földművesek járulékának emelé­séről. Már a közgyűlésen kialakult hangulat is sok mindenre engedett következtetni, hiszen a közgyűlés tagjai négy hosszú órán át másról sem beszéltek mint arról, hogy a földművesek járulékát lehetetlen emelni, hiszen a parasz­tokra úgy is elég társadalmi kötelezettség hárul. Nos — mint ahogy azt lapunk hasábjain is megírtuk —, e kardos­kodó és ellenszegülő vitának az lett az eredménye, hogy a tiltakozó közgyűlési tagok a szavazás során szépen, enge­delmesen megszavazták a járulék emelését. Csakhogy a parasztbiztositó járulékának emelését a községi képviselőtestületeknek is jóvá kell hagynia. A Mur­ska Sobotán megtartott közgyűlés szavazási eredménye is meghökkentő, de még ennél is meglepőbb dolog történt a lendvai képviselőtestület ülésén. Amikor a járulék emelé­séről szóló javaslatot a bizottsági tagok elé terjesztették és szavazásra került a sor — ellene szavaztak azok is, ákik a közgyűlésen MELLETTE SZAVAZTAK. Sajnos az ilyen kétkulacsos és köpönyegforgató poli­tikának sem erkölcsi sem anyagi haszna nincs, hiszen a járulék emelését a másik három muravidéki községben jó­váhagyták, tehát a lendvai negativ szavazat nem sok vizet zavar a pohárban. Még is elgondolkodtató egyes közügye­ket képviselő emberek magatartása, akik ilyen kétszínű és valóban gerinctelen módon hagyják magukat befolyásolni. Murska Sobotán, úgy látszik — ilyen vagy amolyan okból —, nem tartották tanácsosnak ellene szavazni a járu­lék-emelési javaslatnak, odahaza viszont, a lendvai község területén és szemtöl-szembe a lendvai közvéleménnyel, még­is jobbnak látták korrigálni előző állásfoglalásukat. Bizony, bizony nagyon megszivlelendő lenne és, most, a választások előtt következetesen kellene végrehajtani a jól ismert jelszót: megfelelő embert megfelelő helyre. És akinek valamilyen baja van a »gerince körül«, azt nem javasolni olyan posztra, ahol csak »egészséges« emberek számara van hely. A NÉPÚJSÁG szerkesztősége a lendvai UNIVEPZAL kereskedelmi vállalat közreműködésével jutalomsorsolást szervez mindazon olvasói között, akik ez év március 31-ig felújítják egész évi előfizetésüket, illetve megrendelik és kifizetik a lapot az 1969-es évre. A jutalomsorsolás főbb nyereményitárgyai: 1. egy Bagat-varrógép 2. egy rádiókészülék (UKV vevővel) 3. két karikás, nagy gyorsforraló 4. karóra 5. vasaló 6. villanyfütésü párna ezenkívül még számtalan hasznos, gyakorlati ajándék­tárgyat sorsolunk ki a nyertesek között, öt nyertes­nek ezenkívül ingyen küldjük a lapot az 1970-es évben. Ön is a szerencsés nyertesek között tehet, ha ez év március 31-ig egész évre előfizeti a NÉPUJSÁG-ot. A NÉPÚJSÁG egészévi előfizetése belföldön 12 uj- dinár, külföldön 24 ujdinár. Folyószámra519-3-282 NB Murska Sobota. Próbáljon szerencsét! Ön is hasznos és értékes tárgyakat nyerhet a NÉPÚJSÁG jutalomsorsolásán!

Next

/
Thumbnails
Contents