Népújság, 1985 (29. évfolyam, 1-50. szám)

1985-01-11 / 1. szám

IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK A SZLOVÉNIAI MAGYAROK HETILAPJA XXIX. évfolyam, 1. szám Murska Sobota, 1985. január Il-ém Ára 15,00 dinár A hanyagság következménye Hatvan millió dinár kár Január 4-én, pénteken va­lamivel 11 óra utáni tűz ütött !kli a Gornja Radgona-i Me­zőgazdasági Kombinált Luftivier cin üetvlő sziamviasmiarba farm­ján. Aiz 54xi24 méteres iisítál lóban 2il0 darab 440-ttőá 470 ikiiltoigpaimmos sziarvasimarlha- -mövendéb ivoűlt,, melyeket még ebiben a hónapiban Olasz országba iszálllláltotJtak volna. Az istálló pifllainiattok lailaitit lángba borult, a munkások­nak 103 növendék-marhát si- került kimenteni, 107 darab pedig bennlétgiett, vagy meg­fulladt. A kárt 60 millió dá­mámra becsülték az első becs­lések szerinti. Ezen a napon, akárcsak ■már azelőtt számtalanszor, almáikor befagyott a vízveze­ték, am ott dolgozóik forrasiz- tió-lálmpáiwafli próbálkoztáik. Miivel így neun olvadt fel a csőiben ia víz, papírt és szal­mát iis gyújltotötak. Ettől meg gyulladt a hőszigetelő és a heraklilt-leimez. (Pillanatok alatt lángba bomult az eigész épület. A válalaitbam dolgo­zók tőlük itellbetőieni mentet- Iték az álatokat. Felét sike­rült kiengedni, a többi meg­fulladt, vagy elégett. Egyiszó val fogyasztásra nem basznál haltó. Az épületben benmiégiett a traktor 'is a rakodóval együtt. Jože Štajner munkás pedig a mentésikor súlyos éigé si sebeket kapott. LENDVA Az eszmei-politikai képzés kérdéseiről ÜLÉSEZETT A LENDVAI KÖZSÉGI PÁRTBIZOTTSÁG — DR. ANTON VRATUŠA AZ ÉRTEKEZLETEN A Kommunista Szövetség lemdvai községi választmá­nyának bizottsága december 25-én tartott értekezletet több időszerű kérdés megtárgyalására. Megvitatták és elfogad­ták az eszmei-politikai képzés múlt évi programjának megvalósításáról szóló beszámolót és azt a beszámolót is, amely a tagság számának alakulásáról szól. A lemidvai lkiözség|i pártbi­zottság legtuitábbi ülésén ott volt és 'az összejövetel mun íkájábam részit vett dr Anton Vratuša, a JKiSZ Központi Bizottságának tagja is. Vra­tuša elivitáns egyébbkénf az- niaip idéliultán több mint há­rom órás megbeszélést tar­tott a lenidvai község pánt- alapseemvezeiteinek titkárai­val. Az összejövetelen több Időszerű eszmei-politikai kér dóstól, gazdaságii probléma - nól és a nemzetközi élet ese menyeiről éis jelenségeiről volt szó. A leindvati községi pártbi- ziottsóg üléslén az eiszmei-po- llitifcali képzés múlt éivl prog­ramjának megvalósulásáról Olga Paiušič, a pártelnölkség illetékes bizottságának elnö­ke tairtioltt vitaindító beszá­molót. M'iint később a fel­szólalók is megállapították, az esemei-pollitikai képzés terén vannak eredmények, de problémáik is. Különösen gondbaejitő az egyes, újon­nan felvett párttagok viszo nyúlása a képzés kötelező formái iránt, hiszen évről év re kevesebbem vesznek részt a számúikra szervezett kötele aő sízemiináriumon. Megáll,api itatták azit äs, hogy ;a (községi politikai iskola hallgatói sok kai fegyelmezettebbem visel­kednek,, és itt a hallgatók szó rióidása miiöilmáMis. Tekintettel arra, hogy a községi poiiti- ikiali Iskola a képzés egyik leg magasabb formáját jelenti, élvről éivre nehézségiek imiutat koznák a hallgatók káidemezé séniél. Javasolták, hogy talán ésszerűbb volna nem éven­ként, hanem kétévenként megszervezni a képziés e for máját. Štefan Šos, a párteitoiiöíksiég végrehajtó titkára az ülésen az eszmei-politikai képziés ez évi ternyiéről szólt, amely az előző éivielklhez ivliiszonyítva több újdonságot tartalmaz. A kommunisták képzése te­rén a jövőben is azt tartják szem e'lőtt, hogy az előadá­sok témáit miinél jobban a gyakorlati kérdéseikre össz­pontosítsák, mert ily módon nagyobb érdekeltséget fcelt- heitnefc a hallllgiatlólk klötréiben. A lenidlvai iközislégii pártbi­zottság legutóbbi összejöve- telén szió volt az álaptszemve zetek éivi programiérteke zle- tének előkészítéséről is, ,a- melyek e hónap Végéra és feb ruár elteljen lesznek. B. K. Zs. A Varstroj 20 éve Két évtizedes jubileum je­gyiében ünnepelitek a Gore­nje Varstroj lenldvai üzemegy ségének dolgozói. Ktoaztottáik az emléikpllakiettekiet és az ál­lami -kitüntetéseket. Mindem éiv december 27- ién tartják meg a lenidlvai Go remije Varstroj muinfcaseerve zet dolgozói a vállalat ün­nepélyét. Ilyenkor osztják ki ta legjobb dolgozóknak járó emléklpialbetteket és az álla­mi kitüntetéseiket. A 20 éves jubiláns ünnepély 'Lenidván fa Nafta, tereimben a munkás tanács díisziülésléivel kezdődött. Hozjan Avgust, a Varstroj munkástanácséinak elnöke ün népi beszédében hamigsúlyoz­lasrttaányia elnökségének tag jia, valamint U-troša Milan, a tendvai Községi Szakszerve­zetei Takács elnöke', továbbá a lenldvai Községi Szakszer­vezeti Tanács elnöke, továbbá a velenjeli központi vállalat küldlöttsiégie. A hegesztőgépek társiulft- mumika alapiszervezetéiben 17 dolgozó kapott anamyplalket- tet, a Montaža-Purleni üze­megységben 6 dolgozó, a kö­zös szakszolgálati egységből pedig csiak tóét plakettet oisz tottafc ki. Ezenkívül 7 ezüst- plakiettet és 12 bromzplafcet- tet osztottak ki. iLuidvik: Jerebic, a lemdvai tóözsiéigi képvisielő-tesltület vég ta a Varstroj tóét évtizedes fej lödért útját. Húsz év alatt a tóis Vállalat a leigieirősebb miun kasizervezietté fejlődött. Az e- gyes társultmunka alapszerve zetek az idő alatt igen szép 'eredményeiket éritek el, de az elmúlt időszakban! voltaik ne hézsiéigefc is, amelyeket le kel lett küzdeni. Különösem a gazöaságisiaüiárdítórt célkitű­zésiek megvalósítása, valamint a kivitel növelése terén tet­tek nagy erőfeszítéseiket. A diszüléisem, és az ünnepé lyen meigjelent Ludvik Jere­bic, a lemdvai községi képvi- Iselő-ltestület Véigrehajtó ta­nácsának eilniölke' és Dražnik Ljubo, a Koimmunlista Sziö- ivetséig lenldvai községi vá­reibajtó tanácsának elnöke e- ziuitón felolvasta az államd ki tüneteittek névsorát ési átad­ta a kitüntetéseket. Bratko­vič Branko, a Népért Tett Szolgálatok Érmiét kapta, Tö­rök Rudolf pedig a Munka- érdemrend EzüSttooszorús Ér deimrenidjét kapta. A munkástanács díszülése után a Varsltroj idolgoziói és a tunnilsőei általános iskola tanulói közös kultúrműsort adták. A Varsltroj dolgozói a dászüliésem Ígéreteit tetteik, hogy az elkövetkező évtize- detóben is igyekeznek mindent megtenni ia fejlődés érdeké­ben.-ogh A Gorenje-Varstroj 20 éves jubileumot ünnepelt és a leg­jobb dolgozóknak kiosztották az emlékplaketteket és a kitüntetéseket. Képünkön a Varstroj munkástanácsának díszülése. A sebészeti osztály befejezéséért Azt szokták mondani, hogy az egészség ia legldnágáhb kincs. Hogy ez a böllcs mon­dás mennyire igaz, iazt csak az tudja, aki már volt fcoimo lyan' beteg. Drága tóinos az egészség, ide miéig drágább a betegség gyógyítása. Nem hié ba áll országiunk alkotmányé ban, hogy miniden polgár és dolgozó köteles íVigyázmli egész ségére. A gyakorlatiból azon ban tudjuk art is, hogy hon polgáraink többségének fej­lettebb érzéke van a jogai, mint a köteíLezettségé'i iránt. Mint már írálsunk (beveze­tőjéből is sejthetik olvasóink ezúttal ;az egészisiéigivédelmé- ről, pomltasalbbaini iái ratóicaní kórház sebészeti osztályának továbbépítéséről van sző. Köziügykiénit indult éli ez az alkotó még 1972-ben, de saj­nos, a (beköszöntött gazdaságii nehézségek ezt a beruházásit sem kerülték meg. Muravidék polgárai akkor, amikor dön térni toelleitt (felépítéséről tu­datában voltak annak, hogy korszerű kórház nélkül nincs hatékony egészségvédelem és amikor referendumra került a isebésztefi osztály építésé­nek ügye, egyöntetűen a rá fordítandó helyi járulék mel lett szavaztak. Az elmúlt éiv szeptemberéig — a közltársasá gii iszolidaritásii eszközökkel eigyütt — 4)1 és fél millió új dinárt ruháztak be ebbe a létesítménybe, amelyről leg- töibbjüink. úigiyi tártjai,, hogy fontos, bár reméli, hogy nem kell igénybe iveninli. A sebészete osztály építése tehát ha lassabban is,, minit ahogyan terveztük, de halad. Minit doktor Jože Šumak, a muraividéki egészségügyi köz pont igazgatójai a nemrégiben elmondta’, az építkezés toiváb bi sorsa 'attól Ifügg, hoigyan sikerül póteszlközökelt bizto- sltadi hczizá. A referendumi programiban ugyanis nem le­hetett előre meghatározni a felszerelés árát,, hiszen erre a kiadásra akkor Ikerül sor, amikor az építőipari munkák ibefejezlőldniek. A kórházi fel szerelést teljes egészében kiül földről kall behozmi, mart ha za'i gyárak nem gyártják és természetesen devizáért. A felszereléssel Ikapcsoialthan Csak szemléltedként unond- jük el, hogy a legközönsége­sebb kórházi ágy ára is 10 millió régi dinár kiörül mo­zog, a kissé korszerűbb pe­dig már 12 millió, a sebésze te osztályom pedig 180 ágy tesz. S az ágyak Itulajidionkép pen nem is tartoznak az or­vosi felszerelés közé. A köz­társasági szolidaritásból az i- dén 29 millió dinár jutott a sebészete osztály kiadásaira. Az idén — a (valorizációval együtt — 65 millióra számí­tanak. Mindez azonban még minidig keivés alhhoz, hogy ia költségeket fedezzék. Amikor annak idején, a poi gárok referendum útján dön tömtek a sebészeti osztály é- pítésléről, ért az .akcióit a Szó cialista Szövetség, szerverte. Az elmúlt év utolsó napjai­ban ismét összeült a Szocia­lista Szövetség muraiVidékí köziségközli tanácsa, hogy meg tárgyalják a további teentíó két ,a sebészete osztály építé síével kapcsolatban. Az érte­kezleten több javaslat (is el­hangzott arról, mi módon lehetnie a hiányzó pótesztóö- zíöfcet begyűjteni (a dolgozók egy napi keresete,, a vállala­tok közös fogyasztási alap ja, a jláruléiktfofc emelése, a föld művesek, a vendégmunká­sok, a különböző szervezetek és egyesületek (hozzájárulása stb.). Uigyancsiak ezen az ü- llésen hangzott el, hogy az aikció pontos terviét e hóna­pig közepéig készítik el a Szocialista Szövetségben, majd február végéig közvita r,a bocsátják a (helyi fcöziössé getóbeni és a munkaszerveze­tekben. Jól1 tudjuk, hogy a jelen­legi nehéz gazdasági helyzet ben miniden dinár sokat ér, de azt is tudjuk, (hogy drága kincsünk, !az egészség,, még becsesebb a száimunkna. Bí­zunk tehát abban, hogy a muraividéki polgárok és dol­gozók összefogása és szoiida irtásai ezúttal sem mond cső dött és ennek nyomán 1'986-ra iteljeis egé'sziáben el készül a rakióani bórháiz ise bészete osztálya. Báti Konc Zsuzsanna A muravidéki általános iskolákban december 28-án, pén­teken délelőtt tartottak télapó várási ünnepségeiket. A lemdvai Drago Lugarič iskolában a tanulók pénteken délelőtt gazdag ünnepi műsorral köszöntötték a télapót. Az ünnepségen fellépteik a kis szavalok, az énekkar, va­lamint a ritmikai tánccsoport. Azt követően a télapó ellátogatott még a gyertyánosi, a petesházi, a csentei és a völgyifialusi területi iskolákba is. (foto: p. j.)

Next

/
Thumbnails
Contents