Népújság, 1989 (33. évfolyam, 1-50. szám)

1989-01-06 / 1. szám

NÉPÚJSÁG i szlovéniai Magyarok hetilapja XXII. évfolyam, 1. szám Murska Sobota, 1989. január 6-án Ara 600 dinár Naireián a kórház kérdése ßirian a község káderpolitikájáról ÖSSZEFOGLALÓ A NEMZETISÉGI ÉRDEKKÖZÖSSÉG ÉV VÉGI ÖSSZEJÖVETÉRÖL — ELŐKÉSZÜLETEK AZ ÜJ VÁLASZTÁSOKRA ÉS A NÉPSZAMLALASRA A uraszomíbati községi képvő-testület mindhárom tarnác decemberi ülésén a fő ruendi pontnak a kór­ház yzetávei kapcsolatos kérdéámíttott, de a küldöt­tek rlen nagyobb hozzá- szóláSikül elfogadták a be­szarna amelyből kitűnt a kényíwazg atási szerv mun­kája nem utolsó sorban az a íios probl'éma is, a- melyeü szembe kell még nézni vőben is. Az tlt hat hónap alatt tör.téntozitív változások a kórház hiszen a foglal­koztató személyi jövedel­me nödett, a .szakrende­lőkben ikentetfélk a vára­kozási átszerveztek né­hány eséigügyi szakszol­gálatot íltaiában tafcaré- kosságotezettek be — mondta vek között Eme­rik Zve kényszerigazga- tósági ss vezetője,, ehhez pedig miozzátette, hogy bevezeittéhétórás munka­napot é^ökkentették a túlórák S[,t, bár itt még bizonyos /ezési formákat életbe kepteni. Azonbat intézkedések ellenére sikerült az 1988-as éveszteség nél­kül zárni, \ elsősorban a nagy anyg adások szám­lájára leh«ni. A megha­tározott ; fogyasztás miatt még lig nincs fed­A diósvöhelyi közös­séget négy alkotja: e falvakban mok, szlové­nek és horváinek békés e g y ütt élésbenes tv é r i ség - ben egységbedabár egy közös folyós.juk van, mindegyik fai megvan a saját fejlődési,éis fejlesz­tési programj Az idén e közösség ismét jelentős aeredmé- nyeknek örveiiújították a falusi villaSzatot és elkészült az világítás. Völgyifaluban cén nem­régiben új hjárulékot fogadtak el a mhálózat építésére és aejlesztés- re, de foilyamaTan a he­lyi járulékra cozó re­ferendum élőké Beni- cán és Pincemn is. A sikeres talajjaviunkála- toik és tagosítáák után Pincén jobb lelek nyíl­tak a nagyobb 'hozamú termelésre. Valyi falu­si útvonalat lt 'asz­faltozni és csainee Be- nioa közötti, íineem.a- jor felé vezető iái ma­kadam még. Az új helyi jtoal sze­retnék a völgi és a pincei faluotthciis kor­ve 37 újonnan foglalkoztatott fizetésére. Az illetékes köz- társasági egészségügyi szer­vekkel már tárgyalásokat folytának, ittihon pedig a na­gyobb munkaszervezetekben szintén a közvetlen 'közös fo­gyasztás alapján próbálnak megfelelő összeget kapni a közös fogyasztásra és a sze­mélyi jövedelmeikre. Az ülésen még napirendre került a talajjavítás is, főleg a meliorációkról 'és ,a tagosí­tásokról 'Szóltak. A község­ben 1984-től nagyszabású a- Lagcslövezések folytak, ame­lyeket egybekötöttek a tago­sításokkal. Azonban a kivite­lezés mindig nem volt a leg­megfelelőbb, íbiszen a nem megfelelő karbantartás és a hibáik miatt, ma sok helyen problémák vannak, főleg Ka­pornak környékén, ahol a ta­lajvíz újra á felszínre tört. Az illetékes szervek a Bánón­két és a rakiéáni mezőgaz­dasági birtokot kötelezték, hog' hosszú távon dolgozzák ki i karbantartási tervek és ennek alapján a meliorációs területeket és objektumokat is rendezhetik. Az ülés folytatásában szó volt még több aktuális kér­désről köztük a községi adó­politika kialakításéról, vala­mint több tér- és városren­dezési kérdésről. szerűsíteni. Völgyifaluban új tűzoltóautó vásárlását terve­zik. Pinceimaj orban szeretnék a vízvezeték melékvona- lait is megépíteni. Nemrégiben Pincén és Völ- gyifaiuban megszólalt az első telefon, összeköttetést kapott a falu -a világgal, habár csak még két telefonon, 'de ez is lényeges eredménynek szá­mít. Most már nagyobb re­mény van arra, hogy hama­rosan befejezik a falusi háló­zat építését is. A záporpata­kok tisztítása és a hegyi u- tak 'karbantartása nem kis erőfeszítéseket követel a diósrvölgyli (helyi közösség pol­gáraitól. Azt mondják összetartás­ban az erő! Éppen ezért fog­nak újra és újra össze Völ- gyifalu, Pince, Pincemajor és Benica polgárai. Közösen könnyebben és jobban megy a munka, közösen többet te­hetnek a fejlődés 'érdekében. A köztársasági útvonal és a lendvai vízvezetékhálóziatra való csatolás már közelebb hozta őket a városhoz. Most a távolságot majd legyőzik a berregő, csengő telefonok. Sz. S. Igen széleskörű vita ala­kult ki az elmúlt év utolsó hónapjában a lendvai köz­ség területén folyó káder- és Uisztöndíjazási politikával kapcsolat osan. A községi vég­rehajtó tanács és a muravi­déki foglalkoztatási érdek- közösségben készült két be­számoló számos érdekes ada­tot, megállapítást és tényt ho­zott a felszínre ezzel kap­csolatosan, de a társadalmi- politikai szervezetek és a küldött-testületek ülésein még több megállapítás, javaslat és bírálat is elhangzott erre a témára. A Nemzetiségi Érdekközös­ség december utolsó napjai­ban megtartott ülésén a köz­ség káderpolitikáját illetően többen megállapították, hogy a vállalatok és az intézmé­nyek jó része nem tartja be a pályázatok kiírásánál a két­nyelvűség elvét — egyik-má­sik helyen több melléfogás is történt az új káderek alkal­mazását illetően. Mindezt te­tőzte még az is, hogy a vál­lalatok és 'az intézmények kö­vetkező évi illetve középtávú kádenfejlesztési tervei nem a realitásokon alapulnak, me­net köziben sok a módosítás, az átképzés, több helyen tel­jesen figyelmen kívül hagy­ják a kétnyelvűség elvét. Ez­zel egyiidóben a községi vég­rehajtó tanács is igen keve­set foglalkozott az elmúlt idő­Az elmúlt gazdasági évben két jelentős létesítményt ad­tak át a Radenska összetett munkaszervezetben. A tél e- lején készült el a szarajevói áruiterakat központjuk, míg december közepén adták át rendeltetésének a Moravske Toplice-i üdülőközpont kere­tiében működő új terápiái részleget. Közvetlenül az új­év előtti napokban pedig egy újabb szerződéskötésre került sor a Radenska és a mura­szombati Pomurje építőipari vállalat között. Mintegy 74 'milliard diná­ros beruházással a meglévő Terma! szálló .tőszomszédsá­gában várhatólag a tavasz folyamán már megkezdik az új A kategóriás 174 ággyal rendelkező szálló építését, a- mely legnagyobb ilyenjellegü beruházásnak számít Szlové­sekkel és aiz ösztöndíjpoliti­kával. A nemzetiségi érdekközös­ségben olyan álláspontra he­lyezkedtek a kétnyelvű ká­derek ösztöndíjiazásával kap­csolatosan, hogy a mindkét nyelvet tanuló főiskolai, illet­ve egyetemi hallgatóknak szánt pótösztöndíjiat azon in­tézményeknek keltene bizto­sítani, amelyek később alkal­mazzák ezeket a ‘diplomás fia­talokat. Ezt követően szóltak .az idei évi munkát érvről — .március folyamán a nemzetiségileg vegyesen lakott terültetek gazdasági eredményeiről, jú­niusban a nemzetiséig, .művelő­déi életéről, és a tömegtájé­koztatási eszközök helyzeté­ről, szeptemberen ia munka­szervezetekben 'alkalmazott kétnyelvűségi formákról és a kutatómunkák eredményeiről szólnak majd eiemzően, míg november folyamán az okta­tó-nevelő munka idei évi si­kereit és hiányosságait vitat­ják majd meg a falusi könyv­tárak helyzetével együtt. Miivel a jövő évben ismét választások lesznek, még az idei év folyamán el kell kez­deni a jelöléseket, ezzel egyi- dőben megfelelek) lépéseket kell még tenni az előttünk álló népiszámlálást illetően is. P- j. niában. A tervek szerint a talaj előkészítő és az alapozó munkálatokat még február folyamán megkezdik, a szál­ló átadását pedig 1990 nya­rára tervezik. Az új moravci szállót két fázisban építik majd, az első fázisban az építkezési mun­kálatok mintegy 58 milbárd dinárt tennének ki, amelyet részben az érdekelt műnk a- szervezeteik, valamint a Ra­denska biztosítania, míg a fennmaradt összeg 35 %-át bankhiteleikből fedeznék. A további 77 millió dinárral a köztársasági fejlesztési alap, míg 74 millió dinárral a mu­raszombati község gazdasága járulna hozzá. Az új szálló­ban mintegy 150 új személy foglalkoztatását látták elő. PÚ-ep DIÓSVÖLG (másban az erő ÜL A TELEFONHÁLÓZAT szakban a nemzetiségi kérdé­Tavaszra új szálló épül Moravcin r Az elmúlt év utolsó nap­jaiban, pontosan december 22-én és 23-án önkéntes vé- radási akciót szervezett a lendvai Vöröskereszt szerve­zete a köztársasági vérátöm- lesztő intézettel. tartja .az általános orvos ja­vaslatait, a következő önkén­tes véradás! akción már ott ülhet a várakozók sorában, kezében kartonilapjával. El­tekintve azoknak a íszámátód, akik most nem tudtak vért A lendvai Nafta terem amolyan kaméleon módra változ­tatja arcát. Hol színdarabot adnak elő itt, hol koncertet szerveznek, de a véradásra is megfelel. Már évek óta tart .az e- gyüttműiködés a fent emlí­tett .szervezet, Sütetve az in­tézet és a lenidvai, valamint a környékbeli lakosság kö­zött. Valóiban példás együtt­működés ez, amelyik csak így láncként összefoniva funkcio­nálhat. adni, a két nap alatt összesen 180 liter vért .gyűjtőitek össze, ami valamivel több, mint a- mennyit 'az elmúlt évben si­került begyűjteni. A statisz­tikai adatok szerint pedig, Szlovéniában naponta 250 embernek kellene vért adni, hogy az év folyamán e'legen­Á mmiiiii * ^ .|S s £ > : aí Akik már rutinszerűen járnak el vért adni, azok minden izgalom nélkül, kezükben a kartonnal várják hogy rájuk kerüljön a sor, s hogy a zöld papucsban becsoszogjon ak a paraván mögé. Az év utolsó véradási ak­cióján, az első nap 306-an, a második napon pedig 340-en jelentek meg. Persze nem adhatott mindenki vért, va­lamilyen enyhe megfázás, vagy esetleg magasabb vér­nyomás gátolta meg ebben, de lamennyiban a jövőben be­do vér legyen tartalékban. A jövő évben is folytatni fogja a községi Vöröskereszt szervezet az önkéntes véradá­si akciókat, s akik még ed­dig csak töprengtek, legköze­lebb már be is kapcsolódhat­nak az életmentő akcióba. B. A. FOGADÁS A PÁRTTAGOK SZAMARA — MILAN KUCANT, A SZKSZ KB ELNÖKSÉGÉNE ELNÖKÉT HAR­MINC ÉVVEL EZELŐTT MURASZOMBATBAN VETTÉK FEL A PARTBA Négy évtizeden át hűségesek maradtak a párthoz tisztséget töltött 'be a köztér­A hagyományokhoz híven december végén tartotta meg a Szlovén Kommunista Szö­vetség muraszombati közsé­gi választmánya azon kom­munistákkal való találkozást, akik már több minit harminc éve tagjai a pártinak. A Diana szálló fogadótermében 126 jubiláns gyűlt össze, akiket először Ferdo Pihler, a SZKSZ muraszombati közsé­gi választmányának elnöke köszöntött kihangsúlyozva la­zákat az áldozatokat, ame­lyeket a négy évtized 'során hoztak, majd kiosztotta a könyvaljándélkot. Az ünnepi szónok Milan Kučan, a Szlo­vén Kommunista Szövetség Központi Bizottsága Elnök­ségének elnöke volt. Az al­kalmi ünnepség keretében fellépett a szakirányú iskola- központ énekkara is. Milan Kučan ezelőtt har­minc éve vették fel a párt­ba, mint a muraszombati gimnázium tanulóját és azóta felfelé ívelő útján több je­lentős társadalmi-politikai saságban és a szövetségi fó­rumokon. Ma az országban -az egyik legtöbbször emlege­tett politikus, akit főleg a dé­li köztársaságban nem érte­nek meg és a demokráciára való törekvéseiért elítélik a- zok aki a párt uralmát he­lyezik előtérbe. A találkozón erről is be­szélt, főleg a három reform­mal való kérdés keretében, kihangsúlyozva, hogy a gaz­dasági szuverenitás nélkül nincs politikai szuverenitás sem. Sajnos, ezt a tényt so­kan nem tartják szem előtt, hanem szavakkal akarják megváltoztatni a nehéz hely­zetet. A párt szerepe is meg­változik, bár ez nem jelen­ti, hogy lekerül a társadal­mi-politikai élet porondjáról — mondta Milan Kučan, a- mikor a demokratikus társa­dalmi-politikai változásokról beszélt, a muraszombati köz­ség legidősebb kommunistái előtt.-ep

Next

/
Thumbnails
Contents