Népújság, 1971 (13. évfolyam, 1-48. szám)

1971-01-08 / 1. szám

A SZLOVÉNIAI MAGYAROK HETILAPJA XIII. évfolyam 1. szám Murska Sobota 1971 január 8-án Ara 50 para TEL A JÁVÁBÓL... Betemette a hú Európa utait Európa szerte vastag hótakaró borítja a földet és kemény hideg uralkodik. Sokhelyütt hó­viharok dühöngenek s megnehezítik a közlekedést. A Bécs és az osztrák-jugoszláv határ közötti utakon nagy hótorlaszok gátolják a közle­kedést. Jugoszláviából 10 órás késéssel érkeznek Bécsbe a vonatok, s az osztrák főváros felé ve­zető utak úgyszólván járhatatlanok. Ettől függetlenül az Ausztriába utazó jugoszláv vendégmun­kásoknak nincsenek különösebb nehézségeik s a határátjárókon zavartalan a forgalom. Magyarországon a három na­pi szüntelen havazás, hóviha­rok után fennakadás van az or szág közlekedésében. A buda- pest-bécsi nemzetközi utón sok autót betemetett a hó. A há­romnapos hóvihar nagy fenna­kadást okozott Budapest közle kedésében is jóllehet mintegy 200 hókotró és több ezer ember dolgozik az útvonalak megtiszti tásán. Az ítéletidő zavart o- kozott a főváros élelmiszerel­látásában is. A magyar fővá­rosban uralkodó helyzetre u- tal az is, hogy a rádió szaka­datlanul felhívásokat intéz a lakossághoz, hogy segitsen el­takarítani a havat. A városi köztisztasági vállalat 90 forin­tot kínál azoknak akik nappal és 110 forintot azoknak, akik éjjel segédkeznek. A Duna magyarországi sza­kaszán és magyarországi mel­lékfolyóin megjelentek a jég­táblák, a Balaton és a Velen­cei-tó pedig teljesen befagyott. Újév napján Cordoba spa­nyol városban — 17 év óta e- lőször havazott. Albacete tar­tományban mínusz 24 fokot mértek. A hótorlaszok mintegy 50 falut elvágtak a külvilágtól — a szorongatott helyzetben levő falusiaknak helikoptere­ken szállítanak élelmet. A Rhone völgyét hó borítja, s mintegy 50 falu el van vág­va a külvilágtól. A francia rendőrség közlemény szerint az ünnep utolsó napját mintegy ötezeren behavazott autókban vagy menedékházakban töltöt­ték. A londoni repülőteret a hé­ten hétfőn ismét lezárták — a s sürü köd miatt mintegy 100 repülőt nem indíthattak útnak. Csehszlovákiában is zord tél uralkodik. Szlovákiában fen­nakadások vannak a közeleke- désben, a vonatok több órás késéssel közlekednek. müközlekedés, csak a hókotró é a hóeltakaritásban résztvevő jármüvek közlekedhetnek. A szarajevói munkaszervezetek­ben a munkások fele nem tu­dott a hótorlaszok miatt mun­kahelyére érkezni. Felhívták Bosznia és Hercegovina rádió amatőrjeitt, hogy legyenek a közigazgatási szervek segitsé­A lendvai község társadalmi -politikai szervezeteinek kez­deményezésére a Munkásegye­tem több, különböző témájú szemináriumot szervez a köz­ségi képviselőtestület tagjai, a társadalmi-politikai szerveze­tek és a munkástanácsok tag­jai számára. Az első előadást holnap, ja­nuár 9-én tartják, amely gaz­dasági vonatkozású lesz tekin­tettel a gazdaságmegszilárditá­gére a súlyos helyzet közepet­te. Amig az ország legnagyobb részében — Szlovéniában, Hor vátországban, Boszniában és Hercegovinában — hótorlaszok kai küzdenek, addig Crna Go­rában a kiadós esőzések miatt áradástól tartanak. A napok óta szümtelenül hulló eső kü­lönösen Titograd lakosainak o- koz gondot, ugyanakkor azon­ban a Szkadari tó vizszintje is annyira emelkedett, hogy ára­dással veszélyezteti a környé­ket. si program időszerűségére. A szeminárium arról hallanak e- lőadást a résztvevők, hogy mi a szerepe és felelőssége a ve­zető beosztású személyeknek ebben a folyamatban. \z előadást Marciján Štefan ismert ljubljanai közgazdász tartja. Január folyamán egyéb ként még több ilyen előadás­ra is sor kerül, s az előadásokon mind ismert szakértők lesznek. Rendkívüli állapot Szarajevóban Előadás Lendván az időszerű gazdasági kérdésekről Az ünnepek alatti havazás, majd az utána következő erős szél és ismét kiadós havazás Szarajevót csaknem teljesen el zárta a külvilágtól. Súlyos helyzetbe került ezenkívül Za­dar és könyéke, Gorski Kotar is, ahol a 100 kilométeres ó- ránkénti sebességgel dühöngő bóra tetemes károkat okozott. Zadar két napig villanyáram nélkül volt, szerdán sikerült részben kijavítani a távvezeté­ket, úgyhogy az üzemek egy részében ismét megindulhatott a termelés. A szarajevói községi képvi­selőtestület elnöke kedden rend kívüli állapotot hirdetett a vá­rosban a szokatlanul erős ha­vazás és következményei mi­att. A városban tilos a gépjár­A szakszervezet véleménye a személyi jövedelmekről Mint ismeretes, a szövetségi kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy a személyi jövedelmek az idén legfeljebb 11 százalékkal növekedhetnek. A szakszervezeti szövetség ta­nácsa elég határozottan elle­nezte ezt az intézkedést- Első­sorban azt kifogásolta, hogy nem kérték ki a szakszervezet tanácsát ebben a kérdésben. A Szakszervezeti Szövetség Or­szágos Tanácsa csak azután értesült az intézkedésről, hogy a kormány meghozta határo­zatát. Másrészt a szakszervezet azért nem érthet egyet a kor­látozással, mert ez leginkább azokat a dolgozókat sújtja, a- kik eddig lemondtak a na- gyob keresetről munkaszerve­zetük akkumulációjának növe­lése, a termelés korszerűsítése érdekében, tehát körültekin­tően, jól gazdálkodtak. Igaz, a kormány hangsúlyozza, hogy a korlátozás átmeneti intézkedés, legfeljebb néhány hónapig lesz érvényben. Uj munkaidő a lendvai üzletekben A lendvai Univerzal keres- ig tartanak nyitva megszaki- kedenlmi vállalat üzleteiben a tás nélkül. Kivételt csak a lend napokban uj nyitvatartási időt vezetettek be. Az eddigi szo­kástól eltérően az üzletek mind Lendván, mind a falvakban reggel 8 órától délután 4 órá­vai önkiszolgáló képez, amely ezentúl is a szokásos munkai­dő szerint tart nyitva, azaz reggel hét órától este hét órá­ig­Nem lehet változtatni az épülő lendvai egészságház lokációján A lendvai községi képviselőtestület legutóbbi ülésén fel­merült az uj lendvai egészségház építésének kérdése, illetve az épület lokációjának kérdése. A lendvai egészségügyi intéz­mények négy tagja ugyanis körlevelet intézett Lendva min­den vállalatához és intézményhez, amelyben kifogásolták, hogy az uj egészségházat a községháza mellé épitsék. A képviselőtestület ülésén ezzel kapcsolatban igen élénk vita alakult ki. A felszólalások során hangsúlyozták, hogy an­nak idején, amikor az épülő egészségház helyének megha­tározásáról volt szó, a vitába az egészségügyi intézmények képviselőit is bevonták és a jelenlegi lokációt is az ő be­leegyezésükkel és támogatásuk kai állapították meg. Az egész­ségház építésére megtörténtek a szükséges előkészületek, kész a tervrajz is; a költségek is felgyülemlettek. A képviselő- testület tagjai furcsállották, hogy éppen most, amikor az építés előkészületei már ilyen fázisba jutottak, most kérnek más lokációt azok, akik a meg lévőt annak idején támogat­ták. Az építés tervét egyes személyek kívánsága szerint nem lehet máról holnapra meg változtatni. A vita végén a képviselő- testület tagjai úgy határoztak, hogy az ügyet lezártnak tekin­tik és nem hajlandók róla töb­bet vitázni. Mielőbb meg kell oldani a nyílt kérdéseket A múlt héten Ljubljanában összeült az Olasz Kommunista Párt Friuli — Venezia Giulia tartománybeli szervezetének küldöttsége és. a Szlovén KSZ delegációja. A két pártküldöttség elsősor ban a jugoszláv-olasz kapcsola tokkal foglalkozott. Többek kö zött megállapították, hogy mi­előbb és építő jellegű módon kell megoldani a két ország között fennálló nyílt kérdése­ket az együttműködés elmélyí­tése, a jószomszédi kapcsolatok ápolása és az európai béke meg szilárdítása érdekében. A két párt képviselői igen nyílt és elvtársi légkörben meg vitattak más időszerű kérdése­ket is. Komoly munka vár ránk Tito elnök újévi nyilatkozata Josip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság elnöke a ljubljanai rádió és televízió kérésére az alábbi újévi nyilatkozatot adta az ország valamennyi rádió- és televízióállomásának: — Elvtársaim! Habár az elmúlt év sok gondot és fela­datot hagyott ránk, vitathatatlan, hogy sok sikert értünk el az ország gazdasági, politikai és kulturális fejlesztésében. Nincs szándékomban felsorolni dolgozóink valamennyi ered­ményét, hiszen minden köztársaságunkban jócskán van. Ha­sonlóképpen nem akarom felsorolni valamennyi hibákant és fogyatékosságunkat sem, amelyekre éppen az elmúlt év vetett fényt és megoldásuk rajtunk áll. Társadalmi életünk egyik legnagyobb fogyatékossága az volt, hogy eltúloztuk, sőt túl sötétnek ítéltük meg a különféle nehézségeket és ártalmas jelenségeket, nem láttuk azokat a tényeket, amelyek nehézségeink ellenére arról tanúskodnak, hogy hazánk nagy fejlődésen ment át és minden tovább ha­lad előre. A túlzott, elbátortalanitó kritika ugyanolyan káros mint dolgozóink sikereinek elhallgatása. A bírálat legyen objektiv, mert csak ebben az esetben lehet építőjellegű és hasznos. Külföldön sokan furcsállják, hogy annyit lármá­zunk különféle nehézségeink miatt, mintha minden tökre- menne az országban. Pedig csaknem minden országban van­nak ilyen és hasonló nehézségek. Szerintem a felelőtlen firálat többnyire azoktól az em­berektől származik, akik semmiért sem felelőssek, sőt gyak­ran nem is akarnak felelősséget vállalni és dolgozni. Persze felelősségvállalás nélkül bírálni is a legkönnyebb. Igen, van­nak még emberek felelős helyeken,, akik elengedik a fülük mellett a jóindulatú, építőjellegű bírálatot. Ezeknek valóban nics helyük vezető beosztásban. Eddig elért eredményeink mégis nagyok, s meg vagyok róla győződve, hogy a káros dolgokat mind elháríthatjuk, ha a felelős — szubjektive felelős — tényezők összetarta­nak. Elvtársaim! A következő esztendőben a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács fő feladata gazdaságunk megszilárdítása lesz, ehhez azonban élveznie kell valamennyiünk, minden egyes köztársaságunk teljes támogatását. Fel kell adnunk minden túlzott beruházás iránti vágyat. Meg kell akadályozni a fe­dezet nélküli beruházások és egyéb okok miatt keletkezett inflációt. De a gazdaság megszilárdítása és rendezése nem lehet a dolgozók, főleg a kis keresetű dolgozók kárára. Ellen­kezőleg, elő kell segítenie legkisebb keresetű, ráadásul népes családu emberek életszínvonalának javulását. Rendkívül fontos és felelősségteljes munka vár ránk 1971-ben az alkotmány módosításán és az állami szervek át- szervezvezésén. Ha komolyan és alaposan készülünk fel rá, meg vagyok győződve róla, hogy az átszervezés erőteljesen fog hatni szocialista közösségünk egységére és az ország to­vábbi szocialista fejlődésének sikerére. Elvtársaim! Jugoszlávia az elmúlt esztendőben külpoli­tikai téren is nagy eredményeket ért el és nagyobb tekin­télyre tett szert nemcsak az el nem kötelezett országok között hanem általában is, főképp az Egyesült Nemzetek Szerveze­tében. Jómagámnak, az ország más vezetőinek, afrikai, euró­pai és dél-amerikai országokban tett látogatásai nagyban hoz­zájárultak Jugoszlávia nemzetközi tekintélyének erősödéséhez és más országokkal való baráti kapcsolatainak és együttmű­ködésének elmélyítéséhez. 1971-ben igyekezni fogunk még sokoldalúbb együttmű­ködést folytatni és baráti kapcsolatainkat még inkább meg­szilárdítani a szocialista országokkal. A külföldi államférfiaknak, köztük az Amerikai Egye­sült Államok elnökének tett tavalyi látogatását arra használ­tuk fel, hogy ténykedjünk a világhelyzet csillapítása érdeké­ben és igyekezzünk kieszközölni az intervenciók és a hábo­rúk beszüntetését azok ellen a népek ellen, amelyek szaba­don, maguk akarják rendezni belső problémáikat. Törekvé­sünk az. hogy a vitás nemzetközi kérdéseket ne erőszakkal, hanem békés utón rendezzük. Különösen vonatkozik ez a vietnami, a kambodzsai, laoszi és a közel-keleti háborúra. Izrael még mindig csökönyösen elutasítja azt a felszólítást, hogy vonuljon vissza a megszállt arab területekről és indít­son tárgyalásokat. Ha valamennyi felelős államférfi teljes tudatára ébred annak, hogy az imperialista mesterkedések további terjesz­kedése előbb-utóbb katasztrófát idéz elő, hiszem, hogy 1971- ben fordulat következik be, győz a béke és a békés nemzet­közi együttműködés. Végül boldog újévet kivánok az ország valamennyi pol­gárának, dolgozójának, fiataljának, pionírjának, a hadsereg és az állambiztonsági szolgálat valamennyi tagjának. Vidékünkön ugyan nem okozott katasztrofális következ­ményeket a nagy havazás, bár sok faluban alaposan meg kel­lett fogni a lapát boldogabb végét... Képünk Göntérházán készült az eredményes munka után, miután előtte több kocsi is megrekedt a hóban ...

Next

/
Thumbnails
Contents