Népújság, 1979 (23. évfolyam, 1-48. szám)

1979-01-11 / 1. szám

A SZLOVÉNIAI MAGYAROK HETILAPJA __________________________________________1__________:_____________________________________________________________________________t_________________:______________ Josip Broz Tito köztár­sasági elnök a Népújsá­got fennállásánák 20. évfordulója alkalmából 1975. december 31-én a Népért Tett Szolgálatok Ezüstcsillagos Érdem­rendjével tüntette ld. XXIII. évfolyam 1. szám Murska Sobota, 1979. január 11-én Ara 1 dinár Lendva Megalakítják az önigazgatók klubját A lendvai Községi Szakszervezeti Tanács széleskörű köz­vitát inditott az önigazgatók klubjának megalapítása céljá­ból. A Szakszervezeti Szövetség 8. kongresszusa és 9. kon­gresszusa határozatai szerint az önigazgatók klubja megala­pításának fő hodozója mindenütt a szakszervezet lett. Az önigazgatást állandóan fejleszteni és erősíteni kell. Az öni­gazgatók klubja széles körű és kokrétü módot ad arra, hogy a gyakorlatban minél jobban erősödjön és fejlődjön az öni­gazgatás. Az önigazgatók klubja mó-vihetjük a tagságra és ezáltal dóm ad a polgároknak és dől gozóknak arra, hogy véle­ményt cseréljenek az öni­gazgatás gyakorlati kérdései­ről, a dolgozók érdekeinek és célkitűzéseinek megvalósitá- sairód, a társadalmi-politikai kiképzésről. A klub a szocia­lista erőkkel karöltve arra tö rekszik, hogy a dolgozók esz­mei és gyakorlati hordozói legyenek az önigazgatási dön­téshozatalnak. Az önigazgatók (klubjának széleskörű lehetőség nyűik az ifjú dolgozók önigazgatói jo­gainak megvalósítására is. A fiatalok is aktivan bekapcso­lódhatnak az összes kulcskér­dés megoldásába, a küldött­rendszer célkitűzéseinek meg­valósításába. Jelentősen javul­hat a klub által a dolgozók tár sadalmi-politikai továbbképző se is. A munkástanácsokban, a választók gyűlésein, a mun kaközösségi összejöveteleken és más önigazgatási szervek­ben szerzett tapasztalatainkat az önigazgatók klubjában át­jelentősen hozzájárulhatunk az önigazgatók további aktivi­tásához. Január 20-ig minden társult munka alapszervezetben meg vitatásra kerül az önigazgatók klubjának megalapításáról szó ló önigazgatási megegyezés. Ja nuár második felében és feb­ruár elején (10-ig) kerül sor az önigazgatók klubjáról szóló közvita második fázisára. Mint ismeretes az említett megegyezés szerint ez a klub is a közgyűlés altat végzi majd tevékenységét és a közvita ál­tal kialakult vélemények alap ján az önigazgatás további fej lődésének céljait szolgálja. A közgyűlés küldöttei is a társult munka alapszerveze­tekből és a társadalmi-politi­kai szervezetekből, valamint a helyi közösségekből tevődnek össze. A küldöttválasztásnál azonban a fő cél az, hogy a küldöttek zöme a munkások köréből kerüljön ki. Szunyogh S. MURAVIDÉK: TrefereiÉm három éve A tavaly decemberben múlt három éve, hogy mind a négy muravidóki községben a pol­gárok referendummal az egész ségügyi és oktatásügyi járu­lék mellett szavaztak, hogy egyszer s mindenkorra véget vessenek e két társadalmi te- vénység terén uralkodó stag nációnak hiszen az egészség- ügyi objektumok egytől végig rossz állapotban voltak, sőt néhol helyszűke miatt telje­sen le kellett szűkíteni az e- gészségügyi ellátást. A lendvai község kivételével az oktatás­ügyi objektumok sem voltak valami irigylésre méltó hely zetben. Most, három év után, elmondhatjuk, hogy vannak e- redmények: itt elsősorban a muraszombati kórházak épí­tésére gondolunk. A négy muravidéki község még a helyi járulék elfogadá­sakor egy beruházási bizottsá got alapított, amelynek felada ta szemmel kísérni és irányí­tani a beruházásokat. A bízott ság legutóbbi ülésén — amely az elmúlt év utolsó napjaiban volt — a jelenlevők beszámo­lót hallgattak meg a beruhá­zásokról, s megállapították, hogy a beruházások az egész­ségügy terén összhangban vannak a referendum program mai és 1981-ig a sebészeti ősz tály építésén kívül minden terv teljesítve lesz. Mivel az építőanyag és az építési mun kálatok drágulása miatt nem mindenütt futja a járulókból és az egyéb eszközökből, a bi­zottság jóváhagyta a kölcsönö két. Az ülés résztvevői újra han­goztatták, hogy a sebészeti osztály, a már ismert körűimé nyék miatt — ami elsősorban a pénzhiányban mutatkozik meg — nem épülhet fel, mig a több beruházásra lesz pénz, s a meglévő eszközökkel igen gazdaságossan kell bánni: csakis a referendum-program mai elfogadott beruházásokra kell fordítani, mint eddig is. Ugyanis eddig minden község ben épült valami az egészség­ügy terén, a négy község egyik legnagyobb közös beruházása — a belgyógyászati osztály és a szakorvosi rendelők építése — pedig már megvalósult.-ep Sikeres találkozók a vendégmunkásokkal II] szervezettség, új munkaformák ÜLÉSEZETT A SZLOVÉN KOMMUNISTA SZÖVETSÉG KÖZPONTI BIZOTTSÁGA Az előző évek hagyományai­tól eltérően az idén jól sike­rültek a vendégmunkások szá­mára szervezett újévi találko­zók. Az összejöveteleket, ame lyeket a Szocialista Szövetség községi választmányának kez­deményezésére a helyi választ mányok szerveztek, mindenütt az iskolaközpontokban tar­tották meg. Ezzel bensősége­sebbé, szebbé tették a talál­kozót külföldön dolgozó ven­dégmunkásaink számára, akik közül nem egynek idehaza jár iskolába a gyermeke. A talál­kozókon megjelentek a helyi közösségek vezetőségei, a tár­sadalmi-politikai szervezetek, valamint a DNSZSZ községi vá lasztmányának képviselői. Az összejövetelek december 27-én és 28-án zajlottak le és a számítások szerint több mint 150-en vettek részt raj­tuk. így Turniščen több 30-an voltak a találkozón, Göntérhá zán 10-en, Velika Polanán 25- en, Dobronakon 12-en, Kobil- jén 20-an, črenšovcin is 20-an és hasonlóan alakult a részvé­tel a község többi faluközpont Muraszombati község egyik fő gazdasági tényezője a me­zőgazdaság, és a Pomurka me zőgazdasági élelmiszeripari munka szervezet egyike a köz ségfejlesztés hordozójának. Ezért az itteni beruházások­tól sókban függ a község gaz dasága. Az elmúlt években a husgyár vesztesége és beruhá zása miatt nagyobb beruházá sok nem voltak a mezőgazda sági munkaszervezetekben. A husgyár az idei évben kor szerüsitik a húsfeldolgozó rész Hazalátogató vendégmun­kásainkat a helyi közösség és a társadalmi-politikai szerve­zetek képviselői tájékoztatták az idehaza történt időszerű ese ményékről, a helyi közösség fejlesztési tervéről. Mivel a lendvai község minden helyi közösségének megvan a maga sajátos adottságai és kérdései, ennek megfelelően a résztve­vők is más-más kérdések iránt érdeklődtek. Mindent összefoglalva elmondhatjuk a- zonban, hogy az idén is, mint az előző éveikben, ugyanazok a leggyakrabban előforduló kérdésekkel találkozhatunk, így legtöbb vendégmunká­sunk a nyugdíjjal kapcsola­tos kérdések iránt érdeklő­dött, ezenkívül uj munkahe- l\ek megnyitásának lehetősé­géről. Volt akit az ösztöndíja zás kérdései érdekeltek, mig mások a kooperációs viszo­nyokról szerettek volna töb­bét haliam. Az összejövetele­ken ezenkívül csaknem kivétel nélkül mindenütt hangzottak el kérdések a vámelőírások­kal kapcsolatban. leget és hozzálátnak a hulla­dékfeldolgozó üzem építésé­hez. A rakičani mezőgazdasági birtok társult munka szerveze te nagy beruházásokat tervez: sertés óliákat és szarvasmar­ha istállók építését tervezik. Ezenkívül folytatják a gabo- naszáritó építését, a takar­mánykeverők és silók építését. Ugyanez vonatkozik a a melio­rizációkra és a további föld­felvásárlásra. Mačkovem uj szőlőültetvény terveznek: ezen A Szlovén Kommunista Sző vétség Központi Bizottsága a héten hétfőn tartott értekezle­tet, amelyen több időszerű tár sadalmi-politikai, valamint a KSZ szervezettségét és mun­kaformáit érintő kérdésről volt szó. Mint megállapították, a Szlovén Kommunista Szövet ség figyelme az elkövetkező időszakban is a társadalom­ban mutatkozó konkrét prob lémák megoldására, és azon viszonyok figyelemmel kiséré sére irányul, amelyek e prob­lémákból következnek. Mind ezt nagy mértékben lehetővé teszi a KSZ uj szervezettsége, az uj együttműködési és mun kaformák. E folyamatban mindenképpen dominálnia kell annak az alapelvnek, hogy a Kommunista Szövetség nem önmagáért van, hanem mint a társadalom hajtóereje jelent kezik a szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlődé sével. kívül tervbe vették uj mecha nizáció vásárlását. A Panonka Beltincin felépi­ti a burgonyatárolót, Bodon- cin pedig raktárokat építenek, Puževcin pedig szárítót. Agromerkur uj farmokat lé tešit, s főleg tojókat tenyész­tenek, ezenkívül pedig korsze rüsitik a csirke-vágóhidat. A magántermelők, akárcsak az előző években, szintén ked­vező kölcsönöket kaphatnak.-ep így foglalhatnánk össze nagy vonalakban a Központi Bízott Ságban elhangzott vitát, amely Lojze Briškinek, a SZKSZ KB tagjának beszámolóját követ­te. A beszámoló a Kommunis­ta Szövetség működésére, szer vezettségére és fejlesztésére vonatkozó időszerű kérdése­ket tartalmazta. Mint a többi között elmondta, a dolgozók valóságos érdekeinek összehan golásánál és érvényesítésénél, a döntések minden szintjén jelen kell, hogy legyen a kom munisták tevékeny magja. E- lőfordul ugyan — széleskörű önigazgatási lehetőségeink el­lenére is —, hogy a döntésho zatal egy része az önigazgatá­si formák megkerülésével tör­ténik. A kommunisták szere­péről továbbá hangsúlyozta, hogy a mindennapi gyakorlat során mindenképpen arra kell törekedniök, hogy ne jut hassanak kifejezésre részérde kék még akkor sem, ha azo­kat az önigazgatással próbál­ják leplezni, mert ez a kom­munisták erőinek felaprózásá hoz vezet. A KSZ szervezettsé gével kapcsolatban külön ki­tért a községi vezetőségek sze repére. Minit elmondta, a köz ségi pártválasztmánynak építő jellegű és konkrét viszonya kell, hogy legyen a megoldás ra váró társadalmi kérdése­ket illetően. Mindehhez termé szetesen a KSZ tagság aktiv részvételét is feltételezzük. A központi pártvezetősóg szere­péről szólva az elnökség tag­jainak konkrét megbízatását, az egyéni és a kollektív fele­lősség fontosságát hangsúlyoz ta. A jövőben ezenkívül ki kell élezni azoknak a kommunis­táknak a felelősségét, akik az önigazgatási szervékben, a tár­jábán is. B.K.Zs. Beruházások a mezőgazdaságban December 27-én, szerény, de bensőséges ünnepségen nyújtották át a párttagságot jelző piros könyvecskét 32 uj kommunistának. A lendvai község párttagsága ezzel jelentősen — és ami a legfontosabb — folyamatosan gyarapodik. Az ünnepségen Geza Bačič, a KSZ muravidéki köz­ségközi tanácsának titkára és Füle Tibor, a lendvai községi pártbizottság köszöntötte az uj párt­tagokat. (Foto: BJfCZs.) sadalmi-politikai szervekben és az állami szervekben dolgoz nak. A Szlovén KSZ KB hétfői ülésen Franc Šetinc a demo­kratikus kollektiv vezetés el­veiről beszélt. France Popit, a Szlovén KSZ elnöke zárósza­vaiban felhívta a figyelmet a kommunistákra váró több idő szerű kérdésre, s elmondta, hogy a KB akciót szervez, a- melynek során a tagok ellátó gatnak a községekbe, ahol e- lemzik a párttagok munkáját a társult munka alapszerve­zeteiben, az önigazgatási érdek közösségekben és más társa­dalmi-politikai szervezetek­ben. Az akció még a héten megkezdődik, éspedig Céljá­ban. Összeállította: Báti Konc Zsuzsanna \

Next

/
Thumbnails
Contents