Népújság, 1981 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1981-01-08 / 1. szám

XXV. évfolyam 1. szám Murska Sobota, 1981. január 8-án Josip Broz Tito köztár­sasági elnök a Népújsá­got fennállásának 20. évfordulója alkalmából 1975. december 31-én a Népért Tett Szolgálatok Ezüstcsillagos Érdem­rendjével tüntette ki. Ára 2 dinár jublilál a nemzetiségi bizottság Mai, péntekien délben 12 ó- rakor a lendvai' községi kép­viselő-testület nagyi üléster­mében ünnepük meg a Szociia litsrta Szövetség muravidéki községközA tanácsa keretében működői nemzetiségi bizottság fennállásának és működésé­nek 20. évfordulóját. Mint' már jelöntettük, a ju bileurn alkalmából még az ősz folyamán külön) kiadvány je lenit meg Varga Sándor tol­lából),, aki mind a húsz éven át aktiv munkát fejtett ki a bizottságban. A könyvecske A nemzetiségi bizottság húsz éve cimet viseli és gazdag do kumenitációs anyaggal idluszt rákjai e jelentő® testület két év tizedes munkáját. A nemzeti ségi bizottság ugyanis a nem zetüségil érdekközösségek meg alakuláséiig a lendvai és a muraszombati községben egy maga intézte a Muravidéken élő magyar nemzetiség kultu ralis és politikai életének ü- gtyeiit. A mai ünnepségre a szerve­zőik meghívták Muravidék községi ési községközi társai- dialmú-politifcai! szervezetei­nek képviselőit. A vendégek névsorában szerepel ezenkí­vül Mitja Ribičič, ai DNSZSZ Kö zitársasá gii Vá Iá sztmányá - nak elnöke, Jože Hartman, a Köztársasági Választmány nemzetiségi bizottságának el­nöke és Danilo Türk, a Köz­társasági Választmány kiván­dorlási és nemzetiségi! kérdé­sekkel foglalkozó bizottságá­nak elnöke.' Az ünnepség eseményeiről lapunk kővetkező száméban részletes1 jelentést közlünk. B.K.Zs. Az eredményekre építeni a terveket A Szocialistái Szövetség mu raszombati községi váiasztmá nyal a múlt év végem értekez letét tartott ai Szocialista' Szö­vetség helyi szerveziete elnö­keivel,' akiknek megköszönte aiz aktív tevékenységüket. »A széleskörű frontszervezetnek köszönhetői a közelmúltban megtartott szavazási ered­mény is,, amikon al népszava­zásom a lakosság 92,18 száza léka. ai községi járulék beve zetései mellett döntött« — mondottál Franjo Š ona ja* a vá lasztmány elnöke’. A tanácsikozási további ré­szében a Szocialista Szövet­ség helyi bizottságai szervei­nek munkaprogramját i® meg beszélték.! Az idénre vonatko zó több programi-irányelvet fogadtak ek Ugyani® az idén ünnepeljük ai Népfelszaibadí- tó Front és a szlovén nép fel- kelésénefc 40. évfordulóját. Előtérbe helyezték azokat a feladatokat,, amelyek a társa dalmii-politikai képzés terén várnak a Szotcialiiistai Szövet ségre. Az isi elhangzott, hogy a »Semmi sem. lephet meg bennünket«) akcióban, amely a jó- tapasztalatokon alapszik, szintén aktív tevékenységet kell v állatai. Még ebben a hó napham nyilvános' vitára bo- csájtják azi ailkotmánymódosí tási javaslatot isi.i Ugyanakkor készülődni kell azi 1982-es évi választásokra!,' amikor az új küldötteket1 választjuk. Továb bá a Szocialista Szövetség ke­retében műkődó1 szekció — munkákat isi fel keiül élénkíte­ni. Kercsmár R. JÖVŐRE KÉSZÜL EL: II] autfeiszállomás Lendván A Lendvai Községi Képvi selöi-testület Végrehajtó Ta­nácsi az elmúlt néhány évben már többször is tárgyalt a lendvai uj autófoUszáüomás építéséről. Ismerve a helyze­tet nyugodtan elmondhatjuk, hogy erre eigyre nagyobb szűk ség .van, nemcsak az; utasok kényelme, hanem biztonsága miatt isi, hiszen a mostani' ál­lomás egyáltalán nem felel meg rendeltetésének. A terv szerint a.z uj autó- buszállomás a Kebele- és a Lendvapatak között épül. A muraszombati Certus társult- munkai szervezet a beruházás megvalósítására Iá milliói di­nárt látott elő és középtávú tervükben ez a beruházás áll az első helyen. Úgy tervezik, hogy még az idén megkezdik a e építésit és1 az 1982-es év fo­lyamán adják át rendeltetésé­nek az uj objektumot. Annak ellenére, hogy a ha táridőt már többször i® meg­hosszabbították, reméljük, hogy az említett határidőt be tartják, ési hogy a lendvaiak és az, átutazók még a jövő év folyamán) biztonságos* kényei mes, fedett helyen várják a buszokat. N.J. ÜLÉSEZETT A KOMMUNISTA SZÖVETSÉG LENDVAI KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA Pártfeladatok a szakirányú oktatásban A szakirányú oktatás bevezetésére köztársaság szerte már több éve folynak az előkészületek. Néhány községben — kísérletképpen — már az elmúlt évben bevezették. A lendvai községben is már két éve folyik az intenzív munka a szakirányú oktatás megtervezésére és kivitelezésére, és az erre a célra alakult különbizottság a társult munka szer­vezeteivel együttműködve terjedelmes beszámolót készített elő. A szakirányú oktatás beve zetése a lendvai községben egy sajátosságot is hoz majd: irtt lesz Muravidék egyetlen szlovén-magyar kétnyelvű kö zépiskiolája. Ez, a másutt is felmerülő kérdések mellett, a lendvai községben még külön problémát is jelent hiszen e téren jóformán semmi tapasz talataink nincsenek. A liendVai községi pártvá- lasztmány aiz újévi' ünnepek előtti napokban tartott össze jövetelt hogy pórtszemisizög- ból mérjék fel a szakirányú oktatás bevezetésével kapcso­latos kérdéseiket. Minit a felszó Mák hangsúlyozták, az e cél­ra készült program tiöbbé-ke vésbé átfogóan tartalmazza a szakirányú oktatás céljait a községben és a'zt is, mi módon kiéli kivitelezni azokat,. A szak irányú oktatás bevezetése ugyani® a gyakorlatban, azt je lenti, hogy az iskolák olyan profilu kádereket képeznek, amilyenekre a munkaszerve­zeteknek szükségük van an­nál is ihfcáibb, mert az okta­tás költségeit a munkaszer­vezetek fedezik. Mindebből az következik, hogy a jövő­ben még szonosaibban kell e- gyüttmüködniök a társult munka szervezeteinek és az oktatásügy szerveinek, hogy reálisan mérjék fel a káder- szükséglieteket és hozzák meg a tegmegfelelőíbb programot. Néhány felmerülő kérdés a vitából: A tervezésnek reális nak keli lennie. Az eddigi pro gram kádertiervezése bizonyos kételyeket támaszt egyes fog lalkozási profilok tekinteté­ben. Ha tekintetbe vesszük, hogy a káderszükségletek fel mérése a 2000. évet is felöle­li, akkor pL a fémipari szak­mák tekintetében kevés ká­dert terveztek. A szakirányú oktatás bevezetésével na­gyobb felelősség hárul egyes munkaszervezetekre is ahol az ott gyakorlati oktatáson lé vő tanulóknak megfelelő műn kiavédeknet kell biztosítani. A pártválaszitirnány ülésén több felszólaló is hangsúlyozta, hogy a diákokat a korszerű technológiát prezentáló gépe­ken kell tanítani* niem pedig elavulta kon. Mint megáüapitottók, a két nyelvű oktatás bevezetése a szakirányú oktatásiban ruem annyira anyagi kérdések, mint inkább káderkérdésiek és egyebek elé állítja a szer­vezőket. Az Oktatásügyi Inté zet naigy erőfeszítéseket tesz megfelelő kétnyelvű tanfcöny vek kiadására, de ez a mun­ka lassan halad. Mint elmond ták, e téren szoros együttraü ködésire lesz szükség az álta­lános pedagógiaival, valamint a lendvai és a muraszombati község kétnyelvű iskolái kö­zött. A lendvai szakirányú is koiaközipont jövőre kezdi meg munkáját és keretében két­nyelvű pedagógiai szak nyílik majd. A lendvai községi pártvé- lasztmány ülésén végül el­mondták, hogy a KSZ támo­gatja1 a beterjesztett progra­mot és ennek megvalósításá­ért ki kell élezni a felelőssé­get különösen valamennyi párttag és pártszerv tekinteté ben. A szakirányú oktatás kér déseiről és programjáról e- gyébként még január folyam mán tárigyalnak a szakszerve zeti aliapszervezetekiben és a munkástanácsok ülésein is. B.K.Zs. Ülésezett a végrehajtó tanács A héten kedlden ülésezett a Lendvaii Községi Képviselő­testület Végrehajtó Tanácsa. Az ülésen elfogadták Lendva község ár-közösségéről szóló társadalmi megállapodását, va lamimt a végrehajtó tanács és a községi ügyviteli szervek munkájáról szóló sta- tutum^módosiitást. Ezenkívül álláspontokat és határozatokat fogadtak el az általános népi1 ellenállás pén­zeléséről, különös! tekintettél az árutortaiékokra, valamint megvitattak több folyó* ügyet is.-nj Új évbe léptünk. Már régi szokás, hogy az újév első napjaiban barátok, rokonok, ismerősök egymásnak boldog újévet kivánnak. Ezért engedjék meg, hogy a rádió, valamint a Népújság munkatársai nevében is minden ol- vasóuknak boldog újévet kívánjak. Amikor a többnapos ünnepi hangulat hatása alatt va- | gyünk, legtöbbször nem isi gondolunk arra, hogy hogyan is lehetne boldogabb az újév. Amikor azonban vége van en­nek, az egyesek számára, néha egy hétiig tartó ünnepnek, csak azután kezdünk gondolkozni azon, hogy vajon boldo­gabb lesz-e az előttünk álló újév? Boldogabb lesz abban az esetben* ha valamennyien arra törekszünk*, hogy az legyein. Közismert igazság az, hogy' az ember a saját boldogabb életének és, jövőjének a kovácsai. Ha ezt a megállapítást a mindennapi élet folyama tóban is alkalmazzuk), akkor számíthatunk! arra, hogy az uj év valóban) boldogabb lesz. Másképpen szólva ez azt je­lenti, hogy a boldogabb jövő tőlünk*, emberektől függ. Csak a jelszó és a szép szavak nem segítenek. A dolgozó em­berek törekvése, a munka' iránti viszony* az emberek egy­másközti. megértése és tiszteletben tartósa szavatolhatja a boldog újévet. Tudatában vagyunk annak* hogy a mindennapi életben jelenetkező nehézségeknek a leküzdése is a jobb és boldo­gabb jövő felé vezeti. Hai ezek a nehézségek számunkra1, a dolgozó emberek számára, az uj évben újabb feladatokat és kötelezettségeket hoznak is, ezt vegyük, úgy, hogy ezek leküzdése a saját létünk és jövőnk érdekében történik. A szocialista önáigazgatásu közösségünkben a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek összetartása* egymás tiszteletben tartása, megbecsülése és egyenjogúsága a multiban már sokszor szolgált bizonyságul arra, hogy a legnehezebb prob­lémát is képesek vagyunk megoldani. A továbbfejlődés', és; a haladás érdekében öntudatosan áldozatot is hoztunk azért, hogy erősítsük anyagi bázisun­kat a jövő érdekében. Lenin annak idején ezt úgy fogalmaz­ta meg, hogy hai a haladás úgy kívánja meg* »tegyünk egy lépést hátra azért, hogy' utánna1 kettőt léphessünk elóre.« Ez aiz idézet úgy gondolom, jelenleg számunkra is. rész ben időszerű. Gazdasági nehézségekkel küzd az egész világ* Minden nép és minden ország sajátos eszközeivel próbálkozik meg­küzdeni ezekkel a problémákkal. Úgy gondolom* hogy ite- kümk — annak ellenére, hogy újévi hangulatban vagyunk —- nem szabad e nehézségekről megfeledkezni. Az uj év bizonyéra megköveteli tőlünk, hogy az előt­tünk álló gazdasági nehézségek leküzdése érdekében szük­ség szerint, egyénileg is hozzunk áldozatot. A szocialista' társadalmi) rendszerünkbe a munka iránti viszonyunk és az abból eredő feladattok elvégzése határozza meg az ember javadalmazását* Célunk és valamennyiünk feladata az, hogy az 1981-es évben társadalmi! és gazdasági helyzetünket tovább szilárdít suk. Ehhez hozzá kell járulni’ valámennyiünknak még akt­kor is, ha az átmeneti időben ez még külön erőfeszíté­seket követel tőlünk. Javítani kell a munka iránti viszonyunkon* Többet és jobbam kell dolgoznunk. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az anyagi lehetőségeinken felül nem mehetünk* Tisz tóban kell .lenni azzal* hogy az anyagi lehetőségek határoz­zák meg egyesi területeken a további fejlődést Ha mindezt úgy vesszük, hogy, az előttünk álló prob­lémák leküzdése csakis tőlünk függ* és ha azokat öntuda­tosan összetartással* önfeláldozással oldjuk meg, akikor táv latiig nézve mégis a boldogabb jövő felé haladunk tehát az 1981-es évben is annak ellenére, hogy1 a gazdasági ne­hézségek még mindig jelen lesznek mindennapi életünk­ben» Kardelj, ellvtáirs »A szocialista önigazgatás és politikai rendszer« cimü könyvében azt irtai: »Az embernek sem az állam, sem a rendszer, sem a politikai pánt ruem adhat bol­dogságot. Az ember csupán maga teremtheti meg a boldog­ságát« Ez az idézet isi világosan azt bizonyítja* hogy az egy­másnak kivánt boldog újévi jókívánságok megvalósulása csak akkor lesz gyakorlati érték, ha ahhoz mindannyian hozzájárulunk, mindenki a saját képességei szerint. VARGA SÁNDOR

Next

/
Thumbnails
Contents